۲۴ ساعت

06 نوامبر
۱۴دیدگاه

پیغام حکومت کرزی !

 تاریخ نشر سه شنبه ششم نوامبر ۲۰۱۲هالند

 امین الله مفکر امینی

طنزی در قالب شعر

۱۶ / ۳ / ۲۰۱۲

پیغام حکومت کرزی !

امین الله مفکرامینی

امین الله مفکرامینی

ماغم نداریم که مردم گویند چه کردیم یا نـــــکردیم

ما آن کنیم که بگنــــــــجینه و بکیسه و اندیشه داریم

باین عمارت های کابل زیبا ببینید ای هـــــوشمندا ن

ززیبایی این بنا ها مـی گزند هریک انگشت به دندان

ادامه نوشته…