۲۴ ساعت

11 سپتامبر
بدون دیدگاه

خــط بکــش

تاریخ نشر سه شنبه ۲۱سنبله  ۱۳۹۱  –  ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

به استقبال سروده ای آقای «علی فایز»

حسن شاه ” فروغ “

۹ / ۹ / ۲۰۱۲ لندن

حسن شاه ” فروغ “

حسن شاه ” فروغ “

خــط بکــش

*****

 بَرخطی تحمیلیِ درخاکِ مایان خط بکش

بَردیورَند سرحدِ این مُلکِ ویران خط بکش

بعدِنفرین بَرروانِ شاه شجاعِ خاک فروش

بَرپلان ونقشه ها وطرحِ شیطان خط بکش

هـمچو افغانِ رِسالتمندِ این عصر و زمان

بَر همه آن دفتر و اوراق و دیوان خط بکش

حلقه هایِ بردگی را مابهم بشکسته ایم

بَرسرِشاهان و آن کردارِ بطلان خط بکش

تکـیـه بَر بیگانه گان ما را ذلیل و خار کرد

ترکِ چُرکستان نما بَررویِ ایران خط بکش

زیرِدست وپایِ هربیگانه ای ما جان دهیم

برتجاوز های هرکفر و مسلمان خط بکش

دامنت را بعد ازین باخونِ کس رَنگین مکن

برجنایت ها دیگرازعُمقِ وجدان خط بکش

خطکشی مابین اقوام کرد میهن را خراب

بر چنین و یرانی ها بگذار پایان خط بکش

صادقانه هرچه است دردفترِ کین و نفاق

باقلم درهرسطور از رویِ ایمان خط بکش

چون همه فرزندِ آب وخاکِ پاکِ کشوریم

بَرتفوق خواهی و بَراین و بَرآن خط بکش

ماهمه ازنسلِ انسان ومُسلمان زاده ایم

برهمه قوم وقبیل و نام وعنوان خط بکش

کافران هرگز نمیگردند دوستِ مُسلمین

بَرغلامی روس وآمریکا وآلمان خط بکش

تابکی هستی غلامِ روس وآمریکا وچین

بگذر ازدالر برویِ جمله ایشان خط بکش

با صداقت راستی میهن پرستی و غرور

برسرِ هر دشمن و عُمال آنان خط بکش

مسلمین را هرکجا با حُکمِ کفارسرزدند

بَر تُرورِ نسلِ میهن ازدل وجان خط بکش

جُزفروغِ ذاتِ صبحان جُزرسُول وجُزحدیث

برهمه این دشمنانِ خطِ قُرآن خط بکش

با تقدیم احترام فروغ از لندن

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما