۲۴ ساعت

10 ژانویه
۱ دیدگاه

مارا زخیر تو امید نیست شرمرسان !!!

تاریخ نشر جمعه ۱۰ جنوری ۲۰۱۴  هالند 

بسم الله الرحمن الرحیم

۹ جنوری ۲۰۱۴

سید ذاکر شاه سادات

نظر کوتاهی بر تحلیل و نوشته احمد رشید   پنجابی (پاکستانی)

تحت عنوان خصمانه

 “آینده تاریک در انتظار افغانستان است”

مارا زخیر تو امید نیست شرمرسان !!!

ملتی که وحدتش را حفظ کند، بموقع مکر دشمن را می بینند هرګزآسیب نخواهند دید

حمد و سپاس بیکران خداوندی را که دیده‌های بینندگان از دیدار او فرومانده و اندیشه ستایندگان در وصف کمال او عاجز گردیده، در صداقت همره صادقان است، یاد او مایه آرامش، و سپاسگزاری او موجب کامیابی سپاس ‌گزاران است و طاعتش باعث رهایی و آزادی پیروان است.

از آنجایکه تاریخ گواه است و به همه هموطنان و فرزندان اصیل سرزمین مردخیز افغان معلومدار است که ما هیچگاهی از روزپیدایش نامشروع (۱۹۴۷) وتحمیلی کشوری بنام به اصطلاح پاکستان بالای سرزمین های غصب شده افغانستان و هند برتانوی وقت، مراوده خوب نداشتیم ، نداریم و تا حل قانونی معضلات تاریخی و سپردن دوباره حق به حقدار نیز نخواهیم داشت. بناءً شاعری بسی زیبا سروده :

بر تواضع های دشمن تکیه کردن ابلهیست

پاه بوس ســــــــــیل از پاه افگند د یوار را 

فلهذا از پالیسی سازان حکومت جابر پنجاب و تحلیل گران خود غرض وفلوته بازان بازار سیاه (آی اس آی) نیز توقع خیر نخواهیم داشت ، به همین دلیل در آغاز کلام به جواب دست اندرکاران جیره خوار وبه اصطلاح تحلیلگران شان نیز بعرض رسانیدم که مارا از خیر ایشان فکرامیدی در سر نیست، ونه کوشش گمراه کردن افکار ملت با وقارو متحد مارا سبب شوند، چون حال زمان عوض شده و نسل های جوان ما بمراتب با قضایا آگاهانه و با مسوءلیت برخورد میکنند و دشمنان تاریخی و دیرینه خود را بدرستی تشخیص داده اند.

این مرد نسبتأ کهن سال و حرفوی (احمد رشید) که تلاش دارد به نحوی از زبان (آی اس آی) آموخته های شیطانی و ناقص خویش را با مکر، حیله وعـــــوام فریبی در بازار تبلیغات و پروپاگند های سیاه تکراری شان، تلاش دارند تا به مردم بادرک و غیور ماعرضه کنند تا خریدارانی بی خبری را با اینوع غافل ساخته و ملت ما را سراسیمه سازند، مطمن هستم خود در خطا رفته اند.

به زعم خویش خواسته بحث قرار داد امنیتی میان افغانستان و امریکا را که بالاخره سرنوشت نه تنها افغانستان بلکه منطقه را رقم خواهد زد کم اهمیت جلوه دهد، (آب خت کردن و ماهی گرفتن) تا ذهنیت ها را مخطل نموده وتوجه یکتعداد دست اندکاران شانرا در افغانستان برای انتخابات تحمیلی ماه اپریل که هیچگاه شرایط امنیتی وحالت شفاف بودن آن تضمین شده نمیتواند بکشاند.

ازطرف دیگر ایجاد وهم و حراس را در ذهنیت ها تلاش دارند و گویا قسمی جلوه میدهند که به نحوی افغانستان یا نظام حکومتی فعلی در سقوط است و بعضی از ولایات شاید به اساس دسایس ایشان بدست مخالفین مسلح خواهد افتاد، که در آنصورت تبر تخریبات و نفاق افگنی های ایشان دسته خواهد شد و گویا نوکران تجزیه طلب شانرا با سر و صدای دیگری حمایت خواهندکرد. . . که انشاألله ملت متحد و یکپارچه افغان با تمام قوت و استواری از وجب وجب سرزمین های شان متحدانه دفاع خواهند کرد و با حفظ وحدت ملی در کشور دشمنان ما مثل همیشه روسیاه و دلدرد در انزوا خواهد ماند.

بدون شک که پدیده انتخابات شفاف بهترین گزینه است اما تحت کدام شرایط ؟! . . . در حالیکه به نظر بنده این حلقه های زنجیروی (صلح، امنیت، وحدت ملی، دموکراسی وانتخابات عادلانه) با هم تسلسل دارند و با اندک ترین غفلت در مقابل دسایس سازمانهای جاسوسی بیگانه گان ، همسایگان و منطقه به بزرگترین اشتباه نابخشودنی تاریخی دچار خواهیم شد. . . !!!

اما نه!

ما با تمام باوریکه به حفظ تمامیت ارضی افغانستان واحد، وحدت ملی، عدالت اجتماعی، دمکراسی، انتخابات و رأی دهی عادلانه و شفاف داریم. بدرستی میدانیم که دست درازی های همسایگان شریرما پاکستان و ایران، خصوصاً پنجاب و (آی اس آی) در قدم اول ، فشار های متنوع و مداخلات اشغالگران به گونه دیگر مطمئناً مسیر انتخابات را به بیراهه خواهند کشانید. 

لذا در قدم نخست تا آماده سازی فضای اعتماد برای بستر آرام و فضای صادقانه گفتگو ها در مسیرتوقف و قطع جنگ های تحمیلی ومذاکرات صلح جز نهایت ضروری بشمار میرود.

که درین رابطه جوابگوی احمد رشید پاکستانی نه تنها من ناتوان با این قلم شکسته و بازوان ضعیف خواهم بود، بلکه تحلیل اوضاع، شرایط بهتر وخوبتر آنرا در نوشته های تحلیلی نویسنده توانا و شخصیت ملی کشور جناب محترم مــــــیرعنایت الله آشفته نیز یافته خواهید توانست که ضمیمه همین نامه خواهد بود، بنده از ذکر مکرر موضوعات و جزئیات آن درینجا خود داری مینماید.

در رابطه به رئیس جمهور کرزی، باگذشته حکومت داری دوازده ساله، انتخابات ناشفاف ۲۰۰۹ وی وموقف و تشویش های شان در رابطه به انتخابات آینده کشور، پروسه صلح، وتوقف دادن تجاوزات سریح و خودسرانه ناتو و متحدین شان کاملاً همه مسائل قابل درک و لمس است و هیچ نیازی به تشریح آن از زبان و نظرخصمانه  دشمنان تاریخی کشور نداریم، با وصف اینکه دراکثر موارد و مواقع دوازده سال گذشته دولتداری ، حکومتداری و اداره ضعیف و دارای فساد گسترده شان هیچگونه همنوایی نداشتم و ندارم، اما در موضع گیری های ملی شان در مقابل دسایس خصمانه آشکار و پنهانی بیگانگان اشغالگر، وتلاش های ازهم پاشیدن ملت متحد افغان به انواع مختلف آن مقابله و با تمام قوت ازموقف شان حمایت خواهیم کرد.

خلاصه اینکه این همه جنگ های تحمیلی، تجاوزات سریح و بی شرمانه راکتی وتبلیغاتی دشمنان تاریخی کشور ما کاملاً قابل درک است و ما هرگز فریب مکر و هیله های روباه مزاجانه کسی را نخواهیم خورد و با تمام امکانات و قوت در حفظ وحدت ملی ملت پر افتخارافغان و تمامیت ارضی کشور مثل همیش با جان نثاری وصداقت کوشا خواهیم بود.

به امید نابودی دشمنان خارجی و داخلی افغانستان عزیزو یک صلح دایمی ، رفاه ، ترقی، و همزیستی درکشورعزیزم افغانستان واحد و تاریخی با ملت سربلند وآزاده آن. . .!!!

فریب دشمن نخواهیم خورد

ز حیله، بر در موشی نشست گربه و گفت
بیـــــــــا که رایت صلح و صفا برافــرازیم
بیا که حرص دل و آز دیده را بـــــــکشیم
بسی به خـــــــــانه نشستیم و دامن آلودیم
بگفت، کارشناسان به ما بسی خـــــــــندند
ز توشه ای که توتعیین کنی، چه بهره بریم
رعــــــــایت از تو ندیــــــدیم تا شویم ایمن
خود، آگهی که چه کردی به ما، دگر مپسند
بلای راه تو بــــــــس دیده ایم، به که دگر
دگــــــر به کار نیـــــــــــاید گلیم کوته ما
خــــــلاف معرفت و عقل، ره چرا سپریم

»»»»»»»

که چند دشمنی از بهر حرص و آز کـــنیم 

به راه سعی و عمل، فکر برگ و ساز کنیم
وجــــــــود، فارغ از اندیشه و نیاز کـــنیم
بیا رویم ســـــــــوی مسجد و نماز کــــنیم
اگر که گوش به پند تو حیله ســـــاز کنیم
به خلوتی که تو شاهد شوی، چه راز کنیم
نـــــــوازشی نـــــشنیدیم، تا که ناز کــنیم
که ما اشاره بدان زخم جـــــــانگداز کــنیم
نه قصه ای ز نشیب و نه از فراز کــــــنیم
اگر که پای، ازین بیـــــشتر دراز کـــــــنیم
بـــــروی دشمن خود، در چگونه باز کنیم

حــــــــدیث روشن ظلم شــــــما و ذلت ما

حقیقت است، چرا صحبت از مجاز کنیم

پایان 

گلایه دوستانه میر عنایت الله آشفته !!!

از آن عده ارگان های نشرات تصویری، صوتی، جراید . . . و سایت های محترم افغان ها که نسبت علایق، وابستگی و سلیقه های متفاوت به رسانیدن پیام های هموطنان که مجزا از زور گویان طرف های در گیر؛ سخن تازه برای گفتن دارند که: در واقع « حرف ناگفتهٔ دل ملت افغانستان می باشد » حاضر نیستند، وسیله انتقال پیام به مردم ما، باشند. صمیمانه و احترامانه به عرض می رسانم که: هیچ تحلیل گر خارجی، به مقایسه نسل سوخته و بزرگ شده در صحنه و قضایای ۳۵ سال اخیر، که جز نظاره گر و تحمل بی عدالتی ها، کوچکترین نقش مثبت یا منفی نداشته، نمی میتواند حقایق را بهتر به تصویر بکشاند. اما با تأسف دیده می شود، ذهنیت یک عدهٔ محدود دوستان ما؛ تحلیل مشابه یک خارجی را، ارزش و اهمیت بیشتر قایل می شوند! به گونه مثال دو مطلب فوق را از لحاظ محتوا و تاریخ نشر مورد ارزیابی خویش قرار دهید . واقعاً چه بجا گفته اند: ” بچهٔ همسایه خلموک است “.

  میرعنایت الله آشفته 

 

یک پاسخ به “مارا زخیر تو امید نیست شرمرسان !!!”

  1. admin گفت:

    دوست عزیز ، سید ذاکر شاه سادات مقاله عالیست ، متاسفانه سایت ۲۴ ساعت تنها مطالبی که از طریق Word برسد نشر میکنند و مطلبی که از طریق Pdf باشد هرگز جای برای نشر ندارد. همچنان عکسها هم باید جداگانه فرستاده شود و دربین مطلب نباشد . موفقیت جنابعالی را آرزو میکنم. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما