۲۴ ساعت

28 دسامبر
بدون دیدگاه

سوال از شیطان ؟

 

 

نذیر ظفر

نذیر ظفر

 

 

نوشته نذ یر ظفر -اندیانا

۲۷ دسامبر ۲۰۱۱

سوال از شیطان؟

تاریخ نشر چهارشنبه هفتم جدی ۱۳۹۰ – ۲۸دسامبر ۲۰۱۱

شبی مردی به رویای پر یشان

تکلم داشت با ابلیس و شیطان

ازو پرسید کای ابلیس بد کار

چرا طاعت نکردی بهر دادار ؟

تو ادم را چرا اغوا نمودی ؟

برون از جنت الماوینمودی

اگر تو سجده میکردی به آدم

همه میبود دور از خانهء غم

همه در باغ جنت زنده بودیم

چو خورشید بقا تا بنده بودیم

می افزایی به انبار گناه ها

تو می باشی خریدار گناه ها

جهان یکسر پر یشانی گرفته

ز کار دزد و از جانی گرفته

مسلمان با مسلمان جنگ دارد

کفر با کفر صد نیرنگ دارد

یهود و هندو و گبرو نصارا

به فرق هم بکو بند سنگ خارا

اگر یک سجده میکردی به آدم

بهشت بودی سرای جمله پیهم

چو ابلیس این سخن بشنید افتاد

بروی خاک ها می کرد فریاد

که ای او لاد آدم گوش کن گوش

نکن این حرف های من فراموش

مرا گفتا خداوندجهان ساز

که بر آدم نمایم سجده از ناز

برایم آدم هر چند معتبر بود

ولی اولاد هایشکان شر بود

گنه کارم ولی فکرم چنان است

که نسل ادمی بهر زیان است

ببین ای دوست در دنیای فانی

چومنشیطان های جاودانی

کند شیطان به شیطان دستیاری

کند انسانبه انسانانتحاری

منم شیطان ولی نه دزد و قاتل

اگر چه است کارم جمله باطل

اگر انسان خدا را دوست دارد

بباغ دل گلی عصیاننکارد

چسان من سجده میکردم به آدم

که نسل اش کرده دنیا را به ماتم

ملک بودم به شیطانی رسیدم

به این روزی پر یشانی رسیدم

ولی آدم چرا حر فم کند گوش

چرا سازند خدای خود فراموش

منم اکنون به مثل امپراطور

حکمرانی نمایم تا لب گور

به زیر امر من صد جنگسالار

مسلح از برای قتل و کشتار

سپاه دیگرم دزدان دوران

کند قا چاق هیروهین و انسان

چپاول گر بود شاگرد ممتاز

به مضمون طمع در چوکی آز

مرا شا گرد های بیکران است

ملا و قاضی هم از جمع آن است

چرا من سجده میکردم به ا دم؟

که نسل اش راشدم استاداین دم

نذ یر ظفر

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما