۲۴ ساعت

02 اکتبر
۱ دیدگاه

قضاوتهای غیرعادلانه ونظرشمادرمورد

تاریخ نشر سه شنبه دوم اکتوبر۲۰۱۲ هالند

 تتبع ونگـارش :

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«

مدیـــر مطـالعات سـتراتیژیک افغان

ومسؤل مرکز کلتوری دحق لاره-جرمنی

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی - سعید افـغــانی«

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«

قضاوتهای غیرعادلانه ونظرشمادرمورد

**************

 اگر در جهان امروزی سیاه پوستو یا دارندﮤ رنگ و پوست دیگری، مورد اهانت قرار گیرد ، برایش متخلف میگویند که عمل راسیستی را اجراکردی. جرم و تخلف را  راسیزم( Rassismus )   و متخلف شخص  با اندیشه ها و عمل تبعیض نژادی  و  نژاد پرستی متهم و مسمی میدارند.
 اگر در جهان امروزی  برای یهودی کسی  اهانت  کند ، میگویند این عمل و تخلف انتی سمیتیزم (Antisemitsmus)  است و متخلف را  انتی سمیتیست و دارندﮤ افکار ضد یهودی و غیر قابل قبول میدانند.

-اگرشخصبه همجنسگرایان  اعم از همجنس گرای مرد(همو سیکسوال) ویا همجنس گرای زن (لزبیین)دید ونظردیگری داشته باشد و دیددیگری نگاه میکند. شخص دارندﮤ نگاه دیگر، نظرمخالف  به همجنسگرایان را مناسب نمی دانند و این عمل ویا دید را به حق همجنسگرایان اهانت پنداشته و میگویند شخص مذکور (Intoleranz ) انتولییرانیس –هست و نمیتواند دیگران را تحمل کند.
اگر اهانت  ویا عىم وفاداری به کشور صورت میگیرد آنرا ټریټر (Traitor )  یا خاین به وطن  میگویند  ویا آنرا خاین ملی مینامند.

اگر بحثی در باره  ادیان دست ساخته بشری صورت گیرد، ودرحقانیت آن بحث  صورت گیرد وماهیت آن تعبیروتفسیر دیگرمیشود و به آن عدم موافقت ارایه میگردد،میگویند این شخص مخالف فرقه ها دینی هست. و بازهم قابل قبول نیست.

این ودهها عمل را تخلف گفته و به صورت موجه و غیر موجه انسانها  مورد پیگر د و بازپرس قانونی قرار میگیرند. این اعمال و تدابیر برضد این اشخاص تحت نام نگهداری نظم درجامعه ویا مراعات قرارداد های معیین جامعه و یا هم تابعیت از قانون و نگه داری  نظم دراجتماع و تطبیق قانون روی دست گرفته شده و تحت حمایه قرار میگیرد.

– اگر به آثار تاریخی و دیگر ارزش های تاریخی تجاوز صورت گرفته مورد تاخت وتاز قرار میگرد، قوانین و نور مهای ملی و بین المللی درین زمینه موضوع را نظارت نموده ومانع همچوحرکات میشود و مسأله را در جوامع بشری  تنظیم، سوق و اداره میکنند.
  اما زمانیکه اهانت به پیامبران الهی واز جمله اهانت واستهزا به پیامبر بزرگوار اسلام محمد صلی الله علیه وسلم ، کتب آسمانی واز جمله قرآن عظیم الشان  و از همه مهمتر توهین به مقدسات بیشتر از یک ملیارد انسان روی زمین صورت میگیرد ، میگویند این نمونه از آزادی بیان است( Meinungsfreiheit)  و پریدم اف سپیچ!  (Freedom of Speech )وگویا آزادی بیان است، باید ممانعت نه شود.

آیا این است آزادی و عدالت و آیا اینست قضاوت منصفانــﮥ قرن۲۱؟

سوال است که جواب آن واضح و حتی هرسلیم و با بکار گیری منطق وعـقـل سلیم و  با کمې تعمق و واقع اندیشی چنین آزدی را که درواقعیت بې بند وباری، لجام گسیختگی و برخورد غیر مسؤلانــﮥ بیش دربرابر مقدسات بیشتر ازیک ملیارد انسان روی زمین نیست،  قبول کرده نمی تواند.  

وظیفه ما در مقابل چنین اهانت ها  وتلاشها برای تشنج درجهان ما و تلاش برای تقابل تمدن ها  وایجاد چنین شر وفتنه درجوامع بشری که نه اول خواهد بود نه هم آخر، چیست و چه باید کرد؟

خـــوانــنــدﮤ مـحــتـرم !

چگونه می توانیم  در مقابل این  فتنه ها، اهانت  های نفرت انگیز،  تلاشهای تفرقه زا  بین انسانها، تلاش ها برای کشاندن جامعــﮥ بشری به تشنج وتقابل تمدن ها، مقابله کنیم؟

سکوت دربرابر آن مجاز است ویا گناه؟

موضع دربرابر توهین به مقدسات و توهین به شخص  پیامبر بزرگوار اسلام محمد صلی الله علیه وسلم  درپرتو وروشنی   نص  صریح قرآن و کلام  پروردگار‌«… فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ… آیه ۱۴۰ سوره نساء ؛ … با آنان منشینید…» و تأکید دارد که حق ندارید با کافران و کسانیـ‌که آیات خدا را به تمسخر گرفته اند ،بنشینید و نباید با آن‌ها ارتباط برقرار کنید و باید بایستید تا آن‌ها سر جای خودش بنشینند و دیگر جرأت چنین جسارت‌هایی را پیدا نکنند. چیست ؟
 – آیا فکر نمیکن
ید که در شرایط امروز وظیفـــﮥ تمام کشورهای اسلامی، کافــﮥ  مسلمین و انسانهای خیرخواه است، تا در مورد این توهین، استهـزا و فتنه دربین جوامع بشری وانسانی، با غیرت دینیو انسانی رسالت خویش را اداء نمود و معترض شود؟
مفهوم، ابعاد و چوکات این  اعتراض وبرخورد مسؤولانه چیست؟ حدود وثغورآن چه نوع تعیین میشود؟ از کجاء آغاز و به کجا ختم میشود؟
آیا خشونت را باید با خشونت جواب داد؟ حکم برخورد با موعظــﮥ حسنه درین راستا چه نوع است و درین راستا تجاوز از حد که عمل حرام موجب عمل دیگر شود، چه نوع حدود و ثغور دارد؟
– آیا شما هم موافق هستید  که وقت آن فرا رسیده است که پیروان و نماینده های  تمام ادیان آسمانی و مدعی پیروان درست این آدیان بزرگ ابراهیمی،  دست به دست هم داده  و متحدانه،جلو این اهانت، تمسخرها، زمینه سازی برای آشوب و فتنه بین جوامع بشری میکشانند،  با اقدام مشترک از طروق متمدن و تحت  حمایــﮥ قانون قرار گرفته و متخلف مورد پیگرد عدلی  وقضایی قرار گرفته، مشترکآ دفع ضرر و فتنه کنند؟
آیا این برخورد دشمنانه دربرابر پیشوای بزرگ اسلام محمد صلی الله علیه وسلم به معنی  ونشانــﮥ  درماندگی دشمن درمقابل قوت اسلام است؟
– وظیفــﮥوانتظار شما از حکومت های اسلامی، سازمان ملل متحد و جامعــﮥ جهانی  در مقابل این ، اهانت ها ، استهزا، تمسخر، فتنه گری ها و تلاش برای تقابل تمدن های بشری ،  چه باشد ؟
-آیا فکر نمیکنید که وقت آن فراء رسیده باشد ،که  مسلمانان جهان باید از یک طرف با محکومیت این عمل ، رسالت  دینی خود را ادا نموده اما  از جانب دیگر سعی وتلاش کنند تا هر چه بیشتر از فهم واقعی اسلام معلومات خود را نه تنها تکمیل نمایند ، بلکه باید در نشر وپخش چهرﮤ واقعی اسلام با فهم ، منطق وحوصیلمندی اقدامات وسیعتر نمایند. نگذارند واجازه نه دهند تا با برخورد افراطی و غیر موجه و غیر عادلانه هدف که دشمن طرح کرده علمی نه بلکې نتیجه معکوس گردد؟ به این ترتیب  پلان دشمنان به ضرر خودش و به نفع اسلام به کار گرفته شود؟ یقینا اعمال تشدد  دین اسلام را دین تشدد ، خرابی ، دهشت و ترور  معرفی میدارد ویا دشمن باید به این هدف نه رسد.  
آیا تصور نمی کنید همان قسمی که ارزشهای مادی بشریت مانند آبدات تاریخ و فرهنگی مورد حمایــﮥ جامعــﮥ جهانی و به تأسی و تعقیب آن مورد کشور های عضو قرار گرفته، درین مورد نیز تدابیر، موافقتنامه و تصامیم درچوکات سازمان ملل متحد اتخاذ شده وکشور های عضو نیز به پیروی از آن مکلف پنداشته شوند؟
لطفآ در تکمیل این بحث وارایه جواب به آن اشتراک نموده جهت حل اساسی مسایل و نجات دنیا بشریت از تقابل تمدن ها و بلند نقش و صلاحیت سازمان ملل متحد درین رشته. نقش سازمان های بین المللی، از جمله سازمان ملل متحدکه حامی افتخارات مهم مادی کشور ها ست و نقش کشور ها درین خط ومرز.
لطفا  نظریات خویش را  درین مورد با ما شریک ساخته تا راه حل اساسی  ومتمدن برای معضل و مشکل مشترکا جستجو کرده باشیم.پایان

ایمیل:saidafghani@hotmail.com

 

یک پاسخ به “قضاوتهای غیرعادلانه ونظرشمادرمورد”

  1. عصمت رسا گفت:

    محترم الحاج امــیـن الـدیــن سعـیـدی – سعید افـغــانی، سلام و احترام بخدمت تقدیم میدارم. تحلیل شما واقعا ” چامع و مانع است.” بدین معنی که تحلیل و بررسی شما دقیق و همه چانبه است . ایدیالو گ های جریانات افراطی غرب در صدد ان اند که مایه و طرز تفکر مسلمان را تغییر دهند. یکی از میتود های شان به تمسخر و استهزا گرفتن معتقدات مسلمانان است. برای جلوگیری ازین تهاچم ، شخ های عرب بخصوص شیخ ها و زمامداران عربستان سعودی نقش اثر گذار دارند. از نظر من بهتر است که تمام مسلمان جهان ، علما و دانشمندان اسلام و رهبران کشور های اسلامی؛ شیخ ها و زمامداران سعودی را زیر فشار بگیرند تا عربستان با استفاده از نیروی نفتی و مناسبات احسنه خویش با جهان غرب بخصوص امریکا ؛ مانغ چنین حرکات افراطی شوند. با احترام، عصمت رسا

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما