۲۴ ساعت

11 دسامبر
۲دیدگاه

رباعی از رودکی سمرقندی

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۱   قوس  ۱۳۹۵ – ۱۱   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

رباعی از رودکی سمرقندی

انتخاب از محترم همایون شاه عالمی

گر بر سر نفس خود امیری مردی

بر کور و کر ار نکته نگیری مردی

ادامه نوشته…