۲۴ ساعت

25 جولای
بدون دیدگاه

مخمس بر غزل:

احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور

مخمس بر غزل:
حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح

احمد محمود امپراطور

افغانستان – کابل

۲۰ سرطان ۱۳۹۱

تاریخ نشر چهارشنبه چهارم اسد ۱۳۹۱ – ۲۵ جولای ۲۰۱۲

ز وضع نا رســایی چشــــــــم خونبــار اینچنین باید
ز استغنـــــــــــا به درد عشق جگر دار اینچنین باید
بســـــــوزد بستــــــــر از تب درد بیمار اینچنین باید
ز هــــــر مو دام بر دوشــــــــــم گرفتار اینچنین باید
ز خاطـــر هــــــا فرامــــــوشم سبکبار اینچنین باید

♥♥♥♥♥♥♥♥♥
زند مــــــوج جنونـــــــــــــم بر خیـــــــــالات پریشانی
به یک لب خنـــده باید سوخت با چشمـــان گریانی
اعمــــــــــــــارت های درد دل همه از خشتِ ویرانی
به ســــــــر خـــــاک تمنـــــــا در نظر ها گرد حیرانی
بنــــــــــــــای عجر ما را سقف و دیوار اینچنین باید

♥♥♥♥♥♥♥♥♥
به درد عشق بر خود سوختن شد رســــم و راه من
منـــــم آن یوسف و کس نیست بـــر دارد ز چاه من
به اقبــــــــــــال بلنــــــــد خود بتاب ای نور و ماه من
از آغوش مـــــــــــــــــــژه سر بر نـزد سعی نگاه من
نیستــــــان ادب را نالــــــــــــه ی زار اینچنین باید

♥♥♥♥♥♥♥♥♥
من و غــــرق گنــــــــاه و عالــــــــــــــم نومید نادیدن
من و از سعـــــــی دنیــــــــا خاکساری را پسندیدن
من و از هـــــر دو ببـریدن، یـــکی بر خویش بگزیدن
من و در خـاک غلطیدن تو و حالــــــــــــم نپرسیدن
به عاشق آنچنــــان زیبـــــد به دلــدار اینچنین باید

♥♥♥♥♥♥♥♥♥
مقامـی امتحانــــگاه بهـر من صد گونه مضمون شد
سواد آگهی ها فهـــــــــــم در هر مصرع موزون شد
اگــــــر رختــــــم آخــــر در شهادتـــــگاه گلگون شد
نگه خواندم مژه نم ریخت،دل گفتم نفس خون شد
به درس یاس مطلب عجــــــز تـــکرار اینچنین باید

♥♥♥♥♥♥♥♥♥
بلنــــــدی همتـــــــــــم دورست از چنگ پریشانی
مقــــــلد را توانـــــــــی نیست در جنگ پریشانی
که یک نالـــــه ز شامخش کنـــد سنگ پریشانی
بســــاز غنچـــــــــه نتوان بست آهنگ پریشانی
چه شـــد بلبل که گویم وضع منقار اینچنین باید

♥♥♥♥♥♥♥♥♥
که دارد تاب رســـــــم و راه و آهنــــــگی حضور ما
که دارد فهـــــــــــــم معنیـــی بلنــــد و راه دور ما
که دارد غیــــــــــر ِ حق تا وارســـد بر طبع زور ما
جنون ها خنــــــده ریـــــزد بر سر و برگ شعور ما
اگر دل پرده بــــــــردارد که هشیــــار اینچنین باید

♥♥♥♥♥♥♥♥♥
جهان حرمانــــــسرا و نیستـــــــی باشد الفبایش
دهد فرمان و قتـــل ما، کنـــــــــد این دهر اجرایش
به جمعیت چه نازد کس که اوراق است اعضایش
ز پا ننشست آتش تا نشد خاکستـــــــــر اجزایش
به سعی نیستی هم غیــــــرت کار اینچنین باید

♥♥♥♥♥♥♥♥♥
کمالات و هنـــــــــــر این بس نرنجان دل اگر مردی
شرار فتنه انگیزی فـــــــــــــرو کش با دمی سردی
که باشد دین و دنیای تو خود یک تختــه ی نردی
ز همــــــــواری نگردد سایـــــــــــه بار خاطر گردی
براه خاکســــــاری طرز رفتـــــــــــــار اینچنین باید

♥♥♥♥♥♥♥♥♥
نشد جهدی که بر دارد نقـــــــاب از روی مه رویان
ویا این ساز برهم، یا شود ساز دگــــــــــر سامان
به دیدارش اگر میــکرد دیدن انــــــــــــــدکی آسان
محبت چهــــــــــره نکشود از حجاب غفلت امکان
که صاحبدل کم است اینجا و بسیار اینچنین باید

♥♥♥♥♥♥♥♥♥
فضــــــا در عالم دیـــــــــدار می جوشد ز محبوبان
نفسها دم به دم عذریست از انفــــــاس معذوران
که دل در سینه بانــــــگی میزند ای زنده مجبوران
هوا هر جا بر انگیزد غبـــــــــــــار از خاک مهجوران
همین آواز می آیــــــد که ناچــــــــار اینچنین باید

♥♥♥♥♥♥♥♥♥
خـــــرد شد منصب “محمود ” زشتی میکند بیدل
اعــــــــــزایم دارد الفــاظ ش درشتی میکند بیدل
اثر دارد سخن بشنـــــــــــــو کنشتی میکند بیدل
نفس هر دم ز قصر عمــــــــر خشتی میکند بیدل
پی تعمیـــــــر این ویرانـــــــــه معمار اینچنین باید

♥♥♥♥♥♥♥♥♥
احمد محمود امپراطور

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما