۲۴ ساعت

آرشیو 'مناجا ت'

27 مارس
۴دیدگاه

مناجا تیه

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۷ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

مناجا تیه

بنام نامی پروردگار منّانیکه اسم مبارکش دوای همه بیماری هاست.

بنام خداوند سبحانیکه ذکر مقدسش شفای همه بیماری هاست.

بنام آفریدگارجهان وجهانیانیکه طاعت وعبادتش سر آمد همه جاه و جلال ومکنت وهستی ودارائی هاست.

پروردگارا! ما بندگان مسکین،کوچک،ذلیل،خوار وبیمقداریکه غیراز توکسی نداریم. دست نیاز وگدائی را بطرف توقادرلایزال بلند کرده میگوئیم:

ادامه نوشته…