۲۴ ساعت

28 فوریه
۲دیدگاه

سرشک غم

 تاریخ نشر پنجشنبه ۲۸ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

سرشک غم

از انجنیر خلیل “شجاع”

***

پسرک خانه بیامد صدا کردکه مادر

بین چه امروزخداداد به ما طا لع ا ختر

ادامه نوشته…