۲۴ ساعت

آرشیو 'طاعات و عبادات تان قبول درگاه حق'

30 مارس
۳دیدگاه

شب های قدر و فضایل آن

تاریخ نشر : شنبه ۱۱ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳۰ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

شب های قدر وفضایل آن

بسمه تعالی

 معنای لغوی واصطلاحی” قَــدْ ر”.

قَــدْ ر- درلغت به معنای اندازه واندازه گیری است،اندازه کردن چیزی، ارزش،توانگری،حرمت،وقار(۱و۲).

قَــدَ رْ- ویژگی هستی ووجودهرچیزوچگونگی آفرینش(۳)فرمان الهی، سرنوشت وآنچه که خداوند برای بندگان خود مقدر نموده(۲).

بنابرحکمت الهی درنظام آفرینش،هرچیزی اندازه  خاصی دارد و هیچ چیزی بی حساب وکتاب نیست.جهان حساب داردوبه اساس بسیار دقیق ومنظم،گذشته،حال وآینده آن با هم ارتباط دارد.

مرحوم شهید مرتضی مطهری درتعریف قدر می گوید:

” قدربه معنای اندازه وتعیین است، حوادث جهان از آن جهت که حدود واندازه وموقعیت مکانی وزمانی آنها تعیین شده است،مقدور به تقدیر الهی است (۴).

معنای تقدیر الهی این است که درجهان مادی،آفریده ها ازحیث هستی و آثار وویژگی هایشان محدوده ای خاص دارند.این محدوده باامور خاص مرتبط است. هر موجود مادی به وسیله قالب هایی از داخل وخارج، اندازه گیری وقالب گیری میشود.این قالب،حدود،یعنی طول، عرض، شکل،رنگ،موقعیت مکانی وزمانی وسایرعوارض وویژگی های مادی آن بشمارمی آید. پس معنای تقدیرالهی در موجودات مادی،یعنی هدایت آنها به سوی مسیرهستی شان است که برای آنها مقدر گردیده است ودر آن قالب گیری شده اند(۳).

شب قدردرقرآن کریم با واژه لیله القدرودرسورهء دخان باصفت مبارکه ( وَالکِتبِ المُبِینِ  اِنااَنزلنَهُ فِی لَیلَهٍ مُّبَارَکَهٍ) یاد شده است.دراینجا خداوند به حرمت این کتاب سوگندخورده واین کتاب رادریک شب ویکپارچه نازل نموده است. سورهءمبارکه قدر،نزول قرآن را در شب قدربیان میکند.وآن شب راتعظیم نموده ازهزار ماه بالاتر میداند.

در شب قدرهرحادثه ای که درطول سال ازآن شب تاشب قدرسال آینده واقع گردد،چه ازخیر وشر، طاعت ومعصیت، فرزندی که قراراست متولد شود یا اجلی که قرار است فرا رسد یا رزقی که قراراست برسد همه وهمه تقدیر میشود(۳).

دقیقاً معلوم نیست شب قدرکدام شب است. اهل سنت اعتقاد دارند که در یکی ازده شب آخرماه مبارک رمضان واغلباً شب ۲۷ رمضان، شب قدرمیباشد.مسلمانان سلفی اعتقاد دارندکه شب قدردرتمام روزگار،همان شبی بود که قرآن درآن نازل گردید ودیگر تکرار نمی شود (۵). برخی نیزاظهار داشته اندکه درزمان زندگی حضرت محمد(ص)،شب قدر در هرسال تکرار می شد اماپس از رحلت آنحضرت،شب قدر ازبین رفته است(۶).برخی هم معتقد بوده اندکه شب قدر،شبی است درتمام طول سال ولی درهرسال شب نامعلومی میباشد.در سال بعثت درماه رمضان بوده اما درسالهای دیگر ممکن است درماه های دیگرباشد.

قرارتفسیرالمیزان،هرادعا ویا تفسیریکه شب قدر را خارج از ماه مبارک رمضان  گفته باشد، نادرست است.

به اساس مذهب تشیع ازامام جعفرصادق (ع) روایت شده که شب قدرتا قیامت باقی ودرماه مبارک رمضان واقع است(۷).درروایات شیعه آمده است که شب قدریکی از سه شب نوزدهم،بیست ویکم وبیست وسوم ماه ماه مبارک رمضان می باشد که احتمال شب بیست وسوم بیشتر است.

شب قدراز شب های بسیارمقدس ومتبرک اسلامی است.خداوند عظیم درقرآن کریم ازشب قدربه بزرگی یادکرده وسوره ای بنام قدرنازل فرموده است.درتمام سال شبی به خوبی وفضیلت شب قدرنمی رسد.این شب، شب نزول قرآن، شب فرودآمدن ملائک وروح ( یعنی جبرئیل )، نیز نام گرفته است. عبادت درشب قدربرتر از عبادت هزارماه است.

دراین شب مقدرات یک سال انسانها، از این شب قدر تاشب قدر سال آینده وروزیها،عمرها وامور دیگرمشخص می شود. ملائک در این شب برزمین فرودمی آیند.نزد امام زمان(عج) میروندوآنچه رابرای بندگان مقدرشده،برایشان عرضه میدارند.

شب زنده داری،تلاوت قرآن مجید،مناجات وعبادات دیگردراین شب بسیارتوصیه وتأکید شده است.

با توجه به آیات سورهء قدرمیتوان به فضیلت های شب قدر پی برد.

ترجمه سورهءمبارکه قدر از تفسیر المیزان:

بنام خدای رحمان ورحیم

ما این قرآن عظیم الشأن را(که رحمت واسع وحکمت جامع است) درشب قدر نازل کردیم – وچه ترا به عظمت این شب قدرآگاه تواند کرد؟- شب قدربه مقام ومرتبه از هزار ماه بهتروبالاتراست – دراین شب فرشتگان وروح(یعنی جبرئیل)به اذن خداوند هرفرمان ودستور

الهی وسرنوشت خلق رانازل کند. این شب رحمت وسلامت وتهنیت است تا صبحگاه.

 فضیلت های شب قدر بیشمار است که از جمله یکی آمرزش گناهان ودیگر قلب ماه رمضان بودن آن است.

قسمیکه دربالاهم تذکار رفت،نزول تمام قرآن مجید بصورت مجموع، یکباره ودفعی دراین شب میباشد. اما نزول تدریجی قرآن درظرف

بیست وسه سال دوران نبوت پیامبرگرامی اسلام (ص) به صورت الفاظ بوقوع پیوسته است.

امام باقر(ع) فرموده اند که:

“عمل صالح در شب قدراز قبیل نماز،زکات وکارهای نیک دیگربهتر است ازعمل درهزارماه که درآن شب قدرنباشد”.

شب قدر فرصتی است طلایی وبهتراست تا مادراین شب خوبی هارا جایگزین بدیها،صلح وصفا را جایگزین اختلافها وتفرقه ها،احسان و نیکی راجایگزین ظلم وستم، صله رحم را جایگزین قطع رحم نماییم.

در این شب بهتر است تا بادادن صدقات واعمال نیک برای آبادانی آخرت خود بپردازیم.

در شب قدر به ولی امر(امام زمان وقت) تفسیر کارها وحوادث نازل میشود و وی دربارهء خویش ودیگر مردمان مأمور به دستورهایی می شود.

اعمال شبهای قدر(شب های ۱۹، ۲۱ و۲۳ماه مبارک رمضان) بسیار زیاد است که ازحوصله این  سطور بیشتر میباشد.

در پایان ازخداوند قادر وتوانا به حرمت این شب مبارک قدراستدعاء داریم تادر تمام جهان اسلام عموماً ودر مملکت مظلوم ما افغانستان،  خصوصاً یک صلح وآرامش واقعی رابرقرار نماید.

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۱۷ جولای ۲۰۱۴ 

سدنی – استرالیا

مآخذ:

۱- قاموس قرآن، سید علی اکبر قرشی

۲- فرهنگ فارسی عمید،تألیف حسن عمید

۳- المیزان، استاد علّامه سید محمد حسین طبا طبائی

۴- انسان وسرنوشت، شهید مرتضی مطهری

۵- حصن التوحید

۶- اسرار الصیام

۷- مجمع البیان

۸- کافی

۹- الکافی

 

 

17 مارس
۱ دیدگاه

مختصری در بارهء ماهِ مبارکِ رمضان

تاریخ نشر: یکشنبه ۲۷ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۷ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

مـاه صیـام مـبــارک

 ای دوسـتـان میهـن،مـاه صیـام مبـارک

مـاه ضیـافـت حـق، برهـرکـدام مبــارک

خواهیـم باهـزارعجـز،از پـادشـاه عالـم

درجمله ملک اسلام، صلحِ مدام مبارک

ا – حیدری

مختصری دربارهء ماه مبارک رمضان

 رمضان ازمبارک ترین ماه های سال است.رمضان یگانه ماهی ازماه

های قمری است که نامش درقرآن مجید آمده است ویکی ازچهارماهی است که خداوند جنگ را درآن حرام کرده است مگرآنکه جنبهء دفاعی داشته باشد.

دراین ماه برعلاوهء قرآن مجید، کتابهای آسمانی انجیل،تورات،صُحُف وزبورنازل شده است(۱).

چون دراین ماه گناه های انسان بخشیده میشود،این ماه را ماه مبارک رمضان میگویند. رمضان ماهیست که قرآن پاک الهی درآن نازل گردیده است.ماه فضیلت وماه ضیافت خداوندی از بندگانش می باشد.

دراین ماه بنده های نیک خداوند،با شوروشعف زیاد به طعام دادن نیازمندان،دستگیری مستمندان،صدقه دادن، شب زنده داریها باعبادات،

تلاوت قرآن مجید،دعا واستغفار،روزه گرفتن ها….روح وجان خود را از فیوضات الهی مستفید می دارند.

ازپیامبرگرامی اسلام(ص)روایت شده که:روزه چهرهء شیطان را سیاه می کند وصدقه پشت اورا می شکند (۲).

روزه مانع نفوذ شیطانهای جنی  و انسی شده و وسوسه های آنان را خنثی می کند. چون قرآن کریم در ماه رمضان نازل شده است، تلاوت قرآن  دراین ماه فضیلت بسیارزیاد دارد ودرروایات اسلامی آمده است که رمضان بهار قرآن است.بناءً بهتر است تا انسان دراین ماه بقدر توان هرچه بیشترقرآن شریف را تلاوت نماید.

اعمال نیک دراین ماه پذیرفته شده وبدی ها مورد عفو وبخشش الهی قرارمی گیرد.کسی که دراین ماه مؤمنی را کمک کند، خداوند تعالی درهنگام عبورازصراط وی را کمک نماید. کسی که دراین ماه خشم خودرا نگهدارد، خداوند درروزقیامت خشمش را از اوباز دارد.

کسی که دراین ماه محتاجی را دستگیری کند ویا ستمدیدهء رایاری نماید،خداوند درروزقیامت وی را از هراس آنروزبزرگ درامان داشته و دردنیا بر دشمنانش ودرآخرت درهنگام حساب یاریش نماید.

چون دراین ماه اکثرمسلمانان جهان، منجمله مسلمانان وطن عزیزما بیشتربه تلاوت این کتاب مقدس الهی مبادرت میورزند،بجا خواهد بود تانکات چندی را درباره اشاره داریم(گرچه درنوشته های قبلی ام نیز اشاره های کرده بودم).

اول– بارها مشاهده شده است که بعضی ها که خواندن کلام الهی را بلد نمی باشند،دربعضی ازمحافل ختم ها اشترک نموده،یک سپارهء قرآن مجیدرا گرفته وخودرا مصروف تلاوت آن نشان میدهند.اظهار ندانستن وامتناع کردن ازگرفتن یک سپاره به مراتب بهتراست ازتظاهربه دانستن ولی درحقیقت امر ندانستن.

دوم– دربعضی محافل ختم ها متوجه شده ام که عدهء دروقت تلاوت قرآن کریم ، دهان هایشان بسته بوده ولبها هیچگونه حرکتی ندارند. در حالیکه در وقت خواندن قرآن شریف ، حروف قرآنی باید از مخارج لازمهء آنها و بصورت درست اداء گردد. بصورت مثال با گفتن بسم ا… تا اینکه لبها ازحالت بسته بودن بازنگردیده ودوباره باهم تماس ننمایند،

حرف”ب” اداءشده نمی تواند. همچنان حروف دیگری که مخارج آنها لب ها می باشد مانند”واو، ف ، و م”.

سوم– بعضی ها قرآن کریم را با سرعت بسیار زیاد خوانده ویک سپاره را درحدود پانزده الی بیست دقیقه خلاص نموده واز این تیز خوانی خود افتخار هم می دارند.

خداوند کریم در قرآن عظیم می فرماید: و رتل القرآن ترتیلا.  یعنی قرآن را بصورت شمرده و با تأنی ، با آهستگی ، با درنگ وآرامی بخوان.

دروقت تلاوت قرآن مجید،حتی الامکان مسایل بسیار ضروری تجوید مانند،تلفظ حروف ازمخارج لازمهء آنها،محل صحیح وترتیب وقف و وصل، شدّ و مدّ ، اظهار واخفا ، ادغام وغنّه ، ترقیق وتفخیم ، تغلیظ  ومسایل ضروری دیگرباید درنظر گرفته شود.

با مد نظرداشت آنچه گفته آمدیم ، تلاوت یک سپارهء قرآن مجید بطور اوسط چهل تا پنجاه دقیقه را دربرخواهد گرفت.

در پایان از خداوند مهربان استدعاداریم تادراین ماه مبارک برایمان توفیق روزهء روزه داران راعناعیت فرموده واز برکت این ماه یک صلح وآرامش کامل ومستدام را درتمام جهان اسلام واخصاً در وطن عزیز ما حکمفرما گرداند.

پوهنوال داکتراسدالله حیدری

۲۷ می ۲۰۱۷

سدنی – آسترالیا

 

ا– ر.ک . الکافی،محمد بن یعقوب کلینی،ج۲،ص ۶۲۸دارالکتب اسلامیه تهران.

۲– مستدرک الوسایل، محدث نوری ج ۷ص ۱۵۴موسسه آل البیت قم.

28 آوریل
۲دیدگاه

دعای سحر

تاریخ نشر پنجشنبه هشتم  ثور  ۱۴۰۱ – ۲۸ اپریل  ۲۰۲۲ هالند

دانی که سحر چه از خدا میخواهم ؟

نی ثروت و نی مسکن و جا میخواهم

ادامه نوشته…

18 آوریل
۲دیدگاه

( مناجات )

تاریخ نشردوشنبه  ۲۹ حمل  ۱۴۰۱ – ۱۸ اپریل  ۲۰۲۲ هالند

یارب به خطایی تو تباهم نکنی
از دودِ گناهی رو سیاهم نکنی
18 آوریل
۲دیدگاه

افطار روزه دار

تاریخ نشردوشنبه  ۲۹ حمل  ۱۴۰۱ – ۱۸ اپریل  ۲۰۲۲ هالند 

هر آن چه خواست دلت عاشقانه آن کردم
نثار فرش رهش جان ناتوان کردم
12 آوریل
۲دیدگاه

شکرپاره

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۳ حمل  ۱۴۰۱ – ۱۲ اپریل  ۲۰۲۲ هالند 

نظر بخواهش یکى از عزیزان
شکرپاره
فرمودى سُرودِ عشق آغاز کنم
پیچیده کلاله هاى زُلف باز کنم
02 آوریل
۶دیدگاه

حلول ماه مبارک رمضان مبارکباد

تاریخ نشر شنبه ۱۳ حمل  ۱۴۰۱ –  دوم اپریل  ۲۰۲۲ هالند 

حلول ماه مبارک رمضان مبارکباد

محمد مهدی بشیر

*********

هموطنان عزیز  ، خواننده گان محترم سایت ۲۴ ساعت و فیسبوک های آن !

امروز شنبه ۱۳ حمل ۱۴۰۱ خورشیدی برابر است به  اول ماه رمضان المبارک ۱۴۴۳ هجری ، قمری ، ماه مهمانی خدا، ماه شناخت و معرفت، ماه عبادت و اطاعت ، ماه بندگی، ماه تقویت روح و تثبیت ایمان ، ماه خدا، ماه قرآن و ماه تعیین سرنوشت ، ما ه رفتن به سوی بهشت  وماه  خیر و برکت است.

ادامه نوشته…

08 می
۳دیدگاه

شبهای قدر !

تاریخ  نشر  شنبه  ۱۸ ثور  ۱۴۰۰ –  ۸  می ۲۰۲۱ هالند

شبهای قدر !
شب قــدراست و نور پاک قـرآن
ببخشــا بـردل وجــان رب رحمـان
03 می
۳دیدگاه

الهی

تاریخ  نشر دوشنبه ۱۳ ثور  ۱۴۰۰ – سوم  می ۲۰۲۱ هالند

الهى بر حقِ یک عُمر ، پایدارى ما
بحقِ آنهمه صبر و قرارِ و زارى ما
03 می
۱ دیدگاه

(مظهر حُریت)

تاریخ  نشر دوشنبه ۱۳ ثور  ۱۴۰۰ – سوم  می ۲۰۲۱ هالند

‏‎امروز دوشنبه ۱۳ ثور ۱۴۰۰ خورشیدی مصادف است به بیست و یکم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ هجری قمری سالروز شهادت مظلومانه مولود کعبه ، شهید محراب مولای متقیان حضرت علی (ع) داماد پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی (ص).

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان جهان بخصوص شما هموطنان گرامی فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) را خدمت همه مسلمانان جهان بخصوص شما دوستان عزیز تسلیت عرض نموده ،امیدوارم به برکت شب های متبرک قدر جنگ و خونریزی در کشور ما پایان یابد و استقرار صلح سراسری درافغانستان عزیز بر قرار گردد .از شما التماس دعا دارم.
همچنان تشکر از خواهر عزیز ما بانو زهره جان صابر هروی و سروده زیبا و مملو از احساس شان . مهدی بشیر

*****

شب بیست و یکم رمضان المبارک شهادت  بلند مرتبه امیرالمومنین علی (ع) به دین مبین اسلام  مرگ سرخ ،عظمت و اعتلا بخشیده است!  

زهره (صابر هروی)

(مظهر حُریت)

شبی که کعبه  در فغان شده بود

‏‎ماجرای (علی)  عیان  شده  بود

ادامه نوشته…

01 می
۲دیدگاه

( جلوه حق )

تاریخ  نشر  شنبه  ۱۱ ثور  ۱۴۰۰ – اول می ۲۰۲۱ هالند

دوستان عزیز و هموطنان مسلمان افغانستان وجهان ضمن عرض سلام و  ادب ، امیدوارم طاعات و عبادات شما بزرگوار ها در این ماه مبارک رمضان مورد قبولی درگاه حق قرار گرفته باشد.

 امروز شنبه ۱۱ ثور سال ۱۴۰۰ خورشیدی  برابر است  به نوزدهم  ماه مبارک رمضان سال ۱۴۴۲ هجری قمری و سالروز ضربت خوردن و شهادت مظلومانه حضرت علی (ع) داماد حضرت محمد مصطفی ( ص ) پیامبر بزرگ اسلام بدست ابن ملجم مرادی است.

 ضمن عرض تسلیت امیدوارم به مرحمت چنین روزهای قدر صلح دایمی در کشورعزیز ما برقرار گردد و دیگر از جنگ وخونریزی خبری نباشد و دولت بی کفایت ما از خواب عمیق یبیدار شود و از صدق دل خدمتی به مردم افغنستان نماید. به امید چنین روزی که همه متحدانه زندگی نمایند.

مهدی بشیر

————————-

بنام خداوند دادگر!‎

 نوزدهم رمضان المبارک شب قدر و ضربت خوردن شاه اولیأ ،مظهر الجایب ، مظهر عدل و حق حضرت علی (ع) بر مسلمین جهان تسلیت ، تعزیت و طاعات تان قبول درگاه پروردگار مهربان باد!

زهره صابر هروی

( جلوه حق )

‏‎از  نهاد  خاک  تا  عرش  ِمعلا  در غم است

شرح جانسوز(علی) با تیغ تیز (مُلجَم) است

ادامه نوشته…

15 آوریل
۳دیدگاه

فیض سحر

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۶ حمل  ۱۴۰۰ –  ۱۵ اپریل ۲۰۲۱ هالند

هر چه شـــنیدم سخن از یار بود
هر چه که دیــــدم همه دلدار بود
15 آوریل
۲دیدگاه

رباعی تازه

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۶ حمل  ۱۴۰۰ –  ۱۵ اپریل ۲۰۲۱ هالند

یارب تو مـــرا به منبع نور ببر
از صحبت آن زاهد مغــرور ببر
15 آوریل
۲دیدگاه

رباعی !

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۶ حمل  ۱۴۰۰ –  ۱۵ اپریل ۲۰۲۱ هالند
این ماه که پرازفیض و نشاط رمضان است
بر دیـده فـروغ و به صفای دل و جـان است
22 می
۲دیدگاه

ای ماه مبارک الوداع

تاریخ نشر جمعه  دوم  جوزا  ۱۳۹۹ –  ۲۲ می ۲۰۲۰ هالند

ای ماه مبارک الوداع

درصدای بی ترس شب مغموم…

در سکوت بی دریغ نگاهم

ادامه نوشته…

12 می
۴دیدگاه

شب قدر و فضایل آن

تاریخ نشر  سه شنبه  ۲۳  ثور  ۱۳۹۹ –  ۱۲ می ۲۰۲۰ هالند

شب قدر و فضایل آن

بسمه تعالی

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۱۷ – ۷ – ۲۰۱۴ ،سدنی،استرالیا

معنای لغوی واصلاحی” قَــدْ ر”

قَــدْ ر- درلغت به معنای اندازه واندازه گیری است،اندازه کردن چیزی، ارزش،توانگری،حرمت،وقار(۱و۲).

قَــدَ رْ- ویژگی هستی ووجودهرچیزوچگونگی آفرینش(۳)فرمان الهی، سرنوشت وآنچه که خداوند برای بندگان خود مقدر نموده(۲)

ادامه نوشته…

29 آوریل
۲دیدگاه

تـلاطـم هستـی !

تاریخ نشر چهار شنبه  دهم  ثور  ۱۳۹۹ –  ۲۹  اپریل ۲۰۲۰ هالند

تـلاطـم ! هستـی !

صبحیکـه درحضـور تو بـا دل نوا کنم

شـوری زشـوق عشـق تـوآنجـا بـپـا کنم

ادامه نوشته…

26 آوریل
۲دیدگاه

عین احسان

تاریخ نشر یکشنبه هفتم  ثور  ۱۳۹۹ –  ۲۶  اپریل ۲۰۲۰ هالند

بسمه تعال

دوخبربسیارمسرت آوررا از راه تلویزیون ها وانترنت شنیدم که اولی عبارت بوداز بذل پول مصارف عروسی دوجوان برای فقراء ومستمندان کشورعزیزما دراین شرایط ناگواروطن وشروع ماه مبارک رمضان.

ادامه نوشته…

25 آوریل
۲دیدگاه

مــاه صیـام !

تاریخ نشر شنبه ششم  ثور  ۱۳۹۹ –  ۲۵  اپریل ۲۰۲۰ هالند

مــاه صیـام !
چه خـوش آمــد بهار و ماه صیام

که ماه بخشش است ولطف یزدان

ادامه نوشته…

24 آوریل
۳دیدگاه

دعای رمضان

تاریخ نشر  جمعه  پنجم ثور  ۱۳۹۹ –  ۲۴  اپریل ۲۰۲۰ هالند

دعای رمضان

نور خدا به چهره تان برقرار باد

رزق حلال خوان شما بیشمار باد

ادامه نوشته…

24 آوریل
۱۷دیدگاه

حلول ماه مبارک رمضان مبارک

تاریخ نشر  جمعه  پنجم ثور  ۱۳۹۹ –  ۲۴  اپریل ۲۰۲۰ هالند

حلول ماه مبارک رمضان مبارک

دوستان عزیز ، هموطنان گرامی  همکاران محترم سایت ۲۴ ساعت و فیسبوک های آن سلام و عرض ادب !

امروز جمعه پنجم  ثور ۱۳۹۹ خورشیدی مصادف است به اول  ماه مبارک  رمضان سال ۱۴۴۱ هجری قمری ، من این ماه پر از فیض را بشما وخانواده های متدین شما تبریک عرض نموده  امیدوارم به  ببرکت این ماه مبارک همۀ تان صحتمند ودر زندگی موفق باشید.

ادامه نوشته…

24 آوریل
۳دیدگاه

رباعی:

تاریخ نشر  جمعه  پنجم ثور  ۱۳۹۹ –  ۲۴  اپریل ۲۰۲۰ هالند

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به عموم مسلمانان جهان تبریک گفته و از بارگاه ایزد متعال خواهان رهایی بشریت از این مرض مهلک کرونا هستم.

رباعی :
با روزه چو اخلاق رعایت بکنی

با عجز شیکــــیبایی نهایت بکنی

ادامه نوشته…

26 جولای
۲دیدگاه

راهنمای مناسک حج (فشرده وبزبان ساده)

تاریخ نشر  جمعه  چهارم   اسد  ۱۳۹۸ –  ۲۶  جولای ۲۰۱۹ هالند

دوستان گرامی و هموطنان مسلمان افغانستان !

تعدادی از حواننده گان عزیز ما بخاطر اینکه موسم زیارت خانه خدا (ج) در حال  نزدیک شدن است و میخواهند به کعبهء مکرمه بروند و  این زایرین راجع به اعمال ومناسک حج معلومات لازمه را ندارند.از طریق تیلفون و ایمیل از من خواهان معلومات شده اند .

ادامه نوشته…

03 ژوئن
۲دیدگاه

د قیامت او د حشر ځمکه ؟

تاریخ نشر دو شنبه  ۱۳  جوزا ۱۳۹۸ – ۳ جون  ۲۰۱۹ هالند

د قیامت او د حشر ځمکه ؟

لیکونکی : محترم نجم الد ین ( سعیدی )
*************
د قران عظیم الشان دحکم پر بنیاد او درسول الله صلی الله علیه والسلام دمبارکو احادیثو  پربنیاد د قیامت او حشر ځمکه همدا ځمکه ده کوم چی مونږ پکی  ژوند کوو . 

ادامه نوشته…

29 می
۲دیدگاه

شب قدر !

تاریخ نشر چهارشنبه  هشتم   جوزا ۱۳۹۸ – ۲۹ می ۲۰۱۹ هالند

شب قدر !

محترمه خانم عزیزه عنایت

شـب قــدرو دعــای عــالـمـیــان

 قـبــول درگـهـی الـلـه ورحـمــان

ادامه نوشته…