۲۴ ساعت

04 ژانویه
بدون دیدگاه

سفارش های مشخص برای کاندیدان

تاریخ نشر شنبه ۴ جنوری ۲۰۱۴  هالند

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

سفارش های مشخص برای کاندیدان ریاست جمهوری ( ۲ )

نوشته از:  دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

۴ / ۱ / ۲۰۱۴

****

افغانستان کشور عزیز ما و مردم آن در مرحلــﮥ دیگر از انکشاف سیاسی، امنیتی و اقتصادی خویش قرار دارند. دیدیم و میبینم که فرصت های زیادی غیر قابل تکرار عصر به هدر داده شد و تراژیدی مردم ما و خطر صلح جهانی ادامه دارد

سفارش های اغواګرانه (دُوم اِنـډ ګلوم) اصطلاح انګلیسی که مفهوم آن همه چیز را نباید سیاه و خراب دید وتهمت میزنند به عدهء از هموطنان پیش تاز که زهر پراګنی و ایجاد ناامیدی میکنند را از هر در و دروازهء عمال حاکمیت موجود کابل میشنویم. مینالند و ګریه میکنند و مردم راه خویش راګویا ګم کرده که دزد و کاروانسرا هردو فریاد دارند که: نمان دزد! اما واقعیت چنین است که این وضع را کسې عامل شده و نقش حاکمیت امروز و دیروز درآن مقام  اول را دارد. عامل بودن منابع خارجی دوست؟! و دشمن بنابر بر عدم کفایت و یا به صورت عمدی خود تفصل و توضیح بیشتر میطلبد. اما :

مسلما عوامل این وضع هم داخلی وهم خارجی اند. اما ما دررابطه به وضع موجود کشور یا موضع ما کاملاً نفیه ۱۲ سال گذشتهء اخیر در افغانستان  است که منطق معین  آن نیز روشن است که این موضع درموارد میلګند و قوت لازم ومنطق قوی سخن ندارد.

درچوکات ممکن وبه اساس روش:  از بدتر کم بد  را انتخاب (پرګمتیک)و درچوکات آن درهمه لحظات، مواضع و برخوردها منافع ومصالح کشور ومردم خویش را بدون در تضاد قرار گرفتن منافع مشروع دیگران، درنظر گرفتن و خستگی ناپذیر درین راستا کار کردن، متحدین جًستن و به هماهنگی  کار پرداختن،  دشمنان ملت، مردم، وطن و امر صلح  را شناختن و به افشا و تجرید شان  پرداختن، باید و باید نقاط اساسی کار همیشگی ما را تشکیل دهد. 

این است ادای رسالت که هر افغان آگاه وشخص خیر خواه آنرابدون توجه به نتایج  وعواقب آن بخودش با قبول بیدار کردن فتنه های خـفـته علیه خودش باید و باید  پیگیری کند. (لیس للانسان الا ماسعی).

درین رابطه یا دراساس هست اندیشه هایکه :

–  انتخابات را رد میکنند و انتخابات و انتخاب  را درین عالم اسباب خاضتاً با تجارب تلخ از اعمال دیموکرات نما ها؟! و دیموکراسی های تقلبی امروزی در نقاطق مختلف جهان و از جمله افغانستان دارند ایشان را به این نوع نظام ها بی باور ساخته و  درموارد زیاد بنابر تخلفات صریح صورت ګرفته  از اصول آن  کار بی باور و غیر عملی دانسته ویا آنرا  صرف و صرف کار عالم دین دانسته، متعلق به جوامع دیګر میدانند و میپندارند.   میګویند: من  را به سیاسیت کاری نیست و نظام سیاسی آنرا از خود  نداسته و درمواردی تمرکز به آنرا صرف رسالت پیشتاز و عالمای  دین میدانند.

این موضع موضع دقیق اسلامی نیست و پرداختن به  سیاسیت واهتمام به آن را صرف  کارعلمای دین دانستن را شدیداً مخالف و آنر سالم نمی دانم.  این موضع را همچنان در مخالفت صریح به زندګی فعال یک مسلمان و احکام اسلامی میدانم.

من به این باورم چنانیکه پیامبربزرګوار اسلام محمد (ص) که شخص رسالتمند وپـیامبرالله تعالی بود،  دقیق ترین و درست ترین شخص بود که میتوانست جانشین خویش را انتخاب و برمسلمانان بود که از وی متابعت میکردند و شک و تردید درآن نمی داشتند که نمی دارند.  اما آنحضرت سرور کاینات این کار را به انتخاب ملت مسلمان گذاشت تا ملت مسلمان جاه نشین سیاسی و دینی مسلمان یعنی خلیفهء مسلمان را یعنی  حضرت ابوبکر صدیق (رض)خلیفــﮥ  اول مسلمان را مطابق به شرایط وانکشاف عصر و جامعهء اسلامی آن وقت  انتخاب کردند و امر الهی  (وامرهم شوراء بینهم…) را درعمل  تحقق بخشیدند.

–  یا هم انتخابات را قبول داریم واین را حق ملت مسلمان میدانیم اما اعتراض داریم که درین شرایط وجود نیرو های خارجی تحقق انتخاب مردم عملاً نا ممکن است. درین صورت  جوانب مختلف  ومثبت و منفی قضیه را مورد بحث قرار گرفته میتواند و این استدلال وموضع جوانب مختلف دارد. اما من به این باورم که چنین شرایط هم در صورت پیگیری و مطابعت از روشن های معین میتوان درین عالم اسباب به نتایج خوب نسبی م

– حالت کې بی تفاوت بود و فکر کنیم که اگر کاری بکنم و یا نه کنم کار به جای نمی رسد و لذا باید مصروف کارهای دیگر واز جمله به بلندبردن عواید وحساب بانګی پرداخت که دقیقاً حق ماست وکسب نفقه نیز از وجایب است اما صرف و صرف به کسب پول پرداختن، کشور، مردم، رسالت و امر خیر را فراموش کردن امرو حالت غیر بخشودنی است.  من مخالف این موضع میباشم. علت، قوت دهنده  وانکیزه  همان اصل ادای رسالت و بقیه را به امر الهی مؤکول کردن است.

– حالت دیگر که بخشها و اجزاء این عوامل فوق را درخود مخلوط و مضمر دارد همانا  همان تلاش است که درچوکات ممکن و برای رسیدن به حالت مطلوب برای نهادینه ساختن بخش از افکار و اندیشه های خیر و تلاش در عالم اسباب برای امر خیر درچوکات ممکن کار کردن است که من سخت به آن معتقد و درتلاش آنیم.

مسلم است که درین موضع اخیر  نه تنها من، بلکی هزار ها هزار افغان وانسان خبیر و خیر خواه به صورت عمده پراګنده وغیر هماهنګ مصروف کارند.

به سلسلـﮥ تلاش های برای امر خیر ، نیک و نهادینه ساختن مسایل مثبت، هماهنگی و همکاری درین راستا در  سفارش مشخص من درین مرحله بنابر وضع موجود درکشور ودر رابطه به  کنفرانس مطبوعاتی کمیسیون مستقل؟! انتخابات ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان (۰۴/۰۱/۲۰۱۵) درمورد بررسی تخـلـف ممکن از قانون انتخابات توسط یک تیم انتخاباتی و به صورت مشخص مسألــﮥ کمپاین انتخاباتی؟! قبل از موعد معین توسط  تیم جـناب دوکتور  اشرف غنی احمدزی  و معان اولش جناب جنرال دوستم مشخصاً پیشنهاد دارم که:

تمام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان  باید شعبه و دفتر مستقل حقوقی داشته باشند تا دربرخورد با مسایل و قضایا به صورت منظم و دارای امادگی لازم حقوقی منحیث فرد مسلکی برخورد، عمل کرد وموضع داشته تا برعلاوۂ  تدابیر وقایوی درحالات معین به تداوی لازم نیز بپردازند.

این حالت و این برخورد سبب جلوگیری از عدم دقت و برخورد های خلاف قانون ممکن حتی غیر ارادی توسط این تیم های انتخاباتی و افراد مربوط به آنها خواهد شد. این شعبه های حقوقی به افراد تیم خویش مشوره ها و ورکشاپ های لازم وقایوی نیز تهیه خواهند داشت و در صورت دیر شدن به معالجـــﮥ ممکن خواهند پرداخت.

عدالت نیز حکم میکند که مراجع مسلکی دولتی نیز درین مسایل عوض روبرو شدن و تماس به افراد غیر مسلکی و غیر فنی که از احکام قانون به صورت مسلکی آګاهی لازم ندارند با افراد مسلکی و فنی تیم های انتخاباتی مواجه و درحالات انکشاف یافته تماس و تبادل نظرنموده و تدابیر عملی متقابل اتخاذ بدارند. موجودیت چنین تیم ها و شعبات حقوقی چه در چوکات ارگانهای  موجود انتخاباتی و چه در چوکات تیم های کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری را یک امر ضروری وخوب دانسته و آنرا قدم مشخص وعملی در راه حاکمیت قانون واصل حاکمیت قانون میدانم. بکار گیری ساختار های موجود حقوقی ووکلای مدافع درهمکاری و هماهنگی به چنین ساختارها  در تیم های کاندیدان و ساختار های اجراییوی کمیسیون های انتخابات نیز حالت بهتر و بختگی لازم سیاسی را ممد و همکار خوب خواهد بود و هست.   پایان

       By: Dr. Salahuddin Sayedi, email:strategicstudies@yahoo.com     Tel.:  ۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما