۲۴ ساعت

24 فوریه
۲دیدگاه

یاد باد، یاد باد

تاریخ  نشر چهارشنبه ششم  حوت  ۱۳۹۹ – ۲۴  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

 

سـیـب لـوگر،آب پـغـمـان،گـلـشـن کـاریــز مـیـــز

دخـتـران مـاه جـبـیـن،کـابـل مـان،یـاد بـاد یاد باد

ادامه نوشته…

21 فوریه
۲دیدگاه

مـــا در مـــن

تاریخ  نشر  یکشنبه  سوم  حوت  ۱۳۹۹ – ۲۱  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

مـــا در مـــن

زهـجــرانـت وطـن،دل دربـرم نیســت

به شب ها ازغمت،خواب برسرم نیست

ادامه نوشته…

18 فوریه
۴دیدگاه

زاد گــاه عــزیــز

تاریخ  نشر  پنجشنبه  ۳۰ دلو   ۱۳۹۹ – ۱۸  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

 

خوشـا کـه دروطنــم، کـار وبـارمـن باشـد

به زادگـاه عـزیـز،تُـربـت ومـزارمـن باشد

ادامه نوشته…

14 فوریه
۴دیدگاه

جــلای وطـــن 

تاریخ  نشر  یکشنبه  ۲۶ دلو   ۱۳۹۹ – ۱۴  فبروری ۲۰۲۱ هالند

جــلای وطـــن 

عمـردوروزه ام، بـه جـلای وطــن گـذشـت

یارب ! چه کرده ام،که چنین درمِحَـن گذشت

ادامه نوشته…

09 فوریه
۴دیدگاه

عــزیــزانــم

تاریخ  نشر سه شنبه  ۲۱ دلو   ۱۳۹۹ –  نهم   فبروری ۲۰۲۱ هالند

عزیزان ترکتان دارم،ازاین دهر

روم نــزد خــــدایــم،حــی داور

ادامه نوشته…

06 فوریه
۴دیدگاه

دوبیتی ها

تاریخ  نشر شنبه  ۱۸ دلو   ۱۳۹۹ – ششم  فبروری ۲۰۲۱ هالند

عزیزانم 

عزیزان ترکتان دارم ازاین دهر

روم نـــزد خـــدایــم،حــی داور

ادامه نوشته…

01 فوریه
۴دیدگاه

انتحاری های بی دین

تاریخ  نشر  دوشنبه  ۱۳ دلو   ۱۳۹۹ – اول فبروری ۲۰۲۱ هالند

خـدایـا ! تا بـه کـی؟ درکـشـورما

شب وروزدرخطر،خشک وترما

ادامه نوشته…

21 ژانویه
۲دیدگاه

تپهء پغمــان 

تاریخ نشر پنجشنبه  دوم دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۱ جنوری ۲۰۲۱ هالند

تپهء پغمــان 

شـبـی مهـتـابـی وتـپــهء پغـمــان

بـدیــدم مـاهــرخ زیبــا وخــنــدان

ادامه نوشته…

17 ژانویه
۴دیدگاه

چشمان قشنگ

تاریخ نشر یکشنبه   ۲۸ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۷ جنوری ۲۰۲۱ هالند

دوچشمان قشنگت کرده ام زار

دوابرویت مـرا کـردست بیـمـار

ادامه نوشته…

27 دسامبر
۲دیدگاه

دوبیتی های تازه

تاریخ نشر یکشنبه هفتم  جدی   ۱۳۹۹ – ۲۷  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

دوبیتی های تازه

خـلـیــل زاد

 خـلـیـل زاد دشمن دیـریـن افغــان

 نمک خوردی،شکستی تونمکدان

ادامه نوشته…

21 دسامبر
۲دیدگاه

دزدان با پشتاره

تاریخ نشر دوشنبه  اول جدی   ۱۳۹۹ – ۲۱  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

دزدان با پشتاره

عـجـب دزدان بـا پشـتـاره داریـم

که درامن دایماً اند،مشغول دزدی

ادامه نوشته…

13 دسامبر
۴دیدگاه

عشق وطن 

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۳  قوس   ۱۳۹۹ – ۱۳  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

محـبـتـی که زمُـلک وز مـیهـنــم دارم

غم وسرورکه زبودن، به کشورم دارم

ادامه نوشته…

07 دسامبر
۲دیدگاه

مــردان خـــدا

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۷  قوس   ۱۳۹۹ – هفتم   دسامبر ۲۰۲۰ هالند

بنده نواز

ای خالق بنده نوازو وی بارخدای

این بندهء عاصی وغریبت بخشای

ادامه نوشته…

29 نوامبر
۲دیدگاه

تک بیت های چند

تاریخ نشر یکشنبه نهم   قوس   ۱۳۹۹ – ۲۹  نوامبر ۲۰۲۰ هالند

تک بیت های چند

شهِ افغان ستان با اشک حسرت

نموده ترک میهن از دست اقوام

۲۵،۱۰،۲۰۱۹،سدنی

ادامه نوشته…

18 نوامبر
۴دیدگاه

یما جان سیاوش 

تاریخ نشر  چهار شنبه  ۲۸ عقرب  ۱۳۹۹ –  ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰ هالند

یما جان سیاوش 

سیاوش جان رفت ازجمع،عزیزان

بـنـزد خـالـقـش،یـزدان ورحـمـــان

ادامه نوشته…

10 نوامبر
۴دیدگاه

ای ملت افغان

تاریخ نشر  سه شنبه  ۲۰ عقرب  ۱۳۹۹ –  دهم  نوامبر ۲۰۲۰ هالند

ای ملت افغان

الا ای ملت افغان ،چنین بی غیرتی تا کی؟

همه روزه قتال وقتل،دراین بدبختی تا کی؟

ادامه نوشته…

21 اکتبر
۲دیدگاه

دوبیتی ها

تاریخ نشر  چهارشنبه   ۳۰ میزان ۱۳۹۹ – ۲۱  اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

دوبیتی ها

ویرانی وطن

سعــودی وپنجــاب دارنــد پلانـی

که سازند ملک ما ازریشه ویران

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

سیزدهمین سالگرد نشراتی سایت وزین …

تاریخ نشر  شنبه  پنجم  میزان  ۱۳۹۹ –  ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

بسمه تعالی

گذشته ده وسه سال زین سایت محبوب

که کارش بوده است،مطلوب مطلوب

بــه گــردانـنـدهء ایـن ســـایــت زیـبـــا

خدایا لطف نما توفیق،هم صحت خوب

برادرنهایت عزیزوگرامی آقای محمد مهدی بشیر!

بعد ازتقدیم سلام وآرزوی صحتمندی کامل تان، سیزدهمین سالگرد نشراتی سایت وزین ۲۴ ساعت را اولاً خدمت شما وبعداً خدمت تمامی همکاران عزیزفرهنگی وتخنیکی شما که دراین مدت سیزده سال با همکاریهای بی شایبه ی شان این سایت را وزین وزیبا  نموده اند، صمیمانه تبریک وتهنیت عرض میدارم.

ادامه نوشته…

11 سپتامبر
۲دیدگاه

گرگ اجل

تاریخ نشر جمعه ۲۱ سنبله  ۱۳۹۹ – ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

گرگ اجل

” گرگ اجل یکایک ازاین رمه می برد “

یک رمـهء به ارگ چه آســوده میـچـرد

ادامه نوشته…

12 آگوست
۴دیدگاه

شرم لوگر

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۲  اسد  ۱۳۹۹ –  ۱۲ آگست  ۲۰۲۰ هالند

شرم لوگر 

وطنــــدارم بگـشـتی،شــرم لــوگـــر

ولـی درشـیـطـنـت،اسـتـاد شـیـطـان

ادامه نوشته…

09 جولای
۲دیدگاه

آه یتیم و بیوه زن

تاریخ نشر  پنجشنبه  ۱۹ سرطان  ۱۳۹۹ –  نهم  جولای  ۲۰۲۰ هالند

آه یتیم و بیوه زن

اشــرف بـی خــدای مـا، ارگ رهـــا نمـی کنــد

ازهـمـه قـتـلِ بی گـنـاه، هـرگـز ابـاء نمـی کنــد

ادامه نوشته…

25 ژوئن
۲دیدگاه

هــوای یــار

تاریخ نشر  پنجشنبه  پنجم  سرطان  ۱۳۹۹ –  ۲۵  جون ۲۰۲۰ هالند

هــوای یــار

دیـشــب بـه هـوای یــار بــودم

درفـکـــروطــن، دچـــاربــودم

ادامه نوشته…

18 ژوئن
۲دیدگاه

شمروشداد

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۹ جوزا  ۱۳۹۹ –  ۱۸  جون ۲۰۲۰ هالند

شمروشداد

وطـن به زیـرستـم های شمروشداد است

به هـرکنـاروطن، ناله وفغان وفریاد است

ادامه نوشته…

26 می
۲دیدگاه

عـیــد آمــد 

تاریخ نشر سه شنبه  ششم  جوزا  ۱۳۹۹ –  ۲۶ می ۲۰۲۰ هالند

عـیــد آمــد 

عـیــد آمـد و دور از وطن خـویـشـم

ازغربت دوری، بخـود می اندیشم

ادامه نوشته…

19 می
۴دیدگاه

شهیدان ظلمِ مسلمان نما

تاریخ نشر سه شنبه  ۳۰  ثور  ۱۳۹۹ –  ۱۹ می ۲۰۲۰ هالند

شهیدان ظلمِ مسلمان نما

به اطـراف کشـور، هرجابنگرم

ببیـنم مـزارشهیـدانِ گل پیکـرم

ادامه نوشته…