۲۴ ساعت

۲۴ ثور
۲دیدگاه

یک خاطرهء فراموش ناشدنی از مرحومه مادرم

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۴ ثور ۱۳۹۶ –  ۱۴  می  ۲۰۱۷  –  هالند

یک خاطرهء فراموش ناشدنی ازمحبت های مرحومه مادرم

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۱۴،۵،۲۰۱۷،سدنی

نخست ازهمه روزجهانی مادررا خدمت همه مادران جهان عموماً و اخصاً خدمت تک تک مادرا ن هموطن ما،به ویژه خدمت آنانیکه از دست ظالمان ووطنفروشان درچهار دههء اخیر،اسپندواردراطراف واکناف این کرهء خاکی درحالت آوارگی ومشکلات گوناگون زندگی دارند،تبریک وتهنیت عرض میدارم.

ادامه نوشته…

۰۷ ثور
۲دیدگاه

کرزی با برادران ناراضی اش

تاریخ نشر پنجشنبه  هفتم  ثور ۱۳۹۶ – ۲۷  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

کرزی با برادران ناراضی اش

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری 

برادر های نا راضی

عزیزان کنونی وهم ماضی

ادامه نوشته…

۰۵ ثور
۲دیدگاه

کرزی و اشرف غنی

تاریخ نشر سه شنبه  پنجم   ثور ۱۳۹۶ –  ۲۵  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

کرزی و اشرف غنی

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری 

کرزی واشرف غنی،هردوغلام ونوکرند

خائن پنجشیرودوسـتـم، کی ؟ زآنهـا بهتـرند

ادامه نوشته…

۰۴ ثور
۲دیدگاه

بعثت پیغمبر اکرم (ص)

تاریخ نشر دوشنبه چهارم  ثور ۱۳۹۶ –  ۲۴  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

بسمه تعالی

بعثت پیغمبر اکرم (ص)

انتخاب از محترم  پوهنوال داکتراسدالله حیدری

مرغ طبعـم خـودنمــائـی میکـنـد……بــاز آهـنــــگ رهــائـی میـکـنـد

پـرزنـان پـر میـزنـد بـی انـتـهــا……مــی نـشــیـنـد بــرسـرغـار حـرا

ادامه نوشته…

۱۸ حوت
۴دیدگاه

هشتم مارچ

تاریخ  نشر  چهار شنبه ۱۸ حوت   ۱۳۹۵ – هشتم   مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

هشتم مارچ

محترم  پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

هشت مارچ،روز زنان است درجهان

هســت زنـان مُلـک مـا، بی خـانمــان

ادامه نوشته…

۲۷ دلو
۴دیدگاه

قسمت پنجم و اخیر ( سرگذشت کاملاً واقعی )

تاریخ  نشر چهار شنبه ۲۷  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۵  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

شمهء راجع به خطرات چهار ده ی اخیرزندگی ام

وعوامل رفع شدن آنها

( سرگذشت کاملاً واقعی )

” به مراد دل رسی آن سحر،که زسوز سینه دعاکنی

به خداکه فیض دعارسـد،سـحری که روبه خداکنی “

بسمه تعالی

قسمت پنجم و اخیر

نظربه هدایت مجاهدین، تا دوهفتهء دیگرنمی توانستیم جانب پاکستان حرکت کنیم .آنها گفتند که درهمین مسیرراه که باید میرفتیم،از طرف کابل غزنی وپکتیا قوای دولتی عملیـات ظـالمـانـه نمـوده اند که تعداد زیادی مردم بیگناه را به شهادت رسانیده اند.

ادامه نوشته…

۲۶ دلو
۲دیدگاه

قسمت چهارم ( سرگذشت کاملاً واقعی )

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۶  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۴  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

شمهء راجع به خطرات چهار ده ی اخیرزندگی ام

وعوامل رفع شدن آنها

( سرگذشت کاملاً واقعی )

” به مراد دل رسی آن سحر،که زسوز سینه دعاکنی

به خداکه فیض دعارسـد،سـحری که روبه خداکنی “

بسمه تعالی

قسمت جهارم

د- درخاد شش درک چه گذ شت:

تقریباًبرای مدت دوهفته درخاد شش درک دریک اتاق تاریک وکوچک با یک جوان حدود بیست ساله که هم اتاقی ام بود،سپری نمودم. آن مظلوم را اآنقدرشکنجه واذیت نموده بودند که برای روزها وشب ها در حالت ایستاده بیدارخوابی میدادند.بگفتهءموصوف قسمت های پائین پاهایش،مانند رانهایش آماس نموده بود.بعد ازآزادی ام ازآن شکنجه گاه مظلومان،ازسرنوشت وی خبری ندارم که آیا روانه پولیگون گردیده به درجهء رفیعهء شهادت رسیده ویا آزاد گردیده است.

ادامه نوشته…

۲۴ دلو
۲دیدگاه

قسمت سوم ( سرگذشت کاملاً واقعی )

تاریخ  نشر  یکشنبه ۲۴  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۲  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

شمهء راجع به خطرات چهار ده ی اخیرزندگی ام

وعوامل رفع شدن آنها

( سرگذشت کاملاً واقعی )

” به مراد دل رسی آن سحر،که زسوز سینه دعاکنی

به خداکه فیض دعارسـد،سـحری که روبه خداکنی “

بسمه تعالی

قسمت سوم 

ج – تلاش برای ترک میهن زیبا وآبائی ام:

بعدازاشغال وطن عزیزم توسط خرس های قطبی ونوکران خائن ووطن فروش آنها سه چهارمرتبه کوشش نمودم که وطن محبوب خودرا ترک نموده ومهاجرت نمایم.

ادامه نوشته…

۲۳ دلو
۲دیدگاه

قسمت دوم ( سرگذشت کاملاً واقعی )

تاریخ  نشر شنبه ۲۳  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۱  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

شمهء راجع به خطرات چهار ده ی اخیرزندگی ام

وعوامل رفع شدن آنها

( سرگذشت کاملاً واقعی )

” به مراد دل رسی آن سحر،که زسوز سینه دعاکنی

به خداکه فیض دعارسـد،سـحری که روبه خداکنی “

بسمه تعالی

قسمت دوم

 ب – عضویت در کادرعلمی پولی تخنیک کابل :

تقریباً چهارماه را بصفت عضوعلمی پولی تخنیک با مرحوم پوهاند داکترعبدالعظیم خان ضیائی،رئیس پولی تخنیک همکاربوده وبرای تحصیلات عالی به اتحاد شوروی سابقه اعزام گردیدم.

ادامه نوشته…

۲۲ دلو
۲دیدگاه

قسمت اول (سرگذشت کاملاً واقعی)

تاریخ  نشر جمعه ۲۲  دلو  ۱۳۹۵ –  دهم  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

شمهء راجع به خطرات چهار ده ی اخیرزندگی ام

وعوامل رفع شدن آنها.

(سرگذشت کاملاً واقعی)

” به مراد دل رسی آن سحر،که زسوز سینه دعاکنی

به خداکه فیض دعارسـد،سـحری که روبه خداکنی”

بسمه تعالی

قسمت اول

 اولین چیزیکه بسیارمهم بوده وباید ازآن تذکردهم،لطف بی پایان الهی براین بنده عاجز وناتوانش ودعای خیروالدین مرحومم درطول عمرم بوده

که ازبرکت دعای آنها خطرات گوناگونی در زندگی ام رفع شده است.

ادامه نوشته…

۱۳ دلو
۲دیدگاه

درد و رنج های وطن

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۳  دلو  ۱۳۹۵ –  اول  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

درد و رنج های وطن

محترم  پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

درد ورنج هـای وطـن،افـزون شـده

ای خـدا! ایـن درد بی درمـان مکـن

ادامه نوشته…

۱۶ جدی
۲دیدگاه

قسمت چهارم و اخیر دو بیتی ها و رباعیات چند

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۶ جدی  ۱۳۹۵ –  پنجم  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

قسمت چهارم و اخیر دو بیتی ها و رباعیات چند

از محترم داکتر اسد الله حیدری

بهره گرفتن ازعقل

نه احـتـیـاجـم، نه محتـاجت برادر

نه محـتـاجی نه احـتـیـاجـم، برادر

ادامه نوشته…

۱۵ جدی
۲دیدگاه

قسمت سوم دو بیتی ها و رباعیات چند

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۵ جدی  ۱۳۹۵ –  جهارم  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

قسمت سوم  دو بیتی ها و رباعیات چند

از محترم داکتر اسد الله حیدری

دهمزنگ

کابل جان میدان جنگ است،خدایا ! مددی

قـتـل عام دردهـمزنگ است،خـدایـا ! مددی

ادامه نوشته…

۱۴ جدی
۲دیدگاه

قسمت دوم دو بیتی ها و رباعیات چند

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۴ جدی  ۱۳۹۵ –  سوم  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

قسمت دوم دو بیتی ها و رباعیات چند

از محترم داکتر اسد الله حیدری

نوکران شرق وغرب

نوکـران شرق وغرب،درکشـورمان تا به کی؟

چشم وگوش دارندولی،وجدان ندارند تا به کی؟

ادامه نوشته…

۱۳ جدی
۲دیدگاه

دوبیتی ها و رباعیاتِ چند

تاریخ  نشر دو شنبه  ۱۳ جدی  ۱۳۹۵ –  دوم جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

دوبیتی ها ورباعیاتِ چند

قسمت اول

از محترم داکتر اسد الله حیدری

ظالم صفت

هیچ چارپائی ندیدم،آنقدر ظالم صفت

آنچه را درملک ما،حیوان دوپا میکند

ادامه نوشته…

۰۲ جدی
۲دیدگاه

نا مرد نا بکار

تاریخ  نشر پنجشنبه  دوم   جدی  ۱۳۹۵ –  ۲۲   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

نا مرد نا بکار

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری 

۲۲،۱۲،۲۰۱۶، سدنی

نــا مـرد نـابــکـار، بـوطــن بــاز آورنـــد

آدم کُــش کــرار،بــه چـمــن بــازآورنـــد

ادامه نوشته…

۲۸ قوس
۲دیدگاه

دزدان حرفوی

تاریخ  نشر  یکشنبه ۲۸  قوس  ۱۳۹۵ –  ۱۸   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

دزدان حرفوی

محترم پوهنوال داکتراسدالله حیدری 

استقبال از” خر نامه ” میرزاده عشقی با مطلع:

دردا و حسرتا که جهان شد به کام خر

زد چرخ سِفله ،سکهء دولت به نام خر

******

افسوس ، صد افسوس که وطن شد بکام دزد

تــرک وطــن نـمـوده هــزاران ، زدام دزد

ادامه نوشته…

۲۳ قوس
۲دیدگاه

دیدگاه راجع به جشن “ختنه سوری”

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۳   قوس  ۱۳۹۵ –  ۱۳  د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

تشکر از برادر محترم آقای پوهنوال داکتر اسدالله حیدری  که  تقاضای بنده را قبول کردند و دیدگاه خود را در باره این مطلب بیان نموده اند . بنده در باره نوشته  محترم استاد باور بامیک ، چنین نوشته کرده بودم که :

فرهنگیان گرامی و خواننده گان عزیز !

ضمن تشکر از محترم باور بامیک ، نوشته شانرا نشر کردم ولی در باره آن دیدگاهی ندارم ، از دوستان ، فرهنگیان و خواننده گان عزیز میخواهم اگر نظر ی داشته باشند ۲۴ ساعت در نشر آن حاضر است.

زنده باشید

مهدی بشیر

******************

دیدگاه راجع به جشن ” ختنه سوری”

نوشتهء استاد باور بامیک

تقدیم کننده : پوهنوال داکتراسدالله حیدری

برادرگرامی آقای باوربامیک، بعدازتقدیم سلام، جشن ختنه سوری سیاسی تحریری جناب عالی را مطالعه نمودم. متأسفانه آنقدربسویه بالا !! تحریر نموده اید که حتی آقای محمد مهدی بشیرگردانندهء سایت وزین ۳۴ که تقریباً صد درصد در مطالب وارده دیدگاهی می نویسند مگرایشان وهیچ کس دیگری تا امروز که بالغ بر یک هفته ازنشرآن میگذرد،نتوانسته اند ویا نخواسته اند چیزی در باره بنویسند.

ادامه نوشته…

۲۰ قوس
۲دیدگاه

کشش یار

تاریخ  نشر شنبه ۲۰   قوس  ۱۳۹۵ –  دهم    د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

کشش یار

کــشـش یـارنبـاشـد،سـعـی بی بـار خطاســت

گل بـه گلــزارنـبــاشــد،دیـدن خــار خطاست

ادامه نوشته…

۱۷ قوس
۳دیدگاه

سه نا خلف

تاریخ  نشر  چهار شنبه ۱۷ قوس  ۱۳۹۵ – هفتم  د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

سه نا خلف

ناخلف کرزی

ناخلف کرزی نمودست،ملک افغان راخراب

از خـدا خـواهم که گردد،دین ودنیایش خراب

ادامه نوشته…