۲۴ ساعت

11 می
۱ دیدگاه

منطقِ بی منطقی

تاریخ نشر: شنبه ۲۲  ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۱  می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

منطق ِ بی منطقی

دانم  که   زدانایی   بسی    فاصله دارم

از   بهر ِ فراگیری  مگر  حوصله دارم

صد شکر که قانع ام  و برخویش نبالم

با نقش ِ  قدم   قصد ِ یکی  قافله  دارم

آن قافله  یی است  که غفلت  نشناسد

در مستی ِ مستانه ی شان ولوله دارم

گویم ز بزرگانی که خاکی  صفتان اند

گویند نکاتی  که  از آن   زلزله دارم

در دست  ندارم لب ِ نانی  به   خدایی

در پای  ازین راه  دوصد   آبله دارم

درمحفلی کانجا گذر ِ خود  صفتی بود

بیزارم و  بیزاری ازآن  مزبله  دارم

زآنکس که ز دانایی زند  لاف گریزم

از مردم  نادان نه  چندان   گله  دارم

مست ِ سخن ِ خویشتن و نیست دلیلی

با منطق ِ بی منطقی من مسئله دارم

تا نیست مرا سنجش هرگفته همایون

خاموشم و خاموش کجا  قلقله  دارم

همایون شاه «عالمی»

۹ می ۲۰۲۴ میلادی

 

 

04 می
۴دیدگاه

آوازِ حقگویی

تاریخ نشر : شنبه ۱۵ ثور (اردیبهشت) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۴ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

آواز ِ حقگویی

چرا گل  ها  دگر   بویی  ندارد

فلک  عطر ِ ز  گیسویی  ندارد

چرا غم  بغض کرده  در گلوها

ز شادی کس هیا هویی  ندارد

کنایه ست و اشاره ست و رموزی

گپی نبوَد  که  پهلویی   ندارد

چرا  آواز ِ  حقگویی    بمرده

دل ِ شیران که  ترسویی ندارد

نمی ارزد نگاهی خود نگهدار

بدان چشمی که جادویی ندارد

نمی داند  دل ِ عاشق  هرآنکو

چو من یک یارِ بدخویی ندارد

شمردم  خوبرویان  دانه  دانه

چو او چشم ِ سخنگویی  ندارد

حسودان را چه می پرسی عزیزم

دو چشمش زور ِابرویی  ندارد

به خلوت رفته زاهد زآنکه بینم

به پیش ِ انجمن  رویی ِ  ندارد

چه میپرسی همایون از دل ِمن

جز آن  درگه دگر سویی ندارد

همایون شاه عالمی

سوم ماه می ۲۰۲۴ میلادی

02 می
۳دیدگاه

آئینه ساز

تاریخ نشر: پنجشنبه ۱۳ ثور ( اردیبهشت ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن -آسترالیا .

آئینه ساز

ساقی شده  پنهان  ، مگر میکده  باز است

حیرت زده مستان، پس ِ پرده چه رازاست

کیهان  به  بزرگی  و بزرگی   به   تکامل

افکار به  کوتاهی  مگر قصه  دراز است

یک دانۀ ریگ است زمین ومه وخورشید

با دانش کم  مدعی  بین بر سر ِ ناز است

مژگان  بزنی   برهم  و عمرت   شده آخر

افکارِ پراکنده  نشیب  است  و  فراز است

مهلت  ندهد    زندگی  هرچند  به  جهدیم

حسرتگهی دل آتش ِ پر سوز و گداز است

در گوش  نگنجد   سُر و لَی  حیرتی دارد

آهنگ ِ معما ، که   در  پردۀ  ساز   است

از مدعیان پرس  که  مغرور چه  هستید؟

این دانه ی تزویر ، کجا محرم ِ راز است

از مفتیِ   این  شهر چو   پرسید  سؤالی

گوید که   برفتیم  که  هنگام ِ نماز  است

ما  پهن  نمودیم   بساطی  پُری از  عجز

بیشک که خود ِ خالق ِما بنده  نواز است

خود سازی به هرسوی، همایون چه بگویم

نیمی ز جهان  می نگری  آئینه ساز است

همایون شاه عالمی

اول ماه می ۲۰۲۴ میلادی

 

05 آوریل
۳دیدگاه

رنجیده

تاریخ نشر : جمعه ۱۷ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۵ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

رنجیده

گفتم که چو من هیچ کست یار نباشد

گفتا:    بشنیدیم   ،   وفا دار   نباشد

گفتم نشنیدی که شده کور دو چشمم؟

گفتا:   که  بگفتند   که  دیدار  نباشد

گفتم: که گرفتم  خبرت از گل  و بلبل

گفتا : که رهم هیچ  به  گلزار  نباشد

گفتم: دل و دین بردی به یغما بخندید

گفتا:  سخنی  گو  که  خریدار  نباشد

گفتم: که فتاده ست دو زلف تو به دستم

گفتا: که غلط گفتی ،  نگر مار نباشد

گفتم: که زعشقت شده است  داغ دل ِ من

گفتا: بشنو  بهر ِ تو  غنخوار  نباشد

گفتم: مگر از عالمی رنجیده ی ای شوخ

گفتا: به تو گفتم ، به من ات  کار نباشد

26 مارس
۱ دیدگاه

نبشناسد

تاریخ نشر: سه شنبه ۷ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۶ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

نبشناسد

خداوندا! دو چشمی ده  که بد بینی  نبشناسد

خداوندا!  دو گوشی ده سخن چینی نبشناسد

دلم از رنگ بازی ها چنان  بگرفته  در دنیا

چنان یکرنگی آموزان که رنگینی  نبشناسد

فضای شور بختی ها هوایی تند  بیرون زد

چنان تلخی بکامم شد که شیرینی  نبشناسد

به هر مجلس چرا گیرد عنان و رشتۀ  صحبت 

سبک مرد ِ سخن چینی که سنگینی نبشناسد

حیا شد پیش چشم ِ ما که لب  خاموشی بگزیند

طنین ِ این خموشی ها مگر چینی نبشناسد

کشد بوی ِمسائل را چُغُل با لحن ِ لشم ِخود

زبان ِ   اهریمن  هرگز  قرنطینی  نبشناسد

ربان ِ کجزبانان را چو  نیش ِ عقربی یابی

نوای ِ  راستی   ها   را  بد آئینی  نبشناسد

ز قلب ِ راستین  ِخود همایون  شهره میگردد

که صاف و ساده می گوید نمادینی نبشناسد

همایون شاه «عالمی »

۲۵ مارس ۲۰۲۴ میلادی

18 مارس
۱ دیدگاه

ترازوی تفکر

تاریخ نشر : دوشنبه ۲۸ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

ترازوی تفکر:
هر کلّه  ز خود خیال  دارد
با  موج ِ  خیال  حال  دارد
اندیشه و فکر و چرت آدم
در پرّش خویش بال  دارد
این بینش ِذهن شستشویی
کی چرخشی  احتمال دارد
پندار ِ    تراوش ِ    خیالی
اکثر   رخ ِ  ابتذال    دارد
اندیشه محک بعقل گر زد
یک آتش ِ بی زوال  دارد
هر روزنی را به قفل بندد
با هر  سخنی  جدال  دارد
اینجاست که مرگ ِ عقل آید
در بیخودی قیل و قال دارد
اینجاست که چشم کور گردد
بنمودن ِ حق  محال   گردد
دیوانه که شاخ ودم  ندارد
چون مغز نه  اعتدال  دارد
برجسته  تفکر ِ  خطرناک
این  گونه  خر ِ دجال  دارد
گرمغز کنی شگوفه  باران
اندیشه ی   پر جلال  دارد
با  چشم ِ  دلت  اگر  ببینی
هر نقطه ی صد کمال دارد
در گردش ِ  چشم  ِ آسمانی
هر نکته ی خط وخال دارد
آواز ِ  طنین ِ  گوش ِ  بیدار
در فهم   چه  اشتغال  دارد
اینجاست که منطق ازدرآید
آسودگی   در   قبال   دارد
زیرا   که   ترازوی   تفکر
در سنجش خود جمال دارد
زاندیشه رسی به هر کمالی
این  آب  رخ ِ   زلال   دارد
راضی ست همایون از خدایش
تا   میوه  ازین  نهال   دارد
همایون شاه عالمی
۱۵ مارچ ۲۰۲۴ میلادی

16 مارس
۱ دیدگاه

نغمه گر ِ عجز

تاریخ نشر: شنبه ۲۶ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۶ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

نغمه گر ِ عجز

با کسب  قناعت  ها  در   رهگذر  ِ عجزم

در بین ِ مفصل ها  من   مختصر ِ  عجزم

از  دیر  نمی نالم  در  عاجزی   می  بالم

من بی خط وبی خالم چون  بال و پر ِ عجزم

آن آتش ِ من   من ها  خاکستر ِ  بادی  شد

آب ِ رخ ِ مسکینم خود  خاک  در ِ  عجزم

من درطرب ِ خویشم بی زهرم و بی نیشم

آهنگ ِ دل ِ ریشم در  گوش ِ کر ِ   عجزم

خود آتش و خود آبم خود مهرم و مهتابم

خود منبر و محرابم من شعر ِ تر ِ عجزم

مهجورِ  رخ ِ  یارم   مجبور ِ دل  ِ  زارم

از کبر چه بیزارم چون نغمه گر ِ عجزم

محزونم و مجنونم  ،  مفتونم  و دلخونم

در عشق همایونم  من  تاج ِ سر ِ عجزم

همایون شاه عالمی

۱۳ مارچ ۲۰۲۴

10 مارس
۴دیدگاه

ظاهر ساختگی

تاریخ نشر جمعه ۱۹حوت ۱۴۰۱– دهم  مارچ ۲۰۲۳ هالند

روزکی چند درین دیر پر از جوش و خروش
آمدم تا چه بریزد به قدح باده فروش
04 مارس
۴دیدگاه

قمری لب خموشان

تاریخ نشر شنبه ۱۳حوت ۱۴۰۱– چهارم  مارچ ۲۰۲۳ هالند

خوی و خواص تانرا آتش مزاج دیدم
واین فقر و جهل هردو در امتزاج دیدم
17 فوریه
۲دیدگاه

پارسی دری:

تاریخ نشر جمعه ۲۸ دلو ۱۴۰۱– ۱۷ فبروری ۲۰۲۳ هالند

ای پارسی دری چه شیرین عسلی تو
در فطرت هرشعر روان غزلی تو
10 فوریه
۲دیدگاه

انقلابی

تاریخ نشر جمعه ۲۱ دلو ۱۴۰۱– دهم  فبروری ۲۰۲۳ هالند

ما همیشه چشم غافل داشتیم
آتشی را آب می پنداشتیم
04 فوریه
۳دیدگاه

حسن آسمانها

تاریخ نشر شنبه ۱۵ دلو ۱۴۰۱– چهارم  فبروری ۲۰۲۳ هالند

نگاهت گرمی دارد دوچشم آتشین داری
ز هرکنجی که می بینی نگاه نازنین داری
01 فوریه
۴دیدگاه

دیوانه هوشیار

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۲ دلو ۱۴۰۱– اول فبروری ۲۰۲۳ هالند

از بار گنه به زیر بارم
افتاده زچشم روزگارم
22 ژانویه
۳دیدگاه

رُک و راست:

تاریخ نشر یکشنبه دوم دلو ۱۴۰۱– ۲۲ جنوری ۲۰۲۳ هالند 

حرف خوشی ترازوی انصاف می زنی
آزرده گی مباد فقط لاف می زنی
13 نوامبر
۲دیدگاه

گوهر صندوق کو؟

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۲ عقرب ۱۴۰۱–  ۱۳ نوامبر  ۲۰۲۲ هالند

هرکی حقیقت بگفت یکسره بدنام شد
وآنکه ز منطق شگفت وارد این وام شد
08 نوامبر
۲دیدگاه

کارگاه عشق

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۷ عقرب ۱۴۰۱– هشتم  نوامبر  ۲۰۲۲ هالند

یک کس سواره رفت یکی هم پیاده رفت
خلص که هر کی آمده یادی نهاده رفت
28 اکتبر
۲دیدگاه

شور و شر

تاریخ نشر جمعه ششم  عقرب  ۱۴۰۱–  ۲۸ اکتوبر  ۲۰۲۲ هالند

صدای حق کنی بالا دوگوشش را کر اندازد
ببین شیرازۀ حق را زبیخ و بن بر اندازد
22 اکتبر
۲دیدگاه

حقه ی نامرد

تاریخ نشر شنبه ۳۰ میزان  ۱۴۰۱–  ۲۲ اکتوبر  ۲۰۲۲ هالند

اینجا به یقین می نگرد هریکی در شک
از هر سخنی قند کشد آلوی ترشک
02 اکتبر
۲دیدگاه

گلهای نور

تاریخ نشر یکشنبه دهم  میزان  ۱۴۰۱– دوم  اکتوبر  ۲۰۲۲ هالند

ای عشق دست و پای مرا سخت بسته کن
از پایگاه هوش وجودم گسسته کن
30 سپتامبر
۲دیدگاه

روزگار تیره:

تاریخ نشر جمعه  هشتم  میزان  ۱۴۰۱– ۳۰ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

به استقبال از سرودۀ ناصرخسرو قبادیانی بلخی:
{ آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا
گوئی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا }
روزگار تیره:
در سر نبوده هیچ غم سیم و زر مرا
اوج هوس نداد گهی بال و پر مرا
26 سپتامبر
۲دیدگاه

پانزده همین سالگرد سایت وزین ۲۴ ساعت…

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

پانزد همین سالگرد سایت وزین ۲۴ ساعت مبارکباد! 
درود و مهر برادر معزز مهدی جان بشیر پانزده همین سالگرد تأسیس سایت ۲۴ ساعت مبارکب.
صمیمانه ترین تبریکات خود را خدمت دوست دارن سایت ۲۴ ساعت تقدیم میدارم. ۱۵ سال قبل این سایت به ابتکار ژورنالیست و فرهنگی اصیل کشور جناب مهدی بشیر بوجود آمد و بزودی مورد توجه فرهنگیان، شعرا ، ادبا و تاریخ نویسان قرار گرفت.
23 سپتامبر
۲دیدگاه

خیال آدمی :

تاریخ نشر جمعه اول میزان ۱۴۰۱– ۲۳ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

چنین اوضاع دگر نامی ندارد
چو شوریده سرانجامی ندارد
03 سپتامبر
۳دیدگاه

این ها کجایی اند؟

تاریخ نشر شنبه ۱۲  سنبله ۱۴۰۱– سوم  سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

به اجاره تان یک کمی از اوزان عروض بیرون شوم :
این ها کجایی اند؟
در تنگنای کوچک زندان عقل خویش
دروازه ها و پنجره ها را چه بسته اند ؟
31 آگوست
۲دیدگاه

در کوی قناعت ها:

تاریخ نشر چهار شنبه نهم  سنبله ۱۴۰۱– ۳۱  آگست  ۲۰۲۲ هالند

در محضر پولداران از چه خم و چم داری
برخیز و محرک شو آیا تو چه کم داری
25 آگوست
۲دیدگاه

نمک مُردار شد:

تاریخ نشر پنجشنبه سوم  سنبله ۱۴۰۱– ۲۵  آگست  ۲۰۲۲ هالند

نمک گر گندگی را می زداید
نمک مُردار شد حالا چه باید؟