۲۴ ساعت

24 ژانویه
۱ دیدگاه

مختصری از زنده گى شاعر معاصر

تاریخ نشر یکشنبه  چهارم  دلو   ۱۳۹۴ – ۲۴ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

مختصری از زنده گى شاعر معاصر پارسی زبان ، شهریار بزرگ:

انتخاب از : محترم  داکتر حیدر عدل

استاد شهریار در پی یک شکست عشقی سمستر آخر فاکولته طب را رها میکند و ترک تحصیل مینماید.
یعنی حدود ۶ ماه قبل از اخذ مدرک دکترا از دانشگاه به دلیل شکست عشقی انصراف میدهد.

ادامه نوشته…