۲۴ ساعت

25 ژانویه
بدون دیدگاه

پیشینه و پیامد کیش شخصیت در جامعه نیکپی

پیشینه و پیامد کیش شخصیت در جامعه نیکپی

نجیب الله ” جویا “

تاریخ نشر چهارشنبه پنجم  دلو۱۳۹۰ –  ۲۵  جنوری ۲۰۱۲

نجیب الله " جویا "
نجیب الله ” جویا “

خوانندگان گرامی اولتر از همه میخواهم تعریف داشته باشم از شخصیت و بعدآ هم مروری خواهم داشت بر دیرینه شخصیت پرستی در جامعه نیکپی سپس پیامد انرا بیان خواهم داشت. شخصیت عبارت از مجموع کرکترها، روشها و رفتاریک شخص میباشد و چگونه تحلیل و ارزیابی شود از شخصیت این همه با توضیح و موشگافی از اوصاف و خصایل در دست داشته شخص با در نظر داشت رفتار و سلوک ایشان برای مردم و جامعه معرفی میگردد.

ادامه نوشته…