۲۴ ساعت

20 مارس
بدون دیدگاه

د خطر ناکوچاویدونکو توکو

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۰ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

پوهـنیار ډ ګروال ظـفرخا ن « اهتمـام »

پوهـنیار ډ ګروال ظـفرخا ن « اهتمـام »

د خطر ناکوچاویدونکو توکوپه مناسب ډول له منخه وړل

پوهـنیار ډ ګروال ظـفرخا ن « اهتمـام » استاد کالج

*****

دخطرناکو، زړو او متروکه مـُهمـاتو معلومول اوبې خطره کول د پېروتخنیک له دندې څخه دی. Pyro Techcic (د اورتخنیک) په معنی دی چې یوه ترکیبی یونانی کلیمه ده (Pyro) یعنی اور او(Technic)د تخنیک په معنی او له هغه علم څخه عبارت دی چې د مـُهمـاتو اوچاودیدونکوتوکود ټولو قوانینو څخه بحث کوی  هغه شخص یا افسر چې د پېروتخنیک دنده اجرأ کـــــوی د پېروتخنیک په نو م یادېږی.

ادامه نوشته…