۲۴ ساعت

03 مارس
۲دیدگاه

چشم اندازانتخابات ریاست جمهوری افغانستان

   تاریخ نشر یکشنبه  سوم مارچ  ۲۰۱۳ هالند

چشم اندازانتخابات ریاست جمهوری افغانستان
وپیشینۀ عوامل وفکتورهای سه دهه جنگ درکشور
نویسنده:
پوهندوی ارکانحرب دکتور طاوس وردک

لندن مارچ ۲۰۱۳

***

انچی درین مضمون می خوانید معلومات شخصی من بوده وهمه مستند است .

آخرین راه نجات:
به اساس اظها رات خانم کلینتن که اعتراف می نمایند:” ما مجاهدین را به مساعدت عربستان سعودی وپاکستان در زمان ریگن حمایت نمودیم تا شوروی نتواند درآبهای گرم داخل شود.زیرا دشمنان ناتو وآمریکا، شوروی سابق بود وبرای سقوط این کشور، ما به هر راه ممکن ،توسل می جستیم و پیشنهاد ( سی آی ای ) و (آی اس آی ) همین بود که باید برای مجاهدین ستنگر وسلاح های مدحش تهیه ببینیم که در ان زمان،شرایط برای سقوط رژیم تره کی خوب مساعد شده بود وما این کا را کردیم.

افغانها را توسط افغان کشتیم صرف بهانه یک ایزم – یک تیوری یعنې( اسلام در خطر است وکمونیست ها دشمنان اسلام می باشند ) به کار بود که این سلاح بسیار کاری واقع شد ودر افغانستان هر زمان که یک شخص را یک حکومت را ضربه بزنی فقط او را متهم به کفر بساز ویا بګو به اسلام وقران توهین نموده است ، مردم جاهل وبیسیواد افغانستان چشم پت قبول می نمایند چنانکه قبول هم کردن ووطن خود را خوشان خراب کرد وادامه دارد .

هموطنان عزیز ! باوصف آنکه نظریات وپیشنهادات عده ازمورخین ، درموارد متذکره بار ها در کتب متعدد به چاپ رسیده و در سایت های افغانی وصفحات فیس بوک همه روزه نشر می شود، من خواستم در شرایط بسیار احساس تاریخ که بود ونبود افغانستان مطرح است و امریکا با بازی بزرګ مشترکأ با انګلستان وپاکستان برای این وطن یک پلا ن شیطانی در پیش دارد ،ازین خاطر باید به نامزد های ریاست جمهوری و سوابق شان که در مراحل قبلی به ان اشاره نه شده بود ولی اکنون که ۱۱ سال تمام شما چهره های رهبران و قوماندانان نیرنګ باز ، توطیه ګر ، تفرقه انداز ، رشوه ستان و مافیایی احزاب اسلامی خویش را دیدین وجهانیان نیز انها را شناختند، دیگر برای شان چانس دادن به مقام ریاست جمهوری به معنی تباهی ونابودی کامل افغانستان خواهد بود.

ازین خاطر من برای بار آخر برای هموطنانم چهره های کاندیدان را به شکل بسیار مختصر معرفی می دارم ، اګرچه رسما نامزد نه شدن ولی زمزمه های در مورد اشخاص متذکره موجود است که ګویا خود را کاندید می نمایند ومن نیز برای اینکه قبلا شما را از چهره های واقعی انها خبر ساخته باشم ،که نه شود خدای نا خواسته به اشخاص متذکره اشتباها رای نه دهید واعمال شان را خوب یاداشت نمایید زیرا این بار اشخاص وافرادی با سویه های متفاوت وبا نیرنګ های نو وفریبنده واز ملیت های مختلف خود را کاندید مقام ریاست جمهوری نموده اند ، برای اینکه باز مثل ګذشته کابینه وحکومت ازخارج، بالای مردم کشور مان تحمیل نشود ویا به اساس مصلحت های تنظیمی ویا فرقه یی ویا مداخله امریکا وغرب ونماینده ملل متحد، رییس جمهور بطور فرمایشی بالای مردم افغانستان تحمیل نشود مثل که حکومت مجاهدین در پاکستان ساخته شد ، حکومت طالبان در پاکستان ساخته شد ، حکومت دست نشانده امریکایی ها در بن ساخته شد و کرزی را در راس ان قرارداد و ما وشما تا امروز نتایج بسیار منفی وتراژید انرا در افغانستان در تمام سطوح زندګی با ګوشت ، پوست واستخوان خویش درک واحساس می نماییم ودر ظرف مدت حکومت داری مجاهدین و طالبها باز مجاهدین پس از اشغال افغانستان بوسیله امریکا بر اریکه قدرت رسانده شدن دست اوردهای زمان رژیم خلق وپرچم به شمول قوایی مسلح ملی کشوررا به فرمان نواز شریف مضمحل ساختند وکادر های ان همه به پروسه (ډی ډی آر ) کشانیده شدند،تخنیک محاربوی مدرن چپاول، تخریب وبه پاکستان به فروش رسانیده شد ، ارزشهای ملی از یک سر ناپدید وازبین رفت، نفاق وشقاق بین خانواده ها تهداب ګذاری شد ،مردم در فقر وسراسیمه ګی نیم از نفوس خویش را از دست داد وکشور عملا توسط غرب اشغال شد ، پاکستان وایران در تمام سطوح بالای حکومت کرزی فرامین واوامر خود را دیکته می نمایند وطالبهای که از نظر امریکا بدنام ترین قشر جامعه به شمار می رفت وبه نام القاعده در مدت ۱۰ سال توسط طیارات بې پیلوت کشته یا به زندانها به شمول زندان ګوانتانامو انداخته شدند وعلیه شان جنګ ادامه پیدا کرد، امروز باز غرب انها را با لای مردم افغانستان حاکم می سازد ونام های شان را از لست سیاه بیرون می کشند واز زندان های پاکستان در بدل امتیازات خاص که از طرف انګلستان وامریکا به پاکستان در بدل رهایی هر زندانی طالب مقادیر هنګفت دالر داده می شود تا به امریکایی ها تسلیم داده شوند و بار دیګر برای شان غرب امتیازات مقام وچوکی و تضمین های قوی دیګری وعده داده است که در اینده توسط شان رهبران مجاهدین وخاصتا رهبران د شمال ټلواله را به دادګاه بکشانند واعدام نمایند .

حکومت کرزی ورهبران مجاهدین یګانه دلیل شکست وبدنامی امریکا وغرب در افغانستان شدند. زیرا در مدت ۱۱ سال برای شان غرب در راس امریکا ګلو پاره کرد که جلو فساد ورشوه ستانی را بګیرید, ولی مجاهدین به حرف غرب نه کرد بنأ غرب به اشتباه خویش پی برد که اګر زمان ۱۱ سال را به طالبها اختصاص می دادیم وهمرای شان از لحاظ سیاسی – اقتصادی ونظامی همین قدر که با مجاهدین کار کردیم با ایشان مساعدت مینمودیم ،حالا افغانستان اباد و صاحب هر چې شده بود .

اینبار کرزی وبعضې وزرای کابینه کرزی به شمول امریکا وغرب یک بازی خطر ناک اپراتفی دیګری را به خاطر ازبین بردن حریفان ودشمنان خویش د ( شمال ټلواله)  را توسط طالبها عملی می سازد تا رهبران وقوماندانان مجاهدین را خورد وخمیر بسازد ګویا ( رهبران دشمال ټلواله ) را که بیشتراز ۲۰۰۰ نفرطالبها را در ریګ های دشت لیلی زنده به ګور ساختند یعنې( ماسیکر ساختن)توسط طالب ها که تازه به قدرت رسانده می شوند حتمأ انتقام شهدای خویش را از دشمال ټلواله بګیرند وباز جبهه جدید جنګ خانمانسوز را از سر شروع نمایند (( پشتون د ننګ په کار کې خپل وار نه پریږدی دشمن ته )) وبه این ترتیب جنګ تازه وخانه به خانه را در افغانستان دامن بزنند .

ازین خاطر تندروهای( پنجشیر و هزاره ها که در د شمال ټلواله شریک می باشند )به صورت قطع حاضر به مصالحه با طالبها ، کمونستها ، نهاد های مدنی وتعین شان در پوست های بلند دولتی حاضر نیستن ومردم افغانستان در طول ۲۰ سال از ۱۹۹۲ مشاهده می نمایید که خود مجاهدین وطالبها عاملین اصلی ادامه جنګ و چپاول در افغانستان می باشند اګر ولسوال ها والی ها از یکسره به شمول قوماندانان څارندوی وامنیت ملی سر از نو از اشخاص صاحب اراده ملی وافغانی وغیر مجاهد وطالب تعین نه شود به هیچ وجه وضع امنیتی در افغانستان بهبود نمی یابد زیرا همه اینها وابسطه به تنظیمهای اسلامی بوده وتنظیم های اسلامی وابسطه به ( پاکستان وایران می باشند ) وهرګز اراده صلح در ضمیر شان بروز نمی کند وهمیشه غلامان حلقه به ګوش همسایه ها خواهند بود ازین رو اقای خلیل زاد در مصاحبه با رادیو ۸ صبح ګفته که در افغانستان به انقلاب ضرورت نیست بلکه اصلاح وتغیرات در سیستم باید بوجود بیاید ( مکلفیت ومسولیت ) که دو جز اساسی وارکان مهم دولت داری است باید به کرسی بشیند وما شاهد بودیم که وزیر دفاع شان بسم الله محمدی به پای بوسی پاکستان رفت وخود را تسلیم نمود ،ومردم باید ۲۰ سال را خوب به یاد داشته باشند و زمان کافی برای حکومت داری مجاهدین وطالبها بود که این ها با یکدیګر نه امدن وهمه شان اله ووسیله ( پاکستان ،ایران وعربستان ) می باشند دیګر برای شان رای نه دهید که به مقام ریاست جمهوری برسند ، ناګفته نه ماند که یک تعداد وزرای انګشت شمار ووالیان انګشت شمار مجاهدین هستند که کارهای مفید برای مردم وطن ما انجام داده وکارهای انها را باید نادیده نه شمارید ودر جاهای لازم تعین نمایید ولی متباقی کابینه را از اشخاص( تحصیل کرده – با تجربه – جدی – متخصص- غیر مجاهد – و پاک) تعین نمایید یقین کامل دارم که این بار امریکا وغرب انتخابات را سبوتاژ ویا تخریب نه خواهند کرد ویا دستوری کسی را به حیث ریس جمهور تعین نخواهد کرد .

و اګر بازشیوۀ انتخابات ګذشته تکرار شد این بار کشور را به جنګ های خانه به خانه سوق ورهنمایی خواهند نمود ومثل که در طول همین ۲۰ سال بعد از به قدرت رسانیدن مجاهدین وطالب ها باز مجاهدین به اریکه قدرت رسانده شدند ،تمام دار وندار کشور چپاول ، دزدی ، تخریب ، وازبین رفت وبالای کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان به فروش رسانیده شد و قوای ایتلاف ( ناتو ) تا امروز نتوانستند اشتباه ننګین که برای به قدرت رسانیدن عمال وطن فروش که در ( بن)  تکرار نمود بود،اکنون پشیمان ونادم هستند وبه اشتباهات خویش اعتراف می نمایند وباید غرب در سیاست ودکتورین ستراتیژیک خویش ۱۸۰درجه نسبت به اینده افغانستان تجدید نظر نمایند مخصوصا در انتخاب رییس جمهور اینده در سال ۲۰۱۴ بکوشند که شیادین – آدمکشان – دزدان دریایی، مافیای افغانی ، متعصب ترین اسلامیست ها و چپاولګران تاریخ کاندید نه شوند واګر کاندید هم شدن به مردم بګویند که ۲۰ سال تمام شما را پوست کردن بعدا برای انها رای نه دهید و قدرت را برای شان تسلیم نه کنید وبګذارند که این بار خود مردم زعامت اینده این کشور را طبق مرام وخواست خود شان از جمع غیر جهادی انتخاب نمایند.

 نشانه های وجود دارد که کرزی با طالبها و حکمتیار به یک معامله خطر ناک وسری اغاز نموده وهر دوطرف بسیار فعال شدن چنانچې دو پست وزارت را برای طالبها مشخص ساختن و سر از امروز برای طالبان وحکمتیار سهولت های لازم را ایجاد نمودن بطور مثال اخراج قوت های مخصوص امریکا از میدان وردک و لوګر که هردو ولایت مراکز عمده داخلی برای این ګروهای هراس افګن به شمار می ایند و توطیه تاکتیکی را که در زمان دکتور نجیب ا لله ملل متحد به تفاهم شوروی بالای دکتور نجیب الله تحمیل کرد یعنی لوی ولسوالی خوست را به فرمایش مجاهدین وغرب به ولایت ارتقاع داد وبعدا توسط افسران څارندوی ووزارت دفاع که از وابسته ګان حکمتیار بود اتومات خوست توسط مجاهدین سقوط داده شد و نفرهای ګیلم جم همه کشته شدن یک عده محدود شان فرار کردن ،ومجاهدین یک دست اورد کلان داشت که یک ولایت را سقوط داده است ، حالا نیز امریکا وپاکستان پلان دارند که این دو ولایت را به بسیار راحتی وبه بسیار زرنګی به حکمتیار وطالبها تسلیم نمایند تا از یکطرف راهای مواصلاتی به غرب و جنوب توسط این دو ګروه هراس افګند بند شود کرزی را وادار بسازد که که قدرت سیاسی را یا به حکمتیار بسپارند زیرا دو ولایت را سقوط داده است ویا خودش برای دور سوم خودرا به حیث ریس جمهور اعلان نمایند و اصلا انتخابات هیچ صورت نه ګیرد وباز با یک مقدار تغیرات دستان وزرای مربوط به ( پنجشیریها ،هزاره ها وازبک ها را بګیرند ) البته به زور طالبها ونفرهای حکمتیار ، وبه عوض ان طالبها و نفرهای حزب اسلامی که به تمام معنی مربوط به ( آی اس آی ) می باشند در کابینه جای بدهند وباز جلو انتخابات شفاف و قانونمند را بګیرد واین بار افغانستان کاملا در اختیار پاکستان باشد وبه حیث مستعمره پنجابیها در اید وباز نخبه ګان، تحصیل یافته ګان، نماینده های تمام احزاب سیاسی به شمول چپی ها ونهاد های مدنی از مقامات حذف شوند وبه شخص اقای خلیل زاد نیز خیانت تاریخی وملی انجام دهد تا شخص خلیل زاد نه تواند در انتخابات برنده شود و )) کابینه خویش را بدون دیکتات پاکستان ، ایران وعربستان از افغانهای متعهد وبا وجدان ، افغانهای اصیل بسازد تا در اینده حکومت اقای خلیلزاد نمونه مثال برای نسل های بعدی این سرزمین باشد حال توجه تان را به تشریح زندګی نامه سیاسی و پیشینه تاریخی کاندیدان که خودرا به مقام ریاست جمهوری کاندید کردند، بطوراختصار برای تان معلومات ارائیه می نمایم:

اقای قیوم کرزی:  که به اساس ګفته های برادرش محمود خان کرزی کاندید اینده ریاست جمهوری افغانستان است ، این اقا در قدم اول تمام عمر خودرا دربارها” و”نایت کلپ” های امریکا سپری نموده ومصروف قاچاق وعیاشی بود وتحصیلات وی معلوم نیست واز غم ودرد مردم خبر نیست و نماینده خاص پاکستان می باشد ودرین نوبت به یک نفر نماینده ومزدور پاکستان باید مردم رای نه دهند .

برادران وی محمود خان از جمله کلاه برداران تجار و سرمایه داران بزرګ افغانستان است که مبلغ ۹ ملیون دالر کابل بانک را چپاول نمود. فابریکه سمنت غوری را تصاحب نموده ونه تنها که سمنت مورد ضرورت افغانستان را تولید نتوانست بلکه برای سمنت پاکستان زمینه مساعد نمود که به اسیای میانه برود ، برادر فقیدشان احمد ولی کرزی، نیم زمین های قندهار را غصب نمود، به شمول زمینهای چونی قول اردوی قندهار که در آنزمان لوی درستیز فعلی قوماندان قول اردو د رقندهاربود و باوی درګیرشد وبلا خره اورا به مقام لوی درستیزی ورتبه ستر جنرالی تطمیع ساخت و ازوی اعترافات تلویزیونی اخذ نمود که ګویا دروغ است ګویا که من علیه احمد ولی کرزی ادعا ندارم.

خود کرزی با خاین ترین وزرای خویش دهان جوال رشوت راګرفت وحکومت رشوه ستان ومافیای ، مصلحتی وچپاولګر را سر مردم تحمیل نمود ویکجا با دشمنان مردم چون (حکمتیار، حقانی و ملاعمر ) زندګی مردم را تباه کرد وبا انها دهان جوال ګرفت وبارها به ایشان برادر خطاب نموده راهای کابل را برای شان باز نمود وهمه روزه حملات انتحاری وجنگ های خونین انها را سرمردم تمرین می نمایند ازینکه تابعیت امریکا را دارند وبا ارګانهای ( سیا ) روابط دارند توسط انها می خواهند دوباره در افغانستان به اریکه قدرت برسند وباز حکومت شاهی را برای ابد از خود بسازند ، مردم باید بدانند که دیګر برای خاندان کرزی ودر مجموع برای نماینده های شان موقع داده نه شود که درانتخا بات ۲۰۱۴ وبعدازان به ریاست جمهوری راه پیدا نمایند ازموده را ازمودن خطا است .

اقای عبدا لله عبدالله : این آقا از جمله کسانی است که در خونریزی زمان جها دوبعدا شریک بود ونیم عمرش به شکنجه وآزار مردم در کوه پایه های هندوکش سپری شده ویکجا با مسعود ودیګر قوماندانان، خون هزاران انسان بی ګناه را ریختانده واو درهر زمان حتی در زمان جهاد از لطف بادار خویش ( مسعود ) برخوردار بود ، استفاده های مادی را در هر زمان به حد کافی نموده است ، در انتخابات ګذشته که من یکی از اپرات کاری وی بودم وبسیار شرمنده هستم که زیر فرمان وی کار می کردم ومسول شهر نو وقلعه فتح الله بودم ،از نزدیک اورا می شناسم که چې نوع تیم داشت وچې کار ها را می کرد ، شکایات امورات اداری وبرخوردهای تیم اورا به معاونین وی اقای چراغ علی واقای آصفی درهمان وقت نموده ام و او از پول های استاد عطا واستاد ربانی به حد کافی استفاده نمود وبرای خود ازکشور ایران پول بسیار زیاد را اندوخت که به ګفتهرسول” یک تاجرازبک افغان ما در دوبی ،به اندازه (۲۵۰۰۰۰۰) دالر را صرف کشورایران به وی اعطا نموده است.چنانچه که امروزوی یک نیکتایی را به ۳۰۰)) ډالر،خریداری می نماید .

این اقا در زمان وزارت خارجه اش کارهای بسیار خراب را انجام داده است وتعداد زیاد از وطنداران خویش را به حیث سفرا تعین نموده بود ، در پهلوی ان این اقا پوهنځۍ طب را نیز به پای اکمال نرسانیده ویک انسان درجه یک ضد پشتونها است ، باید بیاد داشت که در زمان وزارت خارجه خویش می ګفت که پشتونها برای( ۲۰۰ )سال حکومت کردند بګذار برای چند سال اقلیت های که تمام عمر در زیر ستم طبقاتی عمرخویش راسپری کردند حکومت نمایند که من برایش نامه نوشتم ودر کتاب هایم نیز درج نموده ام که اقای عبدالله شما تا حال اصطلاحات سیاسی را خوب نیا موخته اید ، زیرا در افغانستان ستم طبقاتی تنها وتنها بالای( ۶۰۰۰۰۰۰ )اقوام کوچې در افغانستان تحمیل شده که در سرتاسر افغانستان نه یک ولسوالی ، نه یک ولایت ، نه یک شهرک ، نه زمین ، نه جوی ،نه مکتب ونه مسجد دارند. خلاصه اقوام کوچې در سرتاسر افغانستان هیچ چیز ندارند وشما که تعداد تان به ( ۵۰۰۰۰۰ ) نمی رسد ولایت دارید وچهار نفردر کابینه وزیر داشتین ( مسعود وزیر دفاع – عبدالله وزیر خارجه  ، قانونی وزیر معارف – فهیم وزیر امنیت ) ودر زمان به قدرت رسیدن تان از پیاده  دفتر تا مارشال از پنجشیر بود ، در عین زمان اقوام که در زمان امیر عبدالرحمان خان در سرحدات ایران در مقابله با قشون محمد شاه قاجار ایران جابه جاه شده بود همه زیر سلطه ستم کلتوری وفرهنګی ایران قرار ګرفتند وزبان مادری شان که پشتو بود ازبین رفته است ودر مدت ۱۱ سال کرزی ووزیر معارف فاروق وردکی برای شان نه لیسه ونه متوسطه به زبان پشتو نه ساخت. امروز یکی به پشتو ګپ زده نمی تواند، اقوام (علیزایی- بارکزایی – سدوزایی – محمد زایی- ناصر- کاکړوردک – پکتیا – نورزایی ) امروز نیز بالای سرحد ایران افتیده وازنوامیس وطن دفاع می نمایند ولی حکومت های خائین زمان، اصلا به قصه شان نه شدند خصوصأ کرزی خائین به اقوام پشتون خود اصلا کاری را انجام نداده است

اشرف غنی احمد زی :
اشرف غنی احمد زی اصیل الاصل د لوګر د احمد زیو دسرخاب نه دیوی متمولی کورنی نه چې شاه پور احمد زی هم چې یو ملی شخصیت وو داشرف غنی دکورنی نه وو د افغانستان په سطح یو وتلی اقتصاد دان دی زه دده په علمیت کې هیڅ شک نه لرم، خو یوازی لیاقت بسنده نه دی بلکه ښه مدیریت کول او خلکو ته په یوه سترګه کتل ، دارتجاع نه حمایت او په مجاهد او جهاد مباهات کول دده یوه لویه اشتباه وه ، بل دا چې اشرف غنی یو عصبی ورور لری چې دده دشکست سبب هم هغه شوو همدارنګه دده تیم دغلو ، لاری وهونکو ، مافیا او، غاصبینو نه جوړ شوی وو لکه ( صبور فورمولی چې ماته زمانګل دهاتی او جنرال اکرم او داکتر اسدالله چکری معرفی کړی وو چې دغو فورمولی د وزارت دفاع تانکونه او وسایل په پاکستان پلورلی وو خو داشرف غنی دستیار او دستاد مشر وو خوکه د خلیل زاد ملا وتړی او دخلیل زاد اقتصادی مشاور او وزیر مالیه ووسی د ټیم بهترین ټاپ غړۍ ورنه جوړیژی .

هغه بل علی احمد جلالی دی :
دغه اقا په خته دترکانو د کورنی یو سړۍ دی چې په غزنی کې خپلوان ژوند کوی ، جلالی یو وتلۍ نظامی افسر دی او د ستراتیژۍ ښه معلم دی دبلی خوانه یو وتلۍ فروفیسور دی دده له پاره د افغانستان د شورای امنیت دریاست مشری او د افغانستان دستراتیژیکو اړیکو دمشر وظیفه ډیره اړینه بولم ، دده دټیم منلې کسان داسې شیان وو ، کسان به نه وایم ځکه ( رشوت خواره – قاتلین – غله او د پاکستان )نوکران وو، چې منان امیری دوزارت دفاع دمالی ریس چې اصلا دساختمان انجینر دی خو درشوت په خاطر ېې دوزارت دفاع دمالی ریاست غصب کړو او د رحیم وردک سره دواړه ملیاردران شول ، او بل ېې بریالی نصرتی وو دغه دواړهغه څیری دی چې په رشوت او چپاول کی نوم لری ( جلالی زموږ دوخت دببرک کارمل په وخت کې دریاست تعلیم او تربیی د مکاتبو مدیر وو – بیا ده مکتب ارکانحربی په شوروی کې د ورشیلوف په اکادمی کې لوستی دی او په روسی روانی خبری کوی ،او یو ستراتژیست انسان دی ) ولی مجاهد شوو او ده د هغو ۱۵۰نفرو خاینینو لست تر ننه افشا نه کړو او وډار شوو په داسې حال کې چې ریس جمهور باید و نه ډار شی که جلالی صاحب د خلیلزاد ملا وتړی دیوه قوی ټیم تکړه غړی شمیرل کیژی .

خانم فوزیه کوفی :
دغه یوه باجراته ، پاکه ، با مسولیته ښځه ده او وطن او خلک ورته ګران دی دتحصیل درجه یی خلک وایی تر لیسانس پوری ده ، ددی له پاره ریاست جمهوری څوک نه ورکوی ځکه زموږ په هیواد کې د ښځو ازادی او ریاست جمهور کیدو ته ډیر کالونه پاتی دی او ښځه په ننیو شرایطو کې د ریاست جمهوری داداری او مدیریت نه ډیره لری ده هوکې در سره منم چې ته به دیوی ښې وزیری پوست (وزیر امور معلولین معیوبین ) مقام به درته ښه پوست وی او ته هم باید په خپله بزرګواری د خلیل زاد د کاندیداتوری نه ریاست جمهوری ته ملا تړ وکړې.

شاغلی اتمر صاحب :
وزیر سابقه معارف اوداخله وو د دوزارت په موده کې هلته دده تر سیوری لاندی د هر مکتب دبید والانه چې برنده شی ۲۰۰۰۰ ډالره رشوت تر لاسه کیدو زه دیوه ساختمانی شرکت ریس وم او زما دوستانو دغه پیسې انجینرانو ته ورکړی وی او ډیر نور کارونه لکه د مکتب په هلکانو د کتابو خر څول او د بیسیواد او رشوت خورو ریسانو مخه ده ونه نیوله دواړه وزارتونه دده دسویی نه ډیر لوړ وو معذرت غواړم تا ته د امنیت ملی یو ریاست بس دی ته هم کولای شی دخلیلزاد سره اړیکه ټینګه کړې.

احدی صاحب: وزیرمالیه او تجارت وو او سابق ده دخپلو وزارتو په دوران کې نه درشتخورو مخه ونیوله او نه ېې د وزارتو له عهدی او اختیاره وتلی وواو تر ننه پورې د پاکستان سره ده صرف سر خوزولو او د خپل معین کومکی او نورو ۲۰کسانو سره ستا مناسبات د رشوت او خیانت په تور توهمتی ېې او دیوه نشنالست نوم در پوری دی هیله ده استعفا ورکړی او بیرته امریکا ته لاړ شی یا په افغانستان کې د افغان ملت ګوند رهبری ته دوام ورکړې .

استاد عطا محمد نور :
په دی کې هیڅ شک نشته چې استاد عطا محمد نور یو وتلی والی وو او دی او ډیر کارونه ېې په مزار شریف کې کړی دی او دده کارونه د ۱۹۹۲ نه را په دی خوا د ستاینی وړ دی به هر صورت چون سابقه او با حزب جمیعت پیوند دارد وحزب جمیعت در زمان جهاد بسیار کار های خراب ونابخشودنی انجام داده است که من صرف به چند نمونه ان اشاره می نمایم:

با روسها از طریق ربانی ومسعود روابط حسنه هم در جریان جهاد وهم بعد از جهاد داشتند.
درین خصوص ، شواهد انکار نا پذیر بدست من موجود است وزمان هم بر علیه اعضای حزب دموکراتیک خلک تهمت می بستند که انها با کمونیست ها ارتباط دارند وروسها را اوردند. در حالی که بادی ګارد مسعود ( اسلام الدین که نام اصلی وی سیرګې بود ومشاور خاد روسی وی اندری نام داشت ) ودر مصاحبه ۱۰ جوزا با تلویزیون ( آن – ت – وې ) روسیه با ګردانندګی یک تبعه روس به نام کسیلیوف ، این مصاحبه با مسعودثبت شده وشما می توانیدآنرا مشاهده نمایند.

ایشان با کشورتاجکستان روابط حسنه داشتند واز میدان هوایی کولاب همیشه طالبها را بمبارد می نمودند وطیارات افغانی با پیلوتهای افغانی با ایشان کار می کرد ،علاوه بر ان رهبرشان ربانی به سرکردګی وزیر خارجه وقت غفور زۍ(۳۰ ) کیلو متر اراضی اشکاشم را که بازار مشترک بین هردو کشوربود به جانب تاجکستان به فروش رساندیند که این قرارداد را “غفور زی” به امضا رسانیده بود که بلاخره ،غفور زی در یک دسیسه از طرف رهبری جمیعت با دیګر عمله، در هلیکوپتر سقوط داده شده وبه قتل رسانیده شد تا محتویات قرارداد افشا نشود،که البته این جریان در کتاب “بې ستری مردم افغانستانبا عکس ان بازتاب روشن یافته است .

اګر اینها ( رهبر شان ربانی ) دشمن روس می بود پس چرا به شوروی سفر مخصوص داشت وبا امام علی رحمان اوف ریس جمهور تاجکستان به پای بوسی پوتین ریس جمهور روسیه بامارشال فهیم رفتن عکسهای وی را ببینید وحرفهای ( پوتین که به امام علی رحمان می ګویند ، دروزیم نه ده په موچ ) یعنی دوستانو ته باید مرسته ورکړۍ ( البته د طالبانو په ضد).

درجنګ های کابل بین حکمتیار وحزب جمیعت در حدود (۶۰۰۰۰ ) نفرازشهریان کابل قتل عام و(۲۴۰۰۰۰) تن مهاجر شدند وشهرکابل ،به مخروبه تبدیل شدکه آثار ویرانی ان همین حالا دیده می شود. بنا ایشان نباید به هیچ وجه به ګذشته خود افتخار نماید .

در روز که جمیعت وارد کابل شد تمام دار ونه دار کابل چور شد به شمول قالین وزارت خارجه که قوماندانان بین خود تقسیم وقیچی نمود ، وبالای بستر دکتور نجیب الله فیر های کلاشنیکوف صورت ګرفت وتلویزیون ها در روجایی ها بسته به خانه ها انتقال داده شد وشهر کاملأ چپاول شد که نمونه ان فابریکه جنګلکوفابریکات شخصی ودولتی است ، به شمول موزیم کابل فلم زنده ان موجود است.

در شهر کابل هزاره ها را قتل عام ساختند،راجع به اینکه ایشان ( ۷۰ -۸۰ ) قباله در مزار دارند درین مورد در سایت بینوا مقالات زیادی نشر شده است ،باید گفت که زمین ها وجایداد ها را به نام خود کردند آقای نور! شما استاد هستیند وانسان لایق هستیند نه باید با ګذشته های که ګویا ( کشتنبندی کردن – توهین کردن – زشت ګفتن – ازیت وازار دادن – غصب دارای های مردم وملکیت ها از طرف رهبر تان که در ان جمله یګانه منزل شخصی من اپارتمان ۲۳ بلاک ۱۲۲ مکروریان سوم نیز شامل است به فرمان ربانی به طرفداران تان توزیع شده است که این خود کار نا جایز بود زیرا اپارتمانها برای ۴۰ سال اقساط وبه قیمت ۴۰ هزار برای ما به بیع قطعی توزیع شده بود که ۱۰٪ انرا تحویل نموده بودیم و ۱۰ سال نیز دران زندګی کردیم ودر ۱۰ سال مبالغ زیادی تحویل کرایه وبرق وصفایی نموده ایم ومن تا امروز بیخانه وبی سر پناه هستم، با ایران روابط نزدیک تان باعث بې ستری مردم افغانستان شده زیرا ایران فابریکه سمنت پل هاشمی را که  ببرک کارمل توسط “کشورچکسلواکیا تکمیل نموده بود ویک غند عسکری ،دران برای حفاظت جابه جا بود وبند برق سلما را نیزفقید ببرک کارمل توسط هندوها شروع نمود وبندآبګردان ان نیز تکمیل شده بود که در مدت ۲۰سال ازطرف رفیق عزیزتان اسماعیل خان اصلا درموردآن علاقه نشان داده نه شد تااعمارآن تکمیل شود.

بلاخره دشمنی تان با دوستم کار نادرست بود زیرا دوستم ازبک بچه راستین بود که اسماعیل خان را اسیر ساخت و نه کشت وهمه رهبری تان را که از دست طالبان فرار کردین به دربار دوستم پناه بردین ودوستم از شما استقبال کردولی تا هنوز دوستم را ملحد وکمونیست خطاب مینماییند.

شما با دولتمد ارانیکه شما را به قدرت رساند جفا کردیند وتشکیل ایتلاف را بعد ازینکه بر اریکه قدرت تکیه زدیند رد کردیند وهمه را با فریب کاری مجبور به محاجرت به دیار بیگانه به محاجرت مجبور ساختین .
به هر حال به عقدیه من برای اینکه به حیث یک انسان مترقی واستاد زندګی کردین باید همیشه به نواقص وکمبودی ها اعتراف نمایید وانتقاد پذیر باشین وراهای اصولی وانسانی را با همه برادران ( پشتون – هزاره – ازبک ) برقرار نماییند میتوانیند به حیث رییس جمهور آینده، بعد از خلیل زاد اګر برنده شد ،به حیث کاندید ،عرض اندام نمایید وبګذار همه چیز به پختګی برسد وتا انوقت شما نیز تجربه سیاسی ودولت داری را کسب می نمایید. پیشنهادم برای شما این است که از خلیل زاد حمایت نمایید.

متباقی هر کسې دیګرې که خودرا کاندید می کند قرار افواهات ( فاروق وردکداودزی – وغیره ها ) که از مربوطین حکمتیار اند باید علیه اقای خلیل زاد قرار نه ګیرد زیرا زمان ومکان حکم می کند که بیدون خلیل زاد شخص دوم نمی تواند این وطن را که تمام کارمندان دولتی ان ( پاکستانی – ایرانی وعربی)شدن و خود کشورهای متذکره هر ګز به ازادی – ترقی – وتمامیت ارضی افغانستان خوش نیستن وقایل نیستن مثال های زنده ان بسیار زیاد است مثلا (( ایران بند برق سلما را نمی ګذارد – بند کمال خان را نمی ګذارد – لوله ګاز را نه پذیرفت – شعیان را تحریک وشورشیان را تحریک ومسلح می سازد – افغانها را در ایران اعدام می نمایند برای ریس جمهور کرزی معاش اعزازی حواله کرده – در زبان دری ۱۰۰۰ ها واژه فارسی را وارد نمودهوبسیار مثالهای زیاد،همچنان پاکستان ، دیورند را به رسمیت مې شناسد – راهای بحری را به زور سر تان بند می کند ، اموال تجار را سالها به دمبرج مواجه ساخته – کابینه تان را تعین وبرطرف می کند – نیم قووای مسلح افغانستان به دستور پاکستان عمل می کند و پاکستانی است ، همه چیز را سر ریس جمهور دیکته می نمایند – هر سه دشمن افغانها را در خاک خود جای داده انتحاری را برای تان اعزام می دارد و۱۰۰۰ مثال وخیانت دیګر پاکستان ، از طرف دیګر یګانه راه برای امنیت سرتاسریترقی – بازسازی ونوسازی در کشور ))اعمار مجدد وسر از نو قوای مسلح ملی ) است ، هموطن قووای مسلح شما قوای مسلح ) مصلحتی – دستوری – سمتی – مذهبیفرقه یی اجیر و در اسارت وارتباط مستقیم پاکستان وایران است ) اګر کسې خوش می شود یا خفه این یک حقیقت است ، من شخصا اطلاعات به دست دارم که قوماندانان امنیه و قوماندانان بعضې قطعات قووای مسلح با ( حکمتیارطالبها – حقانی ) تنظیم هستند ، وپیش از پیش اطلاعات عملیات ها و واینکه کجا می روید وچقدر قوت با شما است پیش از پیش به ګرو های متذکره توسط موبایل ها اطلاع داده می شود ، حال شما بګویید که شما چطور جلو انتحاری را ګرفته می توانید ،

درمورد اقای خلیل زاد :
اقای خلیل زاد در رشته سیاسی دکتورا اخذ نموده وسالیان متمادی به حیث عضو فعال در حزب جمهوریخواهان امریکا کار نموده ودر افغانستان به حیث سفیر منتخب امریکا ، بعدا در عراق وبعدا در ملل متحد در زمان حاکمیت جورج بوش وظایف انجام داده است در تجارت نیز بسیار فعال وبا پسرخود درمورد بزنس کمک می نماید ، تمام باریکی ها ، راز ها ، توطیه های دشمنان داخلی وخارجی به شمول پاکستان ،ایران وعربستان را درمورد کشور مان به خوبی اګاه است ، در پهلوی ان او میتواند با شناخت که از رهبران حکومتی و نمایندګان مجالس سنا و پارلمان امریکا دارند برای جلب کمکهای مالی و نظامی برای افغانستان درین دورۀ بسیار بحرانی و حساس در افغانستان نقش خوبی را بازی کرده می تواند زیرا برای کشور ما به یک دیپلومات وسیاست مدار کهنه کار وازموده بیشتر از هر وقت دیګر ضرورت است از تمام احزاب ،بویژه (( جببهه ملی – اتلاف احزاب چپی اپوزسیون به رهبری عبدالله – حزب عدالت – شخصیت های که کاندید برای مقام ریاست جمهوری اند ودیګر نهاد های مدنی ورهبران مذهبی ، ملا ها وطالبان وروحانیون کشور خصوصأ بخش طلاب ومحصلان تمام پوهنتون ها )) که به مزیت تحصیل و ترقی خوب می فهمند وبرای بیرون رفت ازین مرحله وګذار به یک مرحله ( صلح – اشتی و ترقی ) برای جناب دکتور خلیل زاد موقع فراهم بسازید که افغانستان را از دهان ګرګان وحشی ( پاکستان وایران ) این قاتلین ،ادم کشان ، انتحاریون ، تروریستان ، ادم ربایان رشوه خوران ، مافیای ترافیک مواد مخدر واسلحه و بیکاری نجات بدهند ولا اقل چند بند بزرګ برق را برای افغانستان در هر نقطه کشور که امکان تولید زیاد برق موجود باشند اعمار نمایند وزمینه را برای نسل های اینده وجوانتر که بعدا روسای جمهور می شوند را یاد بګیرند که ریس جمهور یعنی کی ورییس جمهور یعنی چی .

سوال های در مورد اینکه خلیل زاد یک امریکایی است وزن امریکایی دارد وپسر او الکساندر نام دارد خدمت تان عرض نمایم که اقای خلیل زاد اصیل الاصل افغان بوده ودر امریکا بنا به محرومیت ها ومهاجرت ها و جنګ های ۳۴ ساله در کشور، مانند دیګر هموطنان که به لبنان به تحصیل رفت مانند( اشرف غنیجلالیقیوم کرزی – بیات ) وبسیار دیګران در انجا درس خواندند وکار کردند و بدون کار کردن در غرب کسی نان خوردن خودرا پیدا کرده نمی تواند. ازینکه یک افغان در کشور های خارج مخترع شود یک افغان وزیر شود یک افغان استاد شود یک افغان سفیر شود همه برای وطن مان افتخار است ولی اصلیت وی نا بود نه شده به زبان ماوشما ګپ می زند و مسلمان است وهمیشه به درد وطن ما می خورد. اګر دشمنان افغانستان ذهنیت های مردم را در مورد خلیل زاد خراب می سازند به معنی این است که باز دست توطیه کشورهای خارجی در میان است. نګذارید این بار شما را بازی بدهند همه به یک اواز برای نجات خود تان برای نجات وطن مان برای خلیل زاد رای بدهید وبه دور او در یک اجماع ملی جمع شوید که دشمنان بفهمند افغانها درک و تشخیص زمان ومکان توطیه ها را دارند وجلو انرا ګرفته می تواند ،
و در ضمن باید با دشمنان داخلی( ملا عمر اخوند ، حکمتیار – مولوی حقانی ) و مخصوصا انعده از زورمندان وتفنګ سالاران که در طول ۲۰ سال حاکمیت مجاهدین ، طالبها وباز مجاهدین به رهبری امریکا همه از یکسر در داخل افغانستان فرمان عفوه صادر شود در صورت که از فرمان عفوه عمومی استفاده نه نمایند وسلاح به زمین نهګذارند باید به اندازه خورد وخمیر شوند که دیګر برای ابد به پای ایستاده نه شوند وزمینه تبلیغ کشورهای ( پاکستان -ایران وعربها ) در کشورما برای شان پیدا نه شود که این همه اجراآت به رهبری اقای خلیل زاد میسر شده می تواند زیرا اقای خلیل زاد مرد عمل و تیوری است اقای خلیل زاد می تواند پوتانسیل نظامی قوای مسلح افغانستان را از لحاظ اکمالات تجهیزات وتخنیک محاربوی بلند ببرد وکمکهای بی دریغ امریکا وسایر کشور های خانواده( ناتو وایساف را از لحاظ اقتصادی ) جلب نماید وبرای کشور ما تهداب یک ټیم ، متخصص ، پروفشنل ، به اساس شایستګی ، سابقه پاکی، اساس بگذارد. البته ازپذیرش انهای که دستان شان به خون مردم الوده باشند به صورت کلی اجتناب نماید.
بطور نمونه من چند وزیر را برای اقای خلیل زاد پیشنهاد می نمایم اینها را سر از امروز در اجماع عمومی وملی تان شریک بسازید ، اګر تعین کردید هم خوب واګر نه کرد ید هم کار خودشما است. مقصد من به طور نمونه از اشخاصی است که نسبت به دیګران بسیار لایق تحصیل کرده وپاک می باشند وهر کدام یک عمر تجربه دارند به امید اینکه مردم افغانستان در انتخابات برای اقای خلیل زاد به حیث ریس جمهور اینده افغانستان رای بدهند وامید وارم تا آقای خلیل زاد عده محدود وزرای پشنهادی مرا با بعضی تعینات مهم در بخش های دیګر ،خصوصأ دربخش نظامی در کشوربپذیرد ویک ټیم کاری که خوب مدیریت کرده می تواند از انها تشکیل نماید البته اګر اشخاص متذکره خود شان متمایل باشند :

وزیر دفاع محترم جنرال ارکانحرب امریکا وشوروی نورالحق علومی،رییس حزب متحد ملی مقیم افغانستان .
وزیر داخله محترم جنرال دوستم که رییس جنبش ملی اسلامی است.
وزیر امنیت ملی محترم جنرال ارکانحرب قادر میاخیل مقیم آسترلیا لازم است تا این ریاست به وزارت ارتقا داده شودوباید اذعان داشت که وی از اعتماد مردم برخوردار است.
وزیر خارجه محترم ملک ستیز،شخص تحصیل یافته وکارشناس روابط بین الدول .مقیم درکشور دنمارک ویاشهر کابل، دیپلومات ورزیده ، متخصص رشته خود شخص مردم دار
ریس شورای امنیت ملی ومسول مطالعات ستراتیژیک افغانستان محترم علی احمد جلالی.
وزیر مالیه محترم دکتور اشرف غنی احمد زی مقیم شهر کابل.
وزیر تحصیلات عالی محترم پوهاند دکتور محمد غوث حکیمی استاد انستیتوت پلتخنیک،مقیم شهر کابل، شخص مردم دارودانشمند .
د طالبانوتحریک نه محترم ملا متوکل، وزیر عدلیه مقیم کابل .
وزیر شئون اسلامی واوقاف محترم ملا ضعیف اخوند مقیم کابل.
وزیر معارف محترم پوهاند دکتر داوود راوش رییس ایتلاف احزاب چپی،شخص پرنفوذ مردم دارودانشمند.
وزیر اطلاعات وفرهنګ محترم عارف عرفان مقیم لندن شخص دانشمند ومتنفذ .
وزیر امور زنان محترمه شکریه بارکزی زن مبتکر ومردم دارمقیم شهرکابل.
وزیر مخابرات، وزیر فعلی ، متخصص رشته خود است ومردم دار است .
وزیر صنایع خفیفه محترمه خانم پرلیکا مردم داربوده وتجربه در صنایع دستی دارد. چون افغانستان برای ۲۰ سال دیګرقدرت تولید ماشین الات را پیدا نمی کند ضرورت جدی مطرح می شود که برای انکشاف صنایع خفیفه وصنعت دستی یک وزارت احیا شود تا طبقه زنان ومردان بیکار را در قرا وقصبات به کار بګمارند
وزیر صحت عامه محترم دکتور چراغ علی مردم دار است ومتخصص رشته خود است .
وزیر اب وبرق محترم راز محمد پکتین انجینر ورزیده برق مربوط حزب وطن است
لوی څارنوال یک افسر لایق – تحصیل کرده ،جدی وپاک تعین نمایید.
وزیر ترانسپورت محترم حمیدالله فاروقی درکابل است.
وزیر سرحدات محترم معین مرستیال در کابل است.
به بزرګواری تان سر از امروز اشخاص متذکره را در جمع اجماع ملی بپذیرید تا فعالیت های کمپاین انتخاباتی رابه نفع شما اغاز نمایند وتمام توطیها ی شوم دشمن را خنثی بسازند در پهلوی این اشخاص متباقی را از کسان که در اتلاف عبدالله – جبحه ملی – احزاب سیاسی ودیګر نهاد های مدنی مطرح می باشند شامل اجماع ملی بسا زید وچشم دشمنان را کور بسازید ، این یګانه راه تفاهم ووفاق ملی بین افغانها به شمار می اید واز نظر من یګانه راه نجات افغانستان است .
—————
علاوه بر ان چون هنوز حالت در کشور حالت جنګ است پیشنهاد می نمایم که به بزګواری تان اګر برنده شدین اشخاص با تجربه وسابقه دارذیل را درین عرصه ها به حیث آمرین زونها تعین نمایید:
*
جنرال لودین مقیم کشورهالند به حیث امر زون مشرقی.
*
جنرال رحمت الله روفی ،مقیم کابل ،به حیث امر زون غرب .
*
جنرال عبدالروف بیګی مقیم کشور سویدن به حیث امر زون شمال.
*
جنرال اکرم سردار ،مقیم کابل به حیث امر زون قندهار .
*
جنرال محمد اصف دلاور سفیردرکشوراوکراین به حیث امر زون مرکز .
*
جنرال بابه جان به حیث قوماندان امنیه کابل .
*
جنرال حسام الدین حسام ،مقیم کشور هالند.رییس کشف واستخبارات وزارت دفاع.
با تعینات متذکره وایجاد تیم کاری ومدریت توانای تان، جلو قسمت اعظم رشوه ستانها مسدود وعملیات های محاربوی به وقت وزمان آن، با درایت ومسئولیت خودشان تحقق یافته وچشمان دشمنان داخلی وخارجی کور می سازید ودرعین زمان یک بخش از حکومت به اشخاص که واجد شرایط عالی از همه لحاظ اندوغیر مجاهد اند سپرده شده، و به این ترتیب در کشور حکومت با قاعدۀ وسیع باترکیب اشخاص تحصیل کرده ومتخصص ولایق تشکیل می گردد. وبلا خره در کشور اساس یک سیستم جدید حکومت داری تهداب ګذاری خواهدشد .من یقین دارم که این اشخاص به کشورهای پاکستان ایران وعربها هیچ نوع روابطی نه خواهند داشت. به امید پیروزی تان به خاطر نجات مردم افغانستان .
جناب محترم دکتورخلیل زاد شما باز هم به بزرګواری تان اګر برنده شدین باید به اساس تعین دکتورین نظامی افغانستان کارهای متذکره را در عمل پیاده نمایید موفقیت همیشګی تان ارزوی من است.

با درود های فراوان

(پوهندوی ارکانحرب دکتور طاوس وردک )

لندن مارچ ۲۰۱۳

 

 

 

۲ پاسخ به “چشم اندازانتخابات ریاست جمهوری افغانستان”

  1. admin گفت:

    دوست عزیز جناب وردک صاحب ضمن عرض سلام از اینکه به ۲۴ ساعت پیوستید تشکر ، مطلب ارسالی تانرا نشر کردم و از خواننده گان عزیز و هموطنان گرامی میخواهم تا نطریات خود را در مورد آن بیان نمایند. به نطر بنده پیشنهاد شما را مردم افغانستان هیچوقت قبول نکرده و نخواهند کرد . جون جناب عالی یک تعداد از جنایتکاران را که دستهای شان به خون هزاران هموطن ما آغوشته است بحیث وزیر وغیره پیشنهاد نموده اید و آنها باید محاکمه شوند نه وزیر و … باعرض حرمت مهدی بشیر

  2. عزیزی گفت:

    آقای وردک !
    شما بهتر بود به خلیل زاد پیشنهاد میکردید تا یک بار دیگر کاری میکردند تا تره کی وامین وببرک ونجیب ووطن جار وصالح محمد زیری ورفیع و…را نیز قبر میکشیدند وبرای وظایفی تعیین میکردند تا خاطر شما از طرف افغانستان جمع می شد وجناب آقای پوتین ومدیوف هم از شما راضی می شد
    شما چرا برای خود پست ومقامی پیشنهاد نکردید با این درایت سیاسی تان ؟؟؟!!!

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما