۲۴ ساعت

31 اکتبر
۱ دیدگاه

مادردوستت دارم!!!

 تاریخ نشر پنجشنبه  ۳۱ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

imagesص

مادردوستت دارم!!!

ارسالی هاشمی

***

وقتی که تو ۱ ساله بودی،  (مادرت) بِرای تو غذا میداد و تورا تر و خشک می کرد تو هم با گریه کردن در تمام شب از اون تشکر می کردی!
وقتی که تو  دوساله بودی، مادرت ، برایت یاد داد تا چه طور راه بری. تو هم این طوری ازش تشکر می کردی، که وقتی صدات می زد، فرار می کردی!

ادامه نوشته…