۲۴ ساعت

30 آوریل
۱ دیدگاه

گنجینهء الهام

تاریخ نشر : سه شنبه ۱۱ ثور (اردیبهشت) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳۰ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

گنجینۀ الهام

روزباخورشیدوشب سیل شباهنگم خوش است

زیــر نـور خلـوت مهـتـاب آهنگـم خوش است

با غــزل هــای دل مـسـتـانـه عـادت کــرده ام

لفـظ شـیریـن دری بـا نغـمۀ چنگم خوش است

راگ هـنــدی و مـقـامـات خـراســانـی بـه هـم

با غـزلخـوانی و آهنگ سـرآهنگم خوش است

اخـتـلاط رو بـه رو بـا هـمـدل فـارسـی زبـان

قصه های دلکش تاریخ وفرهنگم خوش است

بــاغ و کــوه و دره و دریـــا حــلاوت آورنـد

میله بایارِشیرین گفتارِ شنگ شنگم خوشست

در غروب رنگ رنگ و در طلوع خوش‏نما

بـا شــمال نـاز اقـیـانـوس آژنگـم خوش است

قـدرت بـی انـتــهـا در جـنـبـش و شـور آورد

سـیر دور بی نهـایت با دل تنگـم خوش است

ذرۀ افــشـــرده یـی بــودیـــم در گاه نخـســت

ازسیه چال سکون پروازبیگ بنگم خوشست

تابـش انـــوار حـــق در گــوهــر انـسـانـیـت

حرمت و آزادگی بی قید پالهنگم خوش است

جـذبـۀ عـشـق و محبـت در دل هـسـتی فـتـاد

همت فرهاد وعزم تیشه وسنگم خوش اسنت

هفت شهـر عـشق را با پای دل بایـد گـذشت

جاودان بال هما بی تـوسـن لنگم خوش است

سـوگ و ماتـم را فـدای شـادخـواری ها کنید

سازوآواز طرب افزاودنگ دنگم خوش است

خلـوت تـنـهـایـی ام گـنجـیـنـۀ الــهـام گـشـت

بادل یک رنگ سیرِ گلشن رنگم خوش است

زور بی مرز و حساب عشق دل می پرورم

کوس استغنا زدن بی تاج واورنگم خوشست

آتـش افـروزان عـالـم خلـق دوزخ کـرده انـد

صلح فردوس طبیعت بی سرِجنگم خوشست

نعش آزادی به روی دوش انسان مانده است

لاش اسـتـبداد را بـر دار آونگـم خوش است

همدلی صلح و صـفـا بـر روی گیـتـی آورد

در بنای نظم نو سیمای افـرنگم خوش است

رسول پویان

۲ می ۲۰۲۳

18 مارس
۳دیدگاه

مبارک سال نو

تاریخ نشر : دوشنبه ۲۸ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

مبارک سال نو

بهـار آمد ولی بـاغ وطـن رنگ خـزان دارد

دم افـراطیت تـوفـان وحشـت در چمان دارد

نـیـــامـد آرشـی تـا نـاوکـی در چـلـه انـدازد

هـزاران تیر زهـرآلـوده ظالـم درکمان دارد

حضورِگلرخان ممنوع بُوَددرجشن نوروزی

شکایتنامه هـا نـرگس به پیش ارغـوان دارد

به روز سیزده یارب سبزه ها در کجا پرتیم

که شلاق جهالت ضربه بر فـرق زنان دارد

نـوای نـالۀ نی در نـیـسـتان وطـن خـامـوش

زقعر محبس تاریک شب مطرب فغان دارد

نـدارد بلـبـل و گل در گلـسـتان وطـن جـایی

دل صد پاره و خـونین از خار خـسـان دارد

به روی دختران دانشگه ومکتب شده مسدود

درین دنیا کسی این‏سان ظلمی برجوان دارد

کتاب وخامه وعلم و هنر از رونق افتادست

که افراط و ستم شمشیر خونین ارمغان دارد

ز جـور و وحـشـت حکّام ظالـم مادر تـاریخ

هزاران کاردخون آلوده درهراستخوان دارد

چه میلافـد بـه ظاهـر از جـهاد ضـد امریکا

به پـیـش دالـر چـرکین سـر بـر آسـتان دارد

بـنازم مـیـلـۀ نـوروز و جـشـن بـاسـتـانی را

که در افکار مـردم خـاطر گـوهرنشان دارد

نگردد پاک از ذهـن تـمـدن جشن نـوروزی

مبارک سال نو را مردوزن گرد جهان دارد

گل سرخی زنـد بر زلف مشکینش اگر دلبر

چـو داغ لاله هجـران در دلـم آتشفشان دارد

به لـوح خاطـرات ما کنون تصویـر دیداری

هوای شوقوصل وزندگی را جاودان دارد

به سال نو اگر با وعـده یی از دل کند یادی

نـشـاط محـفـل ما مهــر و مـاه آسـمان دارد

رسول پویان 

۱۷ مارس ۲۰۲۴ 

10 مارس
۱ دیدگاه

دنیای پر آشوب

تاریخ نشر: یکشنبه ۲۰ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۰ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

 دنیای پرآشوب

در این دنیای پرآشوب و فقر و فتنه دلتنگم

فـلـک بـر تار خـام زنـدگانـی کـرده آونگـم

ز جور ومحنت آوارگی فریاد و صد فریاد

تو گویی در فلاخان زمان افتاد چون سنگم

بدست مشتی افراطی کنندتخریب میهن را

تبرزین می خورد بن مایۀ تاریخ و فرهنگم

ترورووحشت وافراطیت ابزارِقدرت گشت

به چنگ تار شب های پرازترفند و نیرنگم

تجاوز پیشگان در خـرمن هستی زدند آتش

هلاک آتش و دود سلاح و فوج و سرهنگم

بـه رنگ تازه استعـمار و استـثمار آوردنـد

اســیـرِ بـنــدِ زنجـیـرِ گـرانِ ظـلــمِ افـرنگم

نه تنها نسل امروزین شـده قـربانی وحشت

به تاراج جهـالـت رفـتـه فـرّ تاج و اورنگم

نگـیـرد فـتـنهو جـور و سـتـم یارب پایانی

به مثل نسـل پـیـشین و کنون قـربانی جنگم

فلسـطین و فغـانـسـتان شـده پامال دژخیمان

دل دنـیـا نمی سـوزد چـرا بـر هردو سَتنگم

جهان را غرق اخبار دروغین و دغا کردند

دریـن زنـدان رنگـیـن مجـازی کاملن منگم

نوای سـاز دل ها در گلو خاموش می گردد

تعصب بشکند تنبور و نای و بربط و چنگم

گهـی چنگـیـز می آیــد زمـانـی قـهـــر آتیلا

دمی هیتلر وروزی روبه رو بـا تیمور لنگم

اتم را با سـلاح دانـش و تخـنیک بشکافـتـنـد

ولی درهیروشیما جهل قدرت کردبنگ بنگم

خــرِ مـلاصــرالـدیـن را بـالا کـنـیـد بـر بـام

که شاید عرعرخر برکشد ازچنگ خرچنگم

جهان ازعقل ودرک وفلسفه خالی می گردد

چه می داند رباط مصنوعی ازشعر وآهنگم

بسوزد آشـیـانـم بـر فـراز سـرو دیریـن سال

فـغــان بلـبـل آواره از فـرســنگ فـرســنگـم

نـشـد با ایـن دل درد آشـنایـم یک نفس همدم

انیس و مـونـسی تا کـم کـند از چهـره آژنگم

رسول پویان

۳ سپتامبر ۲۰۱۳

23 فوریه
۱ دیدگاه

انبیق یادها

تاریخ نشر: جمعه ۴ حوت (اسنفد) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۳ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

انبیق یادها

صـدای  بلـبـل  آبـی  و  شـالـیــزارانم

دوباره  زنـده  کند  خاطـرات دورانم

ز درد و  داغ غریبی کجا کنم فریاد

بگوش کس نرسد ناله های هجرانم

سـتم چونان زده بر آشـیانـه ام آتش

که از شـرارۀ آن  تا  هـنـوز سوزانم

سـتارۀ سـحـری  می کـنـد مرا بیدار

عـروس سـرخ شـفق گلعذار خندانم

هـنـوز بـوی خـوش بام کاهگلی آید

نوای شرشر نـودان و  صوت بارانم

هوای دهکده وباع وبوستان از دور

بـه  یـاد آور  پایـیــز  و  نــو بهــارانم

گل گلاب  در انـبـیـق یادهـا  ریـزیـد

که تا بـه محفـل یاران گلاب افشانم

خبر ز مدرسه و شوق دوستی آرید

از آن  روابــط  پـاکـیــزۀ  دبــســـتـانم

ازیـن زمانـۀ پـرفتنه و فـساد مپرس

که از شرارت وحشیگـری به افغانم

زآز جنگ  تجاوزگران  جهان  خونین

بـه حال مـردم بیچاره  سخـت گریانم

زبیم ووحشت جنگ اتم دلم خونست

ز محـو عـالـم انـسـانـیـت هـراسـانم

میان کشور دل عشق را کنم سلطان

که عدل و صلح ومحبت بُوَد ارمانم

رسول پویان

۱۱ جون ۲۰۲۳

09 فوریه
۱ دیدگاه

خون عشق و محبت

تاریخ نشر: جمعه ۲۰ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۹ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

خون عشق و محبت

بیا که دامن صحرا سبز  و رنگین است

بهــار نـاز طـبـیـعـت  غـرق آ ذیـن است

به هر طرف نگری مرغکان می خوانند

چو نغمه های خوش دلبران شیرین است

در ایـن غـریب دیار بـه چـنگ اقیانوس

هوای سنبله چون حوت وفروردین است

بـه روی مـاسـۀ دریـا قــدم زدن بـا یـار

پـر از تـرنّــم امـواج چین در چین است

بـه خلـوتی  که رهـا میکـنـیم دل ها را

شـمیـم رازدل وگفـتـمان دیـریـن است

به باغ و راغ و چمن تاکنیم سیروسفر

چو یادمکتب بهـزاد بـس نگارین است

دل از رفاقت دل مست و شاد می گردد

که خون عشق ومحبت در شرایین است

کهـن سـرو دل آراسـت سـنـبـل وحـدت

که عـمق ریـشۀ ما در نهاد پیشین است

به پـیـش هـرقـدم ات بـاغ گل بیفـشـانم

چرا که دامن دل پرگلاب ونسرین است

حـریـم خلـوت دل را کـنیـم حجـلۀ شـاد

به گونه یی که شایان رسـم و آیین است

بیا که چهــرۀ گـردون را کـنـیـم مقـبـول

به خامه یی که زنیزارحال وپیشین است

زیادمان نـرودعشق و دوسـتی هرگز

زیار غمـزه و ناز و زدل تمکین است

اگـرچه میهن آتـش گـرفـته ویـران است

دلم به تابش  خورشید خلق خوشبین است

زنــد بـه قـلـعـۀ بـرفـیـن ظـالـمـان آتـش

که آه سـیـنـۀ ســوزیــدگان آمـیــن است

شب سـیاه سـتم می شـود سـحـر روزی

خدای مهروخرد همنوای مسکین است

جهان بـه شـکل نوینی اگـرشـود تنظیم

رهـایی ازقلل و بـنـد نـیـز تأمیـن است

رسول پویان

۱۸ آگست ۲۰۲۳

02 ژانویه
۱ دیدگاه

اسرارِ دل

تاریخ نشر : سه شنبه ۱۲ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

اسرار دل

نهـان اســرار دل   را  آشـکارا  می کند روزی

ز شکّ و شبه دل  ها  را  مبرّا  می کند روزی

شـکـیـبـایی بـه آیـیـن محـبت تلخ هـجـران را

به کام شـوق دل  شهـد گـوارا می کند روزی

کـتاب عـشق را با دیـدۀ احساس اگـر خـوانـد

فقط با عشق  دل  صغرا وکبرا می کند روزی

ز باغ  تنگ  مصنوع  صور  دامـن  کـشد  با  ناز

به سان لاله جا در قلب صحرا می کند  روزی

دل تـنهای تـنها را  بـه  بـزم  زهـره و  مهـتـاب

به سازوشعرگویی مجلس آرا می کند روزی

تمـام زنـدگانـی گـر شــود یک لحـظـۀ دیـدار

همین یک لمحه راجذّاب وگیرا می کند روزی

هرآن چیزیکه قول و  وعدۀ آن را به  دل داده

به وقتش مو به مو تطبیق واجرا میکند روزی

بـرای آن که پـیـمان و وفـاداری شـود احـیــا

وفا با حـرف و گفتارش ازیرا  می کند  روزی

به سـال نـو فـرسـتـد از تهـی دل نـامـۀ دیدار

هـریـوا  قصۀ سُـغـد و بخـارا  می کند روزی

ز جـام با صفای عـشـق اگـر آب بقا نـوشـید

نماد جـاودانی، شـخصِ میرا  می کند روزی

فـدای نرمش لطف و محبت می شـوم از دل

که سختی رابرون ازسنگ خارا می کند روزی

بیا درمشرب عشق وخرد نیروی  وحدت بین

که مهـر هـمـدلی را گیتی آرا می کند  روزی

یهـود و مسـلم و هندو و  بـودایی و ترسـا را

بـرای د رک  عـقـلانی  پـذیـرا  می کند روزی

ز شـرق دل بـرآرد آفـتاب  عـشق و  پاکی را

شـرار خـفـتۀ دل مهـرِ  میترا  می کند  روزی

اوسـتـا را  ز روح  شـعـر فـردوسـی کند پیدا

کهن حماسه هارا بس دل آرا می کند روزی

ز بحر دانش و  عشق و  خـرد کان  گهر یابید

که مهر روشن دل شورِ شورا می کند روزی

ز فـرهنگ و تمدن مشق تعلیم و سبق گیرید

که خشم وجنگ راصلح و مدارامی کند روزی

کـهـــن تـاریـخ مـا  گنجـیـنـۀ  بی انـتـهـا دارد

قدیم وحال و فردا را چه دارا  می کند  روزی

رسول پویان

۳۰ دسامبر ۲۰۲۳

13 نوامبر
۲دیدگاه

گنج گران وطن

تاریخ نشر  چهار شنبه  ۲۲ عقرب  ۱۳۹۸ –  ۱۳  نوامبر  ۲۰۱۹ هالند 

گنج گران وطن

هزار گنج گران در دل وطن جان است

فسوس ودردکه جانی ودزد دربان است

ادامه نوشته…

10 دسامبر
۱ دیدگاه

نای موسیقی

تاریخ  نشر یکشنبه ۱۹  قوس  ۱۳۹۶ – دهم  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

نای موسیقی

محترم رسول پویان

طرب در دل هوای بزم موسیقیار می‏سازد

نـوای تَـن تَـنَن در دل خـیـال یـار می‏سـازد

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۱ دیدگاه

پیامهای تبریکی کوتاه از دوستان

تاریخ  نشر سه شنبه ۴ میزان ۱۳۹۶ –  ۲۶  سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

پیامهای تبریکی کوتاه از دوستان
بمناسبت دهمین بهار نشراتی سایت ۲۴ ساعت

جناب آقای محمد مهدی بشیر درود برشما !

شایان ذکراست که زحمات شباروزی شما در روشن نگهداشتن مشعل فرهنگ درخور تمجید وتحسین است .

موفقیت روزافزونی برای شما آرزومندم ودهمین سالگرد سایت شما را برای شما وهمکاران شما تبریک وتهنیت میگویم .

محترم استاد عبدالجبار توکل هروی

******************

گران ورور محمد مهدی بشیره !

الله دی همیشه خوس او خوشحاله لره صحت او سلا متی دی په نصیب شه گرانه وروره ستاسو دسایت کار د هر لحاظه عالی او د قدر ور دی زه پکی کمی نه وینم الله د همیشه کامیابه لره .

محترم الحاج نجم الدین « سعیدی »

*******************

دهمین سالروز تولد سایت دلپذیر بیست وچهار ساعت را به مسوول وبنیانگذار آن وبه همه علاقه مندان این سایت مبارک باد.زحمات وتلاشهاى محمد مهدى جان بشیررا به دیده ى قدر مى نگرم.روزگار به کام شان

محترم نورالله وثوق

******************

جناب آقای محمد مهدی بشیر !

دهمین بهار نشراتی سایت وزین و پر خواننده ۲۴ ساعت را بشما دوست و فرهنگی عزیز ، همکاران و خواننده گان محترم و هموطنان گرامی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده برای شما موفقیت های بیشتر در راه خدمت به هموطنان محترم  آرزو میکنم.

با حرمت

محترم عبدالله هروی

*************

ادامه نوشته…

24 سپتامبر
۱ دیدگاه

تار گسسته

 تاریخ  نشر شنبه اول میزان  سنبله   ۱۳۹۶ – ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

تار گسسته

رسول پویان

غـزل دوبـاره در دل با نـوای ساز می آید

ز فـریاد سـکوتـم یـک جـهان آواز می آید

ادامه نوشته…

10 آگوست
۱ دیدگاه

نسل کشی در میرزا اولنگ

تاریخ  نشر پنچشنبه ۱۹ اسد  ۱۳۹۶ –  دهم  آگست ۲۰۱۷–  هالند

نسل کشی در میرزا اولنگ

محترم رسول پویان

صـدای ناله بلـنـد از فـراز صیاد است

ز وحشتی که زتـیغ سـتمگرافـتاد است

ادامه نوشته…

02 آگوست
۲دیدگاه

در سوگ هرات

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۱ اسد  ۱۳۹۶ – دوم  آگست ۲۰۱۷–  هالند

در سوگ هرات

محترم رسول پویان

هریوا غرق خون گردیده امروز

دل از سینه برون گردیده امروز

ادامه نوشته…

01 آگوست
۱ دیدگاه

یاد جوانی

تاریخ  نشر سه شنبه دهم  اسد  ۱۳۹۶ –  اول آگست ۲۰۱۷–  هالند

یاد جوانی

محترم رسول پویان

گاهی اگـر ز کـوچـۀ خاطـر گذر کنم

یاد جـوانی و هـوس شـور و شـر کنم

ادامه نوشته…

26 جولای
۲دیدگاه

تاریکستان

تاریخ  نشر چهار شنبه چهارم  اسد  ۱۳۹۶ – ۲۶  جولای ۲۰۱۷–  هالند

تاریکستان

محترم رسول پویان

گرگ را در گله چوپان کرده اند

گـوسـفندان را هـراسان کرده اند

ادامه نوشته…

08 جولای
۲دیدگاه

شعر دریاها

تاریخ نشر شنبه ۱۷ سرطان  ۱۳۹۶ –  هشتم  جولای ۲۰۱۷–  هالند

شعر دریاها

رسول پویان

دامــن هـمــســایـگان از آب مـا گلـزار شد

هرطرف جاری ازان صدجوچه و انهارشد

ادامه نوشته…

05 جولای
۱ دیدگاه

فوران عشق

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۴ سرطان  ۱۳۹۶ –  پنجم  جولای ۲۰۱۷–  هالند

فوران عشق

رسول پویان

تا زدل آتـشفـشـان عـشـق فـوران می کند

کینه آتش می زند دشـمن هراسان می کند

ادامه نوشته…

25 ژوئن
۲دیدگاه

دل صدپارۀ عید وطن

تاریخ نشر یکشنبه چهارم  سرطان  ۱۳۹۶ – ۲۵ جون ۲۰۱۷–  هالند

دل صدپارۀ عید وطن

رسول پویان

از دل صـد پارۀ عـید وطـن خـون می چکد

هردم و هر هفته و هرسال افزون می چکد

ادامه نوشته…

14 ژوئن
۱ دیدگاه

نظام مافیایی

تاریخ نشرچهار شنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۶ –  ۱۴ جون ۲۰۱۷–  هالند

نظام مافیایی

محترم رسول پویان

نـظــام ارگ کابــل مافـیـاییست

درون فاسـد و برونش کذاییست

ادامه نوشته…

11 ژوئن
۱ دیدگاه

شهروند عدل و مساوات

تاریخ نشر یکشنبه ۲۱ جوزا ۱۳۹۶ –  ۱۱ جون ۲۰۱۷–  هالند

شهروند عدل و مساوات

محترم رسول پویان

به من بـرده و تابـع مگـو که شهروندم

برای حق و حقـوقـم همیشه می جنگـم

ادامه نوشته…

05 ژوئن
۱ دیدگاه

دل خونبار کابل

تاریخ نشر دوشنبه پانزده  جوزا ۱۳۹۶ –  پنجم  جون   ۲۰۱۷  –  هالند

دل خونبار کابل

محترم رسول پویان

جگـر بـریان شــده در نار کابل

بـتــرکـیـــده دل خـونـبــار کابل

ادامه نوشته…

05 ژوئن
۱ دیدگاه

کابل در خون شناور

تاریخ نشر دوشنبه پانزده  جوزا ۱۳۹۶ –  پنجم  جون   ۲۰۱۷  –  هالند

کابل در خون شناور

محترم رسول پویان

کابل میان دوزخی از خون شـناور است

دولـت هـنـوز حـامی دزد و جـناور است

ادامه نوشته…

26 می
۱ دیدگاه

جنگل وحشت

تاریخ نشر  جمعه پنجم  جوزا ۱۳۹۶ –  ۲۶  می  ۲۰۱۷  –  هالند

جنگل وحشت

محترم رسول پویان

کاخ ظلـم زورگـویـان جهـان ویـران شود

قصۀ ضحاک وفرعون ازمثل عنوان شود

ادامه نوشته…

17 می
۱ دیدگاه

رقص واژگان

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۷  ثور ۱۳۹۶ –  ۱۷  می  ۲۰۱۷  –  هالند

رقص واژگان

محترم رسول پویان

دل مسـتانـه از شــادی بـه پـیراهـن نمی گنجد

غـزل هــای دل دیــوانــه در گفـتـن نمی گنجد

ادامه نوشته…

14 می
۱ دیدگاه

مادر هستی

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۴ ثور ۱۳۹۶ –  ۱۴  می  ۲۰۱۷  –  هالند

مادر هستی

رسول پویان

دلت که از یم عشـق بتان شود خالی

نیابی جـز تن بی جان و جسم بی حالی

ادامه نوشته…

11 می
۱ دیدگاه

نجات مام وطن

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۱ ثور ۱۳۹۶ –  ۱۱  می  ۲۰۱۷  –  هالند

نجات مام وطن

محترم رسول پویان

بهـر نجـات مـام وطـن پاچـه ور زنید

بر جـای تـیغ و بـم قلـم بـر کمـر زنید

ادامه نوشته…