۲۴ ساعت

آرشیو 'مشاعره ۲۴ ساعت'

22 نوامبر
۴دیدگاه

شعر و ساز

تاریخ نشر پنجشنبه  اول قوس  ۱۳۹۷ – ۲۲ نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

شعر و ساز

ز  رفتارت  نمایان   یک   جهان  نا ز

به  لبخند  تو  پنهان  یک  جهان  راز

ادامه نوشته…

24 سپتامبر
۹دیدگاه

بازهم رقابت سالم

محمد مهدی بشیر

محمد مهدی بشیر

بازهم رقابت سالم

بنام خدا ( ج )

سه شنبه ۲۴ / ۹ / ۲۰۱۳ هالند

محمد مهدی بشیر

****

با عرض سلام وادب ، از تمام  خواننده گان  عزیزی که زحمت کشیدند و با خوانش اشعار، رأی و نظریات نیک شان مشوق من و شاعران گرامی گردیده اند اظهار سپاس و امتنان نموده و از آنعده شاعران گرامی  و دوستداشتنی که  در دومین دور مشاعره ۲۴ ساعت  که بمناسبت ششمین بهار آن دایر شده بود اشتراک کرده اند صمیمانه قدردانی مینمایم که به تقاضای  بنده لبیک گفته و بخود زحمت داده وبا سروده های زیبای  خویش بر زیبایی صفحات ۲۴ ساعت افزودند .

طوریکه میدانید بنده شاعرنیستم اما اشعار شاعران عزیز را دوست دارم . به همین خاطر این شعررا:

زِ رفتارت  نمایان  یک  جهان  راز

به لبخندِ  تو پنهان  یک جهان راز

شوم  قربانِ   آن   لبخند  و   رفتار

که این شعرِخوش آهنگست وآن ساز

که سرودهٔ پدر بزرگوارم  شاد روان استاد علی اصغر بشیرِ «هِروی» است به استقبال گذاشته بودم و از شاعران عزیز تقاضا کردم تا آنها  هم سروده های خود را به اقتفأ ی همین سروده وبا عینِ قافیه و وزن بسرایند .

ادامه نوشته…

24 سپتامبر
۱ دیدگاه

آخرین رای ساعت ۳۰ : ۲۱ امشب است

دوستان عزیز وگرامی !

آخرین رای به صندوق مشاعره ساعت ۳۰ : ۲۱ امشب ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳ است . یعد از ساعت ۳۰ : ۹ هیچ رای قابل قبول و اعتبار نیست

موفقیت همۀ عزیزان را آرزو میکنم.

22 سپتامبر
۲دیدگاه

همه آداب واوصافت ،شـــیرین است

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

اینهم اولین شعری که از :

جناب محترم عبدالکریم (خشنودهروی کهدستانی) که در تاریخ  ۴ / ۹ / ۲۰۱۳ سروده اند و ازشهر کییف-اوکرائین فرستاده اند.

بخاطریاد بودشاد روان،استاد سُخن علی اصغربشیر هروی

منظومهء زیررابه تقلید ازشعربس زیبا وموزون شان تحت عنوان «شعر وساز»برشتهتحریر درآورده شد

«ز رفتـــــــارت،نمایـــان یکجهان نا ز

به لبخنــــــد توپنــــــهان،یکجهان راز

شــــوم قُـــــربان آن لبخنـــــد ورفــتار

که این شعرخوش آهنگست وآن ساز»

***

همه آداب واوصافت ،شـــیرین است

محترم عبدالکریم (خشنودهروی کهدستانی)

۴ / ۹ / ۲۰۱۳

شهر کییف-اوکرائین

****

اَیـــا سیمین تن وای شوخ طَنّـــــا ز!

بـــــرای عـاشقانت، میکنُــی نــــــا ز

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۲دیدگاه

ای شوخ طناز

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم محمد اسحاق "ثنا"

محترم محمد اسحاق “ثنا”

دومین شعر از :

جناب محترم استاد محمد اسحاق”  ثنا ” است که در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۳ سروده اند واز ونکوور، کانادا فرستاده اند.

به استقبال از سروده سخنور گرانمایه و شاعر ارزنده مرحوم استاد علی اصغر بشیر هروی که در سایت بیست و چهار ساعت جهت تجلیل از سالگرد سایت بیست و چهار ساعت به مشاعره گذاشته شده به نظم آورده شد

ای شوخ طناز

محترم استاد محمد اسحاق”  ثنا “

یک شنبه هشت سپتامبر ۲۰۱۳

ونکوور، کانادا

****

ندیدم چون قدت سرو سر افراز

به باغ و گلشن ای سرمایه ناز

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۲۰دیدگاه

اقرار بنده گی

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترمه خانم صالحه وهاب واصل

محترمه خانم صالحه وهاب واصل

 ز  رفتارت  نمایان   یک   جهان  نا ز

به  لبخند  تو  پنهان  یک  جهان  راز

شوم    قربان    آن   لبخند   و  رفتار

که این شعرخوش آهنگست و آن ساز

شاد روان استاد عالی اصغر بشیر « هروی »

سومین شعراز :

از محترمه خانم صالحه وهاب واصل است که در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۳ سروده اند و از کشور هالند فرستاده اند

اقرار بنده گی

محترمه خانم صالحه وهاب واصل

۸ سپتامبر ۲۰۱۳

 کشور هالند

***

به عشقت طبع هستی گشته آغاز

به نامت هر دو عالم میکند ناز

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۳۰دیدگاه

انباز

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم حسن شاه " فروغ "

محترم حسن شاه ” فروغ “

چهارمین شعر از:

جناب محترم حسن شاه ” فروغ ” است که بتاریخ ۹ / ۹ / ۲۰۱۳ سروده اند و از شهر لندن فرستاده اند

به استقبال شعر شاعرتوانا استادِ مرحوم علی اصغرِبشیرهروی 

محترم حسن شاه ” فروغ “

۹ / ۹ / ۲۰۱۳

شهر لندن

انباز

بسانِ غُنچه بگشودی دهان باز

به لبخندِ تو دیدم یک جهان ناز

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۴دیدگاه

اسیرِحُسن

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم محمد نعیم " جوهر "

محترم محمد نعیم ” جوهر “

پنجمین شعر از

جناب محترم محمد نعیم ” جوهر ” است که بتاریخ ۱۰ / ۹ / ۲۰۱۳ سروده اند و از شهر آلمان فرستاده اند

به استقبال از سروده ی شادروان استاد علی اصغر بشیر “هروی”

اسیرِحُسن

محترم محمد نعیم ” جوهر “

۱۰ / ۹ / ۲۰۱۳

آلمان

***

کجا پنهان کنم یکصد جهان راز

که بازاست هرطرف دُکانِ غماز

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۱۲دیدگاه

قصۀ دل

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترمه خانم عزیزه عنایت

محترمه خانم عزیزه عنایت

ششمین شعر از :

محترمه خانم عزیزه عنایت است که در تاریخ ۱۲ / ۹ / ۲۰۱۳ سروده اند وازکشور هالند فرستاده اند

به استقبال غزلی مرحوم استاد علی اصغربشیر ( هروی) که درسایت  همه گانی ۲۴ ساعت برای مشاعره گذاشته شده است

محترمه خانم عزیزه عنایت

۱۲ / ۹ / ۲۰۱۳

کشور هالند

***

قصۀ دل

نخستــم آفـــریــدنــد بــا گــلی نــاز

نهفتنــد در نگـاهـــم عــالمـــی راز

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۲دیدگاه

آهنگ پرواز

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم نجیب بهروش

محترم نجیب بهروش

هفتمین شعر از :

جناب محترم نجیب بهروش است  که در سپتمبر ۲۰۱۳ سروده اند وار شهر ونکورو کشور کانادا فرستاده اند

غرض اشتراک در مشاعره به مناسبت ششمین بهار نشراتی سایت ۲۴ ساعت

واستقبال از سروده ی شادروان استاد علی اصغر بشیر “هروی”

آهنگ پرواز

محترم نجیب بهروش

سپتمبر ۲۰۱۳

شهر ونکورو کشور کانادا

****

رســانـده بـر فـلــک انـدازه ی ناز

پـری پـیـکـر نـگـار انـجـمـن ساز

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۱۳دیدگاه

جهانِ راز

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم سید همایون شاه عالمی

محترم سید همایون شاه عالمی

هشتمین شعر از:

جناب محترم سید همایون شاه عالمی است  که در دهم سپتمبر ۲۰۱۳ سروده اند واز شهر کابل افغانستان فرستاده اند

اگر چی استقبال از سرودۀ  بزرگمردی چون استاد علی اصغر بشیر هروی کار سادۀ نیست. اما من نیز جرئتی کردم و غزلی به استقبال ایشان سرودم – برای من بُرد و باخت اصلاً اهمیتی ندارد ، موفقیت شما و همۀ دوستان سایت وزین ۲۴ ساعت را خواهانم. 

سرودۀ به استقبال شعر مرحوم بشیر هروی فقید.

جهانِ راز

محترم سید همایون شاه (عالمی )

۱۰ سپتمبر ۲۰۱۳ م

کابل – افغانستان

***

کمـــــانِ عقل کــــــردم تیر انداز

جهــــان راز، دیدم تحت پرواز

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۲دیدگاه

استقبالیه

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم شریف حکیم

محترم شریف حکیم

« ز رفتارت نمایان یک جهان ناز

به لبخندِ تو پنهان یک جهان راز

شوم  قربانِ   آن  لبخند  و  رفتار

که این شعرِخوش آهنگست وآن ساز»

سرودۀ فوق از شادروان استاد علی اصغر بشیر هروی اس

نهمین شعر از:

جناب محترم  شریف حکیم است که درسپتمبر ۲۰۱۳ سروده اند ودر تاریخ ۱۴ / ۹ / ۲۰۱۳ ازشهر سدنی آسترالیا فرستاده اند

استقبالیه

محترم  شریف حکیم

سپتمبر۲۰۱۳سدنی

***

به لبخندت سحر چون کردم آغاز

ز شوقت سینه را دل شد به پرواز

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۲دیدگاه

محرمِ راز

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم قیوم بشیر

محترم قیوم بشیر

دهمین شعر از :

جناب محترم قیوم بشیر می باشد که بتاریخ پانزدهم سپتامبر ۲۰۱۳ سروده اند واز  از شهر ملبورن آسترالیا غرض اشتراک در مشاعرهء بیست وچهار ساعت فرستاده اند:

با سپاس و قدردانی از مدیریت محترم سایت وزین ۲۴ ساعت وعرض تبریک بمناسبت ششمین بهار تولد آن ودرود بی پایان به روح بزرگمرد فرهنگ و ادب شادروان استاد علی اصغر بشیر« هروی » سروده ای ذیل را خدمت شما پیشکش می نمایم.

محترم قیوم بشیر

ملبورن – آسترالیا

پانزدهم سپتامبر۲۰۱۳

محرمِ راز

شنیدم   آمدی  ای   سروِ  طناز

نمودی  با   تبسم   قصه  آغاز

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۳دیدگاه

شب پاییزی

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم عبدالجبار توکل هروی

محترم عبدالجبار توکل هروی

یازدهمین شعر از:

جناب محترم  استاد عبدالجبار توکل هروی است که بتاریخ ۱۵ سپتمبر ۲۰۱۳ سروده اند و از شهر هامبورک کشور آلمان فرستاده اند

محترم استاد عبدالجبار توکل هروی

هامبورگ ۱۵ سپتمبر ۲۰۱۳ برابر بیست وپنجم شهریور ۱۳۹۲

 شب پاییزی

ندارد حُسن زیبای تو انـبــــاز

نهُفـــته در نگاهـت عالــمی راز

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۱۸دیدگاه

مطرب

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم نذیر ظفر

محترم نذیر ظفر

دوازدهمین شعر از :

جناب محترم نذیر احمد ظفر که بتاریخ ۱۶ / ۹ / ۲۰۱۳ سروده اند و از شهر لویزیا نا کشور امریکا فرستاده اند.

به استقبال از غزل شاعر و نگارنده ی چیره دست کشور مرحوم استاد علی اصــــغر بشیر هروی

نوشته محترم نذیر ظفر

لویزیا نا

۱۶ / ۹ / ۲۰۱۳

****

 مطرب

ندارد بــــــــیتو بزم عا شقان ساز

به تار عشق داری یک جهان راز

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۱۲دیدگاه

باغچه ی نور

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترمه شهلا لطیفی ولیزاده

محترمه شهلا لطیفی ولیزاده

سیزدهمین شعر از :

محترمه خانم شهلا لطیفی ولیزاده است  که بتاریخ ۱۸ / ۹ / ۲۰۱۳ سروده از شهر فلوریدا کشور امریکا فرستاده اند.

به استقبال سرودۀ شاد روان استاد علی اصغر بشیر هروی

 باغچه ی نور

محترمه خانم شهلا لطیفی ولیزاده

۱۸ / ۹ / ۲۰۱۳

شهر فلوریدا کشور امریکا

***

دو چشمت جرقه ی خورشید یک راز

وآن آبگین زلالش جرعه ی ناز

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۷دیدگاه

نگارم

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم برهان الدین « سعیدی »

محترم برهان الدین « سعیدی »

چاردهمین شعر از :

از محترم برهان الدین سعیدی است که  در سبتمبر ۲۰۱۳ سروده اند وبه تاریخ ۱۹ / ۹ / ۲۰۱۳ ازکشور آلمان فرستاده اند.

به استقبال سرودۀ شاد روان استاد علی اصغر بشیر هروی

محترم برهان الدین « سعیدی »

۱۹ / ۹ / ۲۰۱۳

آلمان

***

نگارم

  نگارم در نگاهت  عالمی ناز  

 به لب خنده در دل پنهانی راز 

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۴دیدگاه

هندوی من

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم صادق پیکار

محترم صادق پیکار

پانزدهمین   شعر از :

جناب محترم صادق پیکار است که بتاریخ  ۲۰ / ۹ / ۲۰۱۳ سروده اند  و از کشور آسترالیا  فرستاده اند.

به استقبال شعر مرحوم استاد بشیر هروی

محترم صادق پیکار

۲۰ / ۹ / ۲۰۱۳

آسترالیا

***

هندوی من

ربودی دین و ایمان با چنان ناز

که هندوبا مسلمان کردی همراز

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۴دیدگاه

طنین زیبا

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترمه زهره صابرهروی

محترمه زهره صابرهروی

شانزدهمین  شعر از :

محترمه خانم زهره صابر هروی است که بتاریخ ۲۰ / ۹ / ۲۰۱۳ سروده از کشور امریکا فرستاده اند.

به استقبال شعر شاد روان استاد علی اصغر بشیر هروی

محترمه خانم زهره صابر هروی

۲۰ / ۹ / ۲۰۱۳

امریکا

***

طنین زیبا

به لوح قلب من نامت  سر آغاز

زتو پر نور جهانم ، ماه طناز 

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۲دیدگاه

فردای شگفتن

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم نورالدین همسنگر

محترم نورالدین همسنگر

هفدهمین شعر از :

جناب محترم  نور الدین همسنگر است که بتاریخ  ۲۱ / ۹ / ۲۰۱۳ سروده اند  و از کشورآلمان  فرستاده اند.

به استقبال سرودۀ شادروان استاد علی اصغر بشیر هروی

محترم نورالدین همسنگر

سپتمبر ۲۰۱۳

هالند

***

فردای شگفتن

بیا ای شهر زاد فصه پرداز

بمن افسانه ای از نو بیآغاز

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۱ دیدگاه

قابل توجه همه اشتراک کننده گان مشاعره

قابل توجه همه اشتراک کننده گان مشاعره ۲۴ ساعت

نخست ازهمه شعرای عزیزیکه درمشاعره اشتراک کرده اند اظهار سپاس و قدردانی مینمایم که حرف بنده را نادیده نگرفته بخود زحمت داده وسروده های خویش را به ۲۴ساعت ارسال کرده اند،

گرچه من خودم شاعرنیستم اما شعرای عزیز بهترازمن میدانند که استقبال ازسروده های شعرای دگر باید به اقتفأ همان سروده بوده  ودارای عینِ قافیه ووزنِ شعرمورد نظرباشد، هرگاه درسرودهٔ موردِ نظر قافیه رعایت نشود، ویا وزنِ آن تغیربخورد نمیتوان آنرا استقبال نامید،نمیدانم که علت چه بوده است تعداد زیادِ ازدوستان درسروده های ارسالی شان قافیه را درنظرنگرفته تنها وزن را رعایت کرده اند، وسروده های خود را ارسال داشته اند روی این منظور نمیشود که سروده های ایشانرا درپهلوی سروده های استقبالی که بعینِ قافیه و وزن سروده شده است به رای گیری گذاشت، بهرصورت یکبارِ دگرازاشتراک گرم همه دوستان اظهار سپاس وشُکران میکنم،

سرودهٔ که از استاد مرحوم علی اصغر بشیرِ «هِروی»به استقبال گذاشته شده بود :

زِرفتارت نمایان یک جهان راز

به لبخندِ توپنهان یک جهان راز

شوم  قربانِ  آن  لبخند و  رفتار

که این شعرِخوش آهنگست وآن ساز

بنده از شاعران عزیز آقایان حسن شا ه ” فروغ ” سید همایون شاه عالمی ، محترمه صالحه وهاب واصل  و نذیراحمد  ظفر صمیمانه  تقاضا میکنم تا در مورد اشعاری که در رای گیری گذاشته شده ابراز نظر نمایند.

فعلا همه اشعار در سایت گذاشته شده است

با عرض حرمت

مهدی بشیر

22 سپتامبر
۱ دیدگاه

شروع و ختم دومین دور مشاعره

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محمد مهدی بشیر

محمد مهدی بشیر

شروع و ختم دومین دور مشاعره ۲۴ ساعت

 بمناسبت ۲۶ سپتامبر آعاز ششمین سال نشراتی آن

«ز رفتـــــــارت،نمایـــان یکجهان نا ز

به لبخنــــــد توپنــــــهان،یکجهان راز

شــــوم قُـــــربان آن لبخنـــــد ورفــتار

که این شعرخوش آهنگست وآن ساز»

« شاد روان استاد علی اصغر بشیر هروی»

*****

دوستان عزیز وخواننده گان  گرامی با عرض سلام و عرض ادب به  آنعده از شاعران عزیزیکه لطف کردند و در دومین  مشاعره که به مناسبت ششمین سال نشراتی ۲۴ ساعت دایر شده است  اشتراک نموده و با سرودن اشعار زیبا و عالی شان سایت ۲۴ ساعت را مزین نموده و به پاسخ ما لبیک گفته اند اظهار سپاس و امتنان نموده  و از خوانند گان گرامی  هم دعوت مینمایم  تا با حوصله مندی کامل اشعار شاعران عزیز را مطالعه و رای خود را به صندوقی  که در قسمت چپ سایت قراردارد بیاندازند و بهترین شعرراانتخاب کنند.

ادامه نوشته…

21 سپتامبر
۲دیدگاه

و اما :

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳  هالند

نعمت اللله پژمان

نعمت اللله پژمان

هژدهمین شعر از :

جناب محترم  نعمت الله پژمان است که بتاریخ  ۲۲ / ۹ / ۲۰۱۳ سروده اند  و از شهر هرات افغانستان فرستاده اند

به استقبال سرودۀ شادروان استاد علی اصغر بشیر هروی

محترم نعمت الله پژمان

هرات / افغانستان

و اما :

ای چشمِ تو برکه برکه اعجاز

از موی تو می‌شود شب آغاز

ادامه نوشته…

19 سپتامبر
بدون دیدگاه

تاریخ شروع و ختم مشاعره ۲۴ ساعت

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

24 Sahat

شاعران محترم و خواننده گان عزیز توجه نما یند!

نظر به پیشنهاد یک تعداد از دوستان گرامی و فیصله هیآت تحریر ۲۴ ساعت قرار شد که اشعار دومین مشاعره سایت ۲۴ ساعت که بمناسبت  ششمین بهار نشراتی آن دایر شده و به  دسترس ما قرار گرفته است

نشر آنها  از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۲ سپتامبردر سایت شما  شروع و تا آخرین شعر رسیده ادامه داشته  و بعدآ صندوق رای را که در قسمت چپ صفحه قرار دارد  باز مینمایم  و آماده پذیرش رای هموطنان عزیز خویش میشویم .

رای دادن   تا ساعت ۳۰ : ۹ سه شنبه شب ۲۴ سپتامبر اضافه از ۵۰ ساعت ادامه خواهد داشت وبعدا نتایج آن اعلام میگردد.

هموطنان عزیز ما میتوانند آزادانه به شعر و شاعر مورد علاقه خود رای بدهند.

از آنعده شاعران عزیز و گرامی که لطف کردند و به درخواست  سایت ۲۴ساعت لبیک گفته و با سرودن اشعار مقبول شان آماده   مشاعره  شد ه اند اظهار سپاس و امتنان نموده

ما منتظر اشعار دیگر شاعران عزیز یکه تا کنون موفق نشدند هستیم.

اینهم ایمیل آدرس ما

mehdibashir@gmail.com

 باید اضافه کرد که مسلۀ برد و باخت در این مشاعره مطرح نیست و یک  سرگرمی  جالب و رقابت سالم و بدون هیچنوع کدورت خواهد بود

شعر مشاعره

این شعر از شادروان استاد علی اصغر بشیر « هروی»است
که بمناسبت  ششمین بهار نشراتی سایت ۲۴ساعت

به مشاعره گذاشته شده است :

شعر و ساز

ز  رفتارت  نمایان   یک   جهان  نا ز

به  لبخند  تو  پنهان  یک  جهان  راز

شوم    قربان    آن   لبخند   و  رفتار

که این شعرخوش آهنگست و آن ساز

به سه تن از بهترین سروده هایکه بدست ما میرسد و از طرف خواننده گان عزیز تائید  ورای زیاد را میبرد ، برگ سبز گفته  تقدیرنامه ای را از سوی دفتر ۲۴ ساعت تقدیم سرایندهء  محترم  شعر مینماییم که با نام زنده یاد استاد علی اصغر بشیر ( هروی ) مزین خواهد بود.

به امید موفقیت همه عزیزان

محمد مهدی بشیر

13 سپتامبر
بدون دیدگاه

شاعران محترم توجه نما یند!

تاریخ نشر جمعه ۱۳ سپتامبر  ۲۰۱۳ هالند

24 Sahat

 شاعران محترم توجه نما یند!

از آنعده شاعران عزیز و گرامی که لطف کردند و به درخواست  سایت ۲۴ساعت لبیک گفته و با سرودن اشعار مقبول شان آماده   مشاعره  شد ه اند اظهار سپاس و امتنان نموده 

ما منتظر اشعار دیگر شاعران عزیز هستیم.

باید اضافه کرد که مسلۀ برد و باخت در این مشاعره مطرح نیست و یک  سرگرمی  جالب و رقابت سالم و بدون هیچنوع کدورت خواهد بود

این شعر از شادروان استاد علی اصغر بشیر « هروی » است
که بمناسبت  ششمین بهار نشراتی سایت ۲۴ ساعت

 به مشاعره گذاشته شده است :

شعر و ساز

ز  رفتارت  نمایان   یک   جهان  نا ز

به  لبخند  تو  پنهان  یک  جهان  راز

شوم    قربان    آن   لبخند   و  رفتار

که این شعرخوش آهنگست و آن ساز