۲۴ ساعت

آرشیو 'باید حقایق را گفت'

20 می
۳دیدگاه

تکیه به بیگانه یا نیروی خودی؟

تاریخ نشر: دوشنبه ۳۱ ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۰ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

تکیه به بیگانه یا نیروی خودی؟

 ( یک اشاره ی کلی)

پرسش بالا در زمانی مطرح میشود که انبوهی تجارب از تکیه به بیگانه و پیامد های آنرا داریم. در واقع تاریخ به ویژه چند دهۀ پسین کشور ما وسایر کشورهای جهان، تجاربی را در اختیار نهاده اند که در این زمینه سزاوار توجه و درس گیری است.

مفهوم تکیه به بیگانه با مشخص نمودن چهره و خواستگاه آن، می تواند، پاسخ دقیق و واضح به پرسش بالا بدهد. به این معنی که اگر دولتی برای پیشبرد برنامه های اقتصادی وغیره، تکیه گاه و منبع دریافت توان ونیرو را کشور و یا کشور های دیگر انتخاب می کند، به چارچوب بحث متفاوت تری در مقوله ی وابسته گی نیاز دارد. چنین تجاربی را نیز افغانستان به قدر کافی برای درس اندوزی دارا میباشد.

اگر قرار بوده است گروه ها و سازمان ها و یا احزابی، با تکیه بر امکانات سازمان ها و یا دولت های دیگر، ساز و برگ وفربهیی به دست بیاورند و آورده اند، آن تجارب را نیز بسیار داریم .

نمونه ی دیگر را در چهره ی افراد واشخاصی میتوان نشانی نمود که به دلیل علاقه به جاه ومقام، شهرت و امتیازهای متنوع، حتا حاضر بوده اند، رذیلانه ترین تکیه گاه را از راه پذیرش عضویت سازمان های امنیتی دیگران بپذیرند.

همینطور گونه های تصورات و علایق با میزان های متفاوت که حاکی از توضیح سیاسی چنین مقوله اند، طرف توجه می آیند.

اما در این نبشته، اوضاع کنونی و گوشه یی از توقعات و نیازهای آن نیروهایی را طرف توجه قرار میدهیم که تمامیت خواهی گروه ستمگر وغیر قابل تحمل را نپذیرفته و دست اندر کار سازماندهی، رشد ونمو و توان یابی بهتر مبارزاتی علیه آن گروه مزدور می باشند. در این راستا مسلم است که در هر مورد و نشان دادن مقطع خاص، تجارب تکیه توهم آمیز پیشینه بر بیگانه نیز ظاهر می شود.

امروز، هسته ها، افراد، جبهات، و محافل بسیاری در داخل و خارج کشور، بنابر برداشت های نسبتاً همسان و یا متفاوت، حکومت جبار وستمگر طالبانی را نمی پذیرند. این عدم پذیرش میتواند خط قرمز نخستین باشد.اما نیاز های عملی مطالبات دیگری هم دارند. از جمله آن نگرانی هایی که تجربه ی اتکا به بیگانه نشان دادخ است که مبادا تکرار شود.

این دونوع نگرانی عبارت اند از:

  • چشم امید وتوقع داشتن ازافراد ومحافل فساد گسترکه با فرو بردن سر تعظیم به هر امر ونهی بیگانه خوی گرفته وبه آن معتاد شده بودند. تولید شده ی همان کارکردها بود که راه رابرای آوردن طالبان هموار کرد.
  • هسته ها ومحافلی که در آغاز کاراند، از همدیگر پذیری، از تحمل سیاسی، از دسترسی به عدالت مورد نیاز وطن در همه زمینه ها صحبت میکنند، اما همزمان توقع بیشتر را از نهاد ها و کشورهای جهانی در میان می آوردند. هرگاه اشاره یی از یکی از کشور ها می بینند که اندک شکایتی از طالبان دارد، به آن دل می بندند و گرویده ی آن شوخ چشمی می شوند. بدون توجه به صد ها رشته ی دوستی آن کشور با طلبان. در واقع چنین چشمداشتی، از آغاز بار توهم وانحراف را بردوش آنها میگذارد.

