۲۴ ساعت

05 ژوئن
بدون دیدگاه

احزاب سیاسی ونقش آن دردیموکراسی

تاریخ نشر  پنجشنبه  ۵ جون  ۲۰۱۴ هالند

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

احزاب سیاسی ونقش آن دردیموکراسی وانتخابات

 دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

۳/ ۶ / ۲۰۱۴

اگر دیموکراسی حاکمیت مردم، برای مردم و درخدمت ارزش های مردم درمطابقت به ارزشهای عام قبول شده ای بشری است، پس دیموکراسی یگانه وسیلـﮥ موجود ممکن دردست بشریت است که به اساس آن ملت و مردم مسلمان ما درعالم اسباب درمطابقت  به امر نص صریح الهی (و امرهم شورا بینهم) میتوانند خود مسؤولیت و سرنوشت خویش را به دست خویش گرفته،  رقم زده و مطابق به امر الهی (ان الله لایغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم – خدای هم نه بدلوی حال دهغه قوم – څوچې خپل حالت بدل نه کړی په خپله) عمل و انتخاب نموده،  ادای رسالت و شهادت به امرخیر نمایند.

وجیبـﮥ اخلاقی، انسانی و ایمانی است درمورد آنچه در ماحول ما میگذرد بی تفاوت نبوده و حتی با عدم انتخاب خویش نیز به انتخاب دیگران که حتمی نیست درست باشد، مساعدت نمایم.

لذا درین راستا بی طرف وجود ندارد باعدم اشتراک و عدم طرف واقع شدن ظاهری درواقعیت طرف قرار گرفته ایم.

ضرورت است تا درین قسمت مسؤلانه، بادرایت و هوشیاری تام فعالانه  تصمیم گرفته و ادای مسؤولیت بداریم. درصورت عدم اعتماد به پروسه با بلند کردن صدای اعتراض مستدل و یا هم  با برخورد پرگمتیک و انتخاب بدی  کم از بدی بزرگ  درعالم اسباب و امکانات عمل بداریم.

درین پروسه مطالب و مسایل قابل بحث وتعمق زیاد اند  اما نبود احزاب سیاسی دارای برنامه های مدون در عرصه های اقتصادی.،  سیاسی ملی و سراسری یکی از آن نواقص و کمبودی های اند که  ساختارسیاسی، سیستم سیاسی کشور ما به آن روبرو ودر شرایط بس دشوار دست و پنجه نرم میکند.

دردامن حزب وسازمان سیاسی سراسری ملی است که کادر های ملی  به اساس برنامه و طرح نسخه های مدون،  تربیت شده  به جامعه با شناخت قبلی جامعه از وی تقدیم میشوند.

برای رسیدن به این هدف باید کار هدفمند  صورت میگرفت ویا صورت بگیرد.  امور به جهت مثبت مساعدت شده و سوق داده شوند. کاریکه اقلا در ظرف ۱۳ سال گذشته باوجود فرصت های طلایی غیر قابل تکرار عصر صورت نه گرفته. نه تنها به این پروسه مساعدت، تشویق و ترغیب  نه شده درموارد زیاد موانع و تبلیغات سوء نیز برعلیه آن صورت گرفت.

درنتیجه این است مظاهر منفی این کمبود را ما امروز  در انتخابات کشور خویش به صورت محسوس ملاحظه میکنیم.

ناگزیر در جریان انتخابات و برای رسیدن به قدرت سیاسی در کشور برنامه ها و نسخه ها مطرح شده و به هرقیمت برای رسیدن به قدرت سیاسی وعده های بلند بالا ودر اکثر اوقات غیر عملی داده میشود. در موارد زیادی مردم هم میدانند که این وعده ها جزء وعده های میان تهی چیزی دیگر نه خواهند بود و بعد از به قدرت رسیدن همان آش و همان کاسه و درعرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … از همان روش های کهنه متکی بر مسایل قومی، سمتی، زبانی و لسانی ، جیبی و منفعیت شخص استفاده خواهد شد. این روحیه زمانی تقویت مییابد که بخش از کاندیدان همان اشخاص اند که زمانی درقدرت سیاسی بودند و امکانات عملی داشتند نتوانستند به موفقیت عمل کنند و عملاً به اعمال پرداختند که فرسخ ها فاصله به دولتداری مدرن داشت و ازنسخه ها و برنامه های کاری درست و جوابگوی عصر و زمان اصلاً خبری نبود.

اما درین میان هستند افراد یکه جدی و متعهد میاندیشند برنامه های عملی و علمی با طرح های مشخص بحث وپیشکش دارند و خواهان پیاده کردن اهداف عالی، علمی دولتداری، سیاسی و اقتصادی اند و در چوکات امکانات قبلی  موفقیت های روشن هم داشته اند. دربرنامه انسانی برای خدمت به کشور وجامعه تدابیر عملی علمی دارند  اما نسبت نبودن سیستم سالم رهبری اداره،  کار شان درموارد به مشکلات عدید مواجه بود. (برنامـﮥ  اقتصادی، سیاسی، اجتماعی پیشکش شدهء داکتر اشرف غنی احمد زی ارایه شده در اول اپریل ۲۰۱۴ درمناظرهء تلویزیونی چنین مشخصات یک برنامه ء علمی وعملی را دار میباشد. ).

هست موارد که به  نسبت عدم موجودیت پیشینــﮥ وسابقـﮥ کار ونبود حزب و سازمان وبرنامهء قبلی کاری  درین عرصه تراکم وفشار کار بیش از حد را قبول شده که درموارد رسیدگی به آن را مورد سوال قرار میدهد و آنرا بالاتر ازتوان بشری میتوان ارزیابی کرد.

با تصور و تعمق در برنامه های ارایه شدۂ  تعداد از تیم های مطرح در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان به صراحت درمیابیم که برداشت فوق عینی بوده و مشکلات جدی درین زمینه مطرح است.

هست موارد که عوض کلید سازی توسط افراد دست اول این اشخاص دست اول اداره حضور خویش را در پیشبرد همه امور لازمی دانسته و عوض کلید سازی به حضور درهمه امور خواهند پرداخت. با تمام ارادهء نیک این روش روش خوب نبوده و سیستم خوب اداره نیست و بوده نمی تواند.  کمیته ها و کار های سیستماتیک مدرن اداره ایجاب میکند که تیم ورهبری سالم چنان ایجاد شود که بدون حضور شخص اول اداره درهمهء این اجراأت به صورت درست فعال شده و امور را مطابق به کلید تصویب شده به پیش ببرند.

چنین هدف و کاری برعلاوهء دیگر تدابیر مدرن دولتداری  ایجاب تفکر وتعمق  ایجاد یک تشکل سیاسی که در تمام عرصه ها به طور دوامدار کار نموده و درین عرصه ها به اساس موافقت درعقیده و نسخه کادر های خویش را داشته و نسخه های خویش  به مردم وملت که قبلاً  پیشکش و با کسب مشروعیت آن به تطبیق آن پرداخته بتواند. چون علم، جهان و ماحول درتغییر است درصورت تغییر شرایط وامکانات تغییرات لازم را بدون تأخیر در برنامه ها ودلایل عینی آن روی دست گیرد.

لذا برعلاوۂ دیگر ضرورت جدی به ایجاد تشکلات سیاسی، احزاب، سازمان ها وائتلاف ها  سیاسی اند که درین راستا باید سنگ بنای آن بلاخره با استفاده از انکشافات درجریان انتخابات ۱۳۹۳گذاشته شود.

علت تعمق و کار درین عرصه نیز نشان خواهد داد که تیم ها و گروه های مطرح در انتخابات با استواری و بدون عجله  با یک متانت و استقرار در خدمت وطن وکشور قرار دارند و خواهند داشت برای افغانستان مستقر و جدید کارها و برنامه های مقطعی نه بلکی برنامه های دوامدار داشته و دارند.

ایجاد احزاب، تشکلات و ائتلاف های سیاسی سرتاسری افغانی  سبب خواهد شد که عدۂ  از پیشتازان جامعه  که خود را درتشکلات قومی وسمتی هویت میدهند، ازین تشکلات منفی قومی و سمتی خارج شده و ساختار سرتاسری ملی با نسخه های مشخص سازنده داخل و بسیج شده ودر خدمت به افغانستان ومردم آن مطابق به ارزش های انسانی واسلامی خویش کار سازنده کنند.  

این اقدام درنظر اول با وجود مطرح بودن اولیت های انتخاباتی خود کمپاین انتخاباتی بوده و مردم را به چنین  حرکت و تیم کاری آن بیشتر امید وار و انشاء الله متکی خواهند ساخت.

مهمترازهمه اینکه درین روز های سخت افراد کاری و همفکر شناخته شده، جزایر محلی و کتله های محلی کار  و برنامه های کاری ونسخه ها از جمله روش های  قواعد کلی کار با تصویر و تصور آسان ساز مبنی برانطباق و هماهنگی راست و چپ  برای پیش برد امور  درعمل طرح وتوافقات مقدماتی وجود دارد و برنامه های مشترک کاری در پیش گرفته شده است.  

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

فیسبوک:Salahuddin Sayed

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما