۲۴ ساعت

24 ژوئن
بدون دیدگاه

تنفر افغانستان از گروه فاسد کرزی

 عصمت رسا


تنفر افغانستان از گروه فاسد کرزی

تاریخ نشر یکشنبه چهارم سرطان۱۳۹۱ – ۲۴جون ۲۰۱۲

 نزد مردم ما این سوال مطرح است که چرا اقای کرزی با وجود حمایت وسیع و همه جانبه کشور های غربی نتوانست که حمایت و پشتبانی مردم افغانستان را جلب نماید و امروز دولت ان یکی از ناکام ترین دولت های جهان بشمار میرود. بدین ارتباط ، روزنامه تلگراف چاپ هالند در شماره مورخ ۲۱ جون ۲۰۱۲ خویش گروه فاسد کرزی را به خوانندگان خویش به معرفی میگیرد . خالی از فایده نخواهد بود که تخلیص محتوی مطلب متذکره را تقدیم مطالعه تان بدارم.

در زمان تسلط طالبان در افغانستان که برادران کرزی در ایالات متحده امریکا زندگی میکردند، جوانان عادی بودند. یکی از آنها در یکی از میدانهای هوائی، دیگر ان گارسون ، بچه های کاکا و داماد های ان با انجام کارهای دشوار فزیکی یک زندگی بخور و نمیر داشتند. از زمانیکه کرزی زمامدار افغانستان گردیده است آنها به سرمایه داران بزرگ مبدل گردیده اند.

گروه کرزی در یک عصبانیت بسر میبرد. معیاد دور دوم ریاست جمهوری حامد در سال ۲۰۱۴به پایان میرسد و این ختم دوران عیش و نوش برادران کرزی خواهد بود . گروه دیگری که چشم به چوکی ریاست جمهوری دارد و اکنون کیسه های ان خالی است ، میخواهد این وطن را نیز چور و چپاول نماید. درین وضعیت، گروه کرزی در اخر تونل یک روشنی میبیند و ان اینکه یکی از برادران کرزی، قیوم میخواهد خود را بمقام ریاست جمهوری کاندید نماید. چانس اینکه قیوم بتواند بر تخت برادرش کرزی، بلم بزند کوچک است. مردم افغانستان از برادران کرزی دلتنگ گردیده اند. از سال ۲۰۰۱ بدین سو نام رژیم کرزی در تاریخ افغانستان با خط درشت و سیاه ” ف (فساد) نوشته شده است.

در میان برادران کرزی، قیوم یک چهره مساعد است. وی از نام برادرش، رئیس جمهور کرزی با طالبان مذاکرات را بپیش میبرد و هکذا در میان برادران دست پلشت خویش روی مجادلات پولی ” ریش سفیدی” مینماید. درین جا، صحبت از دوزدی ملیونها دالر در میان است. قدرت ،خصوصا در کشور های عقب مانده بر محور پول میچرخد. کرزی ها میدانند که پول از کجا بدست می اید. آنها از روابط رئیس جمهور کرزی با امریکائی ها استفاده میجویند. همه کرزی ها دارای شرکت ها اند که در خدمت قوای نظامی امریکا در افغانستان قرار دارند.

امپراتوری کرزی خود را در کندهار متمرکز ساخته است. درین ” کرزیستان ” برادران کرزی بخاطر کسب منفعت زیادتر از توسعه پروژه ساختمانی Aino mena که بوسیله شرکت AFCO سرمایگذاری گردیده در یک جنگ و جدال باهم قرار دارند. شاه ولی کرزی از پروژه متذکره مبلغ ۵۵ ملیون دالر را دوزیده و این پول به دوبی انتقال داده شده است. محمود کرزی تائید میکند که شاه ولی اتنقال این پول را به دوبی رد نمیکند و قسم یاد میکند که این پول را برای باشندگان قندهار ذخیره نموده است. قیوم که کاندید ریاست جمهوری است سعی میکند که در میان برادران یک اشتی را بمیان بیاورد اما تا کنون موفق نگردیده است.

محمود کرزی ، مغز تجارتی گروه کرزی در سال ۲۰۱۰ کابل بانک را به پرتگاه نیستی کشاند. پول کمک ها ی انکشافی برای افغانستان از طریق همین بانک در دوران بود که قسمت زیاد ان از جمله به دوبی سرازیر و مبلغ ۹۰۰ ملیون دالر مفقود گردید. برادران کرزی و همه کسانیکه از یک کاسه با کرزی نان میخورند برای پیروزی قیوم در انتخابات ریاست جمهوری عرق میریزند. با پیروزی کرزی دوم در انتخابات اینده ریاست جمهوری ، افراد گروه کرزی میتوانند که از قوای نظامی امریکا قرارداد ها ی پر منفعت بدست اورند و مقامات پردرامد دولتی را تصاحب شوند. گروه کرزی در جنگ افغانستان چیزی را از دست نمیدهد. هر کدام از اعضای گروه کرزی که دارای پاسپورتهای امریکائی اند در دوبی و کشورهای پیشرفته از جمله در ایالات متحده امریکا قصر ها دارند و بمجرد خرابی اوضاع فرار را بر قرار ترجیح میدهند.

عصمت رسا 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما