۲۴ ساعت

آرشیو حمل, ۱۳۹۳

۱۱ حمل
۲دیدگاه

رای میدهم

تاریخ نشر  دوشنبه  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترم سید همایون شاه (عالمی)

محترم سید همایون شاه (عالمی)

رای میدهم

سید همایون شاه (عالمی)

۳۱ مارچ ۲۰۱۴ م

کابل – افغانستان

****

رای میدهم بدان کس کو شخص عادلی است

در کار و بار دولت کــــــوشا و عاقلی است

ادامه نوشته…

۱۱ حمل
۲دیدگاه

دست ِ دوم

تاریخ نشر  دوشنبه  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی ولیزاده

محترمه خانم شهلا لطیفی ولیزاده

دست ِ دوم
شهلا لطیفی
****
در زندگی هر چه هستی
دست دوم مباش

ادامه نوشته…

۱۱ حمل
۸دیدگاه

چـــــرخ و انجــــم بــــرو پی کار ات

تاریخ نشر  دوشنبه  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

احمد محمود امپراطور

یکشنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۲ هجری آفتابی

احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور

رنـج و ادبـــــار و غـــم نمی خواهم

تـــلخ کامی و ســـــم نمی خواهم

ادامه نوشته…

۱۱ حمل
۱ دیدگاه

خیال شاعرانه

تاریخ نشر  دوشنبه  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

خیال شاعرانه

رسول پویان

مـن کــودک آوارۀ دامــان خـیـالـم

بی مـادرم و خسته و گریـان خیالم

ادامه نوشته…

۱۱ حمل
۱ دیدگاه

آب پغمان

تاریخ نشر  دوشنبه  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

پغمان

آب پغمان

ولی پوپل

ویرجنیای شمالئ

امریکا

محترم ولی پوپل

محترم ولی پوپل

بیا ای باد نوروزی ز پغمان

ببر با خود مرا در کوی جانان

ادامه نوشته…

۱۱ حمل
۸دیدگاه

به تنهایی خدمت به خلق مشکل است

تاریخ نشر  دوشنبه  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

سجیه الهه (احرار)

سجیه الهه (احرار)

به تنهایی خدمت به خلق مشکل است، اما نا ممکن نیست

سجیه الهه (احرار)

اوضاع سیاسی و اجتماعی مملکت عزیزم افغانستان آنقدر دلگیر و بحرانی شده که بالای احساس شعری ام تاثیرات منفی خود را گذاشته است. هر آنچیزیکه مینویسم با درد و رنج و غم آمیخته شده است. ازاینرو نوشته هایم را دوباره پاک مینمایم. زیراکه نمیخواهم آنهایکه بعد از من مییآیند، از خوانش احساس شعری ام رنج بکشند. فکر میکنم، من وهمسن و سال هایم همه  از بد طالع ترین نسل های افغانستان هستیم. همین که دست راست و چب خود را شناختیم، آموختیم که جنس مؤنث هستیم. باید به کوچه نرویم، با گودی های خویش در خفا بازی کنیم و بلاخره باید مکتب نرویم زیرا که جنگ و بربریت است و قوانین مملکت اجازه نمیدهد.  

ادامه نوشته…

۱۱ حمل
۱ دیدگاه

مسلمانان مسلمانان

تاریخ نشر  دوشنبه  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

مسلمانان   مسلمانان

ف.بری 

زاسلام دم زنند اما نه کــــردار مسلمــــــانی

به خاک وخون کشند خلقی ندارند سرسامانی

ادامه نوشته…

۱۰ حمل
۱ دیدگاه

لـوگــــرم ای مــــادرم

تاریخ نشر  یکشنبه  ۳۰ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

ولایت لوگر

ولایت لوگر

بسمه تعا لی

لـوگــــرم ای مــــادرم

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
اول حمل ۱۳۹۱مطابق ۲۰ / ۳ /  ۲۰۱۲، ،سدنی

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

لـوگــرم ای لـوگــرم جـــان پــــرورم

خـطـهء پــاک وصــفــای کـشــــــورم

ادامه نوشته…

۱۰ حمل
۲دیدگاه

جگرم میسوزد

تاریخ نشر  یکشنبه  ۳۰ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترم نذ یر احمد ظفر

محترم نذ یر احمد ظفر

جگرم میسوزد

 نوشته نذیر ظفر

۲۳ – ۳ – ۲۰۱۴

*****

به درد اهــــل زمین آفتاب میسوزد

به چشم اختر شــبانه خواب میسوزد

ادامه نوشته…

۱۰ حمل
۲دیدگاه

صورت عشق

تاریخ نشر  یکشنبه  ۳۰ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترم سید همایون شاه (عالمی)

محترم سید همایون شاه (عالمی)

صورت عشق

سید همایون شاه (عالمی)

۲۹ مارچ ۲۰۱۴ م

کابل – افغانستان

****

به فضل و رحمتِ درگـــــــاه یزدان

حضـــــور عشق در دل گشته تابان

ادامه نوشته…

۱۰ حمل
۱ دیدگاه

درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین

تاریخ نشر  یکشنبه  ۳۰ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده

رسول پویان

۹ / ۱ / ۱۳۹۳

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

نقد و بررسی عالمانه و پژوهشگرانه گذشته خورشید تابناک آیندۀ وطن است. در این نقد و بازیابی بایست چشم تعصب، نگاه محدود ایده ئولوژیک، نشنالیزم کورو قضاوتهای یکجانبه بسته بوده و در عوض هدف اصلی رسیدن به گنجینه های تمدنی وحدت در فضای پرگشایش دیموکراتیک برای گذار از بحران عمومی، جنگ خانمانسوز، استبداد ایده ئولوژیک در زیر هرنام و نشانی، سلطۀ قومی، تعصب و تبعیض زبانی، مذهبی و جنسیتی باشد.

ادامه نوشته…

۱۰ حمل
۲دیدگاه

عشق و نفرت

تاریخ نشر  یکشنبه  ۳۰ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

دوستان عزیز، امیدوارم این سروده ام که تصویری از دردم در هنگام تماشای یک صحنۀ دُره زدن یک خانم است ببنید.

لطفآ کلیک کنید:

https://www.facebook.com/photo.php?v=587545414667343&set=vb.246799295408625&type=2&theater

با حرمت بی پایان
شیما  

عشق و نفرت

باید گریستن، ای طفل هموطن،

این چاپ ُدره هابر اندام نازکت،

ادامه نوشته…

۰۹ حمل
۲دیدگاه

رنگ الفت

تاریخ نشر  شنبه  ۲۹ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترم سید همایون شاه (عالمی)

محترم سید همایون شاه (عالمی)

رنگ الفت

سید همایون شاه (عالمی)

۲۹ مارچ ۲۰۱۴ م

کابل – افغانستان

***

منم یک بندۀ فـــــــــــــرمانبرِ عـشق

که دارم در جنون همچون سَرِعـشق

ادامه نوشته…

۰۹ حمل
۲دیدگاه

لبخند نوروز

تاریخ نشر  شنبه  ۲۹ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

لبخند نوروز

رسول پویان

تــو اسـتاد گـزیــن واژگانی

بدانی خوب آنچه را بخوانی

ادامه نوشته…

۰۸ حمل
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه  ۲۸ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon338g

ادامه نوشته…

۰۸ حمل
۲دیدگاه

رای نمیدهم

تاریخ نشر جمعه  ۲۸ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

محترم سید همایون شاه (عالمی)

محترم سید همایون شاه (عالمی)

رای نمیدهم

سید همایون شاه (عالمی)

۲۸ مارچ ۲۰۱۴ م

کابل – افغانستان

***

برآنکه کرده خون دگـــــر رای نمیدهم

بر خلــــق واژگـــون دگر رای نمیدهم

ادامه نوشته…

۰۸ حمل
۱ دیدگاه

غنچۀ خندان وصل

تاریخ نشر جمعه  ۲۸ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

 

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

غنچۀ خندان وصل

رسول پویان

به جسـم خـسـته دادی جامـن عطـر صفای خوش

که دیگر تا قیامـت می وزد هـرسـو هـوای خوش

ادامه نوشته…

۰۸ حمل
۱ دیدگاه

افغانها متحد شوید

تاریخ نشر جمعه  ۲۸ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

 

افغانها  متحد شوید

احتمالاً درسال ۲۰۱۵ مشکلات سختی را با پاکستان خواهیم داشت

سازمان مدافعین کابل

kabul نوشته کریم پوپل

دوستان و هموطنان درسالهای ۲۰۰۵ من خوانده بودم که نیروهای خارجی مقیم افغانستان  در عین خروج از افغانستان تمامی سلاحهای  خودرا به افغانها می دهد ولی کنون یا آتش می زنند یا میخواهند با پاکستان بفروش رسانند. یعنی اینکه قوای مسلح ما ضعیف باقی مانده قوای پاکستان ۴ چند قوی شود تا این سلاحها را بالای ما استعمال نماید. که نماینگرضعف و ناتوانی دولت کنونی است.

ادامه نوشته…

۰۷ حمل
۳دیدگاه

دوبیتی های درد ناک

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۷ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

ابوذر

محترم نذ یر احمد ظفر

محترم نذ یر احمد ظفر

دوبیتی های درد ناک

نه مـــــادر نی پدر باشد به پیشم

به چشمم اشک تر باشد به پیشم

ادامه نوشته…

۰۷ حمل
بدون دیدگاه

فریب داد

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۷ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

کرزی

ادامه نوشته…