۲۴ ساعت

26 سپتامبر
۲دیدگاه

به مناسبت هفتمین سالروز وبسایت

تاریخ  نشر جمعه ۲۶ سپتامبر ٢٠١۴ هالند

محترمه صالحه وهاب واصل

محترمه صالحه وهاب واصل

به مناسبت هفتمین سالروز وبسایت ۲۴ ساعت

به اشتراک گزاری تبصره و دید گاه من با نویسندگان، قلمبد ستان، شعراء، نگارندگان، خوانند گان، علاقمندان گرامی و عزیز القدر وبسایت بیست و چهار ساعت

نخست از همه مراتب بهترین تبریکات و تمنیاتم را به مناسبت هفتمین سالگرد وبسایت ۲۴ ساعت خانۀ علم و فرهنگ افغانها در خارج از کشور خدمت محترم مهدی بشیر بانی و پایه گزار این وبسایت و همه دانشمندان و قلمبدستان همکار با این وبسایت و تمامی خوانندگان و علاقمندان مطالب وبسایت تقدیم میدارم.

از شش سال بدینسو با وبسایت ۲۴ ساعت همکاری دارم، در آغاز هر هفته سری بر « وبسایت ۲۴ ساعت» می زنم. مضامین تازه ترین ومنتشر شده در کوتاه و یا دراز مدت این وبسایت وزین مطالب جالب و جامع آن توجه ام را بخود جلب میکند و ساعت ها مرا بخود مشغول نگه میدارد. سراپا مرور و مطالعۀ این مطالب، روش نشراتی و سیستماتیک، پشتکار و جانفشانی خستگی ناپذیر بانی این وبسایت مرا وادارم ساخت تا برداشت و نظرم را منحیث یکی از همکاران دائمی قلمی «۲۴ساعت» در ارتباط باهفتمین سالروز ایجاد «۲۴ ساعت » و نشر مطالب در اکثر وبسایتها و رسانه های انترنتی دیگر، ابراز دارم.

نخست تبصرۀ کوتاهی دارم، در ارتباط با روش نشراتی و سیستماتیک «۲۴ ساعت»، سهولت های جستجوی نویسندگان و مطالب شان و همچنان در دسترس قرار دادن امکانات دریافت بخشهای مختلفۀ تحلیلی، فرهنگی، تصویری و صوتی برای علاقمندان و خوانندگان در«۲۴ ساعت».که البته مبین برداشت من از حصار حدودۀ فکری خود من از «۲۴ ساعت»میباشد.

از مدت زمان بیشتر از شش سالی را که با «وبسایت بیست و چهار ساعت» همکاری دارم، یکی از نکات بسیار اساس و نازکی که روز تا روز در علاقمندی و دلچسپی من بر«۲۴ ساعت» و همکاری ام با آن، نقش بارزی را بازی میکند و باعث رشد و انکشاف هر چه بیشتر احساس همبستگی، همدلی و وحدت در من میگردد، عدم وابستگی «۲۴ ساعت» به هیچ جهت و هیچ یک از احزاب سیاسی، نژادی، ملیتی، زبانی، قومی، قبیلوی و مذهبی میباشد. «وبسایت بیست و چهار ساعت» را میتوان یک خانۀ کوچک با قلب فراغ برای هموطنان ( درون و برون مرزی) اش در سراسر جهان نامید.

این رسانۀ مردمی که واقعیت و ملی گرایی را هدف قرار داده و ناشر مطالب علمی، معلوماتی، ادبی و هنری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، صحی، طبی و ورزشی،  به سطح بسیار علیای آن میباشد، نمونۀ خوب و باورمند آموزشی، در فضای صمیمانه و گذاشتن احترام متقابل برای افرادیست، که همه روزه به صد ها تن از کشور های مختلف جهان بر این سرزمین مجازی الکترونیکی، آمد و رفت دارند.

فعالیت های تخنیکی پس پرده در «وبسایت بیست و چهار ساعت»،توسط شخصیت مجرب، دانشمند، دانسته و وطن دوست جناب محترم مهدی بشیر متصدی این وبسایت پرمحتوا، به شکل رضاکارانه و رایگان در اوقات فراغتش انجام می یابد، که کرده ها و زحمات وی مستلزم تقدیر و ارجگذاری نهایت میباشد. در وبسایت ۲۴ ساعت سعی کلی به عمل آمده تا از نفاق، خانه جنگی ها، بی حرمتی به اشخاص در کل بر انسان، توهین و تحقیر و عدم رعایت عفت کلام، تبعیض در عرصه های مختلف، و تعرضات بیهوده و بی بنیاد قلمی و لفظی بر افراد، خود داری صورت گیرد.

وبسایت ۲۴ ساعتدر سیستم نشراتی اش در سراسر جهان از شهرت نیک و سالمی برخوردار است. این گفته، خود ساخته و خود بافتۀ من نبوده بل برداشت عینی و سمعی بنده از گفت و شنود های دوستان و عزیزان فامیلی و فرا تر از آن میباشد. یکی از نمونه های این علاقمندان، شاد روان پدر بزرگوار من بودند که تا دم آخر از مقالات، مطالب و مضامین «۲۴ ساعت»استفاده بردند. حتی نسبت تضعیف روشنایی چشم شان به دلیل کبر سن و تکلیف شکر، همیشه میخواستند تا مقالات را به شکل کاغذی پرنت کرده برای استفاده در دسترس شان قرار دهیم. 

در ین قسمت گفته هایم میپردازم به بررسی یکی دو نکتۀ دیگری در «۲۴ ساعت». و آن انتخاب وبسایت ناشر توسط نگارنده، نظر به خط فکری و سلیقۀ اندیشه هایش میباشد و برعکس آن. که البته اگر واقع بینانه و کوتاه بیاندیشیم دقیقو هم حق مسلم هر دو جانب است.

اما؛ اختلاف نسبی اندیشوی من در زمینه این است که این نوع رسانه های که برای اهداف علیای ملی فعالیت نداشته زیر شعار ملی گرایی و واقعیت ستایی عرض وجود میکنند، در پس پرده در حصول مرام رشد دهی افکار و اندیشه های یک گروه محدود روی یک هدف خاص در حوزۀ معیاری خود شان فعالیت دارند، تمام تمرکز کاری شان روی برآورده شدن اهداف، قاعده و اصول معینه شان بر مبنای روش فکری و سلیقۀ گروهی همان جمع میباشد که اکثرأ همچو رسانه ها اهداف تعرضی دارند و در مخاصمت با اهداف ملی قرار میداشته باشند. مبرهن است که همه رسانه ها ضرور نیست کثرت گرا باشند، هستند رسانه ها و صفحات انترنتی که انفرادی بوده و بیرون دهندۀ یک بخش خاص هنر یا فرهنگ در جامعه میباشد مانند وبسایت های معرفی موسیقی، هنر نقاشی، مجسمه سازی، صحی یا طبی، زن، اطفال، کتاب، لباس و… که البته به تأیید گفتۀ بالا هدف همچو رسانه همچنان خاص و یک سمتی میباشد.

اما رسانه های که در ظاهر به شکل نمایشی کثرت گرا هستند باید خود شان را از کلتور تفاهم و قناعت در مباحثات کتبی نگارندگان آگاه ساخته، توانایی برداشت آنرا در خود و سیستم کاری خویش رشد دهند. برای روشن سازی این گفتۀ خویش مثالی زندۀ دارم که: دو سه ماه قبل مقالۀ نوشتم از چشم دید خودم در گذشتۀ چندین ساله، که مدت های دور و دراز توانایی نوشتن و بیرون دادن آن بر روی صفحه را  در خویش نمی دیدم. بالاخره سعی کردم تا برای رهایی ذهن خودم ازین اسارت زجر دهنده این کار را بکنم و این فاجعۀ وحشتناک را روی صفحه سیاه کنم. درین مقاله یا بهتر بگویم قصۀ حقیقی و چشم دید من، زمان و مکان همان دور به وضاحت ذکر گردیده است. با آنکه از نام بردن گروه متخاصمی که به این عمل غیر انسانی دست داشتند، در مقاله خود داری شده است، اما با آنهم مقاله را به وبسایت های کثرت گرای انترنتی که در جمع آن دو سه وبسایت ملی گرا هم موجود است برای نشر فرستادم. همه وبسایت ها زود یا دیر نظر به پلان های نشراتی شان مقاله را به نشر رسانیدند، وبسایت ۲۴ ساعت یکی از نخستین وبسایت های بود که بدون کوچکترین تغییر و تعویض کلمات و جملات و بدون هر نوع سؤالی مطلب را به نشر رسانید. به جز از دو وبسایت که با تأسف زیر شعار ملی گرایی کوشیده اند برای جذب نویسندگان توانا و شهیر ازین شعار استفادۀ سوء ببرند. این مسئله را وقت درک کردم که از عدم نشر مقاله در وبسایت از ایشان سؤال کردم و ایشان فرمودند که نشر این مقاله سبب بد نامی حکومت صاحب اقتدار همان وقت میشد ازین سبب از نشر باز ماند. به هر صورت نمی خواهم بیشتر ازین بر این موضوع عمیق گردم. خواستم با یاد آوری این مثال متانت و توانایی وبسایت ۲۴ ساعت را تصدیق نموده تصویر نهانی پشت پردۀ صفحات متذکرۀ دیگر را تا حدی نمایان سازم.

هر وبسایت یا صفحۀ انترنتی علاقمندان و خوانند گان خودش را دارد، و خوشبختانه روز تا روز متوجه میشوم که افراد جامعۀ روشنفکر ما  با مقایسه به چند سال قبل در مباحثات کتبی و صوتی شان با آنکه با همدیگر در تضاد قرار دارند، در خصومت نیستند. هر کدام میکوشد آیدیالوژی و طرز فکرش را بر دیگری ابراز کند بدون آنکه جنبۀ تحمیلی داشته باشد. و برای به کرسی نشاندنش در ذهن طرف، حدالامکان سعی میکنند از ابزار و دلایلی استفاده کند که بتواند قناعت طرف مقابل را حاصل نماید. البته قابل یاددهانیست که زمینه سازی این امکانات را مدیون تکنالوژی انترنتی باید بود در اکثر وبسایت ها از جمله وبسایت ۲۴ ساعت

بدون شک حضور وبسایتها و رسانه های انترنتی اثرات مستقیم مثبت یا منفی اش را براذهان متفکر افراد جامعۀ دانشور، و دانش آموزما و هر جامعۀ دیگر دارد. اذهان ملت داخلی افغانستان  طی سی سال قبل مورد تهاجمات عینی و علنی و اذهان ملت بیرون مرزی افغانستان مورد تهاجمات روانی قرار داشته است. افراد جامعۀ داخلی افغان اکثراً احساسات شان را عملاً در قالب یک حرکت فزیکی و کلمات رکیک و بعضأ هم خشونت آمیز بیرون میدهند و افراد جامعۀ بیرون از سرحد افغانستان که در اثر گذشتاندن سالیان متوالی در غرب با روش های اجتماعی و ادبی متفاوت ترعادت نموده اند سعی میکنند این احساسات شان را خوش و یا نا خوش با زبان قلم در قالب مباحثات کتبی و صوتی از طریق رسانه ها و صفحات انترنتی بیرون دهند. که خوشبختانه رسانه های انترنتی حیثیت یک وسیلۀ میانجیگر را بین این دو بازی نموده  به شکل غیر مستقیم، اصول و قواعد، اخلاق و سلوک ادبی و مکالماتی را بر افراد و اشخاص به شکل تحمیلی نا شناخته، می آموزد. این آموزش نامرئی بعضأ افکار نگارنده و محصول فکری وی را تحت شعاع قرار داده، مسیر فکری مولد را میتواند متغیر سازد.

دست رسی به انترنت و رسانه های مطبوعاتی خود یک وسیلۀ سریع و ثابتِ آموزشی برای افراد یک جامعه در مناظرات سیاسی، سیستم روشنگری و روشن بینی بوده، اشخاص در تماس با آن را وادار به تفکر میسازد و این یک روش اثر گذارندۀ است که در بهبود و صیقل اذهان نسبتأ کوتاه نگر، نقش به سزا و مثبتی رامیتواند بازی کند. روی این ملحوظ توقع میرود تا رسانه و ها و بوبسایت های انترنتی، روش های تخنیکی و سیستماتیک نشراتی و کاری شان را با پذیرش کثرت گرایی طوری تنظیم کنند که مطالب و مضامین شان متنوع و گوناگون بوده، ذوق و سلیقۀ همه را در خود شامل داشته باشد. تا خوانندگان وبسایت یا صفحه به هر فکر و نظر و آیدیالوزی که این پنجره را باز میکند خودشان را با کمال اطمینان و بدون هر نوع ترس و هراس از مُهر های اتهامی احزاب و یا نشانه های ننگ گروهی و طبقاتی، مصؤن و در امان احساس کند. زیرا پیاده ساختن این روش نشراتی همگون روش فعلی نشراتی «وبسایت بیست و چهار ساعت»به تدریج سیستم تربیت مطبوعاتی و نظرات طباعتی و نوشتاری را در بحث ها و مباحثات گروهی، به جای انحرافات در تفکر، استحکام و حاکمیت اندیشوی را به سمت مثبت ثوق میدهد و سبب تثبیت و تحکیم اعتماد به نفس افرادِ در ارتباط با آن میگردد.

من منحیث یکی از سابقه دار ترین همکاران و یکی از علاقمندان سر سخت وبسایت ۲۴ ساعت که آنرا خانۀ فرهنگی همه قلمبدستان فرهنگی و ادبی زبان دری میتوان قلمداد کرد، از جناب محترم مهدی بشیر متصدی و بانی این وبسایت مردمی و ملی گرا تشکر نموده، زحمات و کار کرد هایشان را در راه توسعه، پیشرفت و انکشافات وسیع تخنیکی این وبسایت و رفتار منصفانه و دوستانۀ ایشان با همکاران قلمی شان را ارج می گزارم و موفقیت های بی شائبه و همیشگی شان را با صحت و سلامت کامل در زیر چتر خانوادۀ معزز شان تمنی میکنم

با عرض ادب و حرمت

صالحه وهاب واصل

 

۲ پاسخ به “به مناسبت هفتمین سالروز وبسایت”

  1. admin گفت:

    تشکر از خواهر گرامی و همکار نازنین خانم صالحه و هاب واصل ، از همه اولتر رو شادروان استاد محترم پدر گرامی تان شاد و جنتها نصیب شان . شما خیلی زیاد از سایت ۲۴ ساعت تعریف کردید که فکر میکنم لایق این هم توصیف را نداشت کاش کمی از کاستی و کمبودی های سایت هم تذکر میدادی . باز هم جهانی سپاس ازشما و هفتمین بهار نشراتی سایت را بشما همکار گرامی از صمیم قلب تبریک میگویم و منتظر همکاری های بیشتر تان هستم . موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

  2. مهدی عزیز سلام و حرمت میرسانم
    وبسایت بیست چهار ساعت که برای من حیثیت یک مکان همدلی را درارد برای همه همکاران قلمی این وبسایت، لایق همین اوصاف است، کمی و کاستی تا فعلاً من در آن نمی بینم اگر متوجه همچو چیزی شوم حتماً شما را بطور فردی اطلاع خواهم داد . من بار دیگر از شما تشکر میکنم برای همه زحماتی که در تنظیم این وبسایت به خود متقبل میشوید. با احترام

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما