۲۴ ساعت

19 فوریه
بدون دیدگاه

پیام به هموطنان

پیام به هموطنان

 الحاج محمدابراهیم” حبیب زی “

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲

سوگندکه تا،تاجیک وپشتون،اقوام دگرنیایند بهم

تصـویـر قـلـوب صلـح  درآئیـنـه دل نیـایـد بهـم

آبـادی کشـور بـه الـفـاظ من و مـا محـال اسـت

درخانـۀ بی برق نور یکی خواب و خیال است

هـر خـائـن و خـونخـوارکه  گادیش روان است

غافل که اسپش ز پامانده به قمچین روان است

امیـد به آبـادی کشـور کجـاسـت ای  جگـر من

بـا فسق و فسا د ز فاشـیزم بسـوزد جـگـر مـن

تخریب ” اتـوم ” نتـوان کـرد که تبعیض نمایـد

تخریب ” اتوم ” نتـوان کـرد کـه انگلیـس نماید

وحشـی گـرگان ربـودنـد  گـاو هـای وطـن را

دولت تـلک  شـانـده  بـگـیـرد آهـوی خـتـن را

بر پیـکر جان و دل  ملت بیچاره خار بـریـزند

در جوی روان محبت زای وطن زهـر بـریزند

ای اشــرف  مـخـلـوق  خــدا ای  زادۀ  انـسـان

صرف بکـن وقـت عـزیـزت بیـاموز تـو قرآن

تفسـیر زقـرآن بیـامـوز کـه پیـونـد جهـان است

همبسـتگی و الفت به دل ها پیـوند بـر آن است

حبیب ” بـه تمـنای دلت خـواست  ز خـدا کن

بـا اشـعـار دلـگــیـر خـوب را از بـد  جـدا کن

الحاج محمدابراهیم” حبیب زی “

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما