۲۴ ساعت

08 ژانویه
۲دیدگاه

سرودۀ زیبای از خاقانی شیروانی

تاریخ  نشر دو شنبه ۱۸ جدی  ۱۳۹۶ –  هشتم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

سرودۀ زیبای از خاقانی شیروانی را که شامل دروس مکتب ما بود بیاد تان می آورم:

انتخاب از : محترم سید همایون شاه  عالمی

خــــاقـــانیا! به سائل اگـــــــر یک درم دهی

خواهی جزای آن دو بهشت از خدای خویش

ادامه نوشته…

16 ژانویه
۲دیدگاه

سرودۀ عالی از خاقانی شیروانی

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۷ جدی  ۱۳۹۵ – ۱۶ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

سرودۀ عالی از خاقانی شیروانی

خداش بیامرزد که در دوران مکتب خوانده بودیم

انتخاب از : محترم سید همایون شاه عالمی

خاقانیا به سائل اگر یک درم دهی

خواهی جزای آن دو بهشت از خدای خویش

ادامه نوشته…