۲۴ ساعت

18 آوریل
۱ دیدگاه

تبادل نظر

تاریخ نشر جمعه  ۱۸ اپریل  ۲۰۱۴ هالند

صدیق رهپو طرزی

محترم آقای رهپو طرزی، 

بخاطر گشایش یک باب تبادل نظر و دیدگاه وهمچنان فهم همه جانبهء این مقاله تحلیلی تان میخواهم شماری از پرسشها را مطرح نمایم تا با پاسخدهی آن راه نقد ودرک ا ین نوشته متین باز شود:

۱– ” مشی ” و “مشیانه ” به کدام دوره تاریخی مربوط است؟

۲– چه دلایلی وجود دارد که نسب باید از راه مادر پیگیری شود؟

ادامه نوشته…