۲۴ ساعت

آرشیو 'کمک، همکاری و نکوکاران'

09 مارس
۱ دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۸ حوت ۱۴۰۰ –  نهم  مارچ  ۲۰۲۲ هالند

در گوشۀ از شهرهامبورگ، انسان عزیز وشخصیت نکوکاری، از پشت شیشه های منزل تحتانی، به درخت ها، فروافتیدن برگها، به صدای پرنده ها و باران نگاه میکند وگوش میدهد، اما چند سالیست کسی نمیداند، احمد ساغری(احمدجان)، چه سخن وپیامی به درخت وباران ویاران دارد.

ادامه نوشته…

02 مارس
۲دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۱ حوت ۱۴۰۰ – دوم  مارچ  ۲۰۲۲ هالند

دکتور سمیع خرمی به تنهایی با کارنامه های سزاوار احترام ونکوکاری های مداوم معرفی نمیشود. او همسری دارد با نام تانیا خرمی که در تکمیل وتحقق آرزوها و بهره مندی وی از نام نیک، تأثیر گذار است.

ادامه نوشته…

24 فوریه
۱ دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر جمعه  ششم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۵ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

باری دکتور خرمی را در هوتلی در کابل دیدم که چند روز بعد، با تعدادی از کودکان بیمار به سوی المان بر میگشت. گفتم داکتر، تقاعد کرده ای، اما فعالیت هایت بیشتر شده است. گفت، احساس آرامش میکنم.

ادامه نوشته…

21 فوریه
۱ دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر دوشنبه دوم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۱ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

سال ۱۹۷۷.ع. و رخصتی های تخنیکم کابل بود که من روانۀ سفر اروپا شدم. در هامبورگ، چندی  در خانۀ هموطنی به سر بردم که در پشت دروازه اش با حروف لاتین فقط نوشته شده بود: خرمی. چند روز بعد مطلع شدم که وی طبیب است ودر یک شفاخانه کار میکند. لباس و رفتارش، بی موتری اش، سخنان اش و یاد ازافغانستان همه حکایت داشتند که زنده گی ساده و دور از زرق وبرق را انتخاب کرده است.

ادامه نوشته…

17 فوریه
۲دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۸ دلو ۱۴۰۰ – ۱۷ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

کسانی محتمل است در این راستا، دچار خود فروشی، پذیرش عضویت سازمان های امنیتی کشورها و دارندۀ برخی امتیاز ها برای آن سالیان وسالهای بعدی شده باشند. اما اندک نبودند ونیستند هموطنانی که با توجه به امکانات زمان، سن وسال واستعداد سهمگیری در راه وطن ومردم از پای ننشستند.

ادامه نوشته…

13 فوریه
۲دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۴ دلو ۱۴۰۰ – ۱۳ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

تعداد بسیار از شخصیت هایی را داریم که سینه های شان برای بازگشت به وطن می تپید. اما این آرزو را در خاکهای سدنی، ویرجینیا، لاس انجلس، تورنتو، پاریس، هامبورگ و…بردند.

ادامه نوشته…

10 فوریه
۲دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۱ دلو ۱۴۰۰ – دهم فبروری  ۲۰۲۲ هالند

در خارج از وطن مظلوم ومحتاج، ملیون ها انسان مهاجر را با گونه های از وضعیت زنده گی داریم. این چندین ملیون بیش از چهل سال پسین، ناگزیر به تحمل و پذیرش اجباری، دل ناخواسته وبسا دردآمیز شده اند.

ادامه نوشته…