۲۴ ساعت

09 مارس
بدون دیدگاه

مـقـــــامِ زن

مـقـــــامِ زن

ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۸ حوت ۱۳۹۰ – هشتم مارچ ۲۰۱۲

ودود " فضـلی"

ودود " فضـلی"

زن بُـوَد صورتگـری بعـد ازخــداونــدِ جـهــان

زن فـروغِ چشـمِ گـردون است والـفـت بـیکـران

زن لطیف است وظریف است وشفیق ومهربـان

سـیـنـه ی بـی کـیـنــه و بــارانِ مـهـــرِ آسـمــان

بـرعـروجِ عـشـقِ او داده ســلامـش کـهـکـشـان

یک کمـی ای مــرد ســرانــدر گـریـبانـت بمـان

 

زن بُــــوَد زایـنــــــده ی پـیغـمـبـــرانِ بـیشـمـار

ســوره ی مـریــم بخــوان و الـنسـاء را بـاربـار

تـا زقــرآن گــربـیـایــد در دلــت صـبـروقـــرار

منصفـانــه نـیسـت زن دیــدن بـه چـشـمِ احتـقـار

چــون خـــدا داده ورا عِــــز و وقـــارِبـیکـــران

یک کمی ای مـرد ســرانــدر گـریـبـانــت بمـان

 

ارزشِ ایــن نخــلِ بــار آور نمـیـدانـی چــــرا ؟

قـیمـت ایـن عـطـرِجـان پــرورنمـیـدانـی چــرا؟

تــوصـدف پـنــداری ازگـوهــرنمـیـدانـی چــرا؟

گـربـدانـی فـرضِ یک شـوهــرنمـیـدانـی چــرا؟

یکـدمـی پــرهـیـزکــن ازمُشـت واز زخـمِ زبـان

یک کمی ای مــرد ســرانـــدرگـریـبـانــت بمـان

 

گـرنمی گـردی شکـرآخـرچـرا چـون ســم شـدی

ایـنکـه مــردی ایـنـقــدرمـغـروربـا اسـتـم شـدی

تــوبـه بـطـنِ مـادرت کِـرمـی بــودی آدم شــدی

می نـدانستـی چــرا ازعـلــم ودانـش کــم شــدی

چـون نبـودی زن نبـودهـرگـزتـرا ایـن جسم وجان

یک کمی ای مــرد ســرانــدرگـریـبـانــت بمـان

 

وقـتی زن همـسرشـوَد بـایــد بـه او همسرشَـوی

همچـنـان آئـیـنـه ی پـاک وصفـامنـظـــرشـــوی

اوتــرا صهبـای مهــروتـــو ورا سـاغـــرشــوی

زن تــرا مـرغ محـبـت گـشـتـه اورا پَـــرشــوی

تــو بــه بـیـرون رفـتـــه و زن پـاسبـانِ آشـیــان

یک کمی”فضلی” تـوهـم سـردرگریـبانـت بمـان 

ودود ” فضـلی”

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما