۲۴ ساعت

14 فوریه
۱ دیدگاه

والنتین یا روز عشاق !

  تاریخ نشر پنجشنبه ۱۴ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

محترمه عزیزه عنایت

محترمه عزیزه عنایت

والنتین  یا روز عشاق  ! 

عزیزه عنایت

*** 

انسانها در هــر برحۀ از زمان بــرای تحقق آرمان و عقــایــد شان  گاه گا هیمغایر با خوا ست ها و ارادۀ امپراتوران و صا حب  اقتدار های جهان  قــــرار گرفته اند و قربا نی  عقیده و احساسا ت شان شده اند.

        اگر با صرف نظر از یادآوری چنین قربا نیان  در پروسۀ تاریخ طولانیبشریت در روی زمین تنها  نمونۀ از چنین قربانیان را بعد از آغازتاریخ  میلاد مسیح مثال بیاوریم در کنار هزاران نفر میتوانیم گالیله, عالم ستاره شناس را بـهیاد بیاو ریم که نسبت ابراز نظر در بارۀحرکت زمین بگرد خورشیدازجا نـــب رهبران مذهبی آنزمان در قرن ۱۷(۱۶۱۰) محاکمه و به اعدام محکوم شد.

        سینت والنتین نیز یکی از افرادیست که در قـرن سوم (۱۴ فبروری ۲۷۰میلادی) نسبت مقید بودن به محبت و علاقه مندی به معشوقش اعدام گردید.

         وقتی در لابلای تاریخ نگا ه میکنیم به مشا هده میرسد که هزاران مبارزکه استقلال طلب بوده اند ویا برای  تحقق آرمان  وارادۀ خود  ابراز عقیـــــــده و نظر نموده  بودند  نسبت همسو  نبودن این آرمان ونظرشان با ارادۀحاکمـــانجبار زمان و مکان معدوم شده اند.

          برای جلوگیری از تطویل کلام با کنار گذاشتن شیوه وشگرد فعا لیــــتها مخالفت  های مبارزان علیه عمل کرد استبدادیان زمان و مکان مسکونـــی شان که بر طبق ضرب المثل( زبان سرخ سر سبزمیدهد به باد) سرهای سبــــزشان به باد فنا رفته و خون شان در زمین ریخته شده است .

         وحالا میخواهم  صرفاً به سر گذشت  رقت باریک تن ازاین قربانیانیکه نسبت ابراز احساسات جوانی در اروپا اتفاق افتاده اشاره کنم.

          سینت والنتین  یکی از جوا نان کاتو لیکمذهب که در جملۀ کارمندان  خوب کلیسای روم و در یکتا پرستی و عبــــادتبه خدای یگانه ثابت قدم تشخیص گردیده و نسبت کار بلاوقفه درموردرسیده گیبه حمایت و پرستاری افراد مریض ومسن  که جنبه های انسانی و رو حا نـــیمذهب مسیحیت  را تشکیل میداد طرف توجه خاص مقامات  روحانی کلیســــــاقرار داشت و حتی او زما نیکه به دختر شهر دارروم دل بسته و باوی در تفاهم  بود تا جایکه  درتاریخ نگاشته شده است پدر دخترمانند(کاوس دوم روم) یکتـــاپرست نبوده  رب النوع را پرستش مینمود. والنتین از جریان صحبت  هـــــــایمعشوقه اش دریافته بود که شهر دار روم( پدر دختر) نسبت اختلافات عقیده تیممکن است به ازدواج او موا فقت نکند. والنتین که به صحبت کردن با زبــــا نرو حانیت و مسیحیت مهارت تام داشت به زود ترین فرصت  با دید وادیـــــــدهای مکرر با شهردار روم چنان بالای آن تاثیر گذاشته بود که حتی به خواهش والنتین تعداد از زندانیان مذهبی , برزگ سالان و مریضــــان را با استـــــــفادهاز قرابتش با امپراتور روم, آزاد سا خته بود .

           والنتین که مطمین شده بود و میدانست که پدر معشوقه اشرا تحت تا ثیـرگرفته است به زودی به مقصد خواهد رسیدو( با دختر شهر دار روم به آسا نـی عرو سی خواهد کرد): اما از قضا نظر به ابراز نظریۀ درباریان, امپراتوررومهیتی توظیف میکند که تا مشخص نماید و بداند که درجملۀ سربازان امپـراتوری آیا مجرد ها خوب میجنگند و یا متا هل ها؟

            والنتین که در پهلوی امور مذهبی  وظیفۀ محول شده از سوی مقا مـاتکاتولیک تمام توجه اش در مسیحی سا ختن شهر دار( پدرمعشوقه اش)معطوف شده بود تا مشکلی بخاطر عروسی اش بو جود نیاید با تبلیغات مذ هبی و بیشتــرتحت تاثیر قرار دادن آن شهر دار, وادار به گرایش به مذهب کاتو لیک نمـــوده مراحل آنرا با راز داری وسریت طی کرده و بعد ها رضا یت اورا در مــــوردعروسی دخترش کسب و در انتظار فرصت مناسب بود تا عروسی نماید.

           بر وفق ضرب المثل ( بخت اگریاری کند دندان به سندان نشکند+ بختاگر سستی کند دندان زحلوا بشکند) و در این هنگام هیت بررسی سربازان بــــه امپرتوار راپور میدهند که در جبهۀ جنگ مجرد ها بهتر از متا هل ها میجنگنـدزیرا متا هل ها همیشه در فکر زن و فرزند شان بوده و از کشته شدن  هـرا س داشتند و فکر میکردند که اگر کشته شوند زن و فرزند آنان چطور خواهد شـد ؟اما مجرد ها هیچ تشویشی از آینده  نداشته فقط برای غلبه بردشمن فکرمینمودند.

امپراتور با حالی شدن از این موضوع , فرمان میدهد وازدواج جوانان راممنوعاعلام میدارد. والنتین با شنیدن این حکم  امپراتور بسیار مایوس شـده و تعـداد ی از دوستان  خود را مخفیانه جمع کرده ودر گوشۀ از شهر بصورت  غـیر علنـیهمه با معشوقه های شان رسماً عروسی کرده و فیصله میکنند که برای امپراتور بگویند که قبل ا ز صدور حکم منع ازدواج, جوانان عروسی کرده اند.

            از بخت بد والنتین از یک سو راپور ازدواج مخفیانۀ او, ودوستـــــــانهم نظرش به امپراتور میرسد  و از جانب دیگر موضوع تغیر عقیدۀ شـــهر دار روم ( خسر والنتین ) افشاء شده و از این راز امپراتور روم  در جریان قــــــرارمیگیــــــــرد و با خشم و غضب امر بازداشت همۀ  آنان را صادر میکنــد. کـــه

در نتیجۀ تحقیقات و باز رسی ها والنتین سر منشۀ این همه نــا فرما نیی وتشویقپدر دختر( شهر دار روم) گرویدن به مسیحیت تشخیص و بتاریخ ۱۴ فبـــــروی قرن سوم (۲۷۰ میلادی ) به حکم  امپراتور روم در زندان اعدام  میگردد.

            مد ت ها بعد, پس از مرگ  امپرا تور روم کلاوس دوم عدۀ ازدوستانو هم عقیده های والنتین  روز مرگ او( ۱۴ فبروری ) را گرامی  داشته و بــــه یادش شمع روشن کرده و آنروز را  تجلیل  نمودند.

            بعد ها جوانان نیز باین مراسم سال به سال علاقۀ بیشتر گرفته که ســرانجام با گذشت قرون و سالها ۱۴ فبروری بنام والنتین( روز عشاق) بصـــورت متداوم تجلیل شده و در غرب جزکلتور ملی محسوب میگردد واکنون در سراسراروپا و غرب تحفه ها  گلها و امثال آن  بنام وا لنتین ازآغازماه فبروری دربازار عرضه گردیده و در ۱۴ فبروی جوانانیکه با هم شنا خت دارند از تحا یف و گلهای متذکره تقدیم یک دیگر نموده و روز عشاق را بهــم دیگر تبریک میگویند.

بااحترام

عزیزه عنایت 

 

یک پاسخ به “والنتین یا روز عشاق !”

  1. admin گفت:

    خواهر گرامی محترمه خانم عنایت به سلامت باشد. جالب است . موفق باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما