۲۴ ساعت

25 اکتبر
۱ دیدگاه

آقای سلیمان راوش

تاریخ نشر یکشنبه  سوم عقرب   ۱۳۹۴- ۲۵ اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

آقای سلیمان راوش،

  نوشتهٔ پروفیسر داکتر زمریالی طرزی

من در مقام یک پروفیسر پیشین باستانشناس بودایی در دانشگاه اشتراسبورگ، متخصص بامیان، و یک افغان وطن پرست، به نوشته یی شما زیر نام ٫٫بودای بامیان یک غلط مشهور،، که به خود شکل یک مشاجرهٔ قلمی را گرفته، می خواهم جواب بگویم.

ادامه نوشته…