۲۴ ساعت

20 جولای
۱ دیدگاه

تــــــا ج ولا یـــــــت

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۰ جولای  ۲۰۱۴ هالند

1844f0cb197158a8d4410da38d88ef19

تــــــا ج ولا یـــــــت

پوهنوال  داکتر اسدالله حیدری

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

یـا عـلی تـا ج ولا یـت بـر ســرت

خلعـت پـا ک وصا یـت د ر بـرت

نا م زیبـا یت عـلی، نا م خـدا ست

 سا یهء جأ ا لحق، ا ی مولا سرت

کـعـبـه دا رد فـخـرا ز میـلا د تــو

  شد چوشـق د یوا رآ ن بـرما درت

آ نچه احـمـد گـفـت درروزغـد یـر

 وحی بـودا ز سـوی ربّ ا کـبـرت

بی جهت نا مت نبا شد با ب عـلـم

 با شدعلمت ا زلـد ن درجـوهـرت

چون نها دی پای برد وش رسـول

بـت پرستی را شکـستی یکـسـرت

هـم صفـیـن ونهـروا ن وهـم ا ُحـد

 فتح کردی هـم تو جنگ خـیـبـرت

زآ نکه گشتی زوج زهـرای بَتـول

 شد ملآ ئک جـمله خا د م برد رت

هـم سفر بودی به معـراج رســول

لـطف حـق دا ده ترا آ ن شهـپـرت

حُــب تـو بـا شـد سـپــرا زآ تـشــم

 گـرخـدا زیبـد بمـن ا یـن زیــورت

شد مسا وی طـا عـت خلـق جها ن

باهـمان ضربت، زدی درخـیبرت

هـم قـسـیـم ا لـنا روا لجـنـه تـوئـی

 د وستا ن دریا ب ، حـق همسـرت

کرد یزدا ن وصف تود روضحی

 ســورهء یا سیـن و طـه’ د یگـرت

خوا ندن حکم برا ئت چـونکه شـد

خا ص توا زسـوی حی ا کـبــرت

مشرکا ن گـشتنـد تحـریم ا زحـرم

 مؤمنـان شا دی کـنا ن دورو برت

بَـسـت پـیـمـا ن ا ُخـوّ ت مـر تــرا

 رحـمت ا للعا لمیـن، پـیـغـمـبــرت

درا ُحـد با نگی رسید ا زجبـرئیـل

 لا فتا ح الا عـلی، کـس د یگــرت

فتـح کـردی هـم حـنیـن وهـم ا ُحـد

 هـم زجا کـندی تو د را ز خیبـرت

حق هـمیـشه با تـو وهـستی بـحـق

سـرورا فلا ک بعــدا ز ســرورت

شاه شاها ن، شیـریزدا ن مرتضی

 د رسخـا وت صد چوحاتم نوکرت

ای امام ا نس وجـا نّ نتـوا ن نمود

 وصف ذا تت، جزخـدا ورهـبـرت

ای شه مظهـرعـجـا ئـب، یا عـلـی

   تیـغ ا بن مـلجــم آ مـد بــر ســرت

گشت محراب عـباد ت سرخ ازآن

فرق ِپا ک و خون پا کِ ا حمـرت

د شـمنـا نـت روسیـا ه هـرد ودهـر

گـیر د ست د وستـا ن وچـا کـرت

کـربـلا دا رد سخـن هـا یـا عـلی !

 ا زحـسیـن وا هــل بیـت ا طهـرت

بسـته ا ند آ ب روا ن بـرکود کا ن

 سـا قی ِکـوثـر تـوئـی د رآ خــرت

سا ربـا ن بی حـیـا کـلکِ حـسـیـن

 قطع کـردا ز بهـر یک ا نگشترت

کا کـل ا کبـر بخونش شد خضا ب

    قا سـم دا مـا دا زخــون بسـتــرت

د ست ها کـرد ند قـلم ا زبهـر کین

 ا زتـن عـبــا س، آ ن نــا م آ ورت

د ر کـنا رعـلـقـمه کـرد ند شـهـیـد

 تـشـنه، عـبا س وحـسین وا کـبرت

شـد زتیر ِحـرملـه سـیـرآ ب چـون

ا صغـرشیـرین زبا ن، گل پیکـرت

شـد خـمـیـــده قــد لـیـــلا وربــا ب

غـرق خون د ید ندچواکبراصغرت

کرده ا ند د رراه حـق جـا نـرا فـدا

 بَکـروعـبـد ا لله وعـون و جعفـرت

عـا بــد بـیـمـا ررا بـسـتـنـد بـغـــل

  لعـنـت حــق بـرعــد وی کا فــرت

کرد نیـلی شمردون،ا زسیـلی ا ش

 روی زیـبـا ی سـکـیـنـه د خـتـرت

پـا یـمــا ل سُــم ا ســپـــا ن عــد و

 جـســم پا کِ  نــور ِچـشـم ا نـورت

گـشت غا رت خیمگا ه ا هـل بیـت

  صبـر کـرده، زیـنـب غـم پـرورت

ا هـل بیت عـصمتت کرد ندا سیــر

 زینـب و گـلـثـوم  ِوا لا گــوهــرت

بر شتـرها ی بـرهـنـه شـد ســوا ر

  طـفـلکـا ن بـیـگـنـا ه ومـضطــرت

شد روا نه سوی شا م آ ن کاروا ن

 دورگـرد ید ند زجـســم ا طهــرت

ما نده ا ند در کربلا بی کفن ودفن

    جمله عـبا س وحـسیـن وا کـبـرت

شد رقـیـه د رخـرا به د فـن خا ک

 کـود ک معـصوم ِا زدُ ربهـتــرت

ا ز جفا ی کـوفـیـا ن و شـا مـیـا ن

 رأ س شا ه د ین کجا، خا کستـرت

منـقـلـب گـرد یــد دربـا ر یــز یــد

ا زسخـن را نی زیـنـب د خـتـرت

یا ولی الله بـرون کـن ذ وا لفـقـا ر

 مد تی شد زآ نکه ما ندی در برت

کـشـور ما را گـرفـتـه ظـا لـمــا ن

 کـن رهاا زچـنگ آ نهـا مـقـبــرت

شد خرا به شهـرهـا ی آ ن د یـا ر

 بـا میـا ن وکـا بــل وهـم لـوگـرت

غزنهء با ستا ن، هرا ت وگلبها ر

 هـم بـد خـشا ن و بـلا د د یـگــرت

قوم افغا ن د یـده جـور بی شمـا ر

 روزمحـشردا رشـا ن ا نـد ربــرت

  ازگـل سـرخ ِمــزا رت یــا عـلی!

 ده به آ ن ویـرا نه رنگ د یگــرت

حرمت خون حسین آ ن شا ه د یـن

میـهــن مـا را بگـــردا ن بهـتــرت

بـر شـهـیــدا ن وطــن دا رم د عــا

 تـا شـــود مـقـبــول ربّ ِا کـبـــرت

یاعـلی! شـیـر خــدا مـشـکـل گـشـا

 یک نظـر بـردوسـتـا ن مضطـرت

حـید ری را کـن طلـب شاها نجف

 تا جـبیـن خـویش ســا یـد بـرد رت

بـرعـلـمدا ر و بـه سقـا ی حـسـیـن

 کـن تـوسیـرآ بـش زآ بِ کــوثـرت

١۷ ا پریل٢۰۰١ ، سد نی

در این قصیده قا فیه رعا یت شده.

 

 

یک پاسخ به “تــــــا ج ولا یـــــــت”

  1. admin گفت:

    درود به جناب داکتر صاحب حیدری ، ضمن عرض سلام . طاعات و عبادات تان قبول درگاه حق. سروده زیبا و عالیست . موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما