۲۴ ساعت

27 می
۳دیدگاه

که من ترک وطن کردم فراموشم نمیگردد

تاریخ نشر چهارشنبه  ششم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۷  می ۲۰۱۵ هالند

فرار افغان ها

فراموشم نمیگردد 
زمستان روز سردى را 
که من ترک وطن کردم 
فراموشم نمیگردد 
25 می
۴دیدگاه

جوابى با گلى دادن چه زیباست

تاریخ نشر دوشنبه  چهارم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۵  می ۲۰۱۵ هالند

سنگ . گل

جوابى با گلى دادن  چه زیباست

 مریم افضلى احدى

محترمه خانم مریم افضلی احدی

محترمه خانم مریم افضلی احدی

چه آسان است 
  جواب سنگ را با سنگ دادن 
21 می
۶دیدگاه

ترا زخمى رها کردم

تاریخ نشر پنجشنبه  ۳۱ ثور  ۱۳۹۴ –  ۲۱  می ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم مریم افضلی احدی

محترمه خانم مریم افضلی احدی

 ترا زخمى رها کردم

 مریم افضلى احدى
یکى از صبح هاى دیگر به یاد وطن ……
یکى از روز هاى دیگر عمر که به یاد آن خا طرأت آغاز شد ….
19 می
۵دیدگاه

خداوندا ..

تاریخ نشرسه شنبه  ۲۹ ثور  ۱۳۹۴ –  ۱۹  می ۲۰۱۵ هالند

خداوندا ..

مریم افضلى احدى
محترمه خانم مریم افضلی احدی

محترمه خانم مریم افضلی احدی

چه رازى است در این حکمت ..
چنان پیدا …
که احساس پرستش کردن  
 در کان دلها..
17 می
۲دیدگاه

آتش گرم امیدت گشته سرد

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۷ ثور  ۱۳۹۴ –  ۱۷  می ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم مریم افضلی احدی

محترمه خانم مریم افضلی احدی

آتش گرم امیدت گشته سرد

مریم افضلى احدى

پس ترا هر غم که پیش آید ز درد 

بر کسى تهمت منه بر خویش گرد 
08 می
۳دیدگاه

بیا خورشید را..

تاریخ نشر جمعه ۱۸ ثور  ۱۳۹۴ –  هشتم  می ۲۰۱۵ هالند

154203

بیا خورشید را..

مریم افضلى احدى 

محترمه خانم مریم افضلی احدی

محترمه خانم مریم افضلی احدی

بیا خورشید را..
مهمان کنیم امشب 
برایش خوان زیبایى بیاراییم
و دامان پر از نورش  
06 می
۴دیدگاه

قفس …

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۶ ثور  ۱۳۹۴ –  ششم  می ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم مریم افضلی احدی

محترمه خانم مریم افضلی احدی

قفس … 

 مریم افضلى احدى

قفس ها روز وشب 
 تاریک و بى نوراند