۲۴ ساعت

03 فوریه
بدون دیدگاه

سلسلۀ انتحاری

تاریخ  نشر شنبه ۱۴ دلو  ۱۳۹۶ –  سوم فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

سلسلۀ انتحاری

محترم رسول پویان

کـشـور اسیر سـلسـلۀ انـتـحـاری است

سیلاب خون مردم بیچاره جاری است

بر تخـت ارگ فتنه گران جا گرفته اند

برجان ملک تـوطئه مکروب ساری است

با تیغِ کینِ طالب و داعـش تـو را کشند

قتل وترور ووحشت وبی بندوباری است

افــراطـیــت وسـیـلۀ اشـــغالگـری بـود

این طـرح توطئه مدل نیش ماری است

اخطار امریکا به پاکسـتان نمایش است

این شیوه سالهاست که کارمداری است

هرسو که بنگری همه دام سیاست است

از کشـته پـشته دردم تیغ شـکاری است

پیمان وعهد وصدق وصفا را بکشته اند

مکروریاوچال وچم وهرزه کاری است

گـرگان بـه جان مـردم مظلـوم فـتاده اند

نسـل جوان ز دولت خایـن فراری است

خون را چو زالو از دل انسان می مکند

این خوی ظالمانه مگر میگساری است؟

هـر روز انتحـاری و هـر لحـظه انفجار

این شیوۀ سیاست واین رسم کاری است؟

تاکـتـیـک و اسـتـراتـیـژی دولـت دغــل

تـریـاک و انتـحـار و فـسـاد اداری است

فاشیزم ارگ چونکه بود وحشت و ترور

اصل سیاست از بیخ و بن انفجاری است

منظورشان ادامۀ جنگ و ستمگری است

ایـن رسـم قلـدرانـه طـریـق متاری است

گـر جام زهـر سر نکشـید حاکمـان ارگ

والله که زندگی به شـما شـرمساری است

از حـد گـذشـته ظـلـم و جـفا و سـتمگـری

تاکی ز نیک مـردم ما بـرده بـاری اسـت

از رخش و از تمدن و از عشق قصه کن

تاکـی روایت وطـن اشـتـر سـواری است

۳۰/۱/۲۰۱۸

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما