۲۴ ساعت

28 آوریل
بدون دیدگاه

فراموشی جنایات ۷ ثور و تقدیر از ۸ ثور

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۸ اپریل ۲۰۱۳ هالند

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

فراموشی جنایات ۷ ثور و تقدیر از ۸ ثور، خیانت به تاریخ است

سرنوشت ملت مظلوم افغانستان را خائنین وطنی به سیاهی کشانیدند!

ملالی موسی نظام

۲۶ اپریل۲۰۱۳

 ****

دو روز شوم و فاجعه باری که سرنوشت یک ملت را تا امروز با خون و آتش رقم زده است، منحیث یک طالب العلم به هموطن دانشمند،محترم اعظم سیستانی مؤرخ و محقق افغان  تقدیم داشته و سعی خستگی ناپذیر ایشانرا در افشاء حقایق تاریخی مبرهن مادر وطن و مردم آن، تقدیر مینمایم.

در مقالۀ تحقیقی اخیر تحت عنوان « تاریخ چیست»، با استناد و تتبع مفصل که مطالعۀ آن بر هموطنان ما واجب میباشد، قسمتی برای اثبات تاریخ منحیث یک علم  اختصاص داده شده است که مانند تمام علوم باید بر اصلیت آن ارج گذاشت، چنانچه در جایی از نوشته آمده است که…..تاریخ کرده های انسان را که در گذشته انجام شده است، کشف میکند…..تاریخ علم اعمال انسان ها و علم به پی بردن« چیز» هاست، پس تاریخ علم است.

حقیقت همین است که ما انسان ها از همان آغاز خلقت بشر قهراً به « پذیرش» تاریخ مجبور بوده ائیم و حوادث و رویداد های گذشته چه شخصی چه اجتماعی، رشته ها و پیوند هایی بوده اند که انسان ها و ملل را از هم تفریق نموده و جزئی از حقایق حیاتی شان میگردد که نمیشود  از آنان رو گردانید و منکر شد. اینکه تاریخ شکنان برای پرده پوشی از اعمال و کردار نا روای خود ها و گروه های وابسته و ذینفع در صدد کتمان حقایق تاریخی باشند و بوده اند، تلاشیست مذبوحانه که  هرچه بیشتر پرده از روی حقایق برمیدارد….چه حقایق خونین ۷ ثور باشد  با ملیون ها کشته و زخمی و انهدام هزاران قریۀ مادر وطن ویا حقایق خونبار اعمال غیر انسانی ۸ ثوری ها و تخریب شهر کابل پایتخت افغانستان با قتل ۶۵۰۰۰ا هالی مظلوم و بی دفاع آن!

بلی هموطنان محترم، تاریخ همانطور که دانشمندان معتقد اند، مجموع حوادث و رویداد هایی هست که بدون شک در گذشته ها به وقوع پیوسته اند. کشیدن خط رد و کتمان و انکار از هر جریان تاریخ چه ملی باشد و چه بین المللی، نقشیست بر آب.  با اینکه تاریخ هر دوره ای خواص مشابه و اساسی را دارا میباشد، ولی باید گفت که تاریخ معاصر دارای امتیازات و برازندگی نوع خود میباشد که آنرا از حوادثی که در گذشته های دور صورت گرفته، تفریق مینماید:

اول: همانطوریکه محترم آقای سیستانی هم نوشته اند، انقلاب انفورماتیف که از برکت استفاده و دسترسی به انترنت، کوچک شدن دنیا و بهم بستگی محیرالعقول جهانیان را سبب گردیده است، تغیرمیتوانند صرف توسط آنانی به اغماض و فراموشی سپرده شوند که یا خود جزئی از عمال و فعالان آن فجایع غیر انسانی و جنایت بی مانند بشری بوده اند و یا اینکه منافع مادی و حرص به قدرت امروزی شان ایجاب کتمان و اغماض حقایق مبرهن آن روزگاران سیاه و خانمان بر انداز را که دامنۀ آن بر  حیات مردمی شریف، مظلوم و بی دفاع تا ابدیت کشانیده شده است، مینماید.

در آستانۀ دو سیاه روز در تاریخ و حیات ملت مظلوم افغان، درود و دعای ما شامل حال بیشتر از دو ملیون شهید وطن که جان های شیرین شان را در آوان تراژدی اول انسانی، یعنی عصر حکمروایی خلق و پرچم و اشغال افغانستان و دوران تراژیدی دوم  جنایات بشری خونین، در زمان اشغال و تقسیمات شهر کابل، توسط تنظیم های بیرحم، گردد!

