۲۴ ساعت

19 دسامبر
بدون دیدگاه

«همیشه در افغانستان بمانید»

 

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان

ترجمه ء:میر حسا م الدین برومند

مجله شپیگل ـ شماره ۴۹ ، دسامبر ۲۰۱۱

مصاحبه شپیگل با حا مد کرزی رئیس جمهور افغانستان

حامد کرزی:

«همیشه در افغانستان بمانید»

تاریخ نشر دو شنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۰ – ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱

 میر حسا م الدین برومند

میر حسا م الدین برومند

حامد کرزی به عنوان یک شخصیت متزلزل ،متلون المزاج،معامله گروفرکسیون بازکه همه یی این اوصاف ناپسند مخصوصا ازناتوانی وضعف رئیس جمهور در سیاست واداره کشورش ناشی میگردد،از وی یک انسان معمولی فاقد اراده ساخته است.

خبط های سیاسی که نامبرده طی ده سال واندی از دوره نابکار وتاریک زمامداری اش در کشور مرتکب گردیده، نه یک نه دو، بلکه به هزاران …میرسد.به قول معروف در سخنرانی هایش «بی خریطه فیر میکند» غافل ازین که بداند پیامدش چیست.

ادامه نوشته…