بهره گیری از تضادهای منطقه یی و جهانی، امکانات برای کاربرد های تاکتیکی، زمانی فراهم می شود که نیروی منسجم و دارنده قدرت مردمی با قد رسا وعاری از آلوده گی های شناخته شده محافل وابسته، تبارز بیابد. آنچه را که اکنون نمیتوان با جزییاتش مطرح کرد. در این مقطع مرزبندی با آنانی مهم است که با فرهنگ سیاسی تکیه به بیگانه به هر قیمت اخته شده اند و پاسخ آسان، ساده و آماده یی دارند که بدون اتکا به قدرت خارجی کاری نمیشود!

یکی از ملزومات به نیرو تبدیل  شدن، هسته ها و محافل مردمی در اوضاع کنونی این است که از تعدد مراکز بکاهند. کاستن تعدد مراکز مستلزم توافق روی نکات مشترک است. ازینرو هیج توجیهی پذیرفتنی نیست که تکروی های محافل دارنده ی نکات مشترک اما جدا رونده را تایید کند. عارضهی آسیب زای تکروی این دورنما را تصویر میکند که انرژی محافل معتاد به آن هدر میرود وسرانجام با انحلال و یأس زده گی فعالان آن نشانی از آن دیده نمیشود.

به طور مثال، این مهم اگر امروز در پیش روی زنان مبارز میهن ما که یکی از افتخارات تاریخ را رقم زده اند، صمیمانه پذیرفته نشود، بسیار محتمل است که دورنمای تأسف باری را در چشم  انداز بگذارد. مخالفت جدی با اپارتاید جنسیتی طالبان، نیاز به تشریک مساعی همه آنانی دارد که این تبعیض وحشت آمیز را نمی پذیرند. در کنار باهم آمدن، مکمل همدیگر شدن، نکات مشترک را به همگامی های مشترک سپردن، توان و ایجاد فضایی را درچشم انداز میگذارد که جلب وجذب بیشتر را در پی دارد. با توان و تبارز نیروی چشمگیر، جلب توجه مردمان  ونهادهایی نیز میسر می شود که اپارتاید  جنسیتی را بازتاب بدهند.

این شیوه ی کار، بنیاد های اصل اتکأ به خود را با تمام زحمت آمیزی هایش شکل میدهد.

15 می
۱ دیدگاه

بیوگرافی آقازاده

تاریخ نشر: چهارشنبه ۲۶  ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۵ می ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – آسترالیا

بیوگرافی آقا زاده

در صفحات شما و شمال غربی کشور بعضا مرسوم است وقتی بهم می رسند بعد از جویای احول می پرسند ، فامیل چطور است ، آقا زاده یا آقا زاده ها در چه حالند ؟ حال بگذریم از دیگران ، این آقا زاده کیست ، کجاست ، چه می کند ؟ شرح مفصلی دارد ، درین جا برای روشن شدن مطلب هویت آقا زاده را ذیلا تقدیم می کنم :

آقا زاده در خانه متشخصی بدنیا آمد ، در ابتدا به القاب اعزازی جان آقا ، شیرین آقا، آقا شیرین و غیره او را صدا می زدند. صبحانه با ناز و افادهء زیاد موتر دولتی را افتخار بخشیده رهسپار مکتب می شد و ظهر بهمعیت مستخدم بعزم کاشانه قبول زحمت می فرمود.

حاضری در شأن او نبود ، در صورت هفته ها غیر حاضری و پای گریزی باز هم از بیم خشم اولیایش حاضر قلمداد می شد ، چوکی او در سر صنف مشخص و آمیزش او با شاگردان معلوم الحال و چند آقازادهء دیگر نظیر خودش در طول سال تعلمی ، آقا زاده مؤفق به اخذ چند تحسین نامه بخودش و چندین آفرین و امتنان بر والدین که چنین والاگهر را تقدیم مدرسه نموده اند، می شد.

معلومات او بمطالعه چند ناول ، پویسی و عشقی ختم می گردید،  با فرا رسیدن امتحان در حالیکه آه به جگر نداشت بدون آمادگی ، باطمینان خاطر به صحنهء امتحان قدم می گذاشت . آمیزش او با دیگران درین روز استثنائی و با شاگردانی بود که در طول سال تعلیمی حتی نام آنها را هم بلد نبود. آقا زاده درین جا تا می توانست از پارچه و اندوخته سایر شاگردان نقل و از همین جا سؤ استفاده ، غبن و خیانت را تمرین می نمودد . بفرض محال اگر معلمی خدای ناخواسته جلو این عمل او را گرفت ، به او آن رسید که به دادو خان رسید ( دادو خان در هرات قدیم به طاقت و مقاومت شهرت داشته بدون گفتن آخ لت و کوب زیادی را تحمل می نمود) . کم کم آقا زاده به سن جوانی می رسید ، ساعت های اخیر درس نشانی ازو در مکتب نبود ، با دکوراسیون مخصوص بیتلی شقیقه های دراز ساعت ها بدورازهء مکتب نسوان خرامان خرامان پٌز می داد. آقا زاده تحصیلات ابتدایی و ثانوی را به نحو خودش به پایان رسانید. او شیفته تمدن و امریکاست. ادامهء تحصیل در داخل مملکت به مذاق  او برابر نیست ، لذا با تشریفات خاص و مجلل عازم مغرب زمین  می گردد ، اما درین جا با صحنهء تازه بر خورد می کند ، هیچ کس دست لطفی بر سر او نمی کشد و بی اعتنائی مردم و اطرافیان به او که سالها جان و بادار خطاب می شد روحیهء مبارکش را پژمرده می سازد ، چون پایهء تحصیلی و معلومات درستی ندارد هیچ یونیورستی او را نمی پذیرد ، آقا زاده کم کم عصبانی شده مشاعر خود را از دست می دهد ، گاهی بفکر خودکشی می افتد اما با داشتن زندگی آنهمه پر تجمل از تصمیم خود باز می گردد . زمانی راهی دیار خود می شد مگر طعنهء احتمالی اقوام و دوستان و اغیار مانع این عمل می گردید. بالاخره ۴ سال دور از خانه و وطن در اماکن عیش و نوش مانند لیدو و مولن روژ پاریس یا لاس وگاس  و مونت کارلو و غیره به خوش گذرانی و قمار مصروف و روزی با دستی خالی و مغزی تهی عازم وطن گردید . والدین بی خبر از جریاناتی که صورت گرفته به شادی ورود او را جشن می گیرند ، خبر تشریف آوری او در کوچه و بازار شایع می شود ، از رفت و آمد اقوام ، دوستان و همسایگان کم کم کاسته می شود. درین جا پدر و مادری که ۴ سال تمام در انتظار این جگر گوشهء شان بوده اند ، از نهالی که پرورده اند میخواهند دیگر مستفید شوند، با تعامل همیشگی بدامان این و آن می آویزند.

سلسله مراتب وسیله واسطه به بالاها و بالاتر ها می رسد والله ، بخدا به مقدسات قسم غلام زادهء شما ( درین جا روی مصلحت القاب تغییر میخوردت) دپلومهء عالی فلان یونیورستی خارج است ، باور ندارید این شما و این گز و میدان ازو امتحان بگیرید، بالاخره در یکی از ادرات دولتی شغل مهمی برایش آماده می شود . آقا زاده که جز سؤ استفاده و ارتشاء کوچکترین کفایت و اهلیت در مسائل فنی و اداری ندارد بزودی تحت تأثیر زیر دستان و اطرافیان واقع گردیده از کار دست می کشد ، وظایف  و تصدی های پایانتر هم دون شان و مقام اوست ، چند بعد از زیان این و آن می شنویم :

آقا زاده که در فلان اداره کار می کرد چون فراخنای فکر او از آنچه تصور میرفت وسیع تر بود ناچار عازم اروپا گردکید تا از آنچه آموخته به نفع مردم آن سامان از آن استفاده نماید. آخرالامر هم معلوم نشد آقا زاده کجا رفت و در دیار بیگانه به چه وظیفه گماشته شد، اگر از خوانندگان عزیز کسی سراغ او را داشته باشد به ما تحریر و منت گذارد.

دکتور حفیظ الله بصیر

اقتباس از:

شماره ۴۳ سال چهارم جریدهء ملی بیطرف ترجمان مؤرخ ۱۲ حوت ۱۳۵۰ خورشیدی مصادف ۲ مارچ ۱۹۷۲ میلادی.

15 می
۳دیدگاه

نورمحمد تره کی قربانی چاپلوسی

تاریخ نشر: چهارشنبه ۲۶  ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۵ می ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – آسترالیا

نورمحمد تره کی قربانی چاپلوسی

( به مناسبت گذشت ۴۶ سال از کودتای ثور)

من این نورمحمد تره کی (۱۹۱۷ –۱۹۷۹) را که تعدادی در دهۀ دیموکراسی شناختند و خلق رنجدیده و چهره هایی رنجدهنده بیشتر پس از کودتای ثور با او آشنا شدند، با نورمحمد تره کی سال ۱۳۲۹ از منظر هیأت فکری وعقلی، متفاوت یافته ام. نورمحمد تره کی در سال ۱۳۲۹ خورشیدی با نوشتن مضامین اعتراضی و اصلاحات خواهانه، نکات و موضوعاتی را در جریدۀ انگار طرف توجه قرار داده است که مشروطه خواهان و تحول طلبان بالتبع ضد استبداد طرف توجه قرار داده بودند. اما نورمحمد تره کی “خلقی” دربست و همه جانبه در مدار اتحادشوروی است و رهبر انسان آزاری هایی شد که تاریخ سرزمین ما ندیده بود. چنین بود که سالها پیش، پس از دیدن نبشته های او در جریدۀ انگار، برداشتی را یادداشت نموده بودم که این است: کاش نورمحمد تره کی در همان سطح مطالبات سال ۱۳۲۹ در جریدۀ انگار زنده گی سیاسی و قلمی میداشت. مضامین منتشرۀ او در سال ۱۳۲۹ خورشیدی یک جانب دیگر را هم نشان میدهند که وی آدم با عقلی بوده است، یا دقیق تر، تا یک اندازه با عقل. اما اینکه طی تحول منفی اش چه سبب شد که شعارباز و ترجیح دهندۀ منافع و مصالح شوروی شود و به ویژه پس از کودتای ثور، رهبر یک حزب و حکومتی خلق کُش و بیرحم و جفا کار باشد، میتواند در جایش طرف توجه و تأمل قرار بگیرد. حالا که سخن از چاپلوسی، آسیب شناسی و سرزنش آن است(۱)، این تفاوت او را در همین حوزه ببینیم. تره کی نویسنده در جریدۀ انگار، استعداد نوشتن طنز در سطح میانه یی را هم دارد. درشمارۀ دوم انگار، عنوان “پرسش و پاسخ” را برای یک کوتاه نوشت انتخاب کرده است. پرسش ها و پاسخ های طنز آمیز او میرسد اینجا که: «س (سوال)- نتیجۀ تملق و چاپلوسی اشخاص بی تجربه چیست؟» در پاسخ این پرسش می آورد که: «ج (جواب) اول معتبری و بعد از آن سرنگونی»(۲) این گفتۀ او را که خواندم، روزگار ترویج و تمرین مداحی ها و چاپلوسی های کراهت انگیزی را به یادم آورد که نشریات حکومتی و سخنرانی های شکنجه آمیز به مدح و چاپلوسی وی مشغول بودند. القاب پف کرده و کار روایی هایی را به او نسبت میدادند که در روایات جعل آمیز و داستان سازی ها برای قهرمان های افسانه یی تراشیده اند. در این میان متخصص”چتاقی” چاپلوسی که نردبان لرزان زیر پای تره کی نهاده بود، حفیظ الله امین بود. امین که خود خواهی اش بالاتر از هر مرام و مصلحتی بود، با ستایش ها از تره کی، راه توسعۀ نفوذ بیشتر در حزب و حکومت استبدادی را هموار کرد. امین در واقع تره کی را به عنوان لعبتکی پیش انداخته و با چاپلوسی، آن آدم سالها پیش نسبتاً با عقل را که از فرجام و نتیجۀ چاپلوسی هم خبر داشت، از خرد و هوشیاری و حد اقل تشخیص محیط ماحول دورنگهداشت. کارش بجایی رسید که برایش ترتیب سالگرۀ “معتبرانه” گرفته شد. کیک بزرگی برایش درمیان نهادند. مطابق یک شایعه که پذیرفتنی هم به نظر می آید، در آنشبِ اوج “معتبری”، تره کی چنان مست و گرم بود که از خوشی هرکسی سویش میدید، او را می بوسید. اما بربنیاد انگیزه های چاپلوس که کار خود را میکند و آنچه برای مقام میگوید، آنرا در دل ندارد، حفیظ الله امین پس از”معتبر سازی” تره کی، کار سرنگونی اش را در پیش گرفت و نردبان از زیر پایش دور کرد. آن هم با چه فضیحت و منافقتی! تیرهای چاپلوسی امین از آنجایی هم به هدف می نشست که تره کی عقل و درک نسبی سال ۱۳۲۹ را از دست داده بود. حافظه اش هم مانند کسان دیگری که حافظۀ تاریخی آسیب دیده دارند و یا به عارضۀ فراموشی آن مبتلا شده اند، از یادبرده بود که روزی دربارۀ چاپلوسی و عواقب آن سخن کوتاه، اما درست گفته بود. اما آن سخن گوش آویزش نبود. تره کی در اوج “معتبری” بود که برادرش فوت کرد. چون “معتبر” بود، مردمان بسیاری مجبور شدند به فاتحۀ او بروند. اما چاپلوسی چنان سرنوشتی از او بار آورد که به دستور چاپلوس، با نهادن بالشتکی بر دهنش، جانش را ستانیدند و قبر پنهانی اش را هم آتش زدند. حفیظ الله امین جنایتکار چاپلوس و چاپلوس پرور نیز چنان معتبری و سرنگونی را تجربه کرد. زیرا در ساختاری که استبداد و معیارهای حزب استبدادی حاکم اند، مقام جویان وهراسیده ها و افراد شریف، ناآگاه و یا آگاه، توان اعتراض بر کجروی ها را ندارند، آنانی که زیستن به هر قیمت را در پیش می گیرند، چاپلوسی هم میکنند. یا اینکه به تکیه بر بیگانۀ حریص و خونریزی و براندازی روی می آورند. چاپلوسی “شاگرد وفادار”، “معتبری” “نابغۀ شرق” و سرنگونی اش عبرت دهی بسیاری دارد.

(۱) نبشته هایی که با عنوان آسیب شناسی چاپلوسی در افغانستان فراهم آمده اند، در آیندۀ نزدیک انتشار می یابند.

(۲) نورمحمد تره کی. جریدۀ انگار. شمارۀ ۲ ص ۴. سال ۱۳۲۹ خورشیدی

 

17 فوریه
۳دیدگاه

گلب الدین حکمتیار و ادعای «محاصرۀ ارگ»!

تاریخ  نشر چهار شنبه  ۲۹ دلو   ۱۳۹۹ – ۱۷  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

اخیرا” گلب الدین حکمتیار در یک سخنرانی در جمعی از هوادارانش به حکومت اخطار داد که اگر بندهای توافقنامه با حزب اسلامی را اجرا ننماید، ارگ ریاست جمهوری را محاصره می کند، حکومت را سقوط می دهد و مردم را از شر آن ها نجات می دهد.

ادامه نوشته…

07 می
۲دیدگاه

ترویج خشونت با پخش سریال‌های ترکی

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۸ ثور  ۱۳۹۹ –  هفتم  می ۲۰۲۰ هالند

ترویج خشونت با پخش سریال‌های ترکی

قیام و عثمان

عنایت الله باور بامیک

چنان‌که دیده می‌شود سریال عثمان در مقایسه با سریال قیام بیننده‌ی بیشتر دارد. با آن‌که این سریال‌ها جنبه‌های هنری کمتر دارند و از لحاظ فنی و تکنیک فیلم‌برداری نیز در آن‌ها کاستی‌های فراوانی دیده می‌شود، چرا پربیننده اند؟

ادامه نوشته…

19 ژوئن
۱ دیدگاه

چگونگی قسمتی از وقایع ارگ

تاریخ  نشر سه شنبه  ۲۹ جوزا  ۱۳۹۷ –  ۱۹ جون  ۲۰۱۸–  هالند

چگونگی قسمتی از وقایع ارگ

نوشتۀ محترم داؤود ملکیار

به ادامه تبصرۀ مختصر ولی بحث بر انگیزم در اوایل ماه می، اینک عصارۀ صحبت های را که با دو تن از شاهدان عینی وقایع هفتم و هشتم ثور سال ۱۳۵۷، انجام داده بودم، طور فشرده نقل می نمایم.

ادامه نوشته…

19 ژوئن
۱ دیدگاه

درحاشیۀ “چگونگی قسمتی از وقایع ارگ”

تاریخ  نشر سه شنبه  ۲۹ جوزا  ۱۳۹۷ –  ۱۹ جون  ۲۰۱۸–  هالند

درحاشیۀ

“چگونگی قسمتی از وقایع ارگ”

چگونگی قسمتی از وقایع ارگ“، نوشتۀ محترم داؤود ملکیار

محترم استاد محمد نصیر مهرین

**********

هنگام جمع آوری معلومات پیرامون قتلها واعدامهای سیاسی برای قسمت دوم که تا اکنون انتشار نیافته است، بخشی را به رویدادهای خونبار پس از کودتای هفتم ثور سال ۱۳۵۷ درنظر گرفتم. اما آنچه در سرآغاز آن دوره در نظر می آمد، معطوف به اعدام های است که از صبح هفتم ثور آغاز شد وادامه یافت.

ادامه نوشته…

07 ژوئن
۳دیدگاه

نقطه پایان بر سر تجارت با زندگی انسان‌‌ ها

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۷ جوزا  ۱۳۹۷ –  هفتم   جون  ۲۰۱۸–  هالند

نقطه پایان بر سر تجارت  با زندگی انسان‌‌ ها

نویسنده : محترم ویس احمد حکمت

    اخیراً حمیده عبدالله مشهور به شیرین‌ گل پرسوز هنرپیشۀ ۶۵ سالۀ افغان که بیش از ۲۰ سال می‌ شود در سویدن زندگی دارد، برای انجام عملیات پیوند کلیه (گُرده) به هرات آمد؛ عملیات خانم عبدالله با مؤفقیت سپری شد و او صاحب کلیۀ جدید و صحتمندی دوباره شد.

ادامه نوشته…

02 ژوئن
۲دیدگاه

ترویج روز افزون اخبار تنفر آمیز

تاریخ  نشر شنبه ۱۲ جوزا  ۱۳۹۷ –  دوم  جون  ۲۰۱۸–  هالند

ترویج روز افزون اخبار تنفر آمیز

در شبکه های اجتماعی

نویسنده : محترم  دکتور شهیر نثاری

رشد رور افزون تبعیض نژادی و ترویج اخبار تنفرآمیز و نژاد پرستانه یا توهین‌ آمیز و تروریستی در فضای مجازی در شبکه های اجتماعی یک چالش بزرگ در سراسر جهان بویژه در شرایط نا جور کنونی در کشور عزیز ما افغانستان است.

ادامه نوشته…

01 آوریل
۱ دیدگاه

بسیار لقب محــروم نام

تاریخ  نشر یکشنبه ۱۲ حمل   ۱۳۹۷ –  اول اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

بسیار لقب محــروم نام

 در بارۀ

 نامها و لقب های زنان

محترم استاد محمد نصیر مهرین

فهرست موضوعات

  • تصویری از این نبشته
  • کلید واژه ها

ادامه نوشته…

17 فوریه
۲دیدگاه

بازهم اندکی در بارۀ رنجهای مهاجر هموطن

تاریخ  نشر شنبه  ۲۸  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۷  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

بازهم اندکی در بارۀ رنجهای مهاجر هموطن

ما بدین در، نه پی حشمت و جاه آمده ‌ایم
از بـــد حادثــه این جا بــه پنــاه آمـده‌ایم

نوشتۀ : محترم استاد نصیرمهرین

نزدیک به چهل سال است که با دنیای اندوهبارترمهاجر و آواره گی های طاقت سوز او بی گسست مواجه هستیم.

ادامه نوشته…

16 ژانویه
۲دیدگاه

آغاز نیکو

تاریخ  نشرسه شنبه ۲۶ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۶جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

آغاز نیکو

نوشتۀ : محترم درمحمد وفاکیش

 در مقطع سرنوشت سازی کنونی، عده یی از احزاب و سازمانهای سیاسی با درک حساسیت و اهمیت و ضع موجود افغانستان و بیرون رفت از مصایبی که نه تنها تهدیدی به وحدت ملی، بلکه زمینه ساز دست بلند سازمانهای جاسوسی  منطقه در سوق و سودهی ذهنیت ها برای مخدوش  ساختن موضع مثبت افغانستان درعرصه یی بین المللی است، مساعی و تلاشهای وطندوستانه یی را به راه انداخته اند که می شود آنرا یک آغاز نیکو برای هر چه بیشتر بهم نزدیک شدن رشته های از هم متلاشی شده نهضت روشنفکری در کشور به شمار آوریم.

ادامه نوشته…

27 دسامبر
۱ دیدگاه

پاسخ زورمندان به ملت چه خواهد بود؟

تاریخ  نشر چهار شنبه ششم  جدی  ۱۳۹۶ –  ۲۷  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

پاسخ زورمندان به ملت چه خواهد بود؟

نویسنده: محترم ویس احمد حکمت

  سیر تکاملی جوامع نیازمند تحکیم ثبات سیاسی و اجتماعی است؛ جامعۀ ما که دوران طولانی جنگ‌‎ها را پشت سر گذاشته و درحال گذارمی‌باشد، بیشتر ازهر چیز دیگر به ثبات پایدار سیاسی ضرورت دارد.

ادامه نوشته…

02 نوامبر
۲دیدگاه

دو نوع انسانکشی درخدمت همدیگر

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۱عقرب  ۱۳۹۶ – دوم  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

   دونوع انسانکشی درخدمت همدیگر

محترم استاد محمد نصیر مهرین

شماری از سربازان در ولایت غور می گویند :

زیاد تر از دو ماه میشود که با دستر خوان خالی و شکم های تفریبآ خالی با برادران کرزی ، راکتبار و غنی ، میجنگیم.

ادامه نوشته…

16 اکتبر
۱ دیدگاه

پیرامون پول “حــرام” دفتر “خانم اول کشور”

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۴ میزان ۱۳۹۶ – ۱۶  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

  پیرامون پول “حــرام” دفتر “خانم اول کشور”

محترم استاد محمد نصیر مهرین

“خانم اول کشور”، همسرمحمداشرف غنی است .نام اصلی ودیرینه اش رولاغنی میباشد. پس از اینکه اشرف غنی رئیس جمهور تعیین شد، نام بی بی گل را بر او نهاد. شاید آرزو داشت پس از رسانیدن اش  به چنان مقامی، لقبی برای همسر برگزیند.

ادامه نوشته…

16 آوریل
۱ دیدگاه

تفاوت بین موشک هاى روسى و بمب امریکایى

 تاریخ نشر یکشنبه ۲۷ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۶  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

تفاوت بین موشک هاى اسکادِ روسى

و بمب والده امریکایى چیست ؟

محترم مسعود اطرافی

[] نمیدانم تفاوت بین موشک هاى اسکادِ روسى و بمب والده امریکایى چیست ؟  اولى ۶٠٠٠ کلیوگرام وزن داشت با کلاهکِ ٩٠٠ کیلوگرامه این یکى ده هزار کیلویى !

ادامه نوشته…

11 فوریه
۳دیدگاه

مزاح و شوخی سیاسی

تاریخ  نشر شنبه ۲۳  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۱  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

مزاح و شوخی سیاسی

بقلم محترمه خانم الهه احرار

ملت افغان تباه شد روز بروز

تا بکی شوخی سیاسی تا بکی

ادامه نوشته…

08 اکتبر
۱ دیدگاه

واردات افغانستان ١٣ برابر صادرات کشور

تاریخ  نشر شنبه  ۱۷  میزان   ۱۳۹۵ –  هشتم    اکتوبر  ۲۰۱۶ – هالند

واردات افغانستان  ١٣ برابر صادرات کشور

فساد اداری دومین چالش بزرگ توسعه اقتصادی کشور است

نقیب الله عبید

فرصت ها و چالش ها برای توسعه اقتصادی افغانستان سازمان ملل متحد از سال ١٩٧١م بدینسو افغانستان را در ردیف کشور های کمتر توسعه یافته قرار داده است. آمار های رسمی نشان می دهد که افغانستان از نظر مالی ٧٠ فیصد به کمک های خارجی وابسته است.

ادامه نوشته…

31 آگوست
۲دیدگاه

تبعه یا شهروند ؟

تاریخ نشر  چهار شنبه دهم   سنبله  ۱۳۹۵ – ۳۱  آگست  ۲۰۱۶ – هالند

تبعه یا شهروند ؟

محترم عنایت الله باور بامیک

واژه‌ی «شهروند» در کشور ما و در فرهنگ‌ ما بهترین نام برای کسی است که مربوط به این جغرافیا و ‌فرهنگ است. این واژه‌ی زیبا ضمن این که از لحاظ ساختاری خوش‌ترکیب و خوش آهنگ‌ است، از اصالت زبانی‌ و‌ درستی معنایی نیز برخوردار است.

ادامه نوشته…

11 جولای
۱ دیدگاه

تاج انسانیت ما کجاست؟

تاریخ نشر دوشنبه ۲۱ سرطان  ۱۳۹۵ – ۱۱ جولای  ۲۰۱۶ – هالند

تاج انسانیت ما کجاست؟

نوشته الهه افتخار

من اینجا مطلب درد انگیزی را به عرض میرسانم که امید مورد تدبیر و توجه شما قرار گیرد. این موضوع از همان طفولیت روان من را درگیر خود کرده است. در اول یک تعریف دارم البته من خیلی کم دان و ناتوان از ان استم که یک چنین کلمه را تعریف کنم. اینجا داشته هایم را شریک میسازم.

ادامه نوشته…

10 ژانویه
۴دیدگاه

در مشهد گردۀ یک پناهنده افغانرا دزدیدند

تاریخ نشر یکشنبه ۲۰ جدی  ۱۳۹۴ – دهم  جنوری  ۲۰۱۶ هالند

این یک واقعیت است لطفا بخوانید

داکتران مشهد ایران  به بهانۀ برداشتن کیسهٔ صفرا یک پناهنده افغان
گردۀ او را دزدیدند

*******
این جنایت را داکتران آلمان فهمیدند

رحم و رافت اسلامی

********

تقدیم کننده : صدیق رهپو طرزی

***********

من از آن گاهی که سیل پناهنده گان – برخی به نادرستی واژهٔ مهاجران را به کار می برند – مرزهای ترکیه و کشورهای شرق اروپا را گذر نمودند و روشن شد که در میان شان افغانان نیز حضور دارند، به یاری پروفیسر شولتز ( وامنام ) دوست بسیار نزدیکم که سال های زیادی از پیوند ما در این سامان می گذرد، به دفتر ادارهٰ شهر گت تینگن، نام نویسی نمودم، تا اگر بتوانم به آنان یاری برسانم أنان به گرمی از این امر پذیرایی نمودند و گفتند که تازه برای شان دستور روی دست گرفتن آماده گی برای انی کار، داده شده است.

ادامه نوشته…

14 سپتامبر
۱ دیدگاه

عشق را هر چند لگد مال کنی مالا مال

 تاریخ نشردوشنبه  ۲۳ سنبله  ۱۳۹۴ – ۱۴   سپتامبر   ۲۰۱۵ هالند

دوستان محترم و گرامی لطفا نظریات خویش را در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا مطالب شما همیش محفوظ بماند .
با عرض حرمت
مهدی بشیر

**********

عشق را هر چند لگد مال کنی مالا مال می شود

باور بامیک

زمان هر روز می گذرد از میانهء رود های  رویای من و فریب ها  فربه می شوند و دروغ ها داغ تر . دل ها سنگ  می شود و مصلحت ها و دلسوزی های مصلحت آگین به بلوغ می رسد و احساس های من شن و شلوغ می شوند و طغیان می کنند .

ادامه نوشته…

09 سپتامبر
۱ دیدگاه

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا ؟

تاریخ نشر چهارشنبه ۱۸سنبله  ۱۳۹۴ – نهمم سپتامبر   ۲۰۱۵ هالند

دوستان محترم و گرامی لطفا نظریات خویش را در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا مطالب شما همیش محفوظ بماند .
با عرض حرمت
مهدی بشیر

*********

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا ؟

چه تفاوت تلخیست میان  احمد ضیا مسعود  و احمد شاه مسعود !

 استاد عنایت الله باور بامیک

   احمد ضیا مسعود فقط  ژنتیک ( احمد شاه مسعود را دارد اما  فونتیک  ) او را هیچ نخوانده است . به نظر من این بزرگوار را باید احمد  جاه ( مسعود گفت و او را  احمد شاه مسعود ).

ادامه نوشته…

04 آوریل
۳دیدگاه

زوزه های شیطان

تاریخ نشر شنبه  ۱۵ حمل ۱۳۹۴ –  چهارم  اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

بسمه تعالی

زوزه های شیطان

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۴ – ۴ – ۲۰۱۵ ،سدنی،آسترالیا

تکبــرْ،نیــازیِ را،خــوار کرد

به نفـریـن ملت،گــرفتــار کرد

ادامه نوشته…

12 مارس
۳دیدگاه

غرور یعنی زوالی انسان

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۱ حوت  ۱۳۹۳ – ۱۲مارچ ۲۰۱۵ هالند

غرور 1

محترمه سجیه الهه (احرار)

محترمه سجیه الهه (احرار)

اسلام ما قبلاً گفته است که متکبرین را دوست ندارد. پس هیچ وقت غرور نداشته باشید، زیرا که غرور انسان را زوال میکند.

خداوند (ج) انسان را بسیار زیاد ضعیف آفریده است و هرگز به یک حال باقی نمی ماند.

ادامه نوشته…