۲۴ ساعت

02 آوریل
بدون دیدگاه

طرح مشخص برای ایجاد شورایعالی

تاریخ نشر چهار شنبه  دوم اپریل  ۲۰۱۴ هالند

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

طرح مشخص برای ایجاد شورایعالی ضد «ډیورنډ لاین»

(یک طرح وپیشنهاد مشخص برای ایجاد این شورا با پایه های وسیع – کارمشخص از قول به عمل)

دوکتور صلاح الدین سعیدی  – سعیدافغانی

۲ / ۴ / ۲۰۱۴

 تاریخ  شاهد  است  که در زمان اقتدار بس طولانی امپراتوری بریتانیا  بر شبه  قارۂ هند  در سال ۱۸۹۳ میلادی  بین« هند وافغانستان » خط تحمیلی و تخیلی «ډیورنډ لاین» برجانب افغانی تحمیل شده و به  تعقیب آن  در سال « ۱۹۴۷میلادى »  بعد از تجزیـ  شُبه  قارﮤ هند ،  کشور جدید  بنام «  پاکستان »  عرض  اندام  کرد  وبخش بزرګ ازسرزمین های  افغانستان  که  باشندگان  آن   « پشتون و بلوچ » هستند، جز قلمرو  پاکستان توسط انګلیس  شناخته شد.

به این ترتیب عوض تقسیم هند برتانوی که درآن وقت در واحد اداری آن صرف پیشاور وبخش از دیره جات آنهم به اساس توافقنامه و قرارداد اجاره (لیز)غیر مشروع ګندمک شامل بود با تعجب مناطق خارج از حدود آنوقت هند برتانوی  درحدود « ٢ هزار و ٢۵۰ کیلومتر » سرزمین به اصطلاح مرز آزاد بین افغانستان و هند به پاکستان بصورت یکجانبه تعلق داده شده و کشور بنانم پاکستان بوجود آمد.

مسلم وروشن است که پنجاب (پاکستان )  در ظرف ۶۸ سال حیات وموجودیت مصنوعی خویش   تلاش کرد و دارد تا  این مناطق را به بوجود آوردن جنګ و آتش و ممانعت از ایجاد افغانستان مستقل متکی به خود به هر قیمت تلاش مرد و دارد که مرز رسمی ساخته وحاکمیت قوی و متکی به خود را در افغانستان مانع شود.

مسلم که جانب شرقی  «ډیورنډ لاین» درواقعیت ساحـﮥ  نفوذ امیر عبدالرحمن خان و حکومت وقت انګلیس را نشان میداد وبه هیچ صورت به نام سرحد  « دیورند لاین»  بین  کشورهای افغانستان و هند نبود و خلاف تمام اصول در صورت از بین رفتن یک جانب ګروی (لیز) جانب انګلیس باید این مناطق را به افغانستان واپس میکرد. اینکه ازجانب انګلیس سرحد بین « پاکستان  و افغانستان  » اعلام شد خلاف تمام اصول بین المللی بود وهست.

چنانچه ګفته آمدیم این خط تخیلی «  دیورند لاین »  باعث  زرع  تخم  شیطانیت در منطقه  ګردید  و  برعلاوه نفاق و تفرقه ؛ زندگی  هزاران  تن  انسان را تباه  وبرباد داد درواقعیت ادامــﮥ همان تفاهمنامــﮥ  ګندمک مانند زمین کرایه داده شده (Assigned territory) بود که بعد از خروج استعمار برتانوی از منطقه، باید واپس مانند جزء لایتجزای  سرزمین افغانها به افغانها سپرده میشد، که متأسفانه چنین نه شد.

تاریخ ثابت کرده که در فـرهنګ زورګیرو متجاوز حق داده نمی شود بلکی ګرفته میشود.  تفاهمنامــﮥ تحمیلی“ډیورند لاین” که  نه موجودیت فزیکی(دیفکتو)  و نه هم موجودیت ومشروعیت قانونی (دی یوره ) دارد.

از “ډیورند لاین” برخلاف تمامی نورمها ، طرزالعمل ها و  قوانین  جهانی  تا ۱۲ نوامبر سال ۲۰۱۴ م اینک یکصدو بیست سال میګذرد، اما کاروان مبارزان ملی ودلیرمنسوخ اعلام کردن این خط هیچ ګاه توقف نه کرده است و نسل به نسل ادامه دارد و خواهد داشت تا حق و حقوق ملت خود را بدست آورند. ملت افغان مقاومت خویش را برضد این خط درطول تاریخ از همان لحظات اولی زنده داشته است و تازمانی دوام خواهد کرد که حق به حقدارسپرده شود و تمام ملت افغان به هدف تاریخی افغانستان واحدو کامل دست یابد. 

این سخن حق و واقعیت تاریخی انکار ناپذیر است  که ملت افغان درین راه کدام کمی و کاستی از خود نشان نداده است. هیچ حاکمیت افغانی با وجود تمام فشارها و دست درازی های ناجائز ، تجاوزات ګذشته وفعلی تسلیم نه شده واین خط منحوس، غیر مشروع خیالی ، تحمیلی را قبول نه کرده نه حال ونه درآینده (ان شاء الله ) قبول خواهد کرد. باوجود تمام کمبودی های حقوقی وشکلی که خط “ډیورنډ لاین” مانند مجهول بودن محتوی، حالت تهدید وفشار فزیکی وروانی، طرفین معامله وطرفین عقد، که دلایل منسوخ پنداشتن میشوند به یقین ګفته میتوانیم که شورای ملی هفتم  افغانستان درسال ۱۹۴۷ م از لحاظ حقوقی به صورت قطعی نقطــﮥ پایان منسوخ بودن، آنرا  ګذاشت. این فیصله مردم افغانستان در شورای هفتم افغانستان  درپروسیجر فسخ این قرارداد “ډیورنډ لاین” ویادداشت های دیګر مربوط به آن به صورت قطعی نقطــﮥ نهایی وپایانی  ګذاشت. اما به نسبت نبودن زعامت قوی درافغانستان وسازش های مکارانه و به زور انګلیس موجودیت بیروکراسی نظامی و ناروا پاکستان به اساس سیاست عوام فریب افغانها را به حمام های خون کشانده ودرین زمینه درسطح جهانی مانع حل عملی این مسأله شده و این پروسه خونین تا هنوزهم ادامه دارد.

اینک این  مشعل و رسالت برای نسل فعلی مانندیک داعیـﮥ ملی رسیده که به منزل مقصود انشأالله حتما خواهندرساند و وحدت طبیعی وتاریخی این ملت و کشور که در طول تاریخ زنده بوده و زنده وحیات خواهد ماند. (ان شاء الله تعالی)

مواضع وراه های حل که موجود اینجا و آنجا مطرح میشود:

پاکستان یک دولت ایجاد شده مصنوعی برخاک دیګران و براساس نفرت است که صلح جهانی را نیز خصوصأ درچهار دهه اخیربه خطرات جدی مواجه ساخته. برای جامعه جهانی لازم است که از این حقیقت چشم پوشی نکرده دیګر فریب بازی های پالیسی سازان اصلی پاکستان را نه خورده وبا انتخاب یک پالیسی وسیاسیت روشن، هویدا وقاطع برای فسخ اعلام نمودن رسمی خط خیالی، تحمیلی ونامشروع “ډیورند لاین” موضع ګیری داشته و به این ترتیب درمنطقه و جهان برای از بیخ وبُن کشیدن تروزیزم ګام اساسی بردارند.

ما یقین کامل داریم که جهان جدید رانمی توان با شعار ها ونسخه جنګ سرد اعمار کرد. این یک حقیقت مسلم است و شدیدا برای آن نیاز است که تمام ملت افغان مانند یک مشتی  صفوف خویش را مستحکم نموده وسرنوشت خویش را خود به بازوی خویش تعیین نمایند.

الله تعالی میفرماید:  ٳن الله لایُغٓیُروْ مٓا بِقَومٍ حَتَّی یُغَیّرُ وَمَا بِاَنْفُسِهِمْ  . صدق الله العظیم. ʘ

الله تعالی (ج) تا زمانی حالت یک ملت را تغییر نمی دهد، تا آنکه آن ملت خودش سرنوشت خویشرا خود تغییر نه دهد.

بادرک این واقعیت  وبخاطر رسیدن به تحقق این داعیـﮥ ملی سرتاسری با بکار ګیری تلاشهایی ملی و بین المللی برای درعمل پیاده کردن، امادګی زمینه ها و کار وسیع تنویری برای تحقق اهداف  و هماهنګی کار  انفرادی و دسته جمعی تلاشها  ایجاد شورایعالی حل ضد دیورنډ لاین را که پلاتفورم وسیع از ترکیب افغانان افغانستان  کامل (لر او برافغانستان)ایجاد شود  که این شورای عالی  برای فسخ عملی خط استعماری “ډیورنډ لاین” و احیای افغانستان کامل ودرین راه امور را هماهنګ سازد  ایجاد ګردد.

به یقین ګفته میتوانیم که کمپاین خلاف خط  “ډیورنډ لاین”یک داعیــﮥ ملی و وظیفه ای بزرګ تاریخی  تمام افغانان با ایمان ووطندوست است. به همین منظور هم مانند یک داعیهء ملی ضرورت شدید به انسجام، هماهنګی قوی و پیشبرد بهتر  کارهای این داعیــﮥ ملی و تاریخی دارد.

شواریعالی ضد دیورنډ لاین  باید از متشکل از استادان، دانشمندان، سیاست مداران، منورین ونظامیان ملی ووطندوست صلاحیت کامل تشکیلاتی و اجرائیوی داشته و باید دارای اساسنامه ورهنمود روش های کاری باشد. این دوسند تاحدی زیاد تکمیل وموجود میباشد. 

امید مراجع ذیربط دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز بخاطر اقدام عملی از سخن به عمل آمده و چنین پروسه را تقویت و زمینه سازی بدارد. کار های عملی واز حالت دفاعی برآمدن امر وایجاب زمان است.

پایان بی پایان

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما