۲۴ ساعت

09 ژانویه
۱ دیدگاه

( حکومت موقت ) ؟؟!

تاریخ نشر شنبه  ۲۰ جدی   ۱۳۹۹ –  نهم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

آه، سرزمین من تا کی می سوزی ومی سازی، طی بیش از نیم قرن نقاشان بی رحم سیاسی با وابسته گی وخود کامی با تو چگونه بازی های را انجام دادند؛ ودر این خطه مسوؤل خشونت، ترور، دهشت، بربریت، خون ریزی، بد بختی، فقر، بیکاری…کیا اند؟ هیچ گروپ و جریان خودرا ملامت نمیکند.