۲۴ ساعت

08 ژانویه
بدون دیدگاه

بشنو ا ین حرفــــم ، که تو جا نِ منی !

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

عبدالکریـم (خشنود هروی کهد ستا نی)

مورخه ۷ – جنوری ۲۰۱۲ میلادی.شهرکییف جمهوری اوکرائن

 

 

 

 

بشنو ا ین حرفــــم ، که تو جا نِ منی !

تاریخ نشر یکشنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۰ هشتم جنوری ۲۰۱۲

گویمت برتو!، که شیطا ن ِالّــــــــرَجیـم

هست دشمن بهـــرتو،از آ ن قــــــد یم

مینما یا ند بتــــــــــو،آ ن زَرق و بَر ق

روی قَــــــعر، برتو بساط کرده گلــیم

در دلت ،وســــوا سه هـــای پر خطـــر

می یبا نـــــــــــدازد،هما نا آ ن لــئیـــم

ا وکند تشـــــــــویق ، بهر کار قبیـــح

تا شوی برآ ن گنـــاها نــش ، سهـــیم

چــون سر مَکّــــاره را خاریـــده است

در همه اعما ل بـــــــد، با تــو صمیم

قعقراء، جای تو خواهـــــد در فـــسون

هرکه پیرو اوگشت ، بیفـــتد در جحیــم

آنچه بد بختیست ، بخــــــــواهــد بربشر

الحذر!،زان فرما نبری اش ای سلیم !

آنچنان خصمیست،که هَزمش مشکلست

پیروی از وی ، بُــود اِ ثــــمِ عظیـــــم

همرهت هرجا ، خـزد او زیرِپـــو ست

وعـــــده ات میدهد،ازآن صدر ودیهیــم

آنکه در اصل ، دُ شمن ذا تی ات بُــود

میزند برفـــــــرق تو، چــــوبِ ضخـــیم

هرچه بینی دَور وپیشت،در تــــــلا ش

گشته ای خود ، دردلِ ظُلمت مُــــــقیم

شرح این دشمن ،ودفع ا ز وی چنــا ن

حکمتی با یــد ، که آید زآ ن حکـــــــیم

گرتوهُـــــشیاری !بکن فکری بحـــال!

تا بخو ا نــد سوی خود ، رب الکریم

ای تو ا نسا ن شریف ! محبــــــــوب حق

در همـــــــه اجرای امر، با شی فهیـــــم

هر عمل ،ا ز تو تقـــا ضا میکــــــــــــند

خوا ن درآغاز! بِسمِ ا للهِ ا لّرَحمنِ الّرحِیم

میرهــــــــا ند او ترا ،از بنـــــــــد غَیــر

چون کنــــــد رحمت ، بزا یی ای عقیم!

این حیا ت ، برما ست عجب آموزگا ر

درس عبرت میدهــــــد، برتو یتـــــــیم

اینکه (خشنود) ، میخورد ســـــودای تو

بهر قلبِ او، شده ست اوضاع الــــــیم

در نورد ! ا ین پنــد من،در جانِ خویش

تا نگشته است آن عِـظا مِ تو، رمیـــم

چون ظفریابی، برآن خنّـاس ِ دهـــــــــر

باد مبــــــارک! برتو جنّت الــــــــنعیم

کـــــامِ دل برگیر!،ز اعمــــا لِ نیکوت

پای بگــذار! روی چشمم ،ای زعـــیم !

در گـــــذر ! از هر چـه باشد ناپسنـــــد

خــا د م قوم باش!چو موسیِ کلــــــــیم

گر بدست آوردی تویک دل ز خلــــق

این دل وجانــم ، بکُن با وی ضمیــــــم

چون نصیحت،مظهر صدق وصفاست

زیب توست افغان ! ، که تا گردی تمیم

با مخاطب ، چــون گــویم هر جا سُخن

آ یــــد از وَی ، بر مشا مم آن شمیـــــم

********

عبدالکریـم (خشنود هروی کهد ستا نی)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما