۲۴ ساعت

23 جولای
بدون دیدگاه

درسنگرِعشقم

حسن شاه فروغ

حسن شاه فروغ

درسنگرِعشقم

حسن شاه ” فروغ “

۲۲ – ۷ – ۲۰۱۲ لندن

تاریخ نشر دوشنبه دوم اسد ۱۳۹۱ – ۲۳ جولای ۲۰۱۲

غریب وبیکس وآواره ودربسترِعشقم

مریض وخارو زارو بینواو ابترِعشقم

شفیق وپاک بازو دوستدارو مونسِ یارم

غلام وبرده وفرمانبرو هم چاکرِ عشقم

به میدانِ نبردِ عشق بازان یکه تازم من

خد نگ ونیزه وتیرو تفنگ وعسکرِعشقم

دل افگاروپُریشان وزِعشقش زارو نالانم

شهیدوکُشته ای تیروکمان وخنجرِعشقم

سراپا سوختم درآتشِ هجرانِ محبوبی

زِعشقش شعله بَرجانم،بَرُخ خاکسترِعشقم

بجُرمِ عشق میهن از دیارِخویشتن دورم

چوپَرکارازمحیطم دُور،ولی درمحورِعشقم

همی بالید ابراهیم و برنمرودیان میگفت

به آتش فخرمیدارم که من درمجمرِعشقم

هزارآینه درپیش دو چشمم خیره میتابد

زِبس محوِ تماشای بُتی مه پیکرِ عشقم

زِتیرِناوکِ مژگان بسی زخمی جگرخوردم

شهیدم کُشته وافتاده ای درسنگرِ عشقم

سرشک ازدیده میبارم،کنم تردامن خود را

بسانِ شمع سوزم ،آتشِ بی اخگرِعشقم

شکستند بال وپَرمارا نباشد تابِ پَروازی

اسیرِ بندو زنجیر،نیمه جان وپَرپرِعشقم

اگر چه بیخدو مستم، فِتاده باده ازدستم

دوصد جامِ دیگرنوشم خُمارِساغرِعشقم

چوغواصی به بحرِبیکرانِ عشق سرگردان

صدَف می جویم و دایم،بفکرِگوهرِ عشقم

بِتابم همچو مه درآسمانش ثاقبم هرشب

چوخورشیدی زِنورآینه دارِ جوهرِ عشقم

فروغ عشقرانازم،که روشنگرشده دل را

من اینجا پاسدارِ شوکت و کروفرِ عشقم

باتقدیم احترام فروغ از لندن 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما