۲۴ ساعت

17 فوریه
۳دیدگاه

زندگی آخر سر آید

تاریخ نشر: شنبه ۲۸ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۷ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

 

زندگی آخر سرآید

زندگی  آخـر  سـرآیـد ، میهـنم  هجـران تو

کرده است دیوانه ام، جنگ  بی پایان تو

از برت تا دور بگشتم ، کشـور زیبـای من

خون دل خورده و باشم دائماً ، حیران تو

ازولادت تا به ترکت ، دل  ربودی از برم

زآنکه دورم ازبرت،گشتـه  ام  گریـان  تو

گر بمـیـرم دامنـت، یابـم  حیـات نو ز سـر

زنـدهء جاویـد باشد،آنکه اسـت دامـان تو

 همچومجنـون گشتـه ام،ازیـاد زیباکشورم

 تـیـره روزم از فــراق ، آهـــوان نــالان تـو

  دوردنـیـا گربگردم،هـیچ جایی هم نه یابم 

چهــرهء زیـبـا رخـانِ ،  دخـتــرِ شـغــنـان تو

بـی قــرارم از فـراقـت ، مأمـن اجـداد مـن

چـون غـزالان رمـیـده ، باشـم سرگردان تو

زآنکه ازآب وهوای،جانفزایت بی بهره ام

گـشـتـه ام بـیــمـار و زارِ، تـپـهء پـغـمـان تو

خواهم از خالق نماید،لطف بی پایـان خود

تا شوند نابود زریشـه، جملگی خصمـان تو

بی قـرارم دلـفـگارم، چونکه دورم از وطن

  ظـالـمـان ملـیـونراننـد،ازخــون یـتـیـمـان تو 

حیدری خواهد زیزدان،تا که باشد خدمتت

وآنگهی جانش ســرآیـد،سـایـهء فـتــان* تو

پوهنوال داکتراسدالله حیدری

۱۰ فبروری ۲۰۲۴

سدنی – آسترالیا

* فتان_زیبا ودلفریب که با زیبائی خود مردم را مفتون سازد

 

 

 

 

08 فوریه
۳دیدگاه

ناتوانی

تاریخ نشر: پنجشنبه ۱۹ دلو ( بهمن ) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۸ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا 

نا توانی

 شـدم هشتاد وشش در دهـرفـانی

نـکــردم  کــار  نیـکــو  در  جـوانـی

جــوانـی   و  زمــان   تـنـدرســتــی

گـذشـت  بیهـوده ، حـالا نـاتـوانـی

خـدا یا !لطف کـرده یاری ام  کـن

وگـرنـه  بیحاصل ، ایـن  زندگـانـی

کـریمـا!  بنـدهء عــاصی  مـنـم من

اگـر بـخـشـی  مــرا  از  مهــربـانـی

الـهـی! از کــرم ، عــفــو گـنــا هـام

نمائـی چـونکه هـستم، زار وفـانی

به عرش وفرش وکرسیت خـدایا!

بـری ام بی گنـاه زیـن دهـر فـانی

هـمیـشـه “حیدری“چـشـم امیـدش

بـه لـطـفـت بـوده و، بهـتـرتودانی

پوهنوال داکتراسدالله حیدری

۲۳ جنوری ۲۰۲۴

سدنی

25 ژانویه
۵دیدگاه

ملک بی همتای من

تاریخ نشر: پنجشنبه ۵ دلو ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۵ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – سندیاگو – کلیفرنیا – امریکا

ملک بی همتای من

ای ملک بی همتای من ، بخشم که ترکت کرده ام

وی دین من  دنیای  من ، بخشم که ترکت کرده ام

هستی تو عشقم  در  جهان  ،  امید  من  در  آخرت 

حالا که  من  آواره ام ، بخشم  که  ترکت  کرده ام

ای مادر  زیبای  من  ، دیدم  ترا  یک  شب  یخواب

باشی همه درمان من ، بخشم که ترکت کرده ام

آنشب چه زود خواتم گذشت ، با عقده هابیدار شدم

ایکاش  دو باره بینمت ، بخشم که ترکت کرده ام

ای.    کابل  زیبای  من   ،   ای   مدفن  آبای   من

ای خارچشم دشمنان ،بخشم که ترکت کرده ام

آخر شود  روزی  که  باز  ، چشمم به دیدار تو باز

خاکت کنم سرمه به چشم ، بخشم که ترکت کرده ام

ترکت  نبودست خواهشم ، معذور من دار مادرم

ازدست نوکرهای روس ، بخشم که ترکت کرده ام

مادر  فدایت  جان من  ،  ای جان  من  جانان من

از دوریت جانم بلب ،  بخشم که  ترکت  کرده ام

شد حیدری  مجنون  تو  ،   دیوانه و  محزون  تو

گیرش تو آخر در بغل، بخشم که ترکت کرده ام

پوهنوال داکتر اسعدالله حیدری

سدنی – آسترالیا

جنوری ۲۰۲۴

19 ژانویه
۳دیدگاه

عمری وصال

تاریخ نشر : جمعه ۲۹ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۹ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

استقبال ازشعرمرحوم صوفی عشقری با مطلع:

عمرخیال بستم یار آشنائیت را

عمری وصال

عـمـری وصال بستـم،میهـن جدائیـت را

شایـد بخـاک  بردن ، این رنج دوریـت را

دور از برت بگشتم ، من خواروزارِغربت

وی مـام مـهـربـانـم،لـطـفـی فـدائـیـت را

گـشتـم اسیـر مهـرت،ازروز پـا نـهــادن

در دامـن عـزیزت ، و  آن مهـر ورزیت را

کوه ها ودره هـایت،باغ ها و راغ هایت

دورجـهـان نـدیــدم،ایـن دلـربـائـیــت را

مهتـاب چهره گان را،بسیار دیدم به دنیـا

لیکن ندیدم هرگزگلچهـره، افغانیـت را

ای ملک بهـتـرینـم،هستی تو دراسـارت

خـواهـم زقــادرحی،بـیـنـم رهـائـیـت را

دورازبـرت  نمودی،بیچـاره “حیدری“را

بهـرخدا به آخـر،وصل این جدائـیـت را

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۵ جون ۲۰۲۳

سدنی

 

11 ژانویه
۱ دیدگاه

یوسف گم گشته

تاریخ نشر: پنجشنبه ۲۱ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۱ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا.

یوسف گم گشته

مخمس برشعرحضرت حافظ

 با ز ملـک  ما  شـود  آ زا د  و  شا دا ن ،  غـم مخــور

خا نهء  تا ریک  ما   گردد   چرا غـا ن  ،   غـم   مخــور

چشـم ما  دا ئـم  بود  بـر لطـف  یزدا ن ،  غـم مخــور

 یوسف گـم گـشته باز آ ید  به  کنعـا ن ، غـم  مخــور

کلـبهء  احـزان  شـود  روزی  گـلستا ن  ، غـم  مخــور

ـ ـ ـ ـ ـ

گـل بروید هـر  طـرف  در  دشـت  و در کـوه  و  د مــن

لا لـه  ها  پـوشــند   صحــرا  را  ،  بـه  مثـل  پـِـیـرهـن

بلبـلا ن  شـا دی   کـنـا ن  ،  رقصنـد  به  دور نستــرن

گــر بهــا ر  عـمـــر  بـا شـد ،   بـا  زبــر تـخـت  چـمــن

چتر گل  بر سرکشی ، ای مرغ شبخوان !  غـم مخور

ـ ـ ـ ـ ـ

رونـق  بـا زا ر   ظـا لــم  در  کـجـا  ،  پا ینـده   گـشـت

ا جنـبی  با  قـدرتـش  در ملک ما ، شـرمنـده  گـشـت

صد  هـزا را ن  مـردم   معصـوم  ما  ،  آ واره   گـشـت

دور گـردون  گـرد  و  روزی   بر  مــرا د   مـا   نگـشـت

دا ئما  یکسـا ن  نبـا شد  حـا ل   دوران ،  غـم  مخـور

ـ ـ ـ ـ ـ

گردد  این  گردون  بحکم خا لق  ، بی نقص  و  عـیـب

حکـمـت ، الله  نـدا نستـی  کـسـی بـی شـک وریـب

از کـجـا آمد ،  کجا رفت  حضرت  ن ـوح  و  شـعـیـب؟

ها ن  مشو  نومید  چون  وا قف  نه ای ، از سرّ ِغیب

با شد  اندر  پرده  بازی  ها ی  پنها ن  ،  غـم  مخــور

—–

گـر تو خـواهـی اسـتجـا بت ، پس  دعــای  بد  مکــن

راه   قـربـت  با  خــدا  را  ، خــود  برایـت  سـد  مکــن

بـا ش  بـا  مــردم  نکــو  و حا جـت  کـس ،  رد مکــن

ای دل  غـمـدیـده!  حا لـت بـِهْ  شود ،  دل بـد  مکــن

و ا ین سر شوریده  با زآ  ید به سا مان ، غـم  مخـور

ـ ـ ـ ـ ـ

روزگـا را ن   گـر  بـسـا ط   زنـد گـی  ،  بـر هـم   زنـد

تـارو پـود غـم زهــر سـو ،  سـر بـسـر بــا  هـم  تـنـد

رنـج   دورا ن  هـمچـو  حَجّـا م ، نِـیشتـر بـر  تـن  زنـد

ا ی دل! ار  ســیـل فـنــا  بـنـیـا د هـسـتـی   بـرکـَـنـد

چون  ترا  نوح  است  کشتیبان ، زتوفا ن  غـم  مخـور

ـ ـ ـ ـ ـ

رنج  ما  از  هـجـرت  و  دیـدار  یـارا ن ،  بـی نـصیـب

درد  مـا  درمـا ن  کـنـد گــرا  یزد  ، حـا ذق  طـبـیـب

خط  غُـفرا ن بر کشد ، عـصیـا ن  مان  ربّ ِ حسیـب

حـا ل  مـا  در  فـُرقـتِ  جـا نــا ن  و  اِ بـْـرا م ِ رقـیـب

جمله میـدا نـد  خـدا ی حـا ل  گـردا ن ، غـم  مخـور

ـ ـ ـ ـ ـ

آ نکـه هـسـتـت کـرده است از نیـسـتـی و وز عـدم

گـربگـیری د سـت مخـلـوقـش ، زاحسـا ن  و کــرم

ا َجـر احسـا نـت  د هـد رحـمـا ن   مَـنـّا ن  لا جــرم

در بیـا بـا ن گـرزشوق کـعـبـه ، خواهـی  زد  قـد م

سرزنش  هـا  گـر کـنـد خـا ر مُغـِیلا ن ، غـم مخــور

ـ ـ ـ ـ ـ

آرزو دا ری  اگـر  جـنــت ، بــکــن  سـعـی  مـــزیــد

کن جها د نفس ودشمن با ش ، با شیطـا ن مَـریــد

بـا  وجـود  طـا عـت حــق ، زی  در خـوف  و  امیـــد

گرچه منزل  بس خطر نا ک است و  مقصد نا پَدید

هیچ راهی نیست کانرا نیست پا یا ن ، غـم مخـور

ـ ـ ـ ـ ـ

زرق  و  بـرق چا ر  روز  ا ین  جهـا ن ،  نا یـد  بکـا ر

حیدری  در ملکِ کـُفـر ، هـم در خَـفـاء  و آ شـکــا ر

خـد مت د یـن نبی کـن،گـرتـو هـستی هـوشـیــا ر

حا فـظـا! در کـنـج فـَقـر و  خَـلـوت شـبـهـا ی  تــا ر

تـا بُـوَد  ورد ت  دعــا و  درس  قــرآ ن ، غـم  مخـور

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۵ اپـریل  ۲۰۰۵  

سد نی

14 آوریل
۵دیدگاه

داوود خان ظالم 

تاریخ  نشر چهار شنبه  ۲۵ حمل  ۱۴۰۰ –  ۱۴ اپریل ۲۰۲۱ هالند 

زظـلـمـت گشـتـی داوود، خـانه برباد

هـمـه خُـرد و بزرگ، تــا طـفــل نـــوزاد

ادامه نوشته…

26 مارس
۳دیدگاه

پری روی کابل

تاریخ  نشر  جمعه  ششم حمل  ۱۴۰۰ – ۲۶ مارچ ۲۰۲۱ هالند

پری رو دختـری دوستـم به کابل

قــدوبـالا بـه مثــل شــاخـــهء گل

ادامه نوشته…

17 مارس
۲دیدگاه

شهرلاله

تاریخ  نشر چهارشنبه  ۲۷ حوت  ۱۳۹۹ – ۱۷ مارچ ۲۰۲۱ هالند 

گـفتـم صنما نام خوشت،گفت لاله

چـشـمـان قـشـنگت، بهتر زغـزاله

ادامه نوشته…

12 مارس
۲دیدگاه

گورباچف امریکا

تاریخ  نشر جمعه  ۲۲ حوت  ۱۳۹۹ – ۱۲ مارچ ۲۰۲۱ هالند 


رسید قدرت به ”  گورباچف ” دیگر

که سازد امریکا را،خواروابتر

ادامه نوشته…

01 مارس
۴دیدگاه

دخـتــر کـوچــی 

تاریخ  نشر دوشنبه ۱۱ حوت  ۱۳۹۹ – اول مارچ ۲۰۲۱ هالند 

دخـتــر کـوچــی 

بـدیـدم دخـتــرکــوچـی بــه لـوگـــر

چـومهـتـاب می درخشیـد،دیـدهء تـر

ادامه نوشته…

24 فوریه
۲دیدگاه

یاد باد، یاد باد

تاریخ  نشر چهارشنبه ششم  حوت  ۱۳۹۹ – ۲۴  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

 

سـیـب لـوگر،آب پـغـمـان،گـلـشـن کـاریــز مـیـــز

دخـتـران مـاه جـبـیـن،کـابـل مـان،یـاد بـاد یاد باد

ادامه نوشته…

21 فوریه
۲دیدگاه

مـــا در مـــن

تاریخ  نشر  یکشنبه  سوم  حوت  ۱۳۹۹ – ۲۱  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

مـــا در مـــن

زهـجــرانـت وطـن،دل دربـرم نیســت

به شب ها ازغمت،خواب برسرم نیست

ادامه نوشته…

18 فوریه
۴دیدگاه

زاد گــاه عــزیــز

تاریخ  نشر  پنجشنبه  ۳۰ دلو   ۱۳۹۹ – ۱۸  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

 

خوشـا کـه دروطنــم، کـار وبـارمـن باشـد

به زادگـاه عـزیـز،تُـربـت ومـزارمـن باشد

ادامه نوشته…

14 فوریه
۴دیدگاه

جــلای وطـــن 

تاریخ  نشر  یکشنبه  ۲۶ دلو   ۱۳۹۹ – ۱۴  فبروری ۲۰۲۱ هالند

جــلای وطـــن 

عمـردوروزه ام، بـه جـلای وطــن گـذشـت

یارب ! چه کرده ام،که چنین درمِحَـن گذشت

ادامه نوشته…

09 فوریه
۴دیدگاه

عــزیــزانــم

تاریخ  نشر سه شنبه  ۲۱ دلو   ۱۳۹۹ –  نهم   فبروری ۲۰۲۱ هالند

عزیزان ترکتان دارم،ازاین دهر

روم نــزد خــــدایــم،حــی داور

ادامه نوشته…

06 فوریه
۴دیدگاه

دوبیتی ها

تاریخ  نشر شنبه  ۱۸ دلو   ۱۳۹۹ – ششم  فبروری ۲۰۲۱ هالند

عزیزانم 

عزیزان ترکتان دارم ازاین دهر

روم نـــزد خـــدایــم،حــی داور

ادامه نوشته…

01 فوریه
۴دیدگاه

انتحاری های بی دین

تاریخ  نشر  دوشنبه  ۱۳ دلو   ۱۳۹۹ – اول فبروری ۲۰۲۱ هالند

خـدایـا ! تا بـه کـی؟ درکـشـورما

شب وروزدرخطر،خشک وترما

ادامه نوشته…

21 ژانویه
۲دیدگاه

تپهء پغمــان 

تاریخ نشر پنجشنبه  دوم دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۱ جنوری ۲۰۲۱ هالند

تپهء پغمــان 

شـبـی مهـتـابـی وتـپــهء پغـمــان

بـدیــدم مـاهــرخ زیبــا وخــنــدان

ادامه نوشته…

17 ژانویه
۴دیدگاه

چشمان قشنگ

تاریخ نشر یکشنبه   ۲۸ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۷ جنوری ۲۰۲۱ هالند

دوچشمان قشنگت کرده ام زار

دوابرویت مـرا کـردست بیـمـار

ادامه نوشته…

27 دسامبر
۲دیدگاه

دوبیتی های تازه

تاریخ نشر یکشنبه هفتم  جدی   ۱۳۹۹ – ۲۷  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

دوبیتی های تازه

خـلـیــل زاد

 خـلـیـل زاد دشمن دیـریـن افغــان

 نمک خوردی،شکستی تونمکدان

ادامه نوشته…

21 دسامبر
۲دیدگاه

دزدان با پشتاره

تاریخ نشر دوشنبه  اول جدی   ۱۳۹۹ – ۲۱  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

دزدان با پشتاره

عـجـب دزدان بـا پشـتـاره داریـم

که درامن دایماً اند،مشغول دزدی

ادامه نوشته…

13 دسامبر
۴دیدگاه

عشق وطن 

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۳  قوس   ۱۳۹۹ – ۱۳  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

محـبـتـی که زمُـلک وز مـیهـنــم دارم

غم وسرورکه زبودن، به کشورم دارم

ادامه نوشته…

07 دسامبر
۲دیدگاه

مــردان خـــدا

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۷  قوس   ۱۳۹۹ – هفتم   دسامبر ۲۰۲۰ هالند

بنده نواز

ای خالق بنده نوازو وی بارخدای

این بندهء عاصی وغریبت بخشای

ادامه نوشته…

29 نوامبر
۲دیدگاه

تک بیت های چند

تاریخ نشر یکشنبه نهم   قوس   ۱۳۹۹ – ۲۹  نوامبر ۲۰۲۰ هالند

تک بیت های چند

شهِ افغان ستان با اشک حسرت

نموده ترک میهن از دست اقوام

۲۵،۱۰،۲۰۱۹،سدنی

ادامه نوشته…

18 نوامبر
۴دیدگاه

یما جان سیاوش 

تاریخ نشر  چهار شنبه  ۲۸ عقرب  ۱۳۹۹ –  ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰ هالند

یما جان سیاوش 

سیاوش جان رفت ازجمع،عزیزان

بـنـزد خـالـقـش،یـزدان ورحـمـــان

ادامه نوشته…