۲۴ ساعت

10 ژانویه
۱ دیدگاه

مارا زخیر تو امید نیست شرمرسان !!!

تاریخ نشر جمعه ۱۰ جنوری ۲۰۱۴  هالند 

بسم الله الرحمن الرحیم

۹ جنوری ۲۰۱۴

سید ذاکر شاه سادات

نظر کوتاهی بر تحلیل و نوشته احمد رشید   پنجابی (پاکستانی)

تحت عنوان خصمانه

 “آینده تاریک در انتظار افغانستان است”

مارا زخیر تو امید نیست شرمرسان !!!

ملتی که وحدتش را حفظ کند، بموقع مکر دشمن را می بینند هرګزآسیب نخواهند دید

حمد و سپاس بیکران خداوندی را که دیده‌های بینندگان از دیدار او فرومانده و اندیشه ستایندگان در وصف کمال او عاجز گردیده، در صداقت همره صادقان است، یاد او مایه آرامش، و سپاسگزاری او موجب کامیابی سپاس ‌گزاران است و طاعتش باعث رهایی و آزادی پیروان است.

ادامه نوشته…