 در سالگرد روز های بد فرجام تاریخ معاصر افغانستان عزیز، مراتب تهنیت و سپاس خویش را بزرگی را در کشف، اثبات  و تشریح حوادث تاریخی و درج کار نامه های انسان هایی که در تاریخ نقش داشته اند، وارد نموده است که تصور آن حتی در گذشتۀ بسیار قریب هم نا ممکن بود. مثلاً آگاهی دقیق و مستند با ارائۀ اسناد عریان و مدارک غیر قابل انکار از حوادث خونبار بعد از کودتای منحوس ۷ ثور و اعمال وفعالیت های چندین دهۀ اعضای وابسته به شوروی خلق و پرچم در همکاری با دشمن ملت و سهم خائنانۀ شان در بربادی یک افغانستان آزاد و غیر منسلک و مردم شریف و بیگناه آن، صرف میتواند از برکت فعالیت های انترنتی از منابع معتبر کی جی بی، سی آی آ، آرشیف های معتبر وزارت های خارجه و دفاع ممالک درگیر در جنگ های افغانستان، به یک طرفه العین به اقصی نقاط عالم و به السنۀ مختلفه برسد، که رسیده است!

بنابر آن، وقتی برعلاوۀ  تصاویر منحوس ببرک، ترکی، امین،  نجیب، چهره های گلاب زوی، نور الحق علومی، تنی و امثالهم از برکت دولت فاسد وپشتیبان خائنین ملی و جنایتکاران وطنی، در پردۀ تلویزیون ظاهر میگردد، نه تنها اعمال و جنایات  آنان کاملاً برهنه و آشکارا در اذهان نقش میبندد، بلکه با یک کلیک بر روی صفحۀ انتر نت، وابستگی گروپی به شوروی وقت و فعالیت های حزبی هرکدام، یکی به دنبال دیگر از ابتداء تا امروز مثل اظهر من الشمس پدیدار میگردد.

همچنان به چشم سرمشاهده مینماییم که اگر دولت بی کفایت و جنایتکار پرست حامد کرزی با اغماض و چشم پوشی از عدالت انتقالی و بازخواست خون ملیون هاشهید وطن، از ناقضین حقوق بشر، جنایتکاران جنگی و مسئولین بربادی کابل ویران و کشتارگاه ۶۵۰۰۰ سکنۀ بی دفاع پایتخت، با نصب« ۸ ثوری ها» در ارگان های مهم دولت، نه تنها مجرمین و مسئولین آن حوادث خونبار را به عدالت نکشانید، بلکه با نمک پاشیدن به زخم معلولین، خانه ویران ها و عزیز از دست داده ها، تاریخ این دوره را هم به سیاهی کشانید، در عوض همین انقلاب معلوماتی تخنیکی داستان چهار سالۀ خونبارهر وجب پایتخت را با نحوۀ جنایات هر گروه و گروپ تشنۀ قدرت، از ورای راپور ها و اسناد غیر قابل انکار، دقیق و منظم به اطلاع جهانیان رسانیده است.

پس تلاش دولت فاسد برای کتمان خاینین و عاملین جنگ های ۷ ثور و ۸ ثور، آهن سرد کوبیدنی بیش نبوده و این تاریخ است که هر سطر حقایق آن روزگاران خون و آتش را بر ملت ستم کشیدۀ افغان، برای جهانیان و نسل های آینده شمه به شمه بیان  میدارد و این دسترسی به انترنت و مواصلات است که همه را  با دلائل و استنادعرضه مینماید! پس اگر میدیای وابسته « چه دولتی و چه شخصی» خائنی را قهرمان میسازد و قاتلی را مجاهد، بهانه و زمینۀ تحقیق و مطالعات بیشتری را فراهم میگرداند که با یک کلیک بر راپور «۱»کمسیون نظارت بر حقوق بشر، یکی از تشکیلات معتبر ملل متحد از یکسال اول هجوم تنظیم های جهادی به کابل، تحت عنوان « دستان آغشته بخون»، حقایق مبرهن تاریخی با استناد و تحقیق کامل، هویدا میگردد که جریان مفصل « قتل عام افشار» جزئی از آن میباشد!

  نتیجتاً می بینیم  که انقلاب تکنالوژی جدید و دسترسی انسان به انترنت این جادوگر محیر العقول، در انتشار، افشاء و اثبات حقایق و رویداد های تاریخی خدمت بزرگی را انجام داده است که تبلیغات چی هایی که از همان آغاز کودتای منحوس ثور و تنظیم های وابسته به استخبارات خارجی که مذبوحانه در صدد تحریف حقایق تاریخی بوده اند، منبعد حرف و اثباتی برای باور ندارند!!

دوم: آشنایی و دسترسی به حقایق تاریخی معاصر، مخصوصاً در افغانستان جنگ زدۀ ویران با موجودیت «شاهدان عینی» و ملیون ها مردمیکه ناظر و شاهد حوادث خونین تاریخی ماحول خویش در «مقطع های زمانی خاص» بوده اند، کاملاً صفحات جدیدی را در اثبات روی داد های تاریخی میکشاید. مثلاً  عصر سیاه اشغال افغانستان به کمک وطن فروشان خلقی و پرچمی بعد از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ ه ش و دوران خونباران و گلوله باران تنظیم های از خدا و بشریت منکر جهادی بعد از هجوم و اشغال کابل در۸ ثور۱۳۷۱ هجری شمسی، ملیون ها شاهد عینی آزرده دل و عزیز از دست داده را هنوز هم دارا میباشد که هرکدام به نوبۀ خود داستانی از مظالم و جنایات آن دو دورۀ خونین را با رنج والم بیان مینمایند.

شهادت ملت مظلوم افغانستان که قربانی کجروی عده ای از فرزندان ناخلف و گمراه وطن گردیده اند هم از برکت همین انقلاب معلوماتی و پیشرفت انترنت، ثبت اوراق تاریخ گردیده است.  خاطرات وبیانات این «شهود عینی» بدون چون و چرا میتواند در اکثر موارد با راپور های بین المللی و گزارشات آرشیف های معتبر ممالک ذیعلاقه و درگیر در حوادث آن دوره های  خونین افغانستان، راپور های مستند استخبارات خارجی و خاطرات اعضای اردوی داخلی و خارجی، قابل تطبیق باشند. راپور یکی از کمیته های غیر وابسته و مستقل خیریه بنام « پروژۀ عدالت افغانستان» که در سال ۲۰۰۳ در هالند منتشر«۲» گردید، حاصل فعالیت و مصاحبه ها با ۶۰۰۰ از «شاهدان عینی» جنگ دیده در سرتاسر افغانستان بوده است که بر روی هزاران راپور کوچک و بزرگ آن مظلومان  تهیه تنظیم گردیده است و با السنۀ انگلیسی، پشتو و دری، بازهم از برکت دسترسی به انتر نت قابل دریافت است. مطالعه و چاپ نسخه ای ازین راپور مستند میتواند حقایق مبرم و عریان جنگ های غیر بشری و جنایات غیر قابل انکار را در افغانستان از آغاز کودتای منحوس ثور در سال ۱۹۷۸ میلادی تا ختم دورۀ  تاریک طالبان در سال۲۰۰۱ میلادی، بطور جامع منحیث یک منبع معتبر صفحات تاریخ وطن ما، در دسترس قرار دهد.

در نتیجه هر سالی که از حوادث خونین ۷و ۸  ثور بر ملت مظلوم افغان میگذرد، چونکه هیچ خائن و جنایتکار وابسته ای به پای میز محاکم داخلی و بین المللی نرفته است و هزاران درد که که عدۀ زیاد آن سرنوشت سازان محیل از تار و پود دولت کرزی  بیشرمانه برملت رنجور و بی دفاع حکمروایی نموده و نیشخند میزنند، درد و رنج مردم افغانستان ازدیاد میگردد.

آنانیکه معتقد به این نظر هستند که گذشته را باید بخشید«؟!» و روی آن خاک انداخت، آیا جنایات بینظیری را که در نوع خود در تاریخ سابقه نداشته و دنبالۀ رقت بار و خونین آن در احوال یک ملت مظلوم تا ابدیت کشانیده شده است، بدون اجرای بازخواست وعدالت که حقوق حقۀ هر فردی از ملت افغان است، میتوان نادیده گرفت؟

خداوند روزی را بر مردم افغانستان میسر گرداند که عدالت راه خویش را باز نماید و ملت شریف افغان خود مجری قانون و سرنوشت کشور خویش گردند. آمین!

_———————————————————————-

 نوت:

۱- راپور مستند کمیتۀ « نظارت بر حقوق بشر»-Human Rights Watch.org بنام «دستان آغشته بخون- Blood Stained Handsاز سال ۲۰۰۲تا ۲۰۰۳ میلادی که بیشترین کشتار وویرانی شهر کابل منجمله « قتل عام افشار» در همان مقطع کوتاه زمانی واقع شده است. ترجمه و چاپ پشتوی این راپور مستند توسط نویسنده، محقق و مترجم دانشمند افغان محترم «رحمت آریا» صورت گرفته است.

۲- پروژۀ عدالت افغانستان که به السنۀ انگلیسی، دری و پشتو از وبسایت آن قابل دسترسی میباشد. afghanistanjusticeproject.org  ترجمۀ این راپور معتبر  توسط محقق و نویسندۀ افغان محترم داکتر « سید عبد الله کاظم» منتشر گردیده است.

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما