۲۴ ساعت

24 فوریه
۱ دیدگاه

مضمون عشق

تاریخ نشرسه شنبه پنجم حوت  ۱۳۹۳ –  ۲۴  فبروری ۲۰۱۵ هالند

مضمون عشق

سید محمد مسعود قادری

ماستر زبان و ادبیات فارسی دری

شهر مزارشریف

دانشکده ی دل را استاد مهربانی

مضمون عشق ما را بهتر ز کُل بدانی

ادامه نوشته…