۲۴ ساعت

03 می
۱ دیدگاه

کَی ! کَی !

تاریخ نشر : جمعه ۱۴ ثور (اردیبهشت) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

کَی ! کَی !

کَی   توجُّه   کردهء  تو  لحظه   در افکا ر  خویش

در  حیات  پُر شکوه  و این   دیدهء   بیدار خویش

نظم و  نسق زندگی  ،  حامی  زهر  شَرّ  در  حیات

کُن  نظر دردَور  و  پیش و آنهمه   اَطوار  خویش

دردل دنیای  پُر جوش  و خروش بس  راز هاست

بایدت کرد جُستجو همراز  و آن  غمخوار  خویش

شوراندیشه به  مغزت  عقل  راست  خود  جرقهء

از  تعامل  های  آن  دِه  جنبش  در کردار  خویش

روز  و  شب  نالند  فکور اندر  سلول  های  دلت

زآن  تراکُم  هاش  بروید   بینش    اقرار  خویش

ای  تو مغزِ  بیقرار  و  پر  شکوه    اندر  طپش !

میستائی   خالقت   را    اندرین    اشعار  خویش

قُوّهء  نُطق   و   بیان    بخشیده ات   رَبُّ  الجلیل

کرده روشن  کُلبه ات  را  از همان   انوار خویش

جهل  را بیرون  نمود   از   آن   خطور  بدکُنشت

بهر قَلع و قَمع  آن  تو   آمادهء    پیکار   خویش

این! چه موضوعیستخشنود؟در میان  افگنده ای

دل همی خواهد دهی   توجیه   از این  آمار  خویش

               عبدالکریم خشنود هروی کهدستانی                

مقیم شهرکییف اوکراین

14 فوریه
۱ دیدگاه

ای رفیق !

تاریخ نشر : چهارشنبه ۲۵ دلو ( بهمن ) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۴ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

                ای رفیق!        

چهرهء  منحوس  ظالم  بنگری  صِدقاَ  عمیق

لعنتِ حق می فرستی بر وجودش ای شفیق !

بر  ضعیفان  و فقیران  او  روا   دارد  ستم

بهر ارضاءِ هوس، صدگونه چال دارد ، رفیق !  

آن شقیّ دراصل خود،محکوم به احکام اِله است

در میان  سیم  و زر و بحر ثُروت است غریق

انکرالاصوات که گویند  طرز گفتار وی است

آن صِماخِ خلق عالم  گشته تخریق زآن نهیق

با تاءسف در دیار ماست  بسی ز آن ظالمان

برسر قُدرت رسیدند زان کسان  چند تا فریق

سرنوشت خلق مارابین چه سان دربند کشید

آن   گروه   بدسگالان   را  بزن  با  منجنیق 

این خسان  دیوانه  وار رنگِ جهانرا تیره کرد

ای فکور! بایست ترازین متن خونِ دل چکد

زآنکه باشداین شعاروخط ومشی ما دقیق

درنَبَردباین ددان تو عاقبت گردی عتیق

 (خشنودا!) افکارتوسازندهءکردارتوست

بهرامحاءسَتَم،سوزنده باش همچون حریق

عبدالکریم خشنودهروی کهدستانی،

مقیم شهرکییف اوکراین

10 فوریه
۱ دیدگاه

دلِ صاف

تاریخ نشر: شنبه ۲۱ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۰ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

دلِ صاف

قلم برگیر ! نویس ! برصفحه لوح 

توخواهی آنچه هست درقالب روح

بیرون   از  آن   نبینی  ذره  چیزی

بدون   اذن   او  از  جای   نخیزی

ترا عقل  و شرف  از بهر آن است

علیه   نفس   شیطانی    ستیزی

در این  عالم  تو می بینی  لذایذ

تراست  در  برسی  از آن  غرایض

تحمل  با  تعمق   باد  در  توانت

یگانه  تیر عدل  باد   در   کمانت

مشو مغرور که  تو افسرده حالی

اگر چه  هر زمان  پر قیل  و قالی

سخن  پاکیزه  گو   از   بهر  اِعزاز

که   تا  باشد  تمنای  تو  دمساز

به  پشت جاه  و اموال تو نگردی

یقین می دان که درعالم تو مَردی

دماغت  از  رذالت  دور  میساز !

که  تا  با مٌجرمان نگردی تو  انباز

بزی (خشنود) تودر این دیر پراِسرار

دل صاف  تو  بِالحق   دارد  اِقرار

عبدالکریم خشنود هروی کهدستانی

مقیم شهر کییف اوکراین.

ـ
15 ژانویه
۱ دیدگاه

در عالمِ رؤیا

تاریخ نشر: دوشنبه ۲۵ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۵ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

  درعالم رؤیا

ازچه روگفتی بمن تو درب قلبت بازکن !   سوی قاف پرواز کن!

شکوه ها بس کن عزیزم ! طرح نو آغاز کن !  مطلبت ابراز کن !

خواب غفلت برده ات آنسوی اکناف جهان    هایهوی تا آسمان 

مصلحت اینست خشنود ! عزم آن شیراز کن ! یاد از آن ایاز کن !

عبدالکریم خشنود هروی کهدستانی

شهر کییف – اوکراین.

23 اکتبر
۲دیدگاه

ازشوقِ مقام،حلقهءنافش توبوسیدی

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۴ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

ازشوقِ مقام،حلقهءنافش توبوسیدی

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

شهر کییف-اوکرائین

۲۲ / ۱۰ / ۲۰۱۴ م.

ای وایِ تو!،کز باغِ زما ن گُل نبوئیدی

یک خوشه ،ازآن مزرع عُمرت نچـیدی

ادامه نوشته…

17 اکتبر
۱ دیدگاه

بهرِتاءدیب ،بگیرید انتِقادم

تاریخ نشر جمعه  ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۴ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

بهرِتاءدیب ،بگیرید انتِقادم

عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

مقیم شهرکییف-اوکرائین مورخهء

۱۶-۱۰-۲۰۱۴ م.

***

بگیردستم،که ازپای من فـــــــتادم

ضعیف وناتوان گشته است نِهــادم

ادامه نوشته…

06 اکتبر
۱ دیدگاه

کَی ؟به میهن توکرده ای خد مت !

تاریخ  نشر دوشنبه  ششم  اکتوبر ٢٠١۴ هالن

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

کَی ؟به میهن توکرده ای خد مت !

عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

مقیم شهر کییف – اوکرائین

مورخهء ۰۶-۱۰-۲۰۱۴م.

***

کَی ؟تــواز این دلــم خــــبر داری

کَی ؟تو چون من، چشمِ تــرداری

ادامه نوشته…

03 اکتبر
بدون دیدگاه

عیــــــد کبیر،آمدنی ست !

تاریخ  نشر جمعه  سوم  اکتوبر ٢٠١۴ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

عیــــــد کبیر،آمدنی ست !

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)
مورخء ۰۲-۱۰-۲۹۰۱۴ م.
شهرکییف-اوکرائین.
***
ای عزیزان بخُــدا(ج) !عید کبیرآمدنی ست
حــقّ بدانــــــد،که اوبهرِفقـــــیرآمدنی ست

ادامه نوشته…

08 سپتامبر
۱ دیدگاه

نافهء مُشکِ خُتن خواهی؟ بکُهسارت نگر!

تاریخ نشر دوشنبه هشتم سپتامبر ٢٠١۴ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

نافــــهء مُشکِ خُــتن خواهی؟ بکُهسارت نگر!

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

***

ای مُفــــکِّر! صفحهء تاریــــخ را روشن نما!

مُشت ِ خاکِ بردهانِ مُلحِـــــدِ کَــــــودن نما!

ادامه نوشته…

19 جولای
۱ دیدگاه

خوشـــا بحالِ تــو!،ای مجنونِ

تاریخ نشر شنبه  ۱۹ جولای  ۲۰۱۴ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

خوشـــا بحالِ تــو!،ای مجنونِ زدَهــر بیـزار

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی )

شهر کییف – اوکرائین مورخهء

۱۷ / ۷ / ۲۰۱۴ م

***

ترا قسم بخـُـــــــــدا(ج)،درد سر مده مارا

به نیش خارمُغیـــــــل،قطره زهرمده پارا

ادامه نوشته…

20 می
۱ دیدگاه

ای پسر!بعدِ من،این رَه بخود تو برگیر!

تاریخ نشر سه شنبه ۲۰ می ۲۰۱۴ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

ای پسر!بعدِ من،این رَه بخود تو برگیر!

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

شهر کییف – اوکرائین مورخهء

۱۹-۰۵-۲۰۱۴م.

*****

ایدوست توببین !،گُهربــــــدامان دارم

صدگــــونه گِلَه،زدستِ نــــادان دارم

ادامه نوشته…

21 مارس
۱ دیدگاه

هموطن ! سال نوبرتومبارک !

تاریخ نشر جمعه  ۲۱ مارچ  ۲۰۱۴ م – اول حمل ۱۳۹۳ خورشیدی هالند

Lente20

هموطن !سال نوبرتومبارک!خیرمقدم نوبهــــــــار

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

شهر کییف – اوکرائین مورخهء

۲۰ / ۳ / ۲۰۱۴  م.

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

ای بهــــــــارسالِ نو!کُن شُستشوگرد وغبار

تازلطفِ حــــق درآیــــــد،دردلِ ماآن قرار

ادامه نوشته…

06 مارس
۱ دیدگاه

خــــوش آمــــــــد ی!

تاریخ نشر پنجشنبه ششم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

خــــوش آمــــــــد ی!

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

شهر کییف- اوکرائین مورخهء

۵ / ۳ / ۲۰۱۴ م

***

ایدوست جان ودل !به سراغـــــم خوش آمدی

چون بُلبـــــــُلِ هـــــزار،به باغم خوش آمدی

ادامه نوشته…

04 مارس
بدون دیدگاه

همــــنوع را بگو!،که ظفــر درقناعت است

تاریخ نشر سه شنبه چهارم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

همــــنوع را بگو!،که ظفــر درقناعت است

عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

شهر کییف – اوکرائین.مورخهء

۳ / ۳ / ۲۰۱۴ م.

*****

آنچه که گُفتنیست،وبگُـــفتی شجـاعت است

واندرعمل،نهُـــــفته نمودی ،مهــارت است

ادامه نوشته…

17 فوریه
۱ دیدگاه

میکفد دل دربرم،چون بی منی !

تاریخ نشر دوشنبه ۱۷ فبروری  ۲۰۱۴ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

میکفد دل دربرم،چون بی منی !

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

شهر کییف – اوکرائین
۱۵ / ۲ / ۲۰۱۴م

***

ایـــوطن ! درچنگِ آن اهـــریمــنی

میکفـــد دل دربـــرم،چـون بی منی

ادامه نوشته…

10 فوریه
۱ دیدگاه

کسب علم بمافرض است،تاکه خودتو بشناسی

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۰  فبروری  ۲۰۱۴ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

دوستان نهایت عزیز وگرامی الّسلام علیکم ورحمته الله وبرکاتُه!

اغلب ازما،درصحبت بادوستـــــان وهممسلکان خویش از بخش عمدهءکلام ،که عبارت از ضرب المثل هامیباشد بدست فراموش سپرده ایم.البتّ جامعهءبشری ازآوان خلقیت خویش با کسب تجارب آموزنده ای؛ چکیدهء اندیشهءخودرادرقالب ضرب المثل هابما بمیراث گذاشته است،که حاکی ازحالتیست که درزندگی ما رُخ داده است.

« درزبان روسی چنین ضرب المثل است :

»Что мы имеем не храним,

Потерявши плачем«!

 معنی آنرا در مصراع اول منظومهء زیرلطفاً دریابید!که انگیزهءدرسرودن این قطعه شعرگردیده است.

***

آنچه راکه مـــا داریم ،قـــــدرِاو نمـــــیدانیم

بعدِرفتنش ازدست،ازپسش چه گریـــــــانیم

ادامه نوشته…

04 فوریه
۱ دیدگاه

برهمین گُفتهءخود،سخت چه بُرهان دارم

تاریخ نشر سه شنبه  چهارم  فبروری  ۲۰۱۴ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

برهمین گُفتهءخود،سخت چه بُرهان دارم

عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

شهر کییف-اوکرائین

مورخهء۰۳-۰۲-۲۰۱۴م.

***

هرمصیبت که رسیده است،زدست خود ماست

هرکه آن زهرچشیده ست،زدستِ خودماست

ادامه نوشته…

12 ژانویه
۱ دیدگاه

اینچنین تعبیر کُن تو«فضل» را:

تاریخ نشر یکشنبه ۱۲ جنوری ۲۰۱۴  هالند

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

اینچنین تعبیر کُن تو«فضل» را:

عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

مقیم شهر کییف – اوکرئین

۲۰۱۴ / ۱ / ۱۱

***

«فضل»،معنایش همانــــا رحمت است

درنهــــــــادِرحمتش،بس برکــــت است

ادامه نوشته…

07 ژانویه
۱ دیدگاه

ناله شَو!بیدارشَو!تاخود سوی کانت بُرد

تاریخ نشر سه شنبه ۷ جنوری ۲۰۱۴  هالند

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

ناله شَو!بیدارشَو!تاخود سوی کانت بُرد

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

مقیم شهر کییف – اوکرائین

مورخهء ۰۲-۰۱-۲۰۱۴ م.

———

صُحبتت با بیخَــرَد،آن طاقت از جا نت بُرد

همچوشیـــــطانِ لعین،آگه!که ایمـــا نت بُرد

ادامه نوشته…

06 ژانویه
۱ دیدگاه

قُوّهء نُطق وبیان بخشیده ای!

تاریخ نشر دوشنبه ۶ جنوری ۲۰۱۴  هالند

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

قُوّهء نُطق وبیان بخشیده ای!

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

شهر کییف مورخهء ۰۵-۰۱-۲۰۱۴م
*****
طاقتــــم دِه یا اِلـــــه !تا خــد متِ جانان کنم
چون مراباشد توان،هرآنچه خــواهی آن کنم

ادامه نوشته…

28 اکتبر
۱ دیدگاه

جــُمله مُشتـــا قـــــــان راهِ عِـــــزّتش

تاریخ نشر دوشنبه ۲۸ اکتوبر۲۰۱۳ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

جــُمله مُشتـــا قـــــــان راهِ عِـــــزّتش

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

شهرکییف-اوکرائین

***

سینه چاکـــم،ازفــــراقِ روی دوست

لنگ لنــــگان، میروم تاکوی دوست

ادامه نوشته…

04 اکتبر
۱ دیدگاه

مُـوءنسِ قلبِ پاکم،یگــانه کس شمائــید!

 تاریخ نشر جمعه ۴  اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

مُـوءنسِ قلبِ پاکم،یگـــــانه کس شمائــــید!

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

مورخهء ۰۳ -۱۰-۲۰۱۳م

شهرکییف-اوکرائین

***

آه ! که دلــــم گرفته است،بهرِخُـــــدابیائید!

قـــــولِ که داده بودیـــــد،برآن وفــانمائید!

ادامه نوشته…

02 اکتبر
بدون دیدگاه

ششمین سالگردسایت وزین اجتماعی

تاریخ نشر چهار شنبه ۲ اکتوبر۲۰۱۳ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

ششمین سالگردسایت وزین اجتماعی ۲۴ ساعت

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی )

دوستان نهایت عزیز وگرامی!
ششمین سالگردسایت وزین اجتماعی ۲۴ ساعت رااولّاًبممؤسسین آن :آقای محمدمهدی بشیر هروی وسپس به تک تک کارمندان ودست اندرکاران آن والبتّه به تمام کافه نویسندگان وخوانندگان این امر بزرگ تبریک وتهنیت گفته،از بارگاه ایزد بینیاز وتوانا در تلاش و مساعی هریک از این کارمندان مدد و موفقیت و دوام واستواری خاصی رااستدعا نموده وباالاخص به

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۲دیدگاه

همه آداب واوصافت ،شـــیرین است

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

اینهم اولین شعری که از :

جناب محترم عبدالکریم (خشنودهروی کهدستانی) که در تاریخ  ۴ / ۹ / ۲۰۱۳ سروده اند و ازشهر کییف-اوکرائین فرستاده اند.

بخاطریاد بودشاد روان،استاد سُخن علی اصغربشیر هروی

منظومهء زیررابه تقلید ازشعربس زیبا وموزون شان تحت عنوان «شعر وساز»برشتهتحریر درآورده شد

«ز رفتـــــــارت،نمایـــان یکجهان نا ز

به لبخنــــــد توپنــــــهان،یکجهان راز

شــــوم قُـــــربان آن لبخنـــــد ورفــتار

که این شعرخوش آهنگست وآن ساز»

***

همه آداب واوصافت ،شـــیرین است

محترم عبدالکریم (خشنودهروی کهدستانی)

۴ / ۹ / ۲۰۱۳

شهر کییف-اوکرائین

****

اَیـــا سیمین تن وای شوخ طَنّـــــا ز!

بـــــرای عـاشقانت، میکنُــی نــــــا ز

ادامه نوشته…

12 آگوست
۲دیدگاه

سیرعقــلت ،فلک کنـــد تسخیر

 تاریخ نشر دوشنبه ۱۲ آگست ۲۰۱۳ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

سیرعقــلت ،فلک کنـــد تسخیر

عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

مورخهء۱۲-۰۸-۲۰۱۳م

 مقیم شهر کییف-اوکرائین

***

تافلک بر منم ،رقــــــــابت کرد

تیرعشقـــــــش،بدل اصابت کرد

ادامه نوشته…