۲۴ ساعت

25 فوریه
بدون دیدگاه

به مناسبت عمل وقیحانه آتش ز دن قرآنکریم

محمد عزیز « عزیزی »

محمد عزیز « عزیزی »

بمناسبت آتش زدن قرآن کریم توسط دشمنان فرهنگ انسانی

محمد عزیز( عزیزی)

۲۴ – ۲ – ۲۰۱۲

بسم الله الرحمن الرحیم

به مناسبت عمل وقیحانه آتش ز دن قرآنکریم

تاریخ نشر شنبه ششم حوت ۱۳۹۰ – ۲۵ فبروری ۲۰۱۲

ای که آتش زنی تو قرآن را

نیست نقصان ویا ضرر  آن را

 

گرتو از روی جهل ونادانی !

یـــا تعصب وفــکر شیــطانی

آتش جنگ  را تو تیز کنی  !

با کـــلام خــدا ستیز کنی !

 

این  ورق پاره نیست ای نادان

کو شو د محو  از بسیط زمــا ن

 

این کتابِ هدایت ونور است

ازهمه شک وشبهه  او دوراست

 

نور  روشن بود به کـل جهـان

هم چو خورشید در جهان تابان

 

هست تفسیری او زکون ومکان

کُـل مخلو ق  و  خاصتا انسان

 

راهنمـــا است  برای کــــل بشــر

بنـــمـــاید  طریــق نفــع وضـــرر

 

کار تو   نـــه برای دین بـُــَو د

بهــر شیطـان به صــد یقین بود

 

به دروغ  از خـــدا زبـــان آری

در حقیقت  زدین تو بیـــــزاری

 

پیش از تو دروغــــگوی  کــلان

«  بوش »  بنمودبر جهان اعـــــلان

 

«  من  ز نزد  خــــدای    مامـورم ؟!»

« جنگ خواهــم ولیک معذورم ؟!»

 

«  جنگ من باعــراق وهر کشور! »

«  هست امر خــدا  کنیــد باور؟! »

 

دیدی آن  دیو  مست آدم خوار  !

بر  تــمــام جهــان  رســـاند آزار

 

آ ن شـتــا رفت بهـــار   شدقائـــم

رو سیـاهی   به بوش شــد دائــم

 

ای فرو مایــه   چون روی  بیراه ؟

همــر هانت  یقین همــه گــمراه!

 

گر چه  جنگت به ضـد قــرآن است

در حقیــقت به  نســـل انسان  است

 

با خــدا جنـگ  تو مــحال بود !

ا ین  نه با عقل  ،بــل خیال بود !

 

جنگ تو جنگ ضد آزادی است

جنگ تو از برای بر بادی است

 

هست جنگ ترا    ِدگـــر غایه

اصل آن  اقتصاد وسر مایـــه

 

نفت وسرمایه ات بود منظـــور

در ورای  چنین  هــدف مسـتور

 

لیک میـــدان  زمـــان استعمـــار

رفت وبـگذشت   آن قرار ومــدار

 

بهتر آن باشدت به خـــود آئی

دست بر دار از صـــــف آرائی

 

چشم  خود باز کن  به قـرآن بین

تاشود  فکر تو  به علـــم یقین

 

درس  انسانیت ز قـــــرآن گیر

ورنه  باشی  همیش سر به زیر

 

ای خدای کـــریم وبخشنـــده

تو خـــدائی ومــا همــه بنــــده

 

تو هدایت نما  هـــمــه  آنرا

پیروی تا کننـــد  قـــر آن را

 

این کتابِ خودت« عزیز» بدار

تا قیــامت در همـــه اعصـــار

پــــا یــان

——–

محمد عزیز ( عزیزی)

ساعت  :  ۵۰ : ۲۳

روز پنجشنبه ۹ سپتامبر سال ۲۰۱۰

برابر با ۱۸: سنبله سال ۱۳۹۰

مسلمانان در سوریه  بصورت دسته جمعی  بدست  بشار اسد بعثی

و نوکران روسی قتل عام میشوند

محمد عزیز عزیزی

۲۰ فبروری ۲۰۱۲ لندن

تاریخ نجــریان سیل شر شنبه ششم حوت ۱۳۹۰ –  ۲۵ فبروری ۲۰۱۲

خون در سوریــه بدست بشار اسد

—————-

یارب تو بـــه خـــون بیگنــاهــان بَنـَـگر

چون سیل بهر طرف تو جریان بنـــگر

در مملــکت شــام و بدستــور بشـــــار

تو قتـــل همـــه نسل مسلمــآن بَنـَـگر

دوشنبه ۲۰ -۲ – ۲۰۱۲ ساعت ۰۰ : ۱۸

*************

ظلــم پیهم در کشور شام (سوریه)

—————-

یارب تو به چشم   سرخ پر نم بنگر

بر ســو ختــه دلان آتش بـَم بنــگــر

مخلوق تو دستـه دستـه قربان شوند

در کشــور( شام) ظلـم پیهــم بنـگر!

یکشنبه  ۱۹ -۲ – ۲۰۱۲ ساعت ۰۵ : ۲۳

***********

بیــاد اطفــال وزنــان ومردم بیدفاع سوریــه که قتل عام میشوند

—————-

بنگر که چگونه ظلم و بیداد کـنــد

بشــار اسد، او کــار شـداد کــنــد

اطفال وزنان وپیر مردان وجــوان

ازریختن خون شان دلش شاد کند

یکشنبه  ۱۹ -۲ – ۲۰۱۲ ساعت ۴۵ : ۲۱ 

*************

در سوریه تصفیه  عرقی ومذهبی جریان دارد

————

جهـــان بیــــا بـَنَگــر! ظلم بیشمـــار اســد

درندگان وحشی شام، و سگان هار اســـد

که تصفیــه بکنند مسلمـین ســوری را

به توپ وتانگ و به بمبارد هرطیاراسد

دوشنبه ۲۰ -۲ – ۲۰۱۲ ساعت ۳۵ : ۱۰

**************

جنایات بشار اسد در سوریه وسکوت جهــان

————

دانی که به سوریه چه شور است وشــر است؟

افسوس مسلمــــان ، کــه از آن بی خــبر است

چـــون جـــوی روان خـــون مسلـــمان باشــد

دنــیا بـــه جنــایتِ اســد، ببین!کور وکـــر است

دوشنبه ۲۰ -۲ – ۲۰۱۲ ساعت ۰۰ : ۱۴

***************

بشار اســد خون ریز

———————–

این ظالــــم خونریز ، که نا مـش اسد است

بد تر زهمه ستمگر ان این دوره ، بـد است

او  قــاتل ودشمن  همــه  ملــــت شــــــام

حقــا کــــه درنده تر ز حیـــوان ودد است

یکشنبه  ۱۹ -۲ – ۲۰۱۲ ساعت ۳۰ :۲۳  

***************

خــانه خــراب

————–

یارب تو خـودت یاور مظـــلومانــی

بر آنچــه هر آنکس بکنـــد می دانــی

ظالم بنموده ،خانه هـــای تو خــراب

بیشک که تو ای خانه خراب رحمانی!

شنبه ۱۸-۲ – ۲۰۱۲ ساعت ۵۰ :۲۲ 

***************

بــه سفــَـّاح ابن سفـَـّاح بشار اسد جنایتکار معاصر

—————-

خون نا حق قاتلان را کی رها سازد مدام؟

خشم الله را سبب خواهــد شود در انتـقــام

ظالمــا ! برهیبتِ زور ســـلاح خـــود منــاز

عاقبت روز جنـایت بر تو گـردد تار وشـام

شنبه ۱۸-۲ – ۲۰۱۲ ساعت ۳۰ : ۰۱  

پــایان

مطابق به : سی ام  رمضان المبارک سال ۱۴۳۱

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما