۲۴ ساعت

03 سپتامبر
۱ دیدگاه

بیاد قربانیهای تجاوز جنسی پغمان

تاریخ نشر چهار شنبه  سوم  سپتامبر ٢٠١۴ هالند

لعنت خدابراین  حیوان وحشی

لعنت خدابراین حیوان وحشی

بیاد قربانیهای تجاوز جنسی پغمان

خانم شکریه عزیز


۳ / ۹ / ۲۰۱۴
محترمه خانم شکریه عزیز

محترمه خانم شکریه عزیز

در کشوریکه حکم خدا زیر پا شود

ظلم وستم به بیکس ویابینوا شود

ادامه نوشته…