۲۴ ساعت

16 می
۱ دیدگاه

مشکل گشا

تاریخ نشر: پنجشنبه ۲۷  ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۶ می ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – آسترالیا

مشکل گشا

وطن  را کرده  سیل   نابُود نالم

ربود با  خود هر آنچه  بود نالم

خداوندا چه  گویم  وز کدام  یک

فرا  بگرفته    تا ر  و  پود  نالم

بوَد دست ام بلند  بر در گهى تو

کریما  از  کدام   یک   زود  نالم

زجنگ و دشمنى  واز خصومت

سراپا   ملت ام     فرسود   نالم

ویا از جهل و ظلم و زور گویى

که نزدت بوده اند   مردود  نالم

و یا از دشمنى  با  علم  و دانش

نمودند   هر درى   مسدود  نالم

خودت از حال هر یک آگه هستى

که داریم  ما  بسى   کمبود  نالم

فقط ازروى رحمت وز کرم بیش

ببخش  بر حال  ما   بهبود  نالم

تویى مشکل  گشا   بر مشکل  ما

چو کردى هست این  موجود نالم

(فروغ)دستش بلند بَردرگهى تُست

بغیر   از  تو  ندارد   سود  نالم

بجُز از  قدرتت   هر  قدرتى  را

شُمرده  نزدِ  خود   مردود  نالم

حسن شاه فروغ

۱۳ می ۲۰۲۴

15 می
۱ دیدگاه

اشارت

تاریخ نشر: چهارشنبه ۲۶  ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۵ می ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – آسترالیا

اشارت

گوش دِه بحرفِ مردمِ درکام مرارت است

بر خواستند بپا ، که از ظلم  شرارت است

از خشم و قهرى  توده ى  مظلم  بکُن حذر

دست دار اگر عاقلى عقل و بصارت است

نشنیده ى که خانه ى ظلم  می شود خراب

گر قصرِ آهنین  و از سنگ  عمارت است

دیدى بچشم  جابر و خود  خواه  و یکه  تاز

خوارش نموده  خالق و اندر حقارت است

خواهى اگر  بقاى   نظام  صلح  پیشه  کُن

رحمى بحالِ  مردمى کاو در اسارت است

در فکرى  عدل  و داد  برآ   بهرِ   توده ى

کاو شاهدِ رذالت و صد گونه  غارت است

اندر ( فروغِ ) دین خدا ج سُنتِ رسول ص

مردم  گواهِ هر عمل  از من  اشارت است

حسن شاه فروغ

۱۵ می ۲۰۲۴

05 می
۱ دیدگاه

بهارِ وطن

تاریخ نشر : یکشنبه۱۶ ثور (اردیبهشت) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۵ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

بهار وطن

وَلّا  که  بهارت    وطنم   راحت   جان  است

پغمانِ   تو  سر تاج  همه  روى  جهان است

آن  بادو  هوا آبِ  زلال  چشمه ى صاف ات

داروى شِفا بخش  بهر روح  و  روان است

هنگام   سحر  ناله ى   مرغانِ   سحر  خیز

لبخند  زنان  غنچه   و   بلبل    بفغان است

بگذاشته  نقاب  بر رُخ  خود کنج  و کنارى

نازک  بدن و سرو قد  و غنچه   میان است

شُکرانه خدا را  که از  جنگ  اثرى  نیست

هرچند گه و ناگه  صدا   هاى  کمان  است

مردم بسى از  فقر  و   تهى  دستى  بنالند

در بى پولى ها نرخ  و نوا خیلى گران است

دَر بستنِ از علم  و   معارف   ندهد  سُود

هرخوردو کلانِ وطن  از وضع  نگران  است

در دادِ  خدا غُره   مشو   دور   نگر باش

بِگرفتِ خدا شامل  هر عصر  و  زمان  است

از کبروغرور تکروى  ها  سخت  بپرهیز

اندر پى اعمال همه  سُود  و  زیان  است

این خاکِ بجا مانده  ز  اجداد    و   نیاکان

از یاد مبر کشورى هر ساکنِ   آن   است

وز حق تلفى ظلم و  ستم  دست   بگیرید

در عدل هدایاتِ رسول  حُکم  قُرآن  است

بگذار  بزخمِ  دیگران  پینه  که   اکنون

بر دست ترا قدرت و هم  فرصتِ آن است

دهقان دَرَود آنچه بدست  کِشت  نموده

در مزرع خود کوش ( فروغ ) تاکه توان است

حسن شاه فروغ

۴ می ۲۰۲۴

03 می
۱ دیدگاه

قسمتِ ما بود

تاریخ نشر : جمعه ۱۴ ثور (اردیبهشت) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

قسمتِ ما بود

از  دهر فقط  دردِ  سرش  قسمت  ما بود

در زندگى هم  چشم ترش  قسمت  ما بود

یک عُمرِ دراز با غم  و باغصه پُر از رنج

بگریسته شبان تا سحرش  قسمت ما بود

وز شادى وعیش وطرب وسازو سرودى

بشنیدنِ  بخشِ  خبرش   قسمتِ  ما   بود

لبخند بلبِ  ما  نشگفت یک شب  و روزى

چون لاله پُر از داغ جگرش قسمت مابود

از خوردنى ها رزق حلال  مزدِ کفِ دست

بُردند زخوان خشک و ترش قسمت ما بود

از مال و منال  قصر و قلع  هیچ  نپُرسید

این مُفلسی ها خاک بسرش قسمت ما بود

از علم و هنر مکتب و درس  سود نبردیم

وز جهل سرا پا  ضررش  قسمتِ  ما بود

از دست وطن داده  و کاشانه خراب است

آواره  بهر  پُشتِ  درش  قسمت   ما  بود

چون مُرغکِ بیچاره و بى لإنه  درین  دهر

پرواز  بهر بوم  و برش  قسمتِ  ما  بود

پروانه صفت دَورى ( فروغِ ) شمعِ یارى

در سوختنِ بال  و  پرش  قسمتِ  ما  بود

حسن شاه فروغ

۲ می ۲۰۲۴

30 آوریل
۳دیدگاه

هفت و هشت

تاریخ نشر : سه شنبه ۱۱ ثور (اردیبهشت) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳۰ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

هفت و هشت

آتشسیست  اندر  زبانِ   طبعِ  آتش   پرورم

گلخنى در  سینه  پنهان   دارم  و  خاکسترم

بسکه  نامردى  ز هریک  یارِ نامرد  دیده ام

بر تمامِ  وعده  هاى  این  و آن    بى باورم

آن  سیاست  بازیها مکر و فریبِ  بیش نبود

واى   بر حالِ  یتیم  و  بیوه  هاى   کشورم

از صداقت  ما فریبِ  این و آنرا خورده ایم

بى مهابا هر یکى را خوانده بر خود رهبرم

ما بفکرِ حفظِ خاک  و دین خود  در سنگرى

او بفکر غصبِ مال و ثروت و زورو زرم

ما   بفکر   خاک    و آزادى  و  آبادى  مُلک

او بفکرِ آنکه  سازد  پُشت  در پُشت  نوکرم

ما  بفکرِ  دین  و  ایمان  و  مسلمانی   خود

او  بفکرِ  اینکه    بفروشد   بهر  یک  کافرم

سرنوشتِ  ملتم  با اشک  خون  خورده گره

بَرگرفتن از سرِ خوان لقمه ى خشک و ترم

با همه بدبختى ها هر روز با لاف و گزاف

دست بردار نیستند تا  مرگ  گویا  از سرم

تکه بازان هریکى نازد بهفت و هشتِ  خود

سرخ و سبز گوید هر یک  نزد مردم برترم 

بیخبر از آنکه تاریخ  کرده  محکوم هریکى

ظالم و خونخوارو دزد و فاسد و سودا گرم

لاله  را گر داغ  دل از ظلم  و استبداد  بُود

سنگ وچوب مینالد ازهرغاصبِ ویرانگرم

در دیارِ غربتِ خود زار مى نالد ( فروغ )

عُمر بیجا رفت افسوس  خاکِ عالم بر سرم

حسن شاه فروع

۳۰ اپریل ۲۰۲۴

27 آوریل
۱ دیدگاه

عیب جویی

تاریخ نشر : شنبه ۸ ثور ( اردیبهشت ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۷ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا.

عیب جویى

حاصلِ باغ  و  زمین  خود   به  آتش سوخته

سالها شد خوشه  چینِ  مزرعه ى بیگانه ایم

مُلکِ خود  را   زیر   پاى    اجنبى   بگذاشته

خود بمُلک  دگران  بى  سرپناه   و  خانه ایم

در پى بربادى همدگر هستیم    سخت  کوش

آشناى خصم با دوست  هر کجا خصمانه ایم

دستِ خود را  پُل  نموده   بگذریم   از آبرو

همچو مارى بَرسرِ گنج  خفته در ویرانه ایم

در بساط زندگانى  هیج   چیز  بر ما   نماند

در بَدر آواره بر دهر بى   سر و سامانه ایم

در سر اخبار جهان است   نام ما  وردِ زبان

مو بمو در عیب جویى ها رقیبِ   شانه ایم

بى ( فروغِ )علم و دانش ره بمنزل  کى بریم

تا  بچند  آتش   زنانِ    خانه و   کاشانه ایم

فروغ

۲۴ اپریل ۲۰۲۴

22 آوریل
۱ دیدگاه

گلشگُفتِ خنده ها

تاریخ نشر : دوشنبه ۳ ثور ( اردیبهشت ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۲ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

گلشگُفتِ خنده ها

زندگى ها  در  گذشته    ساده   بود

مومنان  بَرلُطفِ  حق    دلداده  بود

دَورو بَر همسایه     هاى   مهربان

بى   تکلُف    ساده  و   آزاده   بود

در غم و شادى بهم  دست پیش بر

بهرِ خدمت صبح و شام استاده بود

شربت و شهدِ  سُخن   در  جام  لب

قصه ها از  هر  دهانى   باده   بود

واژه هاى رنگ رنگ با  چاى تلخ

جاى نُقل بر روى خان  افتاده  بود

گلشگُفتِ   خنده  ها   بر لب  مُدام

جانشین   این  همه   غم  باده  بود

بى ریا و بُغض و کین  و بى غرور

رهروانِ  روى  هر یک  جاده  بود

در ( فروغِ )  مهر و الفت  زندگى

دَر  بروى  هر  یکى  بکشاده   بود

نا سپاسى   هاى   ما   باعث  شده

باز   ستاند  خالق  آنچه   داده  بود

حسن شاه فروغ

۲۲ اپریل ۲۰۲۴

 

 

 

 

 

25 مارس
۱ دیدگاه

قفس داران

تاریخ نشر: دوشنبه  ۶ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۵ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

 

به استقبال سروده ی استاد عزیزو گرامى ام جبین صاحب

قفس داران

خدا خود سالها هست شاهدِ مک رو فسون بهتر

جهان گر پاک  دارد  زین هم ه افرادِ  دون بهتر

شکستِ ظالم و خونخوار براى هریکى پندیست

 ندارید  طاقت  و  صبرِ  خدا  را ،  آزمون بهتر

ز دست جاهل  و ظالم وطن  تالابِ  خون گردید

شکست گر دستِ قایق ران در تالابِ  خون بهتر

به  استقبالِ  خصمِ  میهن  خود هر  کدام  تازید

وطن  بفروخته ها گردیده اند خار و زبون بهتر

بچاهِ    ذلت  و  خارى   فگندند    ملتِ   ما  را

نبود یک رهبرِ عاقل ، که گردد   رهنمون  بهتر

پرِ پرواز  نکشوده ،  شکستن  بال و پر هر یک

ز هر صیادِ خون آشام  قفس دارا ن دون  بهتر

ندیده روى شادى رهسپار  مرگ خواهیم گشت

اگر بر  روى  قبرِ  ما  ، نوازند   ارغنون  بهتر

به  امید  که   جاهل   سر بپاى   عقل   بگذارد

( فروغِ ) عشق  بر دل  با  قباى از جنون بهتر

وفا و مِهر از  شیرین   ندیده  پینه   بر  دستیم

بزخمِ  خود  نهادن   پینه ،  کُنجِ  بیستون  بهتر

حسن شاه فروغ

۲۳ مارس ۲۰۲۴ میلادی

20 مارس
۱ دیدگاه

نوروز

تاریخ نشر: چهار شنبه اول حمل ( فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی  – ۲۰ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا 

نوروز

نوروز و سالِ نو ،  بهارت بخیر باد

چُرت و هواى  دیدنِ  یارت بخیر باد

هرگاه خیال روضه مولا على تراست

وآنگه سفر بسوى مزارت  بخیر باد

سازو سرودو نغمه و آهنگ بند بوَد

شورو نواى  بلبلِ  زارت  بخیر  باد

نوروز عالم است جهان سبز میشود

زیارت قبول ، سیرِ مزارت بخیر باد

در آرزوى وصل  اگر  میبرى  بسر

بختت بلند وصلِ  نگارت  بخیر باد

اى بلبلان عاشق گلزار باغ خویش

تذویرو مکرو حیله ى خارت بخیر باد

مجنون وار عاشق لیلاى میهن ام

لیلاى من شام و نهارت  بخیر باد

سوزى چو شمع در دلِ این دهر تابمرگ

سوختن ( فروغ ) بیاد دیارت بخیر باد

حسن شاه فروغ

۱۹ مارس ۲۰۲۴

31 اکتبر
۲دیدگاه

رفیق بدجنس

تاریخ نشر دوشنبه نهم عقرب ۱۴۰۱–  ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۲ هالند

فلک ز سنگدلى ها چنین غریبم کرد
بدور از وطن خویش و از حبیبم کرد
21 اکتبر
۲دیدگاه

ایواى وطن

تاریخ نشرجمعه ۲۹ میزان  ۱۴۰۱–  ۲۱ اکتوبر  ۲۰۲۲ هالند

ایواى وطن بَکه بگویم دردت
دردِ که بخشیده بتو نامردت
29 آگوست
۱ دیدگاه

بِدان پاسِ بدخشان را

تاریخ نشر دوشنبه  هفتم  سنبله ۱۴۰۱– ۲۹  آگست  ۲۰۲۲ هالند
فدای کوچه و پسکوچه هاو دَرب و دیوارش
بدخشان و بدخشى میسزد تا باشى غمخوارش
12 آوریل
۲دیدگاه

شکرپاره

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۳ حمل  ۱۴۰۱ – ۱۲ اپریل  ۲۰۲۲ هالند 

نظر بخواهش یکى از عزیزان
شکرپاره
فرمودى سُرودِ عشق آغاز کنم
پیچیده کلاله هاى زُلف باز کنم
26 فوریه
۲دیدگاه

پهن نفاق

تاریخ نشر شنبه  هفتم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۶ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

پهن نفاق
تصویرى از تظاهُرِ جهد  و جهاد بِین
قصرى بلندِ سر بفلک از فساد بین
06 فوریه
۳دیدگاه

جگر گوشه ها

تاریخ نشر یکشنبه ۱۷ دلو ۱۴۰۰ – ششم  فبروری  ۲۰۲۲ هالند

ان شاالله که ارزش خواندن عزیزان و ضیاع وقت را داشته باشد
جگر گوشه ها
گر ترا اعتقاد و ایمان است
ور ترا رحم بر مِسلمان است
08 نوامبر
۳دیدگاه

کثرتِ گُل

تاریخ  نشر دوشنبه ۱۷ عقرب  ۱۴۰۰– هشتم  نوامبر  ۲۰۲۱ هالند

ریشه هاى نِفاق بر کنده
همچو آزاده نزدِ حق بنده
27 آگوست
۲دیدگاه

اُشترِ بخت

تاریخ  نشر جمعه  پنجم سنبله  ۱۴۰۰– ۲۷  آگست ۲۰۲۱ هالند

کاروان در طلب صلح به منزل نرسید
اُشترى بخت در این قافله از پا اُفتاد
27 جولای
۳دیدگاه

تحمیلِ جنگ

تاریخ  نشرسه شنبه پنجم  اسد  ۱۴۰۰ –  ۲۷ جولای ۲۰۲۱ هالند

تحمیلِ جنگ
بشکند دستى کند بر سوى ما یرتاب سنگ
بشکند قامت کسیرا گر زند بر سنگ چنگ
18 جولای
۲دیدگاه

جوانمردى

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۷ سرطان ۱۴۰۰ –  ۱۸جولای ۲۰۲۱ هالند

سوزِ عشقِ وطنست بردلِ دیوانه ى من
غیرِ این گنج نتوان یافت بویرانه ى من
08 جولای
۱ دیدگاه

سرکوب گر شیاد

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۱۷ سرطان ۱۴۰۰ –  هشتم  جولای ۲۰۲۱ هالند

یکى درخون نشسته دیگرى دلشاد مى آید
که پیمان بسته ها از دوحه با الحاد مى آید
25 ژوئن
۳دیدگاه

قیام

تاریخ  نشر جمعه چهارم  سرطان ۱۴۰۰ –  ۲۵ جون ۲۰۲۱ هالند

بر خیز که هنگام دفاع از وطن آمد
خصمِ وطنت جامه ى نفرین بتن آمد
13 ژوئن
۳دیدگاه

قربانی حیله ها

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۳ جوزا ۱۴۰۰ –  ۱۳ جون ۲۰۲۱ هالند

چشمى بجهان گشوده دلگیر شدیم
با آه و فغان و ناله ها پیر شدیم
08 ژوئن
۳دیدگاه

شکسته شد

تاریخ  نشر سه شنبه  ۱۸ جوزا ۱۴۰۰ –  هشتم  جون ۲۰۲۱ هالند

صد شیشه مَى در دلِ هر تاک شکسته شد
جامِ غرورِ مردمِ این خاک شکسته شد
02 ژوئن
۳دیدگاه

خاطرات مردم

تاریخ  نشر  چهار شنبه  ۱۲ جوزا ۱۴۰۰ – دوم جون ۲۰۲۱ هالند

تو آخر میروى زین دهر قصرو جاه میماند
غلام و نوکرو چاکر ، زن و خرگاه میماند
17 می
۳دیدگاه

تسکین بخش

تاریخ  نشر  دوشنبه  ۲۷  ثور ۱۴۰۰ –  ۱۷ می ۲۰۲۱ هالند

شعرى بگو،حامى وهمرازِ ما شوٓد
هم سنگر و مدافعِ سربازِ ما شود