۲۴ ساعت

18 نوامبر
بدون دیدگاه

خـطـاهـای نـبـخـشـودنـی

نجیب بهروش

نجیب بهروش

نـجـیـب بـهـروش

اسـتـقـبـال از سـرودۀ شـاعـر عـالـیـمـقـام

مـرحـوم اسـتاد خـلـیـل الـله (خـلـیـلـی)

بـه ایـن مـطـلـع:

خـواب دیـدم کــــه ســیـه ابـر بـه دشــت و دمـنـا

شـسـته گـرد از رخ نـسـریـن و گـل و نـسـتـرنـا

نـجـیـب بـهـروش

نوامبر ۲۰۱۱

ونکوور کانادا

تاریخ نشر جمعه۲۷ عقرب ۱۳۹۰ – ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱

خـطـاهـای نـبـخـشـودنـی

تـا کـه در کـشـور مـا شـور و شـر اسـت و فـتـنـا

رنـج بـاشـد زجـهــــــــان قـسـمـت مـا هـمـوطـنـا

از خـطــــاهـــــای نـبـخـشـودنـــی دون صـفـتـان

مـلـک ویـرانـه شــــد و شــــاد دل اهـــــــــرمـنـا

هــر گـروهـی کـه رسـیـد بـر سـر قـدرت ایـنـجـا

وقـعی بـر کـس نـگـذاشـتـنـد بـه جـز خـویـشـتـنـا

خـیـل دزدان چـپ و راسـت کـه آمـد  ســر کـــار

چـپـن از زنـده ربـودنـد و ز مــــــــــرده کـــفــنـا

رفـت دارایــــــــــی مـلـت هـمـــه بـر بـاد فـــــنـا

اخـتـیـار وطـــــن انـدر کــف چـنـد راهــــــــزنـا

آنـهـمـــه گـنـج نـهـــــــان در دل ویـرانـۀ خــاک

بـود انـدر خـطـــــــــــــر چـور و چـپـاول شـدنـا

دسـت بـد بـسـکـه دراز اسـت بـه نـامـوس وطـن

مــی رود زعـم و گـمــــــــــان بـتـر از بـد شـدنـا

مـی رســـــد تـا بـه فـلـک از سـتـم و جـور زیـاد

نـالــــــــۀ طـفـــــــــــــل یـتـیـم ، آۀ دل بـیـوه زنـا

ســـر ســپـردنـد بـه خــدمـت چـه جـوانـان دلـیـر

کـه بـدی قـامـت شـــان هـمـســـر ســــرو چـمـنـا

ســـــرخـــی خـون شـهـــیـدان رۀ راسـت، بـلـی:

رنـگ رخـســار گــــل و لالـه بـه دشـت و دمـنـا

بـود خــــــــاک وطـنـم هــمـنـفـــــس بـاغ جـنـان

گـــــلـــخـنـش طـعـنـه زن بـاد بـهــــــــار خـتـنـا

نـاگـوار اسـت کـنـون حـــالـت گـلــــــزار چـنـان

کـه از آنـجـــــا نـدمـد بـوی گــــــــل و نـسـتـرنـا

هـمـه گـی در هـمـه جـا سـائـل هــر پـشـت دریـم

تـا کـه در کـشـور مـا شـور و شـر اسـت و فـتـنـا

نـجـیـب بـهـروش

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما