۲۴ ساعت

04 آوریل
۳دیدگاه

زوزه های شیطان

تاریخ نشر شنبه  ۱۵ حمل ۱۳۹۴ –  چهارم  اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

بسمه تعالی

زوزه های شیطان

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۴ – ۴ – ۲۰۱۵ ،سدنی،آسترالیا

تکبــرْ،نیــازیِ را،خــوار کرد

به نفـریـن ملت،گــرفتــار کرد

زبی عقلی و بی خـرد بـودنـش

زدنیـای خود،دوزخ اعمـارکرد

 شهیـد ستم گشته”فرخنـده“جـان

 تکانـی به ملک داده،بیـدارکرد

بگو”حیدری“زین خرد مفلسان

که حَمْل کتاب را، چو حمار کرد

کتاب، مقصد از قرآن مجید میباشد.

نام شیطان قبل ازرانده شدنش ازبهشت”عزازیل”بوده است واین نام برای آن به اواطلاق می شده که اوعزیزملآئکه ومقرب درگاه الهی بوده است.

شیطان وقتیکه نظر به تکبرش ونکردن سجده به امرالهی برحضرت آدم،از بهشت الهی رانده شد. اودر موارد زیادی زوزه کشید که تذکر آنهمه، ازحوصله این سطوربه دورمیباشد. مگر در بعضی جاهائیکه شاگردان شیطان درشرایط امروزی وطن عزیز ما زوزه میکشند، اشارهء کوتاهی میدارم:

اول- زمانیکه حضرت آدم نظربه نا فرمانی خدا،ازبهشت بیرون شد، شیطان خیلی خوشحال گردید که آدم هم مثل اوازبهشت رانده شده است.
ولی زمانیکه توبه آدم (ع) پذیرفته شد،این شیطان ملعون ازسوز دل ناله کرد که ملایکه آسمان وزمین را متوجه نمود، وهمه اورا لعنت کردند.

چنانیکه امروزهمه مردم مسلمان ووطن پرست ما،قاتلین وحمایت گران شهید”فرخنده”را لعنت میکنند.

دوم- درعیدغدیرخم وقتی که پیامبرگرامی اسلام (ص) راجع به حضرت علی(ع) فرمودند:“من کنت مولاه فعلی مولاه”،بعد فرمودند: با پیروی، دوستی وولایت علی(ع) موانع رفتن به بهشت مرفوع میگردد. دراین هنگام شیطان ازدل پردرد خودناله کشید وگفت: ازاین پس چکنم وچارهء من چیست؟ اولادهای خودرا جمع کرد وگفت: تا میتوانید مردم رابه شک اندازید. محبت، ولایت ودوستی علی راچنان برمردم مشتبه کنید که اورا به خدائی باورکنند واز راه غلو به جهنم بروند.

حالا درمیهن عزیزما شاگردان شیطان با نفاق اندازیهای شیعه وسنی،  پشتون وهزاره، تاجیک، ترکمن ووو…ارابهءاستاد لعنتی خودرا پیش برده وباعث قتل وقتال های زیاد، سربریدن های مردمان بیگناه،انتحار ها،اختطاف ها،مردم ربائی ها تجاوزهای جنسی حتی به اطفال دوساله، سه ساله وپنج ساله،دزدیها وصدها فجایع دیگررا محض رضای شیطان بزرگ واستا د شان مرتکب میشوند.

سوم- شیطان به روزعا شورابسیارزحمت کشید تا توسط تمام لشکرعمر سعد،امام حسین(ع)،یاران وحتی طفل شش ماهه اش رابه شهادت رسا نیدند.آنگاه شیطان ملعون گفت: عجب خلق خدا را گمراه کردم وآنچه مقصود من بود،امروز دست گیرم شد. جبرئیل ازاوپرسید: این همه خوشی تو برای چه است؟ شیطان گفت: از زمان حضرت آدم تا کنون چنین حادثه ی واقع نشده ونخواهد شد.

بعد از شهادت حضرت امام حسین(ع)،درهای آسمان گشوده شد تا ملایکه کربلا راببینند. زمانیکه شیطان خبرشد که خداوند چه ثوابی برای پیروان وزیارت کنندگان او قرار داده،ازکردهء خودپشیمان شد وازروی حسرت وندامت زوزه ونعره ای کشید که جمیع ملایکه اورا لعنت کردند.

شیطان گفت: واویلا،قضیه برعکس شد ومردم بیشترداخل بهشت میشوند.

شیطان حتی درخواب خود هم ندیده بود که شاگردانش باعث فجایع می شوندکه عقل اوبدان کار نمی کرد.

شاکردان شیطان دروطن عزیزما نیزمی بینندکه قضیه وپلان شان راجع به شهادت رسانیدن فرخندهء مظلومه نتیجه ی برعکس داد و ملیونها انسان درسراسرکرهء زمین برای جانیان وحمایت کنندگان آنها لعنت فرستاده ومیفرستند، وشهید فرخنده نماد آزادی زنان وقهرمان ضد خرافات وتزویرملاها،مولوی هاوشیخ های جاهل وبی سواد اسلامی گردید.

چهارم- شیطان وقتی تکبُرنموده وآدم را سجده نکرد،خداوند وجمیع ملایک اورا لعن کردند.اوازحسرت ودوری بهشت واز دست رفتن حسنات وعباداتش فریاد کشیده وزوزه نمود.

حالا دروطن عزیزما این نیمچه ملاها ویا مولوی های بی دانش و مزدور،هم فریاد میکشند  که آنهمه عزت واعتباردروغینی را که کسب کرده بودند،ازدست داده ومنفورجامعه گشته اند.

باوجود وقوع این جنایت آشکاروبی سابقه وزجر کُش کردن مظلومهء شهید فرخنده،دختر باحجاب، متدین وحافظ قرآن مجید، در زیرریش “ع”  و”غ”به فجیع ترانه نحوآن صورت گرفت،فردای آن روزیعنی روز جمعه ۲۹ حوت  وقتیکه دولت بی کفایت از بیگناهی شهید فرخنده متیقن میشود،با تمام امامان مساجد شهرکابل هدایت میدهند تا درنمازهای جمعه از بیانات سخنان تحریک کننده ودور از حقیقت جداً خوداری کنند.ولی این عزازیل کابل،سرشارازباده تکبروغرور،ملانیازی خطیب وامام مسجد وزیراکبرخان که متأسفانه استاد شرعیات دردانشگاه هم میباشد، از تکبروغرورعزازیل مآبانهء که دارد،به برحذرداشتن دولت،وقعی نگذاشته ومردم رابا الفاظ شیطان پسندانهء خود وفریب دادن،میخواهد مجرمین ومرتکبین این جنایت بی سابقه را تبرئه کند.

“هرکه را پیرش چنین گمراه بود

کی مریدش را به جنت راه بود”

همچنان خاله سیمین حسن زاده معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ!!! ازدانش سرشارشان درعلوم قرآنی،آیه مبارکه نزول قرآن مجید ومحافظت آنراتوسط خود خدای پاک، تأویل ومعنی غلط نموده ومیخواهد با آب ریختن به آسیاب جنایت کاران کمک نماید.

پنجم- وقتیکه حضرت محمد (ص) به پیامبری مبعوث شد ومردم رااز نادانی وگمراهی وجهنم نجات داده وبسوی بهشت رهنمون کرد،شیطان زوزه کشید.

حالادر وطن عزیزما شاگردان شیطان،برخلاف حضرت پیامبراسلام، مردمان رابه امر به منکر ونهی از معروف،بسوی جهنم رهنمائی می نمایند تا استاد شان ازایشان خوشنود گردد.

ششم- وقتی حضرت عیسی(ع) متولد شد، شیطان میخواست به آسمان برود،فرشتگان به دستورخداوند اورا سنگ باران نموده واز آسمان چهارم برگرداندند.

حالا اولاده وشاگردان شیطان برای انتقام گیری،فرشته ی وطن ما ، فرخنده جان را سنگسار نموده وبه شهادت رسانیدند.

انا لله وانا الیه راجعون

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۰۴،۰۴،۲۰۱۵،سدنی،آسترالیا

 

۳ پاسخ به “زوزه های شیطان”

 1. admin گفت:

  دورود به استاد محترم جناب داکتر حیدری عزیز و تشکر از شعر و مقاله با احساس معلوماتی تان نسبت جنایات اخیر و قتل و سوختاندن مظلومانه شهید فرخنده .
  استاد بزرگوار ،از اینکه حقایق رابیان نموده اید و اقعآ اکثر این ملا هایا بیسواد اندو یا به امر بادار شان شیطان کارهای زشت ازقبیل فتوای غلط ، تجاوز به زنان ، کودکان و تهمت به مردم مسلمان ما. مر دم افغانستان بیصبرانه منتظر محاکمه قاتلین و جنایتکاران قتل شهید فرخننده و حامیان آنها بشمول ملا نیازی و خاله سیمین هستند. اما متاسفانه خبری شنیدم که شرف بغلانی بی شرف را که توسط این وحشی فرخننده به شهادت رسید ه است ، میخواهند او را به قید زمانت آراد نمایند . ار دوستان ۲۴ ساعت و فیسبوک های آن میخواهم که از کلیک کردند خود بالای مطالب در فیسبوک های آن خود داری کنند و در عوض چند سطری درباره غنی و عبدالله و قوای امنیتی و عدلی وقضایی بنویسند به پزسند که اګر این شرف بغلانی بی شرف دختر شما را هم به شهادت میرساند اورا در قید زمانت آزاد میکردند؟. به امید محاکمه همه جنایتکاران و قاتلین شهید فرخننده در محضر عام. موفق باشید. مهدی بشیر

 2. قیوم بشیر « هروی » گفت:

  درود بر شما جناب داکتر صاحب حیدری عزیز که با زیبایی و نگرش عالمانه جنایت اخیر را که منجر به شهادت خواهر ما فرخندهء عزیز گردید با ابیات و کلمات زیبا به تصویر کشیدید ، قلم تان پررنگ باد
  با ارادت بی پایان
  قیوم بشیر « هروی »

 3. پوهنوال داکتر اسدالله حیدری گفت:

  درود بی پایان خدمت برادران گرامی هریک آقایان مهدی بشیر وقیوم بشیر !
  از توجه، حسن نظر وصرف وقت گرانبهای شما نسبت مطالعه مطالب ارسالی بنده جهان سپاس. موق ،سلامت وکامگار باشید.
  برادر تان داکتر حیدری

